Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 Kapittel 11

«Rettferdig og rettskaffen er han»

«Rettferdig og rettskaffen er han»

1, 2. a) Hvilken stor urett ble begått mot Josef? b) Hva gjorde Jehova for å bøte på uretten?

DET ble begått en stor urett mot den vakre unge mannen. Han var ikke skyldig i noen forbrytelse, men likevel ble han kastet i et fangehull, falskelig anklaget for voldtektsforsøk. Dette var imidlertid ikke første gang han ble urettferdig behandlet. Flere år tidligere, da han bare var 17, var han blitt forrådt av sine egne brødre, og det var så vidt de ikke tok livet av ham. Deretter ble han solgt som slave til et fremmed land. Der motstod han tilnærmelser fra sin herres hustru. Den forsmådde kvinnen diktet opp den falske anklagen, og det var det som førte til at han havnet i fengsel. Det så ikke ut til at det var noen som kunne komme ham til unnsetning.

Josef led stor urett «i fangehullet»

2 Men Jehova, den Gud som «elsker rettferdighet og rett», så det som skjedde. (Salme 33: 5) Han grep inn for å bøte på den uretten som var begått mot Josef — den unge mannen som var satt «i fangehullet» — og ledet begivenhetenes gang slik at han til slutt ble satt fri. Med tiden fikk Josef en svært ansvarsfull stilling og ble vist stor ære. (1. Mosebok 40: 15; 41: 41—43; Salme 105: 17, 18) Han ble renvasket, og han brukte den opphøyde stillingen han hadde fått, til å fremme Guds hensikt. — 1. Mosebok 45: 5—8.

3. Hvorfor er det helt naturlig at vi ønsker å bli rettferdig behandlet?

3 En slik beretning appellerer til hjertet, ikke sant? Hvem av oss har ikke vært vitne til urettferdighet eller vært offer for det selv? Vi ønsker alle å bli rettferdig behandlet. Det er helt naturlig, for Jehova har nedlagt egenskaper i oss som gjenspeiler hans egen personlighet, og rettferdighet er en av hans viktigste egenskaper. (1. Mosebok 1: 27) For å kunne  kjenne Jehova godt må vi forstå hans rettferdighetssans. Derved kan vi verdsette hans veier enda høyere og bli ansporet til å nærme oss ham.

Hva er rettferdighet?

4. Hvordan oppfatter folk gjerne rettferdighet?

4 Vi mennesker oppfatter gjerne rettferdighet ganske enkelt som noe som er riktig etter loven. En bok om etikk i teori og praksis sier at «rettferdighet er knyttet til lover, forpliktelser, rettigheter og plikter og avpasser sin dom i henhold til likhetsprinsippet og etter fortjeneste». (Right and ReasonEthics in Theory and Practice) Jehovas rettferdighet innebærer imidlertid noe mer enn at lovene blir anvendt på en mekanisk måte og av pliktfølelse.

5, 6. Hva vil det si at Gud er rettferdig?

5 Vi kan bedre fatte bredden og dybden av Jehovas rettferdighet når vi tenker på de ordene som blir brukt i Bibelens grunntekst. I De hebraiske skrifter dreier det seg i alt vesentlig om tre ord. Et av dem er ofte gjengitt med «rett» og kan også gjengis med «det som er rett». (1. Mosebok 18: 25) De to andre ordene blir som oftest gjengitt med «rettferdighet». Det substantivet som er gjengitt med «rettferdighet» i De kristne greske skrifter, kan defineres som «det som er rett, riktig, rettferdig». Noen steder blir uttrykkene «rett» og «rettferdighet» brukt parallelt. — Amos 5: 24.

6 Når Bibelen sier at Gud er rettferdig, forteller den følgelig at han gjør det som er rett og riktig, og at han er konsekvent og ikke partisk. (Romerne 2: 11) Det er helt utenkelig at han skulle opptre annerledes. Den trofaste Elihu sa: «Måtte det være fjernt fra den sanne Gud å handle ondt og fra Den Allmektige å handle urett!» (Job 34: 10) Ja, det er umulig for Jehova å «handle urett». Hvorfor? Av to viktige grunner.

7, 8. a) Hvorfor er det umulig for Jehova å gjøre noe som er urettferdig? b) Hva er det som får Jehova til å gjøre det som er rett og rettferdig?

