Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

6. MAI 2016
RWANDA

Høyesterettsdom i Rwanda ivaretar rettssikkerheten

Høyesterettsdom i Rwanda ivaretar rettssikkerheten

Takket være ombudsmannen i Rwanda og klarttenkende dommere fikk Jehovas vitner sin rett etter en lang juridisk kamp. Landets høyesterett avsa først en dom i Jehovas vitners disfavør og påla dem å betale erstatning til eierne av en bygning som bymyndighetene i Kigali hadde gitt ordre om skulle rives. Men ombudsmannen mente at dommen helt klart var urettferdig, og bad høyesterett om å revurdere den.

Bymyndighetene i Kigali gir ordre om renovering av byen

Som et ledd i et omfattende renoveringstiltak utstedte bymyndighetene i Kigali i 2006 et direktiv som sa at alle gatekiosker som var bygd på offentlig grunn, måtte fjernes. I det samme direktivet ble alle innbyggere pålagt å vedlikeholde og forskjønne de offentlige områdene rundt sin egen eiendom.

I direktivet stod det også at ulovlig oppførte bygninger måtte fjernes. En av disse var en bygning som en mann som heter Ngayabateranya, hadde satt opp på offentlig grunn uten tillatelse. Han hadde dessuten brukt materialer og byggemetoder som ikke var i henhold til byggeforskriftene. Da tidsfristen på 21 dager hadde utløpt, utstedte borgermesteren i Gasabo-distriktet en skriftlig ordre om at ulovlig oppførte bygninger som ikke var blitt fjernet, skulle rives. Etter at bygningene var fjernet, oppgraderte Jehovas vitners nasjonale kontor i Rwanda, som også ligger i Gasabo-distriktet (i Remera sektor i Kigali), det offentlige området rundt sin egen eiendom ved å lage en gangvei og et hageanlegg.

Domstolen i Gasabo holder Jehovas vitner ansvarlige

Etter at bymyndighetene hadde sørget for at Ngayabateranyas bygning ble revet, klaget han og partnerne hans saken inn for domstolen i Gasabo og beskyldte Jehovas vitner for å ha revet bygningen. Ngayabateranya og partnerne hans holdt fast ved at de hadde krav på erstatning for bygningen, selv om de ikke kunne legge fram noen holdbare beviser til støtte for påstandene sine. Jehovas vitner la fram offentlige dokumenter som tydelig viste at det var bymyndighetene som var ansvarlige for rivingen. Men domstolen ignorerte bevisene og avsa dom i Jehovas vitners disfavør.

En høyere domstol omgjør dommen

Jehovas vitner anket til en høyere domstol for å få den åpenbart urettferdige dommen omgjort. Etter at ankedomstolen hadde undersøkt bevisene, fastslo den at den lavere domstolen ikke hadde noe holdbart grunnlag for sin dom mot Jehovas vitner. Den 5. november 2010 avgjorde ankedomstolen at søksmålet som Ngayabateranya og partnerne hans hadde kommet med, var grunnløst, og dømte dem til å betale 800 000 rwandiske franc (cirka 8000 kroner) i erstatning og saksomkostninger.

Høyesterett ser bort fra viktige beviser

Ngayabateranya anket til Rwandas høyesterett. Under rettssaken forklarte en representant for Remera sektor at Ngayabateranyas bygning var ulovlig oppført, og at den derfor var blitt revet som ledd i en statlig plan for renovering av byen. Høyesterett var enig i at det ikke var Jehovas vitner som hadde revet bygningen. Men retten mente at Jehovas vitner hadde vært pådrivere for rivingen. Retten så bort fra viktige beviser og mente at Jehovas vitner hadde en urettmessig fordel av rivingen, siden de laget et hageanlegg der bygningen en gang hadde stått. Retten tilkjente saksøkerne 22 055 242 rwandiske franc (cirka 190 000 kroner) i erstatning. Jehovas vitner betalte erstatningen under protest den 4. april 2013.

Ombudsmannen ber høyesterett rette opp urett som er begått

Ettersom Jehovas vitner hadde fått falske anklager rettet mot seg og de med urette var blitt holdt ansvarlige for rivingen av Ngayabateranyas bygning, klaget de saken inn for ombudsmannens kontor. Rwandas øverste ombudsmann, Aloysie Cyanzayire, vurderte klagen og høyesterettsdommen.

Etter å ha undersøkt bevisene slo Cyanzayire fast at bymyndighetene hadde revet bygningen fordi Ngayabateranya ikke hadde rettet seg etter rwandisk lov. Hun slo også fast at det ikke var noen grunn til å straffe Jehovas vitner for at de hadde fulgt direktivet fra bymyndighetene om å forskjønne tilstøtende offentlige områder. Vitnenes oppgradering og fortsatte vedlikehold av det offentlige området var et «nyttig bidrag» og «en måte å støtte myndighetenes byrenoveringsprogram på som det er verdt å merke seg».

Ulovlig oppførte bygninger før bymyndighetene i Kigali utstedte direktivet, og det samme området etter at bygningene var fjernet og hageanlegget var laget

Den 4. desember 2013 bad Cyanzayire høyesterett om å vurdere dommen mot Jehovas vitner på nytt. Et nytt panel av dommere behandlet saken, og den 17. oktober 2014 kom retten fram til at Ngayabateranyas anklage var grunnløs. Retten dømte Ngayabateranya til å betale tilbake de pengene han urettmessig hadde mottatt etter den forrige dommen, og til å dekke saksomkostninger. Advokater som representerer Jehovas vitner, og en rettsbetjent jobber nå med å få disse pengene tilbake.

Beskyttet av loven

Jehovas vitner er takknemlige mot Cyanzayire for den hjelpen hun har gitt som ombudsmann, og mot høyesterett for den nye dommen. Alle lovlydige innbyggere setter uten tvil pris på at Rwanda har et effektivt apparat som skal rette opp urettferdighet som er begått, og ivareta rettssikkerheten.