Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 Kapittel 28

«Du alene er lojal»

«Du alene er lojal»

1, 2. Hvordan vet vi at illojalitet ikke var noe ukjent begrep for kong David?

ILLOJALITET var ikke noe ukjent begrep for kong David. Hans urolige regjeringstid var i en periode sterkt preget av intriger, og mennesker som tilhørte hans eget folk, sammensverget seg mot ham. David ble dessuten sveket av noen av dem som en skulle ha ventet stod ham aller nærmest. Tenk på hans første kone, Mikal. I begynnelsen var hun «forelsket i David» og støttet ham sikkert i hans kongegjerning. Men senere begynte hun «å forakte ham i sitt hjerte» og betraktet ham til og med som «en av de tomhjernete menn». — 1. Samuelsbok 18: 20; 2. Samuelsbok 6: 16, 20.

2 Så har vi Davids personlige rådgiver, Akitofel. Et råd fra ham ble aktet like høyt som om det kom direkte fra Jehova. (2. Samuelsbok 16: 23) Men etter en tid ble denne betrodde mannen en forræder og sluttet seg til et organisert opprør mot David. Og hvem var det som stod bak denne sammensvergelsen? Absalom, Davids egen sønn! Denne intrigemakeren og opportunisten «fortsatte å stjele Israels menns hjerter» og oppkastet seg til en rivaliserende konge. Absalom fikk så mange med seg i opprøret at kong David ble tvunget til å flykte for livet. — 2. Samuelsbok 15: 1—6, 12—17.

3. Hva var David overbevist om?

3 Var det ingen som forble lojal mot David? Jo, under all denne motgangen visste David at det i høy grad var det. Hvem? Ingen ringere enn Jehova Gud. «Mot den lojale vil du handle lojalt,» sa David til Jehova. (2. Samuelsbok 22: 26) Hva er lojalitet, og hvordan er Jehova det mest opphøyde eksempel på en som har denne egenskapen?

 Hva er lojalitet?

4, 5. a) Hva er «lojalitet»? b) Hvordan er ordet «lojal» forskjellig fra ordet «trofast»?

4 Slik ordet «lojalitet» blir brukt i De hebraiske skrifter, er det en godhet som i kjærlighet blir rettet mot noen eller noe inntil hensikten med dette er oppnådd. Det innebærer mer enn trofasthet. Et menneske kan jo være trofast av ren pliktfølelse. Men lojalitet har sin rot i kjærlighet. * Ordet «trofast» blir også brukt om livløse ting. Salmisten omtalte for eksempel månen som «et trofast vitne i himlene» fordi den regelmessig viser seg på natthimmelen. (Salme 89: 37) Men vi kan ikke si at månen er lojal. Hvorfor ikke? Fordi lojalitet er et uttrykk for kjærlighet, og det finner vi ikke hos livløse ting.

Månen blir kalt et trofast vitne, men bare fornuftutstyrte levende skapninger kan gjenspeile Jehovas lojalitet

5 I Bibelen brukes ordet «lojalitet» om en varm egenskap. Det er et nært forhold mellom den som er lojal, og den som lojaliteten er rettet mot. En slik lojalitet er ikke uberegnelig. Den er ikke lik bølger på havet som blåses omkring av skiftende vinder. Lojalitet, eller lojal kjærlighet,  har tvert imot stabilitet og styrke til å overvinne de mest avskrekkende hindringer.

6. a) Hvordan er det med lojaliteten blant menneskene, og hva sier Bibelen om det? b) Hva er det beste vi kan gjøre for å finne ut hva lojalitet egentlig vil si, og hvorfor?

6 En slik lojalitet er riktignok en sjeldenhet i vår tid. Det hender altfor ofte at mennesker som skulle stå hverandre nær, «er tilbøyelige til å bryte hverandre i stykker». Stadig oftere hører vi om noen som forlater sin ektefelle. (Ordspråkene 18: 24; Malaki 2: 14—16) Svik og troløshet er blitt så utbredt at vi kan få lyst til å si med profeten Mika: «Den lojale er forsvunnet fra jorden.» (Mika 7: 2) Men selv om mennesker ofte svikter når det gjelder å vise kjærlig godhet, er lojalitet en fremtredende egenskap hos Jehova. Ja, det beste vi kan gjøre for å finne ut hva lojalitet egentlig vil si, er å undersøke hvordan Jehova lar dette storslagne trekk ved sin kjærlighet komme til uttrykk.

Jehovas uforlignelige lojalitet

7, 8. Hvordan kan det sies at Jehova alene er lojal?