7 Jehova er for det første hellig. Som vi var inne på i  kapittel 3, er alt ved Jehova rent og rettskaffent. Han er derfor ikke i stand til å gjøre noe som er urett eller urettferdig. Tenk på hva det vil si. Vår himmelske Fars hellighet gir oss all grunn til å stole på at han aldri vil behandle sine barn dårlig. Jesus hadde full tillit til det. Den siste kvelden i sitt liv her på jorden bad han: «Hellige Far, våk over dem [disiplene] for ditt eget navns skyld.» (Johannes 17: 11) «Hellige Far» — det er en tiltaleform som bare blir brukt om Jehova i Bibelen. Den passer godt, for ingen jordisk far kan sammenlignes med ham når det gjelder hellighet. Jesus var overbevist om at disiplene ville være trygge hos hans Far, som er absolutt plettfri og ren og fullstendig skilt fra alt som er syndig. — Matteus 23: 9.

8 Uselvisk kjærlighet er dessuten en del av Guds natur. En slik kjærlighet får ham til å handle rett og rettferdig mot andre. De mange formene for urettferdighet — deriblant rasisme, diskriminering og partiskhet — skriver seg ofte fra griskhet og egoisme, det motsatte av kjærlighet. Når det gjelder kjærlighetens Gud, kommer Bibelen med denne forsikringen: «Jehova er rettferdig, han elsker rettferdige gjerninger.» (Salme 11: 7) Jehova sier om seg selv: «Jeg, Jehova, elsker rett.» (Jesaja 61: 8) Er det ikke oppmuntrende å vite at vår Gud finner glede i å gjøre det som er rett og rettferdig? — Jeremia 9: 24.

Barmhjertighet og Jehovas fullkomne rettferdighet

9—11. a) Hvilken sammenheng er det mellom Jehovas rettferdighet og hans barmhjertighet? b) Hvordan kommer både Jehovas rettferdighet og hans barmhjertighet til uttrykk i den måten han handler med syndige mennesker på?

9 Jehovas rettferdighet er, i likhet med de andre trekkene ved hans uforlignelige personlighet, fullkommen og mangler  ingenting. Moses skrev om Jehova: «Klippen — fullkomment er hans verk, for alle hans veier er rettvishet. En trofasthetens Gud, hos hvem det ikke er urett; rettferdig og rettskaffen er han.» (5. Mosebok 32: 3, 4) Jehovas rettferdighet kommer alltid til uttrykk på en feilfri måte — han er aldri for overbærende og aldri for streng.

10 Det er nær sammenheng mellom Jehovas rettferdighet og hans barmhjertighet. Salme 116: 5 sier: «Jehova er nådig og rettferdig, og vår Gud er en som viser barmhjertighet.» Det er ingen motsetning i dette. Jehova viser ikke barmhjertighet for å utvanne sin rettferdighet, som om hans rettferdighet ellers ville være for streng. De to egenskapene kommer ofte til uttrykk samtidig, i samme handling. La oss se på et eksempel.

11 Alle mennesker har arvet synd og fortjener derfor syndens straff — døden. (Romerne 5: 12) Men Jehova finner ingen glede i at syndere dør. Han er «en tilgivende Gud, nådig og barmhjertig». (Nehemja 9: 17) Men fordi han er hellig, kan han ikke overse urettferdighet. Hvordan kan han så vise mennesker som er underlagt arvesynden, barmhjertighet? Svaret er å finne i en av de mest dyrebare sannheter i Guds Ord: Den ordning Jehova har truffet for å frelse menneskene ved hjelp av en løsepenge. Vi kommer til å få vite mer om denne kjærlige ordningen i kapittel 14. Det er en ordning som på samme tid er helt igjennom rettferdig og i høyeste grad barmhjertig. Ved hjelp av den kan Jehova vise angrende syndere kjærlig barmhjertighet samtidig som han opprettholder sine normer for fullkommen rettferdighet. — Romerne 3: 21—26.

Jehovas rettferdighet er hjertevarmende

12, 13. a) Hva er grunnen til at Jehovas rettferdighet drar oss til ham? b) Hvilken slutning trakk David med hensyn til Jehovas rettferdighet, og hvordan kan det være til oppmuntring for oss?

12 Jehovas rettferdighet er ikke en kald og ufølsom egenskap  som virker frastøtende på oss; det er en tiltalende egenskap som drar oss til ham. Bibelen beskriver tydelig den medfølelse som er et trekk ved Jehovas rettferdighet. La oss se på noen oppmuntrende eksempler på hvordan Jehova lar sin rettferdighet komme til uttrykk.

