Hopp til innhold

Veiledning for møtet «Livet og tjenesten som kristne»

Veiledning for møtet «Livet og tjenesten som kristne»

Innholdsfortegnelse

1. Møtet «Livet og tjenesten som kristne» (kortform: tjenestemøtet) vil foregå på den måten som er beskrevet i Arbeidshefte for tjenestemøtet og veiledningen nedenfor. Alle forkynnere skal få tilbud om å holde elevoppdrag. Andre som aktivt kommer sammen med menigheten, kan også få være med, forutsatt at de er enige i Bibelens lære, og at livet deres er i harmoni med kristne prinsipper. – be s. 282.

INNLEDENDE KOMMENTARER

 2. Ett minutt. Etter den innledende sangen og bønnen vil ordstyreren for tjenestemøtet bygge opp forventningene til møteprogrammet. Ordstyreren vil fokusere på punkter som menigheten vil ha størst utbytte av.

SKATTER FRA GUDS ORD

  3. Tale: Ti minutter. Temaet og to eller tre viktige punkter er oppgitt i Arbeidshefte for tjenestemøtet. Denne talen skal tildeles en eldste eller en kvalifisert menighetstjener. Når vi begynner på en ny bok i den ukentlige bibellesningen, skal det spilles av en introduksjonsvideo til boken.  Taleren kan velge å trekke paralleller mellom videoen og temaet. Men han må sørge for å behandle de punktene som står i arbeidsheftet. Han skal også, i den grad tiden tillater det, bruke de tilhørende illustrasjonene i arbeidsheftet, som er laget for å utfylle det stoffet som skal behandles. Han kan ta med annet stoff det er henvist til, så lenge det underbygger punktene i disposisjonen.

 4. Åndelige perler: Ti minutter. Dette er en spørsmål-og-svar-post uten innledning og avslutning. Den skal ledes av en eldste eller en kvalifisert menighetstjener. Han skal stille begge spørsmålene til forsamlingen. Han kan også avgjøre om det er nødvendig å lese de versene det er henvist til. Kommentarer fra salen bør være på maks 30 sekunder.

  5. Bibellesning: Fire minutter. Dette elevoppdraget skal tildeles en bror. Eleven skal lese opp stoffet uten noen innledning eller avslutning. Ordstyreren for møtet vil være spesielt interessert i å hjelpe elevene til å lese nøyaktig, flytende, på en naturlig måte og med forståelse, riktig betoning, modulasjon og passende pausering. Siden noen leseoppdrag fra Bibelen er lengre enn andre, må tilsynsmannen for tjenestemøtet ta elevenes ferdigheter i betraktning når han gir dem oppdrag.

OPPLÆRING I FORKYNNELSEN

 6. Femten minutter. Denne delen av møtet har som formål å gi alle muligheten til å øve seg til felttjenesten og til å bli dyktigere til å forkynne og undervise. Forkynnerne kan selv velge om de vil legge opp til å presentere en av de publikasjonene eller videoene som vi har i verktøykassen vår, hvis det ikke blir gitt konkrete instrukser om det til oppdraget. Som en hjelp i tjenesten vil forslagene til samtaler i Arbeidshefte for tjenestemøtet inneholde trekket «Hvor skriftstedet drøftes i verktøykassen». Elevene kan velge om de ønsker å bruke dette trekket i oppdragene sine. I arbeidsheftet er det angitt hvor lang tid hvert elevoppdrag kan vare, og noen ganger kan det være gitt konkrete instrukser i forbindelse med et elevoppdrag. Elevene trenger ikke å ta med ekstra informasjon bare for å fylle tiden. Noen demonstrasjoner som er godt forberedte, kan være ferdige et minutt eller mer før tiden. Alt etter hva det er behov for, kan eldste bli tildelt slike elevoppdrag. Fra tid til annen vil det bli satt opp en drøftelse av en annen video enn en forslag til samtaler-video. Slike poster skal ledes av en eldste eller en kvalifisert menighetstjener.

 7. Forslag til samtaler – videoer: Fra tid til annen vil det bli spilt forskjellige videoer som viser forslag til samtaler. Disse videoene vil demonstrere førstegangsbesøket og et gjenbesøk. Denne delen skal ledes av ordstyreren for tjenestemøtet.

