Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

ASERBAJDSJAN

Fengslet for sin tro

Fengslet for sin tro

Aserbajdsjan fortsetter å straffe Jehovas vitner fordi de utøver sin tro. De blir domfelt fordi de går på religiøse møter, snakker med andre om troen sin og av samvittighetsgrunner nekter å utføre militærtjeneste. Dommere ilegger dem ofte store bøter og fengselsstraffer.

To kvinner fengslet for å ha snakket med andre om troen sin

Den 17. desember 2015 begynte rettssaken mot to Jehovas vitner, Irina Zakharchenko og Valida Jabrayilova, i Pirallahi distriktsdomstol i Baku. Disse kvinnene har sittet i varetekt siden 17. februar 2015, anklaget for å ha delt ut religiøs litteratur uten «nødvendig tillatelse».

De ti månedene i varetekt har gått hardt ut over de to kvinnenes fysiske og psykiske helse. Men under det innledende rettsmøtet avviste dommeren alle begjæringer fra deres side og nektet å omgjøre varetektsfengslingen til husarrest. Rettssaken fortsetter den 7. januar 2016.

Aserbajdsjan oppfyller ikke sine forpliktelser

I en overvåkingsrapport av mai 2011 oppfordret Europarådets kommisjon mot rasisme og intoleranse (ECRI) gjentatte ganger myndighetene i Aserbajdsjan til å forvisse seg om at «det gjeldende lovverket ... fullt ut respekterer religionsfriheten, som er garantert i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.» I 2012 kom Europarådets Venezia-kommisjon med detaljerte anbefalinger til forandringer i Aserbajdsjans lov om religionsfrihet. Kommisjonen uttalte: «Det ser ut til at loven inneholder en rekke svært restriktive bestemmelser som strider mot internasjonale normer. ... De bestemmelsene som regulerer sentrale spørsmål – for eksempel hva loven omfatter, og innenfor hvilke rammer man kan nyte godt av religions- og samvittighetsfrihet, om trossamfunns registrering, selvstyre og oppløsning, om militærnekting av samvittighetsgrunner, om verving av proselytter og om utgivelse og utbredelse av religiøst materiale – bør omformuleres.»

Aserbajdsjan nekter også å respektere retten til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner. I sin søknad fra 1996 om å bli medlem av Europarådet forpliktet Aserbajdsjan seg blant annet til (1) å vedta en lov om siviltjeneste innen to år etter at landet ble medlem, (2) å løslate alle militærnektere som sitter i fengsel, og (3) å tillate at militærnektere kan velge å utføre siviltjeneste. Over 13 år etter at Aserbajdsjan ble medlem av Europarådet, har landet ennå ikke oppfylt sine forpliktelser.

I den samme rapporten av mai 2011 stod det: «ECRI henstiller på det sterkeste til Aserbajdsjans myndigheter å snarest vedta en lov om siviltjeneste som er i overensstemmelse med europeiske normer. ... [ECRI] gjentar sin sterke anbefaling til myndighetene om ikke å forfølge eller fengsle dem som nekter å utføre militærtjeneste, men å gi dem muligheten til å utføre sin plikt overfor samfunnet under omstendigheter som er i tråd med deres samvittighet.»

Vil Aserbajdsjan handle i samsvar med den religiøse toleransen landet hevder at det har?

Den 25. juni 2015 uttrykte den amerikanske Helsingforskomiteen bekymring over at «presset mot religiøse minoriteter – spesielt Jehovas vitner – i det siste har økt i Aserbajdsjan». Komiteens leder, Chris Smith, sa: «Myndighetene påstår ofte at de beskytter religionsfriheten, men sannheten er at de har fengslet mange for å ha utøvd sin tro. Jeg oppfordrer myndighetene i Aserbajdsjan til å løslate fr. Zakharchenko og fr. Jabrayilova umiddelbart.»

Jehovas vitner over hele verden har gitt uttrykk for bekymring for helsen til Irina Zakharchenko og Valida Jabrayilova. FNs menneskerettighetskomité har formelt anmodet om at Irina Zakharchenko overføres til husarrest, men domstolen har ignorert anmodningen. Irina Zakharchenko og Valida Jabrayilova og deres familie og venner anmoder respektfullt myndighetene i Aserbajdsjan om å løslate og frikjenne disse to kvinnene umiddelbart.

Tidslinje

 1. 17. desember 2015

  Pirallahi distriktsdomstol i Baku avviser begjæringer om løslatelse av Irina Zakharchenko og Valida Jabrayilova. Rettssaken skal fortsette 7. januar 2016.

 2. 4. september 2015

  Sabail distriktsdomstol i Baku forlenger varetektsfengslingen av Irina Zakharchenko og Valida Jabrayilova til 17. desember 2015. De vil da ha sittet i fengsel i ti måneder.

 3. 7. mai 2015 og 4. juli 2015

  Sabail distriktsdomstol i Baku forlenger varetektsfengslingen av Irina Zakharchenko og Valida Jabrayilova.

 4. 17. februar 2015

  Sabail distriktsdomstol i Baku bestemmer at Irina Zakharchenko og Valida Jabrayilova straks skal varetektsfengsles i tre måneder i påvente av en rettssak der de er anklaget for å ha drevet med ulovlig distribusjon av religiøs litteratur.

 5. 12. mars 2013

  Kamran Mirzayev, et av Jehovas vitner, blir funnet skyldig og dømmes til ni måneders fengsel for å ha nektet militærtjeneste av samvittighetsgrunner. Senere blir han på grunn av et generelt amnesti løslatt før tiden.

 6. 25. september 2012

  Fakhraddin Mirzayev, et av Jehovas vitner, blir dømt og må sone ett år i fengsel for å ha nektet militærtjeneste av samvittighetsgrunner.

 7. 8. september 2010

  Farid Mammadov, et av Jehovas vitner, blir dømt til ni måneders fengsel for å ha nektet militærtjeneste av samvittighetsgrunner.

 8. 19. august 2009

  Mushfig Mammedov blir igjen arrestert for å ha nektet militærtjeneste av samvittighetsgrunner og blir varetektsfengslet i påvente av rettssaken. Han blir dømt for andre gang og blir bøtelagt.

 9. 7. mars 2008

  Advokatene til Mushfig Mammedov og Samir Huseynov klager Aserbajdsjan inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstol fordi staten straffeforfølger dem som av samvittighetsgrunner nekter militærtjeneste.

 10. 4. oktober 2007

  Samir Huseynov, et av Jehovas vitner, blir dømt til ti måneders fengsel for å ha nektet militærtjeneste av samvittighetsgrunner.

 11. 2006

  Mushfig Mammedov, et av Jehovas vitner, blir varetektsfengslet, blir dømt for å ha nektet militærtjeneste av samvittighetsgrunner og får en betinget dom på seks måneders fengsel.