7 Bibelen sier om Jehova: «Du alene er lojal.» (Åpenbaringen 15: 4) Hvordan kan det ha seg? Har ikke både mennesker og engler vist en bemerkelsesverdig lojalitet? (Job 1: 1; Åpenbaringen 4: 8) Og hva med Jesus Kristus? Er ikke han den som framfor noen annen er ’Guds lojale’? (Salme 16: 10) Hvordan kan det da sies at Jehova alene er lojal?

8 Først og fremst må vi huske at lojalitet er et trekk ved kjærligheten. Ettersom «Gud er kjærlighet» — den personifiserte kjærlighet — er det ingen som kan være lojal på en mer fullstendig måte enn han. (1. Johannes 4: 8) Engler og mennesker kan nok gjenspeile Jehovas egenskaper, men bare Jehova er lojal i ypperste forstand. Som «Den Gamle av Dager» har han vist kjærlig godhet lenger enn  noen skapning, det være seg i himmelen eller på jorden. (Daniel 7: 9) Jehova er følgelig selve innbegrepet av lojalitet. Han viser denne egenskapen på en måte som ingen av hans skapninger kan. La oss se på noen eksempler.

9. På hvilken måte er Jehova «lojal i alle sine gjerninger»?

9 Jehova er «lojal i alle sine gjerninger». (Salme 145: 17) På hvilken måte? Salme 136 gir oss svar på det. I denne salmen blir en rekke av Jehovas frelsesgjerninger omtalt, deriblant den dramatiske utfrielsen av israelittene ved Rødehavet. Noe som er spesielt ved denne salmen, er at hvert eneste vers avslutter med ordene: «For hans kjærlige godhet [eller, lojalitet] varer til uavgrenset tid.» Denne salmen er tatt med i Spørsmål til ettertanke på side 289. Når du leser disse versene, vil det helt sikkert gjøre inntrykk på deg å se alle de måtene Jehova har vist sitt folk kjærlig godhet på. Ja, Jehova viser sine trofaste tjenere lojalitet ved å høre deres rop om hjelp og ved å gå til handling når hans tid er inne til det. (Salme 34: 6) Jehovas lojale kjærlighet til sine tjenere er urokkelig så lenge de er lojale mot ham.

10. Hvordan viser Jehova lojalitet med hensyn til sine normer?

10 Jehova viser dessuten sine tjenere lojalitet ved å være tro mot sine normer. I motsetning til visse uberegnelige mennesker, som følger plutselige innfall eller bare lar seg lede av følelser, er ikke Jehova vaklende i sitt syn på hva som er rett, og hva som er galt. I årtusenenes løp har hans syn på slike ting som spiritisme, avgudsdyrkelse og mord ikke forandret seg. «Like til deres alderdom er jeg den samme,» sa han gjennom profeten Jesaja. (Jesaja 46: 4) Vi kan derfor ha tillit til at det vil være til vårt eget beste å følge den klare moralske veiledningen i Guds Ord. — Jesaja 48: 17—19.

11. Nevn eksempler på at Jehova holder sine løfter.

11 Jehova viser også lojalitet ved at han holder sine løfter.  Når han har sagt at noe skal skje, så skjer det. Han sier: «Mitt ord, som går ut av min munn, . . . skal ikke vende tilbake til meg med uforrettet sak, men det skal i sannhet gjøre det som jeg har funnet behag i, og det skal ha sikker framgang i det som jeg har sendt det til.» (Jesaja 55: 11) Ved at Jehova er ordholden, viser han sitt folk lojalitet. Han lar dem ikke gå omkring og vente spent på noe som han ikke har til hensikt å gjøre. Han har et så plettfritt ry hva dette angår, at hans tjener Josva kunne si: «Ikke ett løfte slo feil av hele det gode løfte Jehova hadde gitt Israels hus; alt gikk i oppfyllelse.» (Josva 21: 45) Vi kan derfor ha tillit til at vi aldri kommer til å bli skuffet fordi Jehova på en eller annen måte ikke oppfyller sine løfter. — Jesaja 49: 23; Romerne 5: 5.

12, 13. På hvilke måter varer Jehovas kjærlige godhet «til uavgrenset tid»?

12 Som vi allerede har vært inne på, sier Bibelen at Jehovas kjærlige godhet «varer til uavgrenset tid». (Salme 136: 1) Hvordan? Én ting er at når Jehova tilgir synder, så er det for bestandig. Som vi drøftet i kapittel 26, ripper han ikke opp i tidligere feiltrinn som vi har fått tilgivelse for. Ettersom det er slik at «alle har syndet» og ingen ’når opp til Guds herlighet’, bør vi alle være takknemlig for at hans kjærlige godhet varer til uavgrenset tid. — Romerne 3: 23.

