Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

18. FEBRUAR 2016
ASERBAJDSJAN

Aserbajdsjan dømmer og løslater Irina Zakharchenko og Valida Jabrayilova

Aserbajdsjan dømmer og løslater Irina Zakharchenko og Valida Jabrayilova

Irina Zakharchenko og Valida Jabrayilova var svært medtatte, men likevel ved godt mot, da de møtte for distriktsdomstolen i Pirallahi i Baku den 28. januar 2016. Innelåst i et bur, som om de var hardbarkede kriminelle, fulgte de med da dommer Akram Gahramanov avsa dommen mot dem. Han erklærte dem skyldig i å ha distribuert religiøs litteratur uten tillatelse og ila dem en bot på 7000 manat (ca. 37 000 kroner). Siden de allerede hadde sittet elleve måneder i fengsel, slettet han bøtene og løslot dem.

Urettmessig varetektsfengsling

Aserbajdsjans departement for nasjonal sikkerhet (DNS) hevdet at Irina Zakharchenko og Valida Jabrayilova, to av Jehovas vitner, gjorde noe ulovlig da de tilbød en nabo i Baku en gratis bibelsk brosjyre. DNS etterforsket den angivelige forbrytelsen i ti uker og utsatte kvinnene for gjentatte aggressive forhør. Da kvinnene møtte til enda et avhør den 17. februar 2015, ble de sjokkert da de oppdaget at det de egentlig møtte til, var et lukket rettsmøte *, og at de ble varetektsfengslet.

Myndighetene har hele tiden behandlet kvinnene som kriminelle som utgjør «en trussel mot samfunnet». En av forsvarerne sa: «Jeg ble overrasket da jeg hørte etterforskeren karakterisere de to kvinnenes handlinger slik han gjorde. Han påstod at de hadde gjort det i kriminell hensikt og med overlegg brutt loven. Det Valida faktisk gjorde, var å gå tilbake til en kvinne som hun tidligere hadde snakket med om Bibelen, og som hadde spurt om å få religiøs litteratur. Kvinnen hadde bedt Valida og Irina inn på en kopp te og tatt imot en religiøs brosjyre.»

Dårlig behandling og større kampanje

Et bur i rettssalen

I de elleve månedene Irina og Valida var fengslet, nektet DNS dem å ta imot besøk, telefonsamtaler og brev, og de fikk heller ikke ha en bibel. DNS-etterforskerne utsatte dem for konstant psykologisk press. De ble avmagret, fikk for lite søvn og ble fysisk svake. Retten avviste alle anker og anmodninger om å overføre dem til husarrest i påvente av rettssaken.

Under rettsmøtene i mai, juli og september 2015 gjorde DNS det enda vanskeligere for dem ved å kreve at retten skulle forlenge varetektsfengslingen. Da saken endelig kom opp i desember, utsatte dommer Gahramanov rettssaken tre ganger. Irina og Valida satt til sammen nesten et år i fengsel før retten traff en avgjørelse den 28. januar 2016.

Underveis i rettssaken kom det fram at DNS drev en større kampanje mot Jehovas vitner. DNS bad retten varetektsfengsle kvinnene, slik at DNS kunne avsløre andre Jehovas vitner som var med på den såkalte kriminelle virksomheten. Mens kvinnene satt i fengsel, trakasserte betjenter Jehovas vitner i Baku ved å forhøre dem gang på gang og foreta razziaer i hjemmene deres og møtelokalet deres.

Internasjonale anmodninger om løslatelse

Jehovas vitner henvendte seg til internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner i et forsøk på å få Irina og Valida løslatt. De klaget saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstol og flere FN-organer. Jehovas vitner over hele verden sendte tusenvis av brev til myndighetspersoner i Aserbajdsjan. Representanter for Jehovas vitner henvendte seg til myndighetspersoner i sine respektive land og sendte brev direkte til presidenten i Aserbajdsjan for å be om inngripen på humanitært grunnlag.

Den 2. desember 2015 gav FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling uttrykk for at Aserbajdsjans behandling av kvinnene var et brudd på deres rettigheter, og betegnet den som religiøs diskriminering. Den oppfordret aserbajdsjanske myndigheter til å løslate Irina og Valida og gi dem oppreisning for den vilkårlige fengslingen. Dagen etter bad FNs menneskerettighetskomité myndighetene overføre Irina til husarrest på grunn av sviktende helse.

Domfelt uten grunn

I retten forhørte dommer Gahramanov først det såkalte offeret som Irina og Valida hadde gitt en brosjyre. Men under rettssaken gav det såkalte offeret forvirrende og selvmotsigende forklaringer, som ikke stemte med det hun først hadde sagt. Hun kunne ikke forklare på hvilken måte hun var et «offer». Dommeren gav så Irina og Valida anledning til å stille henne spørsmål. De pekte respektfullt på uoverensstemmelsene i vitneutsagnet hennes. Begge kvinnene sa til «offeret» at de tilgav henne.

Dommeren forhørte også to som hadde vært «vitne» til den påståtte forbrytelsen å dele ut religiøs litteratur uten tillatelse. Disse vitnene hadde signert uttalelser som hevdet at Irina og Valida hadde begått en forbrytelse, men de innrømmet at de ikke engang hadde lest dem. Da de ble forhørt, innrømmet de også at de ikke kjente Irina og Valida, og at kvinnene ikke hadde gitt dem noe religiøs litteratur. Under rettssaken leste dommeren opp uttalelsen til et tredje vitne, men den var like forvirrende og selvmotsigende.

Trass i at bevisene talte i favør av Irina og Valida, fant dommer Gahramanov dem skyldig. Etter rettssaken sa en av kvinnenes forsvarere: «Dommen er absurd. FNs arbeidsgruppe så hvilken urett som var blitt begått mot kvinnene, og bad om løslatelse og kompensasjon. Nå, bare noen uker senere, fant dommeren dem skyldig.» Kvinnene vurderer om de skal benytte seg av retten til å anke de urettmessige dommene.

Vil Aserbajdsjans forfølgelse av Jehovas vitner ta slutt?

Jehovas vitners verdensomfattende samfunn er glad for at Irina Zakharchenko og Valida Jabrayilova er løslatt, og at de er kommet hjem til familiene sine og får nødvendig medisinsk behandling. Jehovas vitner er sjokkert over at Aserbajdsjan har tillatt den uberettigede og dårlige behandlingen av to fredelige og uskyldige kvinner – og rettferdiggjort det ved å dømme dem.

Det er mange andre som også er bekymret over Aserbajdsjans opplagte brudd på religionsfriheten. Det internasjonale samfunn følger nøye med på om det skjer forbedringer i myndighetenes behandling av religiøse minoriteter. Jehovas vitner prøver stadig å finne anledninger til å ta opp spørsmål som berører deres religionsutøvelse i Aserbajdsjan, og til å komme til gjensidig forståelse med myndighetene.

^ avsn. 4 I tiltalen av 10. november 2015 anklaget DNS-etterforskeren kvinnene for å ha brutt artikkel 167–2.2.1 i den aserbajdsjanske straffeloven, som forbyr distribusjon av religiøs litteratur uten tillatelse.