Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 TILLEGG

Ha noe på hodet – når og hvorfor?

Ha noe på hodet – når og hvorfor?

Når og hvorfor må en kristen kvinne ha noe på hodet i forbindelse med sin tilbedelse? La oss se på apostelen Paulus’ inspirerte drøftelse av dette emnet. Han gir oss den veiledningen vi trenger for å kunne treffe gode avgjørelser som bringer ære til Gud. (1. Korinter 11: 3—16) Paulus beskriver tre faktorer som må vurderes: (1) de aktivitetene som gjør det påkrevd at en kvinne har noe på hodet, (2) de situasjonene som gjør dette nødvendig, og (3) de motivene hun bør ha for å rette seg etter denne normen.

Aktivitetene. Paulus nevner to: å be og å profetere. (Versene 4, 5) Bønn dreier seg om å tale til Jehova i forbindelse med tilbedelse. I vår tid kan det å profetere anvendes på all bibelsk undervisning som blir gitt av en kristen Ordets tjener. Men mener Paulus at en kvinne må ha noe på hodet hver gang hun underviser i Bibelens sannhet eller ber? Nei. Det avhenger helt av situasjonen.

Situasjonene. Paulus kommer inn på to typer situasjoner — en som har med familieordningen å gjøre, og en som har med menigheten å gjøre. Han sier: «En kvinnes hode er mannen . . . enhver kvinne som ber eller profeterer med utildekket hode, fører skam over sitt hode.» (Versene 35) Innenfor familieordningen har Jehova utpekt mannen til å være  kvinnens hode. Hun viser ikke den rette respekt for sin manns myndighet, men fører skam over ham hvis hun påtar seg ansvarsoppgaver som Jehova har tildelt mannen. Hvis det for eksempel blir nødvendig for henne å lede et bibelstudium mens hennes mann er til stede, vil hun vise respekt for hans myndighet ved å ha noe på hodet. Det vil hun gjøre enten han er døpt eller ikke, ettersom han er familiens overhode. * Hvis hun ber eller underviser mens hennes mindreårige døpte sønn er til stede, vil hun også ha noe på hodet, ikke fordi han er familiens overhode, men på grunn av den myndighet som døpte brødre i den kristne menighet har fått.

Paulus kommer inn på det som foregår i menigheten, ved å si: «Hvis noen synes å argumentere for en annen skikk, så har vi ingen annen, og det har heller ikke Guds menigheter.» (Vers 16) I den kristne menighet har døpte menn fått i oppdrag å ta ledelsen. (1. Timoteus 2: 11—14; Hebreerne 13: 17) Det er bare menn som blir utnevnt til eldste og menighetstjenere og får det gudgitte ansvar å ta seg av Guds hjord. (Apostlenes gjerninger 20: 28) Men av og til kan omstendighetene kreve at en kristen kvinne blir bedt om å utføre en oppgave som normalt blir utført av en kvalifisert døpt bror. Det kan for eksempel være nødvendig at hun leder et frammøte til felttjeneste fordi ingen kvalifisert døpt bror er tilgjengelig eller er til stede. Eller det kan være at hun leder et bibelstudium som er avtalt på forhånd, mens en døpt bror i menigheten er til stede. Fordi slike aktiviteter i virkeligheten er en utvidelse av undervisningen i den kristne menighet, vil hun ha noe på hodet som en erkjennelse av at hun utfører en oppgave som normalt blir tildelt en mann.

På den annen side er det mange trekk ved tilbedelsen som ikke gjør det påkrevd at en søster har noe på hodet. Hun behøver for eksempel ikke å ha det når hun kommenterer på  kristne møter, deltar i hus-til-hus-arbeidet sammen med sin mann eller en annen døpt bror eller studerer med eller ber sammen med sine udøpte barn. Det kan selvfølgelig oppstå andre situasjoner, og hvis en søster er usikker på hva hun bør gjøre, kan hun foreta undersøkelser. * Hvis hun fremdeles er usikker, og hvis hun ønsker å ha noe på hodet av hensyn til sin samvittighet, vil det ikke være galt av henne å ha det, slik det blir vist på bildet på denne siden.

Motivene. vers 10 finner vi to grunner til at en kristen kvinne bør ønske å oppfylle dette kravet: «Kvinnen [bør] ha et myndighetstegn på sitt hode for englenes skyld.» Legg for det første merke til uttrykket «myndighetstegn». Ved å ha noe på hodet kan en kvinne vise at hun anerkjenner den myndighet som Jehova har gitt døpte brødre i menigheten. Hun gir på den måten uttrykk for at hun elsker Jehova Gud og ønsker å være lojal mot ham. En annen grunn finner vi i ordene «for englenes skyld». Hvilken betydning har det for disse mektige åndeskapningene at en kvinne har noe på hodet?

Englene er interessert i å se hvordan det blir vist respekt for gudgitt myndighet i hele Jehovas organisasjon, både i himmelen og på jorden. De har også utbytte av å iaktta ufullkomne menneskers eksempel i den forbindelse. Også englene må jo innordne seg under Jehovas ordning — noe som utgjør en prøve som en god del engler ikke bestod i tidligere tider. (Judas 6) Nå kan englene merke seg situasjoner der en kristen kvinne er mer erfaren, mer kunnskapsrik og mer intelligent enn en døpt bror i menigheten, men likevel er villig til å underordne seg hans myndighet. I noen tilfeller er kvinnen en  salvet kristen som senere skal bli en av Kristi medarvinger. En slik kvinne skal med tiden tjene i en stilling som til og med er høyere enn den englene har — hun skal herske sammen med Kristus i himmelen. Dette er utvilsomt et godt eksempel for englene! Ja, det er virkelig et privilegium for alle søstre å vise ydmyk lydighet ved å være lojale og underordne seg i påsyn av millioner av trofaste engler.

^ avsn. 3 En gift kristen kvinne vil normalt ikke be høyt mens hennes troende mann er til stede, unntatt i helt spesielle tilfeller, for eksempel hvis han er blitt stum som følge av en sykdom.

^ avsn. 2 Flere opplysninger finnes i Vakttårnet for 15. februar 2015, side 30; 15. juli 2002, sidene 26, 27; 1. juli 1977, sidene 305—307.