Hopp til innhold

Hva er Kristi komme?

Bibelens svar

Bibelen omtaler mange ganger den perioden i framtiden da Jesus Kristus kommer for å dømme menneskene på jorden. * I Matteus 25:31–33, for eksempel, står det:

«Når Menneskesønnen [Jesus Kristus] kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sette seg på sin herlige trone. Og alle nasjonene skal bli samlet framfor ham, og han skal skille menneskene fra hverandre, liksom en hyrde skiller sauene fra geitene. Og han skal stille sauene ved sin høyre side, men geitene ved sin venstre.»

Denne domsperioden kommer til å være en del av en «stor trengsel» som ikke vil ligne på noe menneskeheten har opplevd tidligere. Denne trengselstiden vil kulminere i en krig som kalles Harmageddon-krigen. (Matteus 24:21; Åpenbaringen 16:16) Kristi fiender, som i illustrasjonen hans blir omtalt som geiter, «skal lide rettslig straff i form av evig tilintetgjørelse». (2. Tessaloniker 1:9; Åpenbaringen 19:11, 15) Kristi trofaste tjenere, som blir omtalt som sauer, vil derimot ha utsikter til å få «evig liv». – Matteus 25:46.

Når skal Kristus komme?

Jesus Kristus sa selv: «Om den dag og time vet ingen.» (Matteus 24:36, 42; 25:13) Han beskrev imidlertid et synlig, sammensatt «tegn» som skulle kjennetegne den perioden som ville føre fram til hans komme. – Matteus 24:3, 7–14; Lukas 21:10, 11.

Kommer Kristus som menneske eller som åndeskapning?

Jesus Kristus ble oppreist som åndeskapning, så han kommer som åndeskapning, ikke som menneske. (1. Korinter 15:45; 1. Peter 3:18) Dagen før Jesus døde, kunne han derfor si til apostlene: «Ennå en liten stund, og verden skal ikke se meg mer.» – Johannes 14:19.

Vanlige feiloppfatninger om Kristi komme

Feiloppfatning: Det at Bibelen sier at folk skal se Jesus «komme på himmelens skyer», betyr at vi kan se Jesus når han kommer. – Matteus 24:30.

Fakta: I Bibelen blir skyer ofte forbundet med det at noe er skjult eller usynlig. (3. Mosebok 16:2; 4. Mosebok 11:25; 5. Mosebok 33:26) Gud sa for eksempel til Moses: «Jeg kommer til deg i en mørk sky.» (2. Mosebok 19:9) Moses så ikke Gud i bokstavelig forstand. I tråd med dette vil Kristus ‘komme på skyene’ i den forstand at folk vil forstå at han kommer, selv om de ikke kan se ham.

Feiloppfatning: Uttrykket «hvert øye skal se ham», som blir brukt i Åpenbaringen 1:7 i forbindelse med Kristi komme, skal forstås bokstavelig.

Fakta: I Bibelen blir de greske ordene for «øye» og «se» noen ganger brukt i betydningen «innse» eller «forstå» og sikter altså ikke alltid til det å se i bokstavelig forstand. * (Matteus 13:15; Lukas 19:42; Romerne 15:21; Efeserne 1:18) Bibelen omtaler den oppstandne Jesus som «han som ... bor i et utilgjengelig lys, han som ikke noe menneske ... kan se.» (1. Timoteus 6:16) Så «hvert øye skal se ham» i den forstand at alle mennesker kommer til å forstå at Jesus er den som fullbyrder Guds dom. – Matteus 24:30.

Feiloppfatning: Det som står i 2. Johannes 7, viser at Jesus skal komme som menneske.

Fakta: I 2. Johannes 7 står det: «Mange bedragere er gått ut i verden, slike som ikke bekjenner Jesus Kristus som kommet i kjødet.»

På apostelen Johannes’ tid var det noen som benektet at Jesus hadde kommet til jorden «i kjødet», det vil si som menneske. Disse ble kalt gnostikere. Det som står i 2. Johannes 7, ble skrevet for å tilbakevise den falske påstanden deres.

^ avsn. 3 Mange sier at Jesus «kommer for andre gang», eller bruker slike uttrykk som «Jesu andre komme» og «Jesu gjenkomst», men ingen av disse uttrykkene står i Bibelen.

^ avsn. 14 The New Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament (1981), sidene 451 og 470.