Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

KAPITTEL FEMTEN

Religionsutøvelse som Gud godkjenner

Religionsutøvelse som Gud godkjenner
  • Godkjenner Gud alle religioner?

  • Hvordan kan vi finne den sanne religion?

  • Hvem tjener og tilber Gud på rette måte i vår tid?

1. Hva vil vi få igjen for å tilbe og tjene Gud på rette måte?

JEHOVA GUD har stor omsorg for oss og vil at vi skal dra nytte av hans kjærlige rettledning. Hvis vi tjener og tilber ham på rette måte, vil vi unngå mange problemer og få et lykkelig liv. Vi vil også få hans velsignelse og hjelp. (Jesaja 48: 17) Problemet er at det finnes hundrevis av trossamfunn som hevder at de lærer sannheten om Gud. Og det er store forskjeller i det de lærer om hvem Gud er, og om hva han venter av oss.

2. Hvordan kan vi finne ut hva som er den sanne religion, og hvilken illustrasjon hjelper oss til å forstå dette?

2 Hvordan kan du vite hva som er den sanne religion? Du trenger ikke å studere og sammenligne læren til alle de forskjellige religionssamfunnene. Du trenger bare å finne ut hva Bibelen egentlig lærer om sann religion. Vi kan illustrere det med et eksempel: I mange land er falske pengesedler et problem. Hvis du fikk i oppgave å plukke ut slike falske sedler, hva ville du da gjøre for å finne ut hva som var hva? Ville du undersøke alle slags falske sedler inngående og prøve å huske hvordan de så ut? Nei. Du ville utnytte tiden bedre hvis du studerte ekte pengesedler. Når du visste hvordan ekte pengesedler så ut, kunne du se hvilke sedler som var falske. Det forholder seg på lignende måte når det gjelder religion. Når vi har lært hva som kjennetegner den sanne religion, kan vi se hvilke religioner som er falske.

3. Hva sa Jesus at vi må gjøre hvis vi vil at Gud skal godkjenne oss?

3 Det er viktig at vi tilber og tjener Jehova på den måten han godkjenner. Mange tror at alle religioner er bra i Guds øyne, men det er ikke det Bibelen lærer. Og det er ikke nok bare å si at en er kristen. Jesus sa: «Ikke enhver som sier til meg: ’Herre, Herre’, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje.» For å få Guds godkjennelse må vi derfor lære hva Gud venter av oss, og gjøre det. Jesus sa at de som ikke gjør Guds vilje, «øver lovløshet». (Matteus 7: 21—23) Falsk religion har ingen virkelig verdi, like lite som falske penger. Slik religion er til og med direkte skadelig.

4. Hva betyr det som Jesus sa om de to veier, og hvor fører disse veiene hen?

4 Jehova gir alle mennesker mulighet til å få evig liv. Men for å få evig liv i paradiset må vi tilbe ham på den rette måten, og vi må nå leve på en måte som han godkjenner. Det er dessverre mange som ikke vil det. Det er derfor Jesus sa: «Gå inn gjennom den trange port; for bred og vid er den vei som fører til tilintetgjørelsen, og mange er de som går inn på den; men trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.» (Matteus 7: 13, 14) Den sanne religion fører til evig liv. Falsk religion fører til tilintetgjørelse. Jehova vil ikke at noen skal bli tilintetgjort, og det er grunnen til at han gir mennesker overalt mulighet til å lære om ham. (2. Peter 3: 9) Vi ser altså at den måten vi tilber Gud på, betyr enten liv eller død for oss.

HVORDAN VI KAN FINNE DEN SANNE RELIGION

5. Hvordan kan vi finne ut hvem det er som utøver den sanne religion?

5 Hvordan kan vi finne «den vei som fører til livet»? Jesus sa at den sanne religion skulle komme tydelig til uttrykk i livet til dem som utøver den. «På deres frukter skal dere kjenne dem,» sa han. «Hvert godt tre [frambringer] god frukt.» (Matteus 7: 16, 17) Man skulle med andre ord kunne se hvem som utøvde den sanne religion, ved å se på deres lære og deres oppførsel. De er riktignok ufullkomne og gjør feil, men som gruppe betraktet går de inn for å gjøre Guds vilje. Vi skal nå se på seks trekk som kjennetegner dem som utøver den sanne religion.