13 Men Jehovas kjærlige godhet varer til uavgrenset tid også på en annen måte. Hans Ord sier at den rettferdige «skal visselig bli som et tre, plantet ved strømmer av vann, som gir sin frukt i rette tid, og hvis løv ikke visner, og alt det han gjør, skal lykkes». (Salme 1: 3) Forestill deg et frodig tre som har løv som aldri visner! Hvis vi virkelig har vår lyst i Guds Ord, vil vi få et langt, fredelig og rikt liv. De velsignelsene som Jehova lojalt utøser over sine trofaste tjenere, er evigvarende. I den rettferdige, nye verden som  han skal skape, vil lydige mennesker få erfare hans kjærlige godhet i all evighet. — Åpenbaringen 21: 3, 4.

Jehova «skal ikke forlate sine lojale»

14. Hvordan viser Jehova at han verdsetter sine tjeneres lojalitet?

14 Jehova har gang på gang vist at han er lojal. Ettersom han er fullkomment konsekvent, vil den lojalitet han viser sine trofaste tjenere, aldri avta. Salmisten skrev: «En ung mann har jeg vært, og jeg er også blitt gammel, og likevel har jeg ikke sett den rettferdige forlatt eller hans avkom lete etter brød. For Jehova elsker rett, og han skal ikke forlate sine lojale.» (Salme 37: 25, 28) Fordi Jehova har skapt alle ting, har han krav på å bli tilbedt. (Åpenbaringen 4: 11) Men fordi han er lojal, verdsetter han likevel vår trofasthet. — Malaki 3: 16, 17.

15. Forklar hvordan Jehovas lojalitet blir framhevet ved den måten han handlet med Israel på.

15 I sin kjærlige godhet kommer Jehova stadig sitt folk til unnsetning når de har det vanskelig. Salmisten sier: «Han vokter sine lojales sjeler; av de ondes hånd utfrir han dem.» (Salme 97: 10) Tenk på hvordan han handlet med Israels folk. Etter at de var blitt utfridd på mirakuløst vis ved Rødehavet, sang de følgende i en sang til Jehova: «Du har i din kjærlige godhet [eller, «lojale kjærlighet», NW, fotnoten] ledet det folk som du har vunnet tilbake.» (2. Mosebok 15: 13) Den utfrielsen som fant sted ved Rødehavet, var i høy grad et uttrykk for lojal kjærlighet fra Jehovas side. Moses sa derfor til israelittene: «Det var ikke fordi dere var det mest tallrike av alle folkene at Jehova viste dere hengivenhet, så han utvalgte dere, for dere var det minste av alle folkene. Nei, det var fordi Jehova elsket dere, og fordi han holdt den edfestede erklæring som han hadde sverget overfor deres forfedre, at Jehova førte dere ut med sterk hånd, slik at han kunne løskjøpe deg  fra slavehuset, fra faraos, Egypts konges, hånd.» — 5. Mosebok 7: 7, 8.

16, 17. a) Hvilken sjokkerende mangel på verdsettelse gav israelittene uttrykk for, men hvordan viste Jehova dem likevel barmhjertighet? b) Hvordan viste de fleste israelittene at «det ikke fantes noen legedom» for dem, og hvilket advarende eksempel er dette for oss?

16 Vi vet at israelittene som nasjon betraktet ikke verdsatte Jehovas kjærlige godhet, for etter at de var blitt utfridd, ’fortsatte de å synde enda mer mot ham ved å gjøre opprør mot Den Høyeste’. (Salme 78: 17) I århundrenes løp gjorde de opprør om og om igjen. De forlot Jehova og vendte seg til falske guder og fornedrende, hedenske skikker. Likevel brøt ikke Jehova sin pakt. Gjennom profeten Jeremia oppfordret han folket inntrengende: «Vend tilbake, du frafalne Israel . . . Jeg skal ikke senke mitt ansikt i vrede mot dere, for jeg er lojal.» (Jeremia 3: 12) Men som vi var inne på i kapittel 25, var de fleste av israelittene ikke villige til å forandre seg. «De fortsatte å gjøre narr av den sanne Guds sendebud og å forakte hans ord og spotte hans profeter.» Hva førte det til? «Jehovas voldsomme harme vokste mot hans folk, inntil det ikke fantes noen legedom.» — 2. Krønikebok 36: 15, 16.

17 Hva lærer vi av dette? At det at Jehova er lojal, ikke betyr at han er blind eller godtroende. Det er sant at han er «rik på kjærlig godhet», og at han gleder seg over å vise barmhjertighet når det er grunnlag for å gjøre det. Men hvordan reagerer han overfor en synder som er uforbederlig ond? Da holder han seg til sine egne rettferdige normer og avsier en ugunstig dom. Som det ble sagt til Moses, vil Jehova «slett ikke . . . frita for straff». — 2. Mosebok 34: 6, 7.

