Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 KAPITTEL 17

«Jeg er imot deg, Gog»

«Jeg er imot deg, Gog»

ESEKIEL 38:3

FOKUS: Hvem er «Gog», og hva er det «landet» han invaderer?

1, 2. Hvilken stor krig ligger foran oss, og hvilke spørsmål oppstår? (Se det første bildet.)

I FLERE tusen år er jorden blitt tilsølt av blod fra kriger og konflikter, deriblant av det blodbadet som de to verdenskrigene på 1900-tallet førte til. Men den største krigen i menneskenes historie ligger foran oss. Denne krigen kommer ikke til å være bare enda en av menneskenes konflikter, der nasjonene kjemper mot hverandre av selviske grunner. Nei, dette vil være «krigen på Guds, Den Allmektiges, store dag». (Åp 16:14) Det vil være en arrogant fiende som utløser denne krigen. Han kommer til å invadere et land som er dyrebart i Guds øyne, og det vil få Den Suverene Herre Jehova til å gjøre bruk av sin enorme makt på en måte som man aldri før har sett på jorden.

2 Dette reiser naturlig nok noen spørsmål: Hvem er denne fienden? Hva er det landet han skal invadere? Når, hvorfor og hvordan vil han invadere dette landet? Som Jehovas sanne tilbedere trenger vi å få svar på disse spørsmålene, for vi kommer til å bli direkte berørt av det som skal skje. Vi finner svarene i en spennende profeti som står i Esekiel, kapitlene 38 og 39.

 Fienden – Gog av Magog

3. Gjenfortell kort Esekiels profeti om Gog av Magog.

 3 Les Esekiel 38:1, 2, 8, 18; 39:4, 11. Her er profetien i korte trekk: «I de siste årene» skal en fiende som kalles «Gog i Magog-landet», invadere Guds folks «land». Men dette ondskapsfulle angrepet får Jehovas «voldsomme harme til å flamme opp», og Jehova griper inn og beseirer Gog. * Etter seieren gir Jehova sin fiende og alle hans støttespillere «som mat til alle slags rovfugler og til de ville dyrene». Det ender med at Jehova gir Gog «et gravsted». For å forstå hvordan denne profetien vil bli oppfylt i nær framtid, må vi først vite hvem Gog er.

4. Hva lærer vi om Gog av Magog i dette avsnittet?

4 Hvem er så Gog av Magog? Ut fra Esekiels beskrivelse forstår vi at Gog er en fiende av Guds sanne tjenere. Er Gog et profetisk navn på Satan – den største fienden av den sanne tilbedelse? Slik er det blitt forklart i publikasjonene våre i mange tiår. Men ytterligere studier av Esekiels profeti har ført til en justering i vår forståelse. Vakttårnet har forklart at tittelen Gog av Magog ikke sikter til en usynlig åndeskapning, men til en synlig fiende – en koalisjon av nasjoner som vil kjempe mot den rene tilbedelse. * Før vi ser nærmere på grunnlaget for denne konklusjonen, skal vi se på to faktorer i Esekiels profeti som viser at Gog ikke kan være en åndeskapning.

5, 6. Hvilke faktorer i Esekiels profeti viser at Gog av Magog ikke kan være en åndeskapning?

5 «Jeg skal gi deg som mat til alle slags rovfugler.» (Esek 39:4) Bibelen bruker ofte bildet med rovfugler som spiser lik eller åtsler, i advarsler om en straff fra Gud. Gud kom med slike advarsler både til nasjonen Israel og til andre nasjoner. (5. Mos 28:26; Jer 7:33; Esek 29:3, 5) Legg merke til at disse advarslene ikke ble gitt til åndeskapninger, men til mennesker av kjøtt og blod. Rovfugler og ville dyr kan jo ikke spise åndeskapninger, men de spiser kjøtt. Denne advarselen fra Gud i Esekiels profeti tyder altså på at Gog ikke er en åndeskapning.

6 ‘Jeg skal gi Gog et gravsted i Israel.’ (Esek 39:11) Bibelen sier aldri noe om at åndeskapninger blir gravlagt her på jorden. Satan og hans demoner skal i stedet være i avgrunnen i 1000 år, og senere skal de bli kastet i den symbolske ildsjøen, det vil si bli utslettet for bestandig. (Luk 8:31; Åp 20:1–3, 10) Siden det står at Gog får «et gravsted» her på jorden, kan vi trekke den konklusjonen at han ikke er en åndeskapning.