13 Jehovas fullkomne rettferdighet får ham til å være trofast og lojal mot sine tjenere. Salmisten David fikk selv erfare denne siden ved Jehovas rettferdighet. Hvilken slutning trakk han på grunnlag av sin egen erfaring og etter å ha gransket Guds veier? Han sa: «Jehova elsker rett, og han skal ikke forlate sine lojale. Til uavgrenset tid skal de visselig bli beskyttet.» (Salme 37: 28) Er det ikke oppmuntrende å vite det? Vår Gud vil aldri, ikke et eneste øyeblikk, forlate dem som er lojale mot ham. Vi kan derfor stole på at han vil være nær oss og vise oss kjærlig omsorg. Hans rettferdighet utgjør en garanti for det. — Ordspråkene 2: 7, 8.

14. Hvordan kommer Jehovas omsorg for dem som er vanskelig stilt, fram i den loven som han gav Israel?

14 Jehovas rettferdighet kommer blant annet til uttrykk i at han føler med dem som har det vanskelig. Hans omsorg for dem som er uheldig stilt, kommer godt fram i den loven han gav Israel. Loven inneholdt for eksempel bestemmelser som skulle sikre at foreldreløse og enker ble vist omsorg. (5. Mosebok 24: 17—21) Fordi han forstod hvor vanskelig det kunne være for slike mennesker, ble han deres faderlige Dommer og Beskytter, den som «tar seg av den farløse guttens og enkens rett». * (5. Mosebok 10: 18; Salme 68: 5) Han sa til israelittene at hvis de behandlet forsvarsløse  kvinner og barn dårlig, skulle han visselig høre disses rop. Han sa: «Min vrede skal virkelig blusse opp.» (2. Mosebok 22: 22—24) Vrede er ikke en av Jehovas mest framherskende egenskaper, men hans rettferdige harme blir vakt når han ser urettferdige handlinger som blir begått med overlegg, særlig når ofrene er svake og hjelpeløse. — Salme 103: 6.

15, 16. Hva er et virkelig bemerkelsesverdig vitnesbyrd om Jehovas upartiskhet?

15 Jehova forsikrer oss også om at han «ikke behandler noen med partiskhet eller tar imot bestikkelse». (5. Mosebok 10: 17) I motsetning til mange mennesker som har makt eller innflytelse, lar ikke Jehova seg påvirke av materiell rikdom eller et imponerende ytre. Han er fullstendig upartisk og favoriserer ingen. Tenk på et virkelig bemerkelsesverdig vitnesbyrd om hvor upartisk Jehova er. Muligheten til å bli sanne tilbedere av ham og oppnå endeløst liv er ikke forbeholdt noen få, en elite. Nei, «i enhver nasjon er den som frykter ham og øver rettferdighet, antagelig for ham». (Apostlenes gjerninger 10: 34, 35) Denne fantastiske muligheten er åpen for alle, uansett sosial stilling, hudfarge eller nasjonalitet. Er ikke det sann rettferdighet på sitt aller beste?

16 Det er også en annen side ved Jehovas fullkomne rettferdighet som vi må ta i betraktning og respektere, nemlig den måten han handler på med dem som krenker hans rettferdige normer.

Han fritar ikke for straff

17. Forklar hvorfor urettferdigheten i verden ikke gir oss noen grunn til å dra Jehovas rettferdighet i tvil.

17 Noen spør kanskje: Hvordan kan vi forklare de urettferdige lidelsene og all den ondskap som er så utbredt i verden i dag, hvis det er slik at Jehova ikke tolererer urettferdighet?  Det at slike forhold eksisterer, gir oss ingen grunn til å dra Jehovas rettferdighet i tvil. All urettferdigheten i denne onde verden er en følge av den synd som menneskene har arvet fra Adam. Urettferdigheten florerer i en verden hvor ufullkomne mennesker har valgt å følge syndige veier — men det kommer ikke til å fortsette så lenge. — 5. Mosebok 32: 5.

18, 19. Hva er det som viser at Jehova ikke i det uendelige vil tolerere at noen med overlegg bryter hans rettferdige lover?

18 Jehova viser dem som nærmer seg ham i oppriktighet, stor barmhjertighet, men han vil ikke fortsette i det uendelige å tolerere en situasjon som fører vanære over hans hellige navn. (Salme 74: 10, 22, 23) Rettferdighetens Gud lar seg ikke spotte; han vil ikke skjerme dem som synder med overlegg, mot den ugunstige dom de fortjener på grunn av sin handlemåte. Jehova er «en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rik på kjærlig godhet og sannhet; . . . men han kommer slett ikke til å frita for straff». (2. Mosebok 34: 6, 7) I overensstemmelse med dette har Jehova noen ganger funnet det nødvendig å straffe dem som med overlegg bryter hans rettferdige lover.