18, 19. a) Hvordan er det at Jehova straffer de onde, i seg selv en lojalitetshandling? b) På hvilken måte vil Jehova vise at han er lojal mot dem av hans tjenere som er blitt forfulgt like til døden?

18 Det at Gud straffer de onde, er i seg selv en lojalitetshandling.  Hvordan? Noe som viser det, er det som står i Åpenbaringsboken i forbindelse med den befalingen Jehova gir til de sju engler: «Gå og tøm Guds vredes sju skåler ut på jorden.» Da den tredje engelen tømmer sin skål «ut i elvene og vannkildene», blir de til blod. Engelen sier deretter til Jehova: «Rettferdig er du, Den som er og som var, Den Lojale, fordi du har truffet disse avgjørelsene, for de utøste helliges og profeters blod, og du har gitt dem blod å drikke. De fortjener det.» — Åpenbaringen 16: 1—6.

Jehova vil lojalt huske dem som har vært tro inntil døden, og bringe dem tilbake til livet

19 Legg merke til at mens engelen er i gang med å kunngjøre sitt domsbudskap, omtaler han Jehova som «Den Lojale». Hvorfor? Jo, ved å tilintetgjøre de onde viser Jehova at han er lojal mot sine tjenere, som i mange tilfeller er blitt forfulgt like til døden. Han bevarer dem lojalt i live i sitt minne. Han lengter etter å få se igjen disse trofaste, som har gått bort, og Bibelen bekrefter at han har til hensikt å lønne dem ved å oppreise dem fra de døde. (Job 14: 14, 15) Han glemmer ikke sine lojale tjenere bare fordi de ikke lenger er i live. Tvert imot. «De lever alle for ham.» (Lukas 20: 37, 38) Det at Jehova skal bringe alle dem som  er i hans minne, tilbake til livet, er et mektig vitnesbyrd om hans lojalitet.

Bernard Luimes (til venstre) og Wolfgang Kusserow (i midten) ble henrettet av nazistene

Moses Nyamussua (til høyre) ble drept med spyd av en politisk gruppe

Jehovas lojale kjærlighet åpner veien til frelse

20. Hvem er «barmhjertighetens kar», og hvordan er Jehova lojal mot dem?

20 Gjennom hele historien har Jehova vist trofaste mennesker en bemerkelsesverdig lojalitet. I tusener av år har han «med stor langmodighet . . . tolerert vredens kar, som var gjort egnet til tilintetgjørelse». Hvorfor? «For at han kunne gjøre kjent sin herlighets rikdom over barmhjertighetens kar, som han på forhånd har beredt til herlighet.» (Romerne 9: 22, 23) Disse «barmhjertighetens kar» er mennesker med en rett innstilling som er salvet med hellig ånd til å være medarvinger med Kristus i hans rike.  (Matteus 19: 28) Ved å gi disse barmhjertighetens kar mulighet til å oppnå frelse var Jehova lojal mot Abraham, som han hadde gitt dette paktsløftet: «Ved hjelp av din ætt skal alle jordens nasjoner visselig velsigne seg fordi du har lyttet til min røst.» — 1. Mosebok 22: 18.

Fordi Jehova er lojal, har alle som tjener ham trofast, et pålitelig håp for framtiden

21. a) Hvordan viser Jehova lojalitet mot «en stor skare» som har håp om å komme ut av «den store trengsel»? b) Hva får Jehovas lojalitet deg til å gjøre?

21 Jehova viser en lignende lojalitet mot «en stor skare» som har håp om å komme ut av «den store trengsel» og få leve evig på en paradisisk jord. (Åpenbaringen 7: 9, 10, 14) Selv om de som tjener ham, er ufullkomne, gir han dem lojalt muligheten til å oppnå evig liv på en paradisisk jord. Hvordan gjør han det? Ved hjelp av gjenløsningen — det største uttrykk for hans lojalitet. (Johannes 3: 16; Romerne 5: 8) De som i sitt hjerte hungrer etter rettferdighet, blir dratt til Jehova av hans lojalitet. (Jeremia 31: 3) Føler du deg ikke nærere knyttet til Jehova som følge av den lojalitet han har vist og fortsatt kommer til å vise? Ettersom vi ønsker å nærme oss ham, bør vi reagere positivt på hans kjærlighet ved å styrke vår beslutning om å tjene ham lojalt.

^ avsn. 4 Det er interessant å se at det ordet som er gjengitt med ’lojalitet’ i 2. Samuelsbok 22: 26, blir gjengitt med «kjærlig godhet» og «lojal kjærlighet» andre steder.