7, 8. Når går «kongen i nord» sin undergang i møte, og hvordan svarer det til det som skal skje med Gog av Magog?

7 Hvis Gog ikke er en åndeskapning, hvem eller hva er da denne fienden, som vil rette et endelig angrep mot Guds sanne tilbedere? To andre profetier i Bibelen kan hjelpe oss til å finne ut hvem Gog av Magog er.

8 «Kongen i nord.» (Les Daniel 11:40–45.) Daniel forutsa hvilke verdensmakter som skulle komme og gå fra hans tid og  helt fram til i dag. I en av sine profetier omtaler han to rivaliserende politiske makter – «kongen i sør» og «kongen i nord». Begge disse har skiftet identitet i århundrenes løp, etter hvert som forskjellige nasjoner har kjempet om å være den dominerende makten. Om kongen i nord og hans siste angrep «i endetiden» sa Daniel: «Han skal dra ut i stort raseri for å utslette og for å tilintetgjøre mange.» Det er Jehovas folk som kongen i nord først og fremst retter sitt angrep mot. * Men i likhet med Gog av Magog skal kongen i nord «gå sin undergang i møte» etter sitt mislykkede angrep på Guds folk.

9. Hvilken likhet er det mellom det som skjer med Gog av Magog, og det som skjer med «kongene på hele den bebodde jord»?

9 «Kongene på hele den bebodde jord.» (Les Åpenbaringen 16:14, 16; 17:14; 19:19, 20.) Åpenbaringen har forutsagt at «jordens konger» skal gå til angrep på ‘kongenes Konge’, Jesus. Men fordi Jesus er i himmelen, er han utenfor rekkevidden til disse motstanderne, og derfor angriper de i stedet de menneskene på jorden som støtter Riket. Men jordens konger kommer til å tape Harmageddon-krigen. Legg merke til at de går sin undergang i møte når de angriper Jehovas folk. Det ligner på det som blir sagt om Gog av Magog. *

10. Hva kan vi slå fast om hvem Gog av Magog er?

10 Hva kan vi slå fast om hvem Gog er, ut fra det vi har sett på til nå? For det første at Gog ikke er en åndeskapning. For det andre at Gog står for jordiske nasjoner som vil angripe Guds folk i nær framtid. Disse nasjonene kommer uten tvil til å danne en koalisjon, altså på en eller annen måte slå seg sammen. Hvorfor? Ettersom Guds folk er spredt utover hele jorden, må nasjonene samarbeide og ha et felles mål for å kunne gjennomføre angrepet på dem. (Matt 24:9) Selv om det er nasjonene som angriper, er det Satan som er den ondskapsfulle hjernen bak angrepet. Han har i lang tid fått verdens nasjoner til å motarbeide den sanne tilbedelse. (1. Joh 5:19; Åp 12:17) Men Esekiels profetiske ord om Gog av Magog handler om den rollen nasjonene på jorden har i forbindelse med angrepet på Jehovas folk. *

«Landet» – hva er det?

11. Hva sier Esekiels profeti om det «landet» som Gog vil invadere?

11 Som vi var inne på i  avsnitt 3, kommer Gog av Magog til å få Jehovas voldsomme harme til å flamme opp når han invaderer et land som er dyrebart i Jehovas øyne. Hva er dette landet? La oss gå tilbake til Esekiels profeti. (Les Esekiel 38:8–12.) Det står at Gog skal «invadere et land der det bor et folk som har kommet seg på fote igjen», et folk «som er hentet tilbake fra nasjonene». Legg også merke til hva det sies om dem som bor i landet: «De bor alle sammen trygt», de har «bosetninger som verken er beskyttet av murer, bommer eller porter», og de  «samler seg rikdom». Dette er det «landet» der Jehovas sanne tilbedere over hele verden bor. Hvordan kan vi finne ut hva slags land det er snakk om?

12. Hva slags gjenopprettelse fant sted i det gamle Israel?

12 Det vil være til hjelp å se på den gjenopprettelsen som fant sted i det gamle Israel, det landet der Guds utvalgte folk bodde, arbeidet og tilba Jehova i mange hundre år. Fordi israelittene sviktet Jehova, forutsa han gjennom Esekiel at landet deres skulle bli øde og forlatt. (Esek 33:27–29) Men Jehova forutsa også at en gruppe angrende jøder senere skulle vende tilbake fra eksilet i Babylon og gjenopprette den rene tilbedelse i landet. Med Jehovas velsignelse skulle Israels land bli fullstendig forvandlet og bli like frodig «som Edens hage». (Esek 36:34–36) Denne gjenopprettelsen fant sted fra og med 537 fvt., da noen av de jødene som hadde vært i eksil, vendte tilbake til Jerusalem for å gjenopprette den rene tilbedelse i sitt elskede hjemland.

