For tredje gang har riksadvokaten i Kirgisistan pålagt påtalemyndigheten i Osj å sette i gang etterforskning av ti politibetjenter. Politiet foretok i august 2015 en ulovlig razzia under et religiøst møte holdt av Jehovas vitner, og flere i forsamlingen ble brutalt banket opp. Til tross for tydelige beviser på tjenesteforseelser fra politiets side har påtalemyndigheten i Osj nektet å sette i gang etterforskning.

Ulovlig razzia og brutal politiaksjon

Søndag formiddag 9. august 2015 foretok ti politimenn fra Avdeling 10 * i Osj-politiet en razzia under et religiøst møte som ble holdt på en leid kafé, hvor det var over 40 mennesker samlet til et fredelig religiøst møte. En av politimennene skrek til Nurlan Usupbaev, som ledet møtet, at han skulle avslutte møtet øyeblikkelig fordi det var «ulovlig». Politiet truet flere ganger med å skyte alle som var til stede. Da en av dem, Tynchtyk Olzhobayev, prøvde å filme den brutale politiaksjonen, ble han tatt med inn på et annet rom og brutalt banket opp.

Ti av mennene ble tatt med til politistasjonen. Der banket politimennene brutalt opp seks av dem og tok kvelertak på tre, deriblant Nurlan Usupbaev. Alle ble løslatt samme dag, og de som var alvorlig skadet, ble undersøkt på sykehus.

To dager senere, den 11. august, ble Nurlan Usupbaev arrestert av Kozhobek Kozubayev og Nurbek Sherikbayev – de samme betjentene som hadde gått i bresjen for razziaen og volden. De anklaget ham for å delta i ulovlig religiøs virksomhet. Det ble bestemt at saken skulle behandles i Osj byrett 20. og 21. august.

Retten forsvarer Jehovas vitners rett til religionsfrihet

Da saken ble behandlet, påstod representanten for Avdeling 10 at det religiøse møtet som ble holdt den 9. august, var ulovlig fordi Jehovas vitner ikke er registrert lokalt i Osj. I tiltalen ble det også hevdet at det at barn var med foreldrene på møtet, var et brudd på kirgisisk religionslov, siden loven forbyr å verve barn til religiøse organisasjoner.

Den 21. august frikjente dommeren i Osj byrett Nurlan Usupbaev for anklagene om ulovlig religiøs virksomhet. Retten avgjorde at saken mot ham skulle henlegges, siden det ikke fantes beviser for at han hadde vært med på ulovlig religiøs virksomhet, eller at han hadde «vervet» barn.

Påtalemyndigheten i Osj anket saken til Osj regionale domstol og påklaget vedtaket om at Nurlan Usupbaev skulle frifinnes. Den regionale domstolen bekreftet at Jehovas vitner er en religiøs organisasjon som er lovlig registrert i Kirgisistan. Retten la også til grunn at høyesteretts kammer for grunnlovssaker allerede hadde erklært at den delen av kirgisisk lov som krever lokal registrering av religiøse foreninger, er grunnlovsstridig. * Men påtalemyndigheten har anket saken til høyesterett, og saken behandles den 2. mars 2016.

Lokal aktor beordret til å granske politiet

Mens saken til Nurlan Usupbaev ble behandlet, la han og andre som hadde blitt brutalt banket opp under razziaen den 9. august, inn en klage til påtalemyndigheten i Osj. De bad om at det skulle reises tiltale mot de ti politimennene som hadde vært med på mishandlingen. Dette var begynnelsen på en rekke anmeldelser og anker. Tre ganger har påtalemyndigheten i Osj nektet å behandle saken, og hver gang har ofrene anket saken til riksadvokaten. To ganger har riksadvokaten sendt saken i retur til påtalemyndigheten og bedt om at saken må bli vurdert på nytt. Men etter at riksadvokaten hadde mottatt den tredje anken, returnerte han saken til påtalemyndigheten i Osj. Istedenfor å vurdere anken selv bad han den om å ta en avgjørelse. Etter dette siste direktivet, datert 21. januar 2016, er det fortsatt uvisst om ofrene noen gang kommer til å få en rettferdig behandling.

Jehovas vitner i Kirgisistan er takknemlige for de siste rettsavgjørelsene i Osj og for at de er blitt registrert på landsbasis. De setter pris på at fordomsfrie dommere modig baner veien for religionsfriheten ved å opprettholde rettssikkerheten og myndighetenes forpliktelse til å respektere religionsfriheten. Men de er svært bekymret over at statstjenestemenn ikke har gjort sitt beste for å få stilt for retten de polititjenestemennene som var med på dette brutale angrepet. Jehovas vitner ber riksadvokaten om å gå besluttsomt til verks for å få reist tiltale mot dem som begikk disse voldelige handlingene.

^ avsn. 4 Avdeling 10 er en avdeling underlagt Kirgisistans innenriksdepartement.

^ avsn. 10 Avgjørelse datert 4. september 2014. Se artikkelen «Kirgisistans høyesterett stadfester Jehovas vitners rett til religionsfrihet».