Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 DEL 4

Den unike bokens Forfatter

Den unike bokens Forfatter

OMKRING 96 prosent av amerikanerne sier at de tror på Gud, mens prosentandelen er mye lavere blant europeere og asiater. Men til og med i land hvor folk flest sier at de ikke tror på en personlig Gud, er det ganske mange som godtar den tanke at det finnes en eller annen ukjent kraft som var årsak til at det materielle univers ble til. Den kjente japanske pedagogen Yukichi Fukuzawa, som er avbildet på 10 000-yenseddelen, skrev en gang: «Det er blitt sagt at himmelen ikke skaper et menneske som står over eller under et annet menneske.» Med ordet «himmelen» siktet Fukuzawa til et naturens prinsipp som han mente hadde frambrakt mennesker. Mange godtar tanken om at det finnes en slik abstrakt «himmel». En av dem, nobelprisvinneren Kenichi Fukui, skal ha sagt at han trodde på en stor grunnstruktur i universet — som tilsvarte «Gud» i religiøs terminologi — men brukte benevnelsen «naturens særegenhet».

Venstre: Yukichi Fukuzawa; høyre: Kenichi Fukui

2 Disse kunnskapsrike mennene mente at noe eller noen som er evig, satte i gang alt i universet. Hva fikk  dem til å tro det? Tenk over dette: Solen er en stjerne som er så stor at den kan romme en million jordkloder, men likevel er den bare en liten prikk i Melkeveisystemet. Melkeveisystemet er på sin side bare én av mange milliarder galakser. Vitenskapelige observasjoner tyder på at galaksene beveger seg fra hverandre med stor hastighet. Enorme mengder dynamisk energi må ha vært inne i bildet for at universet skal ha blitt satt i bevegelse. Hvem eller hva var kilden til denne energien? «Løft deres øyne mot det høye og se. Hvem har skapt disse ting?» spør Bibelen. «Det er Han som fører deres hær fram, ja etter antall, og han kaller dem alle ved navn. På grunn av den veldige dynamiske energi og på grunn av hans store kraft savnes ikke én av dem.» (Jesaja 40: 25, 26) Dette skriftstedet viser at det var noen som satte universet i bevegelse — Han som er kilden til «den veldige dynamiske energi».

Sombrerogalaksen

3 Tenk også på livet på jorden. Kan livet ha oppstått av seg selv, slik evolusjonistene hevder? Biokjemikeren Michael Behe sier: «Vitenskapen har gjort enorme framskritt når det gjelder å forstå hvordan livets kjemiske prosesser virker, men de biologiske systemenes formfullendthet og kompleksitet på molekylarnivå har lammet vitenskapens forsøk på å forklare opprinnelsen til dette. . . . Mange forskere har standhaftig hevdet at det allerede finnes forklaringer, eller at de vil komme før eller senere, men man finner ingen støtte for slike påstander i vitenskapelig faglitteratur. Og noe som er viktigere: Det finnes unektelig gode grunner — med utgangspunkt i selve [de biomolekylære] systemenes oppbygning — for å mene at en darwinistisk forklaring på livets mekanismer alltid vil være illusorisk.»

«Den måten et typisk protein folder seg sammen på, . . . kan sammenlignes med et tredimensjonalt puslespill,» sier Michael Behe. Men menneskekroppen består kanskje av hundretusener av slike puslespill. Forskerne prøver å få brikkene til å falle på plass, men hvem var det som laget disse puslespillene?

4 Synes du den teorien som går ut på at mennesket ble til uten at det stod noen intelligens bak, er logisk? Tenk for eksempel på menneskehjernen, som noen har kalt «det mest komplekse objekt i universet», og se hvilke konklusjoner vi kan trekke angående den. Dr. Richard M. Restak sier: «Selv de mest avanserte datamaskiner med nevralt nettverk . . . kan bare oppvise omkring en titusendel av den mentale kapasitet en husflue har.» Menneskehjernen er naturligvis hjernen  til en husflue langt overlegen. Den er programmert til å lære språk. Den kan reparere seg selv, gjøre om sine programmer og forbedre sin kapasitet. Du er sikkert enig i at det må stå en intelligent konstruktør bak en kraftig superdatamaskin, som likevel bare har «en titusendel av den mentale kapasitet en husflue har». Hva da med menneskehjernen? *

5 For omkring 3000 år siden, i en tid da man ikke hadde så god forståelse av menneskekroppens fantastiske oppbygning som det vi har nå, reflekterte en bibelskribent over menneskekroppen og sa: «Jeg skal prise deg fordi jeg på en fryktinngytende måte er dannet på underfullt vis. Dine gjerninger er underfulle, det vet min sjel så vel.» Uten å kjenne til DNA-molekyler skrev han: «Dine øyne så meg til og med da jeg var et embryo, og i din bok var alle dets deler skrevet opp.» (Salme 139: 14, 16) Hvem var det han snakket om? Hvem var det som frambrakte alt i universet ved å bruke ’veldig dynamisk energi’?

Hva har størst kapasitet — den mest avanserte datamaskin med nevralt nettverk eller en alminnelig husflue?

6 Det aller første verset i Bibelen lyder: «I begynnelsen skapte Gud himlene og jorden.» (1. Mosebok 1: 1) Gud er også Bibelens Forfatter, den som har inspirert det som står der. Han åpenbarer seg som en personlig Gud, som vi kan ha et meningsfylt forhold til.

^ avsn. 4 Du kan finne flere interessante opplysninger i kapitlene 2—4 i boken Finnes det en Skaper som bryr seg om oss?, som er utgitt av Jehovas vitner.