 8. Førstegangsbesøk: Dette elevoppdraget kan tildeles en bror eller en søster. Medhjelperen skal være av samme kjønn eller i familie. Eleven og medhjelperen kan enten sitte eller stå. Eleven bør bruke en innledning som passer i menighetens distrikt. Forslaget til samtale i Arbeidshefte for tjenestemøtet bør brukes som grunnlag for drøftelsen.

 9. Gjenbesøk: Dette elevoppdraget kan tildeles en bror eller en søster. Medhjelperen skal ikke være av motsatt kjønn. (km 5/97 s. 3) De kan enten sitte eller stå. Eleven skal vise hva man kan si på et gjenbesøk hos noen som har vist interesse på førstegangsbesøket. Forslaget til samtale i Arbeidshefte for tjenestemøtet bør brukes som grunnlag for drøftelsen.

 10. Bibelstudium: Dette elevoppdraget kan tildeles en bror eller en søster. Medhjelperen skal ikke være av motsatt kjønn. (km 5/97 s. 3) De kan enten sitte eller stå. I dette oppdraget skal man vise en del av et bibelstudium som allerede er i gang. Det er ikke nødvendig med innledning eller avslutning, med mindre eleven har fått tildelt en leksjon som har med det å gjøre. Det er heller ikke nødvendig å lese alt det tildelte stoffet, men man kan gjøre det. Man bør legge vekt på å undervise på en god måte.

 11. Tale: Dette elevoppdraget skal tildeles en bror og framføres som en tale for menigheten.

 VÅRT LIV SOM KRISTNE

 12. Etter en sang vil de første 15 minuttene av denne delen bestå av én eller to poster som er utarbeidet for å hjelpe forsamlingen til å anvende Guds Ord. Hvis ikke noe annet er angitt, kan disse postene tildeles eldste eller kvalifiserte menighetstjenere, med unntak av «Lokale behov»-poster, som bør ledes av en eldste.

  13. Menighetsbibelstudiet: Tretti minutter. Denne posten tildeles en kvalifisert eldste. (Menigheter med få eldste kan bruke kvalifiserte menighetstjenere ved behov.) Eldsterådet avgjør hvem som er kvalifisert til å lede menighetsbibelstudiet. De som blir godkjent, må kunne lede drøftelsen på en god måte, noe som innebærer å overholde tiden, framheve nøkkelskriftstedene og hjelpe alle til å forstå den praktiske verdien av stoffet. De finner nyttige prinsipper ved å gjennomgå veiledning om hvordan man skal lede vakttårnstudiet. Etter at stoffet for den aktuelle uken er blitt grundig behandlet, er det ikke nødvendig å hale ut tiden på studiet. Om mulig bør man bruke forskjellige ledere og lesere fra en uke til en annen. Hvis ordstyreren for tjenestemøtet ber om at studiet forkortes, må lederen selv avgjøre hvordan han gjør dette. Han kan velge å hoppe over lesingen av noen avsnitt.

AVSLUTTENDE KOMMENTARER

  14. Tre minutter. Ordstyreren for tjenestemøtet skal repetere spesielt nyttige punkter fra møtet. Han skal også nevne noe av det som vil bli behandlet på tjenestemøtet uken etter. Hvis det er tid til det, kan han minne om hvem som har elevoppdrag neste uke. Med mindre noe annet er angitt, bør nødvendige opplysninger bli gitt og eventuelle brev bli lest opp av ordstyreren under hans avsluttende kommentarer. Rutinemessig informasjon, for eksempel om frammøter og renhold, skal ikke opplyses fra plattformen, men henges på oppslagstavlen. Hvis det ikke er tid til å gi alle opplysningene eller lese de aktuelle brevene i løpet av den tiden som er satt av til avsluttende kommentarer, bør ordstyreren be de brødrene som har poster i delen «Vårt liv som kristne», om å korte ned postene sine, slik at han får den tiden han trenger. (Se  avsnittene 13 og  17.) Møtet avsluttes med sang og bønn.

OPPLESNING OG UNDERVISNING – HVORDAN BLI FLINKERE

 15. Hver elev bør ha med seg Undervisningsbrosjyren, enten i trykt eller i elektronisk format, på tjenestemøtet. Ordstyreren for tjenestemøtet vil bruke brosjyren som grunnlag for å gi ros og veiledning. Hver elev skal arbeide med den leksjonen som er oppført i parentes ved oppgaven i Arbeidshefte for tjenestemøtet. Den delen av brosjyren som heter «Følg med på framskrittene dine», skal brukes av elevene selv, så det er ikke meningen at ordstyreren skal skrive noe her.

