Hopp til innhold

«Fullstendig utrustet til all god gjerning»!

Utgivelse av den reviderte Ny verden-oversettelsen av Bibelen

«Fullstendig utrustet til all god gjerning»!

Den 27. januar 2018 var det stor glede og begeistring i Herlufmagle stevnehall på Sjælland i Danmark da Anthony Morris, et medlem av Jehovas vitners styrende råd, presenterte den reviderte Ny verden-oversettelsen av Bibelen på dansk, norsk og svensk. Det var 1553 til stede i Herlufmagle, og totalt 51 827 fulgte programmet live rundt om i hele Skandinavia og på Færøyene, på Grønland, på Island og i Finland. På hvert sted kunne alle få sitt eget trykte eksemplar av den nye Bibelen.

På norsk ble hele Ny verden-oversettelsen første gang utgitt i 1996. * Det er blitt trykt over 97 000 eksemplarer av Ny verden-oversettelsen på norsk, og disse er blitt brukt av over 11 000 Jehovas vitner i Norge. Men hvorfor er denne bibeloversettelsen blitt revidert? Hvem står bak oversettelsen? Hvordan kan du være sikker på at den reviderte Ny verden-oversettelsen er pålitelig? Og hvordan vil denne reviderte utgaven hjelpe deg til å være «fullt ut kvalifisert, fullstendig utrustet til all god gjerning»? – 2. Timoteus 3:16, 17.

Hvorfor er oversettelsen blitt revidert?

Siden språk forandrer seg i årenes løp, blir det etter hvert nødvendig å revidere bibeloversettelser for at teksten skal fortsette å være forståelig. En oversettelse som har et svært gammeldags språk, er det ikke så lett å få utbytte av.

Opprinnelig sørget Jehova Gud for at hver bok i Bibelen ble skrevet på et språk som var i vanlig bruk, et språk som folk kunne forstå. I tråd med dette utga oversettelseskomiteen bak Ny verden-oversettelsen (New World Bible Translation Committee) en oppdatert engelsk utgave av denne oversettelsen i oktober 2013. I forordet til den reviderte utgaven sies det: «Vårt mål har vært å utarbeide en oversettelse som ikke bare er trofast mot den opprinnelige teksten, men som også har et klart språk og er lett å lese.»

Den opprinnelige norske utgaven av Ny verden-oversettelsen var basert på den engelske New World Translation of the Holy Scriptures–With References fra 1984. Den reviderte norske oversettelsen gjenspeiler de mange forandringene som er gjort i den nyeste engelske utgaven, og språket er modernisert for at den skal være lettere å lese.

Etter at den første engelske utgaven ble utgitt, er det dessuten blitt gjort store framskritt med hensyn til forståelsen av hebraisk, arameisk og gresk – de språkene Bibelen opprinnelig ble skrevet på. Det er blitt funnet flere bibelhåndskrifter enn dem som var tilgjengelige da den engelske Ny verden-oversettelsen første gang ble utgitt, og disse håndskriftene hjelper bibeloversettere til å finne ut hvilken ordlyd den opprinnelige bibelteksten hadde.

Som følge av dette er noen av formuleringene i teksten blitt justert i samsvar med det bibelforskere generelt anser som den mest autentiske gjengivelsen av de originale skriftene. Ifølge enkelte håndskrifter lyder for eksempel Matteus 7:13: «Gå inn gjennom den trange port. For vid er den porten og bred er den veien som fører til tilintetgjørelsen.» I tidligere utgaver av Ny verden-oversettelsen var ordene «er den porten» ikke tatt med i verset. Men etter ytterligere studium av håndskriftene kom man til den konklusjonen at «er den porten» sto i den opprinnelige bibelteksten. Ordene er derfor tatt med i den reviderte utgaven. Det er gjort en rekke lignende justeringer. Men disse justeringene er små, og ingen av dem forandrer hovedbudskapet i Guds Ord.

Nyere forskning har også vist at Guds navn, Jehova, bør stå på seks flere steder i bibelteksten. Disse stedene er Dommerne 19:18 og 1. Samuelsbok 2:25; 6:3; 10:26; 23:14, 16. Guds navn, Jehova, står derfor 7216 ganger i den reviderte utgaven av Ny verden-oversettelsen, deriblant 237 ganger i De kristne greske skrifter.