13, 14. (a) Hva er det åndelige landet? (b) Hvorfor er dette landet dyrebart for Jehova?

13 I nyere tid har Guds sanne tilbedere opplevd en lignende gjenopprettelse. Som vi drøftet i kapittel 9, ble Guds folk i 1919 utfridd fra det langvarige fangenskapet i Babylon den store. I det året førte Jehova sitt folk inn i et åndelig land. Dette landet er det åndelige paradiset – det trygge og åndelig rike miljøet der vi tjener og tilber den sanne Gud. I dette landet bor vi sammen i trygghet og har fred i sinn og hjerte. (Ordsp 1:33)  Vi får en overflod av åndelig mat, og vi har rikelig å gjøre i det meningsfylte arbeidet med å forkynne om Guds rike. Vi erfarer virkelig sannheten i det som står i Ordspråkene 10:22: «Det er Jehovas velsignelse som gjør en rik, og han føyer ingen smerte til den.» Uansett hvor på jorden vi bor, befinner vi oss i dette landet – det åndelige paradiset – så lenge vi aktivt støtter den rene tilbedelse ved det vi sier, og det vi gjør.

14 Dette åndelige landet er dyrebart for Jehova. Hvorfor? Han ser på innbyggerne i landet som «nasjonenes dyrebare skatter», for han har dratt dem til den rene tilbedelse. (Hag 2:7; Joh 6:44) De går oppriktig inn for å få en ny personlighet, en som gjenspeiler Guds vakre egenskaper. (Ef 4:23, 24; 5:1, 2) Som Guds sanne tilbedere tjener de ham helt og fullt, og de gjør det på måter som gir ære til ham, og som viser at de elsker ham. (Rom 12:1, 2; 1. Joh 5:3) Tenk så glad Jehova må bli over å se at hans tjenere arbeider hardt for å gjøre det åndelige landet stadig vakrere. Når du setter den rene tilbedelse først i livet ditt, er du ikke bare med på å gjøre det åndelige paradiset vakrere, men du gleder også Jehovas hjerte. Er ikke det fantastisk å tenke på? – Ordsp 27:11.

Uansett hvor vi bor, befinner vi oss i det åndelige landet så lenge vi aktivt støtter den rene tilbedelse (Se avsnittene 13, 14)

Landet – når, hvorfor og hvordan vil Gog invadere det?

15, 16. Når skal Gog av Magog invadere vårt gjenopprettede åndelige land?

15 Det at en koalisjon av jordiske nasjoner snart skal invadere vårt dyrebare åndelige land, gir grunn til ettertanke. Siden  vi som Jehovas sanne tilbedere er målet for dette forutsagte angrepet, vil vi gjerne vite mer om det. Vi skal nå se på tre spørsmål som vi naturlig nok lurer på.

16 Når skal Gog av Magog invadere vårt gjenopprettede åndelige land? Det gir profetien svar på: «I de siste årene skal du invadere et land.» (Esek 38:8) Dette tyder på at det er snakk om et tidspunkt like før enden for denne verdensordningen. Husk at den store trengsel skal begynne med ødeleggelsen av Babylon den store, det verdensriket som all falsk religion utgjør. Etter at de falske religiøse organisasjonene er blitt ødelagt, og før Harmageddon begynner, kommer Gog til å rette et endelig angrep mot alle sanne tilbedere.

17, 18. Hvordan kommer Jehova til å lede det hele under den store trengsel?

17 Hvorfor vil Gog invadere Jehovas tjeneres gjenopprettede land? Esekiels profeti viser at det er to faktorer som har betydning: Den ene er hvordan Jehova leder det hele, og den andre er Gogs onde motiver.