ROS OG VEILEDNING

  16. Etter hvert av elevoppdragene har ordstyreren for tjenestemøtet cirka ett minutt til å gi ros og veiledning basert på Undervisningsbrosjyren. Når ordstyreren introduserer et elevoppdrag, skal han ikke opplyse hvilken leksjon eleven har arbeidet med. Men etter at eleven har holdt oppdraget sitt og ordstyreren har gitt passende ros, kan han opplyse hvilken leksjon eleven har arbeidet med, og si hvorfor eleven gjorde det bra på det punktet. Han kan eventuelt på en vennlig måte forklare hvorfor det kan være nyttig for eleven å vie det punktet ytterligere oppmerksomhet. Ordstyreren kan også kommentere andre sider ved demonstrasjonen hvis han mener at dette kan være til hjelp for eleven eller forsamlingen. Ytterligere konstruktiv veiledning basert på Undervisningsbrosjyren eller skoleboken kan gis privat etter møtet eller på et annet tidspunkt. Veiledningen kan gjelde enten den tildelte leksjonen eller en annen leksjon. – Se  avsnittene 17,  22 og  24 for mer informasjon om rollene til ordstyreren for tjenestemøtet og veiledningsassistenten.

TIDSBEREGNING

     17. Ingen bør gå over tiden, heller ikke ordstyreren for tjenestemøtet. Selv om den tildelte tiden som er satt opp for hver post, ikke sier «eller mindre», er det ikke nødvendig å hale ut tiden hvis  stoffet er tilstrekkelig dekket i løpet av kortere tid enn det som er satt opp. Elevene bør taktfullt stanses når tiden deres er ute. Hvis de som leder andre poster på møtet, går over tiden, skal veiledningsassistenten gi disse brødrene veiledning privat. (Se  avsnitt 24.) Hele møtet, inkludert sanger og bønner, skal vare 1 time og 45 minutter.

KRETSTILSYNSMANNENS BESØK

 18. Når menigheten har besøk av kretstilsynsmannen, vil programmet foregå på den måten som er beskrevet i Arbeidshefte for tjenestemøtet, men med følgende unntak: Menighetsbibelstudiet i delen «Vårt liv som kristne» erstattes av en 30 minutter lang tjenestetale av kretstilsynsmannen. Før tjenestetalen vil ordstyreren for tjenestemøtet repetere punkter fra møtet, gi en kort oversikt over neste ukes møte, komme med nødvendige opplysninger, lese nødvendige brev og deretter introdusere kretstilsynsmannen. Etter tjenestetalen vil kretstilsynsmannen avslutte møtet med en sang som han har valgt. Han kan be en annen bror om å avslutte med bønn. Det skal ikke arrangeres ekstra grupper på menighetens språk under kretstilsynsmannens besøk. En gruppe kan ha eget møte også når kretstilsynsmannen besøker vertsmenigheten. Men gruppen skal være sammen med vertsmenigheten under kretstilsynsmannens tjenestetale.

UKE MED KRETSSTEVNE ELLER REGIONALT STEVNE

 19. I stevneuker blir det ikke holdt noen menighetsmøter. Det stoffet som skulle ha vært behandlet på møtene i slike uker, bør man studere på egen hånd eller sammen med familien.

UKE MED MINNEHØYTIDEN

 20. Hvis minnehøytiden faller på en hverdag, skal det ikke holdes noe midtukemøte den uken. Frammøter til felttjeneste bør naturligvis holdes den dagen minnehøytiden skal feires.

TILSYNSMANN FOR TJENESTEMØTET

 21. Eldsterådet velger en eldste som skal tjene som tilsynsmann for tjenestemøtet (kortform: tjenestemøtetilsynsmann). Han har ansvar for å sørge for at tjenestemøtet er godt organisert og blir gjennomført i henhold til denne veiledningen. Han bør ha god kommunikasjon med veiledningsassistenten. Så snart Arbeidshefte for tjenestemøtet er tilgjengelig, bør tjenestemøtetilsynsmannen tildele elevoppdragene for de to månedene. (Se  avsnitt 5–11.) Ved hjelp av skjemaet Oppdrag på tjenestemøtet (S-89) bør elevoppdrag tildeles minst tre uker før oppdraget skal holdes.