Det er i tillegg lagt vekt på å bytte ut ord som kan virke gammeldagse, eller som lett kan misforstås, med mer moderne ord. (Noen ganger er det gamle ordet eller uttrykket beholdt i en fotnote.) Her er noen eksempler: «Ulastelighet» er byttet ut med «integritet»; «saktmodig» er byttet ut med «ydmyk»; «formastelig» er byttet ut med slike ord og uttrykk som «frekk», «arrogant» og «ta seg friheter»; «troløs» er byttet ut med «illojal»; «skinnsyk» er byttet ut med «sjalu» og «misunnelig»; «utukt» er byttet ut med «seksuell umoral»; «ekteskapsbrudd» er byttet ut med «utroskap» og «være utro mot ektefellen»; «skjøge» er byttet ut med «prostituert»; «uavgrenset tid» er byttet ut med slike ord og uttrykk som «evighet» og «fjern fortid»; «tingenes ordning» er byttet ut med «verdensordning»; «tungemål» er byttet ut med «språk» og «språkgrupper»; «legeme» er byttet ut med «kropp»; «kve» er byttet ut med «innhegning»; «ætt» er byttet ut med «avkom» og «etterkommere»; «den tro og kloke slave» er blitt til «den trofaste og kloke slave».

Noen uttrykk som ble brukt i den forrige utgaven av Ny verden-oversettelsen, måtte ofte forklares for at de skulle bli forstått riktig. Bibelen bruker for eksempel det hebraiske ordet «Sjeol» og det greske ordet «Hades» om menneskehetens felles grav. I den reviderte utgaven er disse ordene erstattet med det som bibelskribentene hadde i tankene, nemlig «graven». I den forrige utgaven ble det hebraiske ordet nẹfesj og det greske ordet psykhẹ konsekvent gjengitt med «sjel». Disse ordene kan sikte til (1) et menneske, (2) det liv et menneske har, (3) dyr, (4) et menneskes lengsler, ønsker eller appetitt eller, i noen tilfeller, (5) en død person. Men ettersom en slik bruk av ordet «sjel» ikke er vanlig, er disse ordene nå gjengitt i samsvar med hva de betyr. Noen andre eksempler: I hovedteksten er «terafim-bilder» erstattet med «husguder», «netinim-tjenerne» med «tempeltjenerne» og «nefilim» med «kjempene», mens det gamle begrepet er tatt med i en fotnote.

I den forrige utgaven av Ny verden-oversettelsen ble det lagt vekt på å få fram hvilke verbformer som var brukt på hebraisk. Ved oversettelse av hebraiske verb i imperfektum (en verbform som ofte beskriver en handling som ufullstendig eller uavsluttet) ble det ofte brukt slike hjelpeord som «begynte», «gikk i gang med», «tok til», «fortsatte» og «stadig» for å uttrykke vedvarende handling. Ved oversettelse av hebraiske verb i perfektum (en verbform som ofte beskriver en handling som fullstendig eller avsluttet) ble det ofte brukt slike hjelpeord som «visselig», «virkelig», «sannelig» og «i sannhet» for å få fram tanken om at handlingen med sikkerhet skal finne sted. Resultatet var at slike hjelpeord forekom flere tusen ganger i bibelteksten, noe som gjorde den forholdsvis tung å lese. Nå har man utelatt slike hjelpeord der de ikke trengs for å få fram tanken i grunnteksten.

Hvem står bak denne oversettelsen?

Ny verden-oversettelsen utgis av Watch Tower Bible and Tract Society, det juridiske selskapet som representerer Jehovas vitner. I over hundre år har Jehovas vitner distribuert bibler over hele verden. Den opprinnelige engelske utgaven ble utgitt i flere bind fra 1950 til 1960 og var oversatt av New World Bible Translation Committee. Medlemmene av oversettelseskomiteen hadde ikke noe ønske om å framheve seg selv, men ba om å få være anonyme, også etter at de var døde. – 1. Korinter 10:31.

I 2008 utnevnte Jehovas vitners styrende råd en annen gruppe brødre til å utgjøre New World Bible Translation Committee. Denne oversettelseskomiteen begynte straks arbeidet med å revidere den engelske teksten på grunnlag av de mange forandringene som har skjedd i det engelske språket siden den opprinnelige utgaven ble utgitt. De tok også i betraktning de over 70 000 svarene som var blitt gitt til team som hadde oversatt Ny verden-oversettelsen til over 120 andre språk.

Hvordan foregikk arbeidet med å revidere den norske utgaven?