18 Hvordan Jehova leder det hele. (Les Esekiel 38:4, 16.) Legg merke til hva Jehova sier til Gog: «Jeg skal ... sette kroker i  kjevene dine», og: ‘Jeg skal føre deg mot mitt land.’ Betyr dette at Jehova kommer til å tvinge nasjonene til å angripe hans egne tjenere? Selvfølgelig ikke! Det er aldri han som står bak når noe ondt rammer hans folk. (Job 34:12) Men Jehova kjenner sine fiender – han vet at de vil hate hans tjenere og ikke vil la sjansen gå fra seg hvis de tror at de kan klare å utslette dem. (1. Joh 3:13) Ved at Jehova billedlig talt setter kroker i kjevene til Gog og drar ham framover, leder han det hele slik at begivenhetene utvikler seg i samsvar med hans vilje og tidsskjema. På et tidspunkt etter at Babylon den store er blitt ødelagt, kan det være at Jehova på en eller annen måte vil lokke nasjonene til å gjøre alvor av det ønsket som de allerede har i hjertet, nemlig å angripe Guds folk. Jehova vil altså legge forholdene til rette for det angrepet som fører til Harmageddon, den største krigen som noen gang har vært på jorden. Da vil han redde sitt folk, vise sin storhet som universets Overherre og hellige sitt navn. – Esek 38:23.

Nasjonene vil prøve å ta den rene tilbedelse fra oss fordi de hater den og alle som praktiserer den

19. Hvorfor vil Gog prøve å ta den rene tilbedelse fra oss?

19 Gogs onde motiver. Nasjonene «kommer til å legge en ond plan». De vil slippe løs det raseriet og hatet de så lenge har  følt, for Jehovas tjenere vil se sårbare ut, som om de «bor i bosetninger som verken er beskyttet av murer, bommer eller porter». Nasjonene vil også være ivrige etter å «ta mye bytte og plyndringsgods» fra dem «som samler seg rikdom». (Esek 38:10–12) Hva slags «rikdom»? Jehovas folk har stor åndelig rikdom. Det mest dyrebare vi eier, er vår rene tilbedelse, som vi gir bare til Jehova. Nasjonene vil prøve å ta den rene tilbedelse fra oss, ikke fordi de ser på den som verdifull, men fordi de hater den og alle som praktiserer den.

Gog «kommer til å legge en ond plan» i et forgjeves forsøk på å utrydde den rene tilbedelse (Se avsnitt 19)

20. Hvordan vil Gog invadere det åndelige landet, eller paradiset?

20 Hvordan vil Gog invadere det åndelige landet, eller paradiset? Nasjonene vil kanskje prøve å gripe inn i livet vårt og få oss til å slutte å praktisere vår tro. For å nå sitt mål vil de kanskje prøve å stanse strømmen av åndelig mat, hindre oss i å komme sammen på møter, ødelegge den enheten vi har, og få oss til å slutte å forkynne Guds budskap. Dette er alt sammen trekk ved det åndelige paradiset. Under påvirkning av Satan vil nasjonene prøve å utrydde de sanne tilbedere – og sammen med dem den rene tilbedelse – fra jordens overflate.

21. Hvorfor er du takknemlig for at Jehova har advart oss om det som snart skal skje?

21 Gog av Magogs angrep kommer til å berøre alle Guds sanne tilbedere i det åndelige landet. Så takknemlige vi er for at Jehova har advart oss om det som snart skal skje! Mens vi venter på at den store trengsel skal begynne, vil vi være bestemt på å holde fast ved den rene tilbedelse og la den være det viktigste i livet vårt. På den måten kan vi være med på å gjøre det gjenopprettede landet enda vakrere nå. Og vi vil kunne få oppleve at noe helt spektakulært skjer rett foran øynene på oss i nær framtid: Jehova kommer til å beskytte sitt folk og forsvare sitt hellige navn i Harmageddon. Det vil det neste kapitlet forklare nærmere.

^ avsn. 3 I neste kapittel skal vi se på hvordan og når Jehovas voldsomme harme kommer til å flamme opp mot Gog av Magog, og hva dette vil bety for Guds sanne tilbedere.

^ avsn. 8 Daniel 11:45 viser at kongen i nord vil angripe Guds folk, for det sies der at denne kongen «skal slå opp sine kongelige telt mellom det store havet [Middelhavet] og det vakre, hellige fjellet [der Guds tempel en gang sto, og der Guds folk kom for å tilbe]».

^ avsn. 9 Bibelen omtaler også et angrep fra vår tids «Assyria», som vil prøve å utrydde Guds folk. (Mi 5:5) Det er mulig at de fire forutsagte angrepene på Guds folk – fra Gog av Magog, fra kongen i nord, fra jordens konger og fra Assyria – er forskjellige betegnelser på det samme angrepet.

^ avsn. 10 I Åpenbaringen 20:7–9 står det om «Gog og Magog». Hvem dette er, blir drøftet i kapittel 22.