Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

2. MARS 2015
KIRGISISTAN

Religionsfriheten i Kirgisistan ved et veiskille

Religionsfriheten i Kirgisistan ved et veiskille

Religionsfriheten i Kirgisistan ble styrket da høyesteretts kammer for grunnlovssaker den 4. september 2014 erklærte at deler av religionsloven av 2008 er i strid med grunnloven. Dette åpnet muligheten for at trossamfunnet Jehovas vitner kunne bli registrert i de sørlige delene av Kirgisistan. *

Til tross for denne høyesterettsavgjørelsen nekter statskomiteen for religiøse saker fortsatt å la Jehovas vitner i de sørlige delene av Kirgisistan bli juridisk registrert. Komiteen hevder at inntil den lovgivende forsamling innfører tilleggsbestemmelser, gjelder religionsloven av 2008 slik den er formulert, og loven utelukker dermed at Jehovas vitner kan oppnå juridisk anerkjennelse. Den samme fredelige religiøse virksomheten som er registrert nord i Kirgisistan, blir altså møtt med diskriminering og restriksjoner sør i landet. *

Arrestert for uregistrert religiøs virksomhet

Den 30. juni 2014 ble den 46 år gamle Zjyldyz Zjumalieva arrestert i byen Naryn i den sørøstlige delen av Kirgisistan mens hun brukte noe av fritiden til å snakke med andre om troen sin. I byretten ble hun dømt for å være medlem av en uregistrert lokal religiøs organisasjon og for å ha fortalt andre om troen sin. * Dette er første gang siden Kirgisistan fikk uavhengighet, at et av Jehovas vitner er blitt stilt for retten for å ha deltatt i religiøs virksomhet.

Ankesaken hennes ble behandlet av Naryn distriktsdomstol den 5. august 2014. Dommerne stilte mange spørsmål for å få en bedre forståelse av Jehovas vitner og det budskapet de forkynner. Etter at dommerne hadde vurdert den foreliggende dokumentasjonen, utsatte de saken inntil den ovennevnte avgjørelsen fra kammeret for grunnlovssaker var blitt offentliggjort.

Naryn distriktsdomstol gjenopptok deretter saken. Retten fant at det ikke var begått noe lovbrudd, og bemerket at alle innbyggere har en grunnlovfestet rett til å utøve sin tro. På bakgrunn av avgjørelsen i kammeret for grunnlovssaker påpekte retten at Jehovas vitner er registrert i Kirgisistan på landsbasis. Distriktsdomstolen omgjorde byrettens avgjørelse, men aktor anket og hevdet at avgjørelsen i kammeret for grunnlovssaker var uten relevans for denne straffesaken. Den 24. desember 2014 avviste høyesterett anken, noe som gjorde avgjørelsen ved Naryn distriktsdomstol rettskraftig. Denne avgjørelsen gikk ut på at Zjyldyz Zjumalieva var frifunnet, og den stadfestet dermed hennes rett til å fortelle andre om troen sin.

Rettferdighet til tross for falske anklager i Osj

I 2013 ble Oksana Koriakina og moren hennes, Nadezjda Sergienko, satt i husarrest fordi de angivelig hadde begått forbrytelser mens de gjorde andre kjent med troen sin. Myndighetspersoner i byen Osj brukte disse falske anklagene som påskudd for å hevde at Jehovas vitner driver med «illegal religiøs virksomhet». Disse myndighetspersonene mener at Jehovas vitner ikke på noen måte kan utøve sin tro offentlig uten å være registrert som en lokal religiøs organisasjon.

Byretten i Osj frikjente begge kvinnene for anklagene. I dommen av 7. oktober 2014 konkluderte dommeren med at det var begått store feil i etterforskningen, og at Koriakina og Sergienko var blitt stilt for retten bare fordi de er Jehovas vitner.

Aktor i saken anket dommen for å få den annullert. Han begjærte saken sendt tilbake til etterforskerne, slik at de kunne «rette» feilene og han kunne få stilt Koriakina og Sergienko for retten på nytt. Da ankedomstolen avviste begjæringen hans, anket han saken til Kirgisistans høyesterett. Høyesterett skal behandle saken den 3. mars 2015, og Jehovas vitner håper at denne domstolen igjen vil treffe en rettferdig avgjørelse.

Vil Kirgisistan styrke eller begrense religionsfriheten?

Et av Jehovas vitner som var til stede under et avhør av Zjyldyz Zjumalieva, sier: «Siden 1998 er vi blitt utsatt for press fra lokale myndighetspersoner fordi vi ikke er juridisk registrert i Naryn. Vi håper at vi som følge av disse avgjørelsene i høyesterett nå endelig kan bli registrert.»

Jehovas vitner ser fram til å kunne bli registrert i Naryn, Osj og andre steder i det sørlige Kirgisistan, slik at de framover kan utøve sin tro uten å bli trakassert. Hvis Kirgisistan følger sin øverste domstol, vil landet ha styrket religionsfriheten for innbyggerne.

^ avsn. 2 Se artikkelen «Kirgisistans høyesterett stadfester Jehovas vitners rett til religionsfrihet», som handler om den avgjørelsen som ble truffet av høyesteretts kammer for grunnlovssaker den 4. september 2014.

^ avsn. 3 Jehovas vitner er registrert på landsbasis, og de er også registrert lokalt i de nordlige delene av Kirgisistan. Men i de sørlige delene av landet har lokale myndigheter gjentatte ganger nektet dem å bli registrert.

^ avsn. 5 Paragraf 395(2) i Republikken Kirgisistans lovsamling inneholder et forbud mot å overtre «bestemmelsene for organisering og avholding av religiøse møter, prosesjoner og andre religiøse seremonier».