ORDSTYRER FOR TJENESTEMØTET

  22. Hver uke skal én eldste være ordstyrer under hele tjenestemøtet. (Menigheter med få eldste kan bruke kvalifiserte menighetstjenere ved behov.) Han har ansvaret for å forberede de innledende og de avsluttende kommentarene og for å drøfte videoer med forslag til samtaler. Han skal også introdusere alle postene, og avhengig av størrelsen på eldsterådet kan det være at han også får ansvar for å lede noen av postene. Kommentarene mellom postene bør være veldig korte. Eldsterådet avgjør hvilke eldste som er kvalifisert til å ta hånd om oppgaven som ordstyrer. Denne oppgaven går på omgang mellom dem som er kvalifisert. Avhengig av lokale omstendigheter kan det være at tilsynsmannen for tjenestemøtet har oppgaven som ordstyrer oftere enn de andre kvalifiserte eldste. Hvis en eldste er kvalifisert til å lede menighetsbibelstudiet, er han sannsynligvis også kvalifisert til å være ordstyrer. Men husk at den som skal tjene som ordstyrer, må kunne gi nyttig ros og veiledning på en kjærlig måte til dem som har elevoppdrag. Ordstyreren har også ansvaret for å sørge for at møtet slutter til rett tid. (Se  avsnittene 14 og  17.) Hvis ordstyreren ønsker det, og hvis det er plass til det, kan det settes opp et mikrofonstativ på podiet, slik at han kan introdusere hver post mens den broren som skal lede posten, gjør seg klar ved talerstolen. Det kan også være at ordstyreren ønsker å sitte ved et bord på scenen under bibelopplesningen og under delen «Opplæring i forkynnelsen». Dette kan spare tid.

 KOORDINATOR FOR ELDSTERÅDET

 23. Det er koordinatoren for eldsterådet som skal tildele alle postene på møtet, unntatt elevoppdragene. Det innbefatter at han skal sette opp hvem som skal være ordstyrer for tjenestemøtet i de enkelte ukene, basert på hvem eldsterådet har godkjent. I samarbeid med tjenestemøtetilsynsmannen bør koordinatoren for eldsterådet sørge for at en oversikt over hvem som skal ha poster og oppdrag på møtet, blir hengt på oppslagstavlen.

VEILEDNINGSASSISTENT

   24. Hvis det er mulig, er det bra om en eldste som er en erfaren taler, er veiledningsassistent. Veiledningsassistentens ansvar er å gi veiledning privat, hvis det trengs, til eldste og menighetstjenere angående et hvilket som helst oppdrag de tar hånd om, både oppdrag på tjenestemøtet, offentlige foredrag og det å lese på eller lede vakttårnstudiet eller menighetsbibelstudiet. (Se  avsnitt 17.) Hvis det er mange eldste i menigheten som er dyktige til å tale og undervise, kan det hvert år velges ut en ny kvalifisert eldste til å tjene som veiledningsassistent. Det er ikke nødvendig at veiledningsassistenten gir veiledning etter hvert oppdrag.

EKSTRA GRUPPER

 25. Alt etter hvor mange elever det er i menigheten, kan elevoppdragene holdes i flere grupper. I hver ekstra gruppe bør det være en kvalifisert bror som gir veiledning. Dette bør helst være en eldste, men der det er nødvendig, kan en godt kvalifisert menighetstjener brukes. Det er eldsterådet som avgjør hvilke brødre som kan ta hånd om denne oppgaven, og om det skal være en rotasjonsordning. Den broren som får denne oppgaven, bør følge instruksene i  avsnitt 16. Hvis det arrangeres ekstra grupper i menigheten, bør de elevene som har oppdrag der, bli bedt om å gå til de rommene der de ekstra gruppene skal være, etter posten «Åndelige perler» i delen «Skatter fra Guds Ord». De bør gå inn igjen til resten av menigheten når delen «Opplæring i forkynnelsen» er ferdig. Hvis en video med forslag til samtale skal drøftes, bør de som er i den ekstra gruppen, følge med på drøftelsen fra det rommet de er i, hvis det er mulig. Hvis dette ikke er mulig, bør den broren som gir veiledning etter elevoppdragene i den ekstra gruppen, vise videoen på en mobil enhet og lede drøftelsen.

VIDEOER

 26. På tjenestemøtet vil det bli vist utvalgte videoer. Videoene til midtukemøtet vil være tilgjengelige i JW Library®-appen og kan vises ved hjelp av mange forskjellige elektroniske enheter. Noen ganger kan videoer, for eksempel de med forslag til samtaler, bli vist på frammøter etter at de har blitt vist på tjenestemøtet.