Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Oversikt over justerte forståelser

Oversikt over justerte forståelser

I årenes løp har Vakttårnet gitt oss en justert forståelse av forskjellige trekk ved Esekiels syner og profetier. Og denne boken, Den rene tilbedelsen av Jehova – endelig gjenopprettet!, inneholder enda flere justeringer. Se om du kan svare på de følgende spørsmålene.

Hva representerer de fire ansiktene til de levende skapningene?

Tidligere forståelse: Hvert av de fire ansiktene til de levende skapningene, eller kjerubene, står for en av Jehovas fire viktigste egenskaper.

Justert forståelse: Hvert av de fire ansiktene til de levende skapningene står for en av Jehovas fire viktigste egenskaper, men sett under ett representerer de fire ansiktene alle de egenskapene Jehova har. De fire ansiktene minner oss også om Jehovas overveldende makt og herlighet.

Resonnement bak justeringen: Bibelen bruker ofte tallet fire for å betegne at noe er fullstendig, eller at det omfatter alt. Når de fire ansiktene betraktes sammen, utgjør de derfor mer enn bare fire enkeltstående egenskaper – man kan si at Jehovas enestående personlighet hviler på disse grunnleggende egenskapene. Dessuten tilhører hvert av ansiktene skapninger som er majestetiske, sterke og mektige. Likevel er disse fire mektige representantene for skaperverket – framstilt ved de fire ansiktene til hver kjerub – under Jehovas trone. Denne beskrivelsen understreker at Jehova er den Høyeste hersker over alle.

Hvem er mannen med en sekretærs skrivesaker et bilde på?

Tidligere forståelse: Mannen med skrivesakene er et bilde på den salvede rest. Ved hjelp av arbeidet med å forkynne og gjøre disipler setter de salvede nå et symbolsk merke i pannen på dem som blir en del av ‘den store skare’. – Åp 7:9.

Justert forståelse: Mannen med en sekretærs skrivesaker er et bilde på Jesus Kristus. Han kommer til å sette et merke i pannen på dem som tilhører den store skare, når de blir dømt som sauer under ‘den store trengsel’. – Matt 24:21.

Resonnement bak justeringen: Jehova har betrodd ansvaret for å dømme til sin Sønn. (Joh 5:22, 23) Ifølge Matteus 25:31–33 skal Jesus felle den endelige dommen og avgjøre hvem som er ‘sauer’, og hvem som er ‘geiter’.

 Er de prostituerte søstrene Ohola og Oholiba et forbilde på kristenheten, som er splittet i en katolsk og en protestantisk del?

Tidligere forståelse: Storesøsteren Ohola (Samaria, hovedstaden i Israel) er et bilde på katolisismen, og lillesøsteren Oholiba (Jerusalem, hovedstaden i Juda) er et bilde på protestantismen.

Justert forståelse: Disse prostituerte søstrene er ikke profetiske forbilder på noen del av kristenheten. Men beskrivelsen av dem hjelper oss til å forstå hvilke følelser det vekker i Jehova når noen som en gang har tilhørt hans lojale folk, driver åndelig prostitusjon. All falsk religion vekker de samme følelsene i ham.

Resonnement bak justeringen: Det finnes ikke noe bibelsk grunnlag for å si at Ohola og Oholiba er profetiske forbilder på kristenheten. Israel og Juda var en gang som trofaste koner for Jehova, men kristenheten har aldri stått i et slikt forhold til ham. Esekiel, kapitlene 16 og 23, som sammenligner Guds illojale folk med prostituerte, inneholder dessuten et håp om at folket igjen vil kunne få et godt forhold til Jehova. Kristenheten, som er en del av Babylon den store, har ikke et slikt håp.

Er kristenheten et motbilde til fortidens frafalne Jerusalem?

Tidligere forståelse: Det frafalne Jerusalem er et profetisk forbilde på kristenheten. Ødeleggelsen av Jerusalem viste derfor hva som skal skje med kristenheten.

Justert forståelse: Forholdene i det illojale Jerusalem – deriblant avgudsdyrkelsen og det utbredte moralske fordervet – minner om det som skjer i kristenheten, men vi omtaler ikke lenger kristenheten som et motbilde til Jerusalem.