Først ble det utnevnt et oversetterteam, og alle medlemmene av dette teamet er Jehovas vitner. Erfaringen har vist at når oversettere samarbeider i team i stedet for å arbeide hver for seg, lager de en bedre og mer balansert oversettelse. (Ordspråkene 11:14) De som blir satt til å oversette Bibelen, har vanligvis allerede erfaring i å oversette Jehovas vitners publikasjoner. Teamet fikk grundig opplæring i de grunnleggende prinsippene for bibeloversetting og fikk lære å bruke de dataverktøyene som er spesielt utviklet for dette formålet.

Når Bibelen skal oversettes, bruker oversetterne en metode for bibeloversetting som kombinerer studium av ordene i Bibelen med datateknologi. De får hjelp av en avdeling på Jehovas vitners hovedkontor i staten New York i USA som assisterer oversettere (Translation Services). Jehovas vitners styrende råd fører nøye tilsyn med bibeloversettelsesarbeidet gjennom sitt redaksjonsutvalg. Men hvordan foregår selve arbeidet?

Oversetterteamet får i oppdrag å lage en oversettelse som (1) er nøyaktig, men likevel lett å forstå for folk flest, (2) inneholder konsekvente gjengivelser og (3) er så bokstavelig som målspråket gir rom for. Hvordan blir disse målene nådd? La oss se nærmere på hvordan arbeidet med å revidere Ny verden-oversettelsen på norsk foregikk. Oversetterteamet begynte med å gjennomgå de norske ordene som ble brukt som gjengivelser av de engelske ordene i den første utgaven av Ny verden-oversettelsen. Dataprogrammet Watchtower Translation System gir en oversikt over beslektede og synonyme bibelord. Det gir også en oversikt over de greske og hebraiske ordene som er brukt i grunnteksten, slik at oversetterne kunne undersøke hvordan disse ordene var blitt oversatt andre steder. Alt dette var til stor hjelp da man gjennomgikk de norske gjengivelsene av forskjellige begreper. I tillegg til å gjennomføre dette ordstudiet gikk oversetterteamet inn for å bruke naturlige og lettforståelige ord mens de arbeidet seg gjennom teksten vers for vers.

Oversetting dreier seg selvfølgelig om mer enn bare å bytte ut ett sett med ord med et annet. Det er gjort en stor innsats for å passe på at de ordene som er valgt på norsk, overbringer den riktige bibelske tanken i hver sammenheng. Det omfattende arbeidet som er lagt ned i dette prosjektet, taler for seg selv. Den norske utgaven av Ny verden-oversettelsen gjengir Guds Ord på en måte som er trofast mot den opprinnelige teksten, samtidig som den har et klart språk og er lett å lese.

Vi oppfordrer deg til selv å lese Ny verden-oversettelsen av Bibelen. Du kan lese den på nett eller i JW Library-appen, eller du kan få et trykt eksemplar fra den lokale menigheten av Jehovas vitner. Når du leser denne bibeloversettelsen, kan du føle deg trygg på at den er en pålitelig gjengivelse av Guds egne ord.

Trekk ved den reviderte Ny verden-oversettelsen

En introduksjon til Guds Ord: Inneholder bibelvers som svarer på 20 grunnleggende spørsmål om hva Bibelen lærer.

Oversikt over innholdet: Denne oversikten finnes i begynnelsen av hver bibelbok og hjelper deg til å finne raskt fram til bibelske beretninger. Dette trekket erstatter kolumnetitlene, som sto øverst på hver side i den tidligere utgaven

Krysshenvisninger: Nå er det bare de henvisningene som er til størst hjelp i tjenesten, som er tatt med

Fotnoter: Inneholder alternative gjengivelser, ord-for-ord-oversettelser og bakgrunnsinformasjon

Bibelordbok: Inneholder nå bare de ordene og versene som man har mest bruk for i forkynnelses- og undervisningsarbeidet

Ordforklaringer: Gir en kort definisjon av flere hundre ord og uttrykk som brukes i Bibelen

Tillegg A: Forteller om trekk ved den reviderte utgaven, for eksempel om forandringer som er gjort med hensyn til stilen og ordvalget, og om bruken av Guds navn

Tillegg B: Er i farger og består av 15 deler som inneholder kart og oversikter

^ avsn. 4 Den norske oversettelsen av De kristne greske skrifter ble utgitt i 1991.