19 Tenk for eksempel på hvordan Jehova handlet med det gamle Israel. Også etter at israelittene hadde kommet inn i det lovte land, var de stadig troløse. Selv om dette såret Jehova, forkastet han dem ikke med en gang. (Salme 78: 38—41) Nei, i sin barmhjertighet gav han dem gjentatte muligheter til å forandre seg. Han oppfordret dem inntrengende til å vende om: «Jeg finner ikke behag i den ondes død, men i at den onde vender om fra sin vei og virkelig blir i live. Vend om, vend om fra deres onde veier, for hvorfor skulle dere dø, Israels hus?» (Esekiel 33: 11) Fordi livet er dyrebart i Jehovas øyne, sendte han gjentatte ganger sine profeter til israelittene for å prøve å få dem til å vende om fra sine onde veier. Men de fleste av dem som tilhørte dette  hardhjertete folket, ville ikke høre og vende om. Av hensyn til sitt hellige navn og alt det som det står for, gav Jehova dem til slutt i deres fienders hånd. — Nehemja 9: 26—30.

20. a) Hva kan vi lære om Jehova av den måten han handlet med Israel på? b) Hvorfor passer løven godt som et symbol på Jehovas rettferdighet?

20 Den måten Jehova handlet med Israel på, lærer oss en hel del om ham. Vi lærer at han ser alt, at han merker seg all urettferdighet, og at den urett han ser, går inn på ham. (Ordspråkene 15: 3) Det er også oppmuntrende å vite at han ønsker å vise barmhjertighet når det er grunnlag for det. Vi lærer dessuten at han aldri handler overilt når han utøver sin rettferdighet. Fordi Jehova er tålmodig og langmodig, er det mange som med urette trekker den slutning at han aldri kommer til å fullbyrde dommen over de onde. Men det er langtfra riktig. Den måten han handlet med Israel på, lærer oss at hans tålmodighet har en grense. Jehova står fast for rettferdigheten. I motsetning til oss mennesker, som ofte viker tilbake når det gjelder å øve rett, mangler Jehova aldri mot til å forsvare det som er riktig. Det passer godt at løven, som et symbol på mot og rettferdighet,  er knyttet til hans nærvær og hans trone. * (Esekiel 1: 10; Åpenbaringen 4: 7) Vi kan derfor være overbevist om at han kommer til å oppfylle sitt løfte om å fjerne all urett på jorden. Ja, hans måte å dømme på kan sammenfattes slik: fasthet når det er nødvendig, barmhjertighet så sant det er mulig. — 2. Peter 3: 9.

La oss nærme oss rettferdighetens Gud

21. Hvordan bør vi tenke på Jehova når vi mediterer over den måten han utøver sin rettferdighet på, og hvorfor?

21 Når vi mediterer over den måten Jehova utøver sin rettferdighet på, bør vi ikke tenke på ham som en ufølsom og streng dommer som bare er opptatt av at overtredere skal få sin straff. Vi bør i stedet tenke på ham som en kjærlig, men likevel bestemt Far som alltid behandler sine barn på best mulig måte. Som en rettferdig Far har Jehova likevekt mellom fasthet for det som er rett, og kjærlig medfølelse med sine jordiske barn, som har behov for hans hjelp og tilgivelse. — Salme 103: 10, 13.

22. Hva kan vi se fram til fordi Jehova lar seg lede av sin rettferdighet, og hvorfor handler han på denne måten med oss?

22 Så takknemlige vi kan være for at det at Jehova øver rett og rettferdighet, omfatter mye mer enn at overtredere får sin straff! Ledet av sin rettferdighet har han gjort det mulig for oss å ha enestående framtidsutsikter — fullkomment, endeløst liv i en verden hvor ’rettferdighet skal bo’. (2. Peter 3: 13) Vår Gud handler med oss på denne måten fordi hans rettferdighet får ham til å se etter muligheter til å frelse snarere enn å fordømme. Det at vi bedre forstår rekkevidden av Jehovas rettferdighet, drar oss til ham. I de neste kapitlene skal vi se nærmere på hvordan Jehova legger denne beundringsverdige egenskapen for dagen.

^ avsn. 14 Det hebraiske ordet som er gjengitt med «farløs gutt», står riktignok i hankjønn, men det betyr på ingen måte at ikke jenter ble vist omsorg. I Loven tok Jehova også med en beretning om en juridisk bestemmelse som garanterte en arv til Selofhads døtre, som var farløse. Denne bestemmelsen ble gjort til en presedens og skulle sørge for at farløse jenters rettigheter ble ivaretatt. — 4. Mosebok 27: 1—8.

^ avsn. 20 Det er interessant å se at Jehova sammenlignet seg selv med en løve i forbindelse med at han fullbyrdet dommen over det troløse Israel. — Jeremia 25: 38; Hosea 5: 14.