Resonnement bak justeringen: Det finnes ikke noe tydelig bibelsk grunnlag for å si at det her er snakk om et forbilde og et motbilde. Til forskjell fra Jerusalem i gammel tid har kristenheten aldri praktisert den rene tilbedelse. Dessuten ble Jerusalem tilgitt av Jehova og hadde i en periode et godt forhold til ham, men det kommer kristenheten aldri til å oppnå.

Hvordan ble det profetiske synet av dalen med de tørre knoklene oppfylt?

Tidligere forståelse: I 1918 kom de salvede, som ble forfulgt, i fangenskap i Babylon den store, og der var de i en dødlignende, nesten helt uvirksom tilstand. Det korte fangenskapet endte i 1919, da Jehova gjenopplivet dem som forkynnere av Riket.

Justert forståelse: Den dødlignende tilstanden i åndelig fangenskap varte veldig lenge og begynte mye tidligere enn i 1918. Fangenskapet begynte på 100-tallet evt. og endte i 1919 og går i det store og hele parallelt med den lange perioden da hveten og ugresset i Jesu illustrasjon vokste sammen.

Resonnement bak justeringen: Israels fangenskap i gammel tid varte lenge, fra 740 fvt. til 537 fvt. Esekiels profeti beskriver knoklene som «tørre» og «helt tørre», noe som viser at den gruppen som knoklene var et bilde på, hadde vært i en dødlignende tilstand i veldig lang tid. Dessuten beskrives gjenopplivningen av knoklene som en gradvis prosess som ville ta tid.

 Hva betyr det at de to stavene ble ført sammen?

Tidligere forståelse: Etter en kort periode med splittelse under den første verdenskrig oppnådde trofaste medlemmer av den salvede rest enhet igjen i 1919.

Justert forståelse: Profetien understreker at Jehova vil sørge for at hans tjenere blir forent. Etter 1919 var det flere og flere med et jordisk håp som sluttet seg til den salvede rest. De to gruppene tjener Jehova sammen som ett forent folk.

Resonnement bak justeringen: Profetien beskriver ikke en stav som først blir brukket i to og så satt sammen igjen. Profetien handler derfor ikke om en gruppe som først blir delt og så forent igjen. Det den handler om, er at to forskjellige grupper skulle bli forent.

Hvem er Gog av Magog?

Tidligere forståelse: Gog av Magog er et profetisk navn som brukes om Satan etter at han ble kastet ut av himmelen.

Justert forståelse: Gog av Magog sikter til en koalisjon av nasjoner her på jorden som vil angripe Guds tjenere under den store trengsel.

Resonnement bak justeringen: De profetiske beskrivelsene av Gog – at han blir gitt som mat til rovfugler og får et gravsted på jorden – tyder på at Gog ikke er en åndeskapning. I tillegg svarer beskrivelsen av Gogs angrep til beskrivelsene i Daniel og Åpenbaringen av de angrepene som jordiske nasjoner retter mot Guds folk. – Dan 11:40, 44, 45; Åp 17:14; 19:19.

Var det templet som Esekiel så og fikk omvisning i, det store åndelige templet som Paulus senere beskrev?

Tidligere forståelse: Det templet Esekiel så i sitt syn, er det samme som det åndelige templet apostelen Paulus skrev om.

Justert forståelse: Esekiel så ikke det åndelige templet som ble til i år 29 evt., men han så et idealbilde av hvordan den rene tilbedelse som var beskrevet i Moseloven, ville bli gjenopprettet etter eksilet. Paulus’ beskrivelse av det åndelige templet dreier seg om det arbeidet som Jesus, den større Øversteprest, utførte fra år 29 til 33 evt. Esekiels tempelsyn, som ikke nevner noen øversteprest, dreier seg først og fremst om den åndelige gjenopprettelsen som begynte i 1919. Vi leter derfor ikke etter forbilder og motbilder i alle detaljene og målene i Esekiels tempelsyn. I stedet bør vi fokusere på hva Esekiels syn lærer oss om Jehovas normer for ren tilbedelse.

Resonnement bak justeringen: Det er noen viktige forskjeller mellom templet i Esekiels syn og det åndelige templet. I Esekiels tempelsyn blir det for eksempel båret fram mange dyreofre, men i det åndelige templet blir det båret fram bare ett offer, «én gang for alle». (Hebr 9:11, 12) I århundrene før Kristus kom, var Jehovas tid ennå ikke inne til å åpenbare dype sannheter om det åndelige templet.