6, 7. Hvordan ser Guds tjenere på Bibelen, og hvordan var Jesus et godt eksempel i den forbindelse?

6 Guds tjenere baserer sin lære på Bibelen. Bibelen selv sier: «Hele Skriften er inspirert av Gud og nyttig til undervisning, til irettesettelse, til å bringe ting i rette skikk, til opptuktelse i rettferdighet, for at gudsmennesket kan være fullt dugelig, fullstendig utrustet til all god gjerning.» (2. Timoteus 3: 16, 17) Apostelen Paulus skrev til sine medkristne: «Da dere mottok Guds ord, som dere hørte av oss, tok dere imot det, ikke som menneskers ord, men slik som det i sannhet er, som Guds ord.» (1. Tessaloniker 2: 13) Den sanne religion bygger derfor ikke på menneskers synspunkter eller tradisjoner, men på Guds inspirerte Ord, Bibelen.

7 Jesus Kristus, vårt eksempel, baserte sin lære på Guds Ord. I bønn til sin himmelske Far sa han: «Ditt ord er sannhet.» (Johannes 17: 17) Jesus trodde på Guds Ord, og alt han lærte andre, stemte med Skriftene. Jesus sa ofte: «Det står skrevet.» (Matteus 4: 4, 7, 10) Så pleide han å sitere et skriftsted. De som tilhører Guds folk i vår tid, holder heller ikke fram sine egne tanker. De tror at Bibelen er Guds Ord, og de baserer sin lære helt og fullt på det som står der.

8. Hva innebærer det å tilbe Jehova?

8 De som utøver den sanne religion, tilber bare Jehova, og de gjør hans navn kjent. Jesus sa: «Det er Jehova din Gud du skal tilbe, og det er bare ham du skal yte hellig tjeneste.» (Matteus 4: 10) Guds tjenere tilber derfor Jehova og ingen annen. Denne tilbedelsen innbefatter det å fortelle folk hva den sanne Guds navn er, og hvordan han er. I Salme 83: 18 står det: «Du, som har navnet Jehova, du alene er Den Høyeste over hele jorden.» Jesus viste ved sitt eksempel at det er viktig å hjelpe andre til å lære Gud å kjenne. I bønn til Jehova sa han: «Jeg har gjort ditt navn kjent for de mennesker du gav meg av verden.» (Johannes 17: 6) De som utøver den sanne religion i vår tid, underviser også andre, slik at de får lære om Guds navn, hans hensikter og hans egenskaper.

9, 10. På hvilke måter viser sanne kristne at de elsker hverandre?

9 De som tilhører Guds folk, viser hverandre ekte, uselvisk kjærlighet. Jesus sa: «Av dette skal alle vite at dere er mine disipler, om dere har innbyrdes kjærlighet.» (Johannes 13: 35) De første kristne levde etter dette og elsket hverandre. Ekte kjærlighet overvinner sosiale, etniske og nasjonale barrierer og fører til at folk blir forent i et sterkt brorskap med ubrytelige bånd. (Kolosserne 3: 14) De som tilhører falske religioner, har ikke et slikt kjærlig brorskap. Hvordan vet vi det? De dreper hverandre på grunn av nasjonale konflikter eller etniske ulikheter. Sanne kristne griper ikke til våpen for å drepe sine kristne brødre og søstre eller noen andre. Bibelen sier: «Guds barn og Djevelens barn kjennes på dette: Enhver som ikke øver rettferdighet, er ikke av Gud, og det er heller ikke den som ikke elsker sin bror. . . . vi skal ha kjærlighet til hverandre og ikke være som Kain, som var av den onde og drepte sin bror.» — 1. Johannes 3: 10—12; 4: 20, 21.

10 Å ha ekte kjærlighet innebærer selvfølgelig mer enn bare det å la være å drepe. Sanne kristne bruker tid, krefter og ressurser på en uselvisk måte for å hjelpe og oppmuntre hverandre. (Hebreerne 10: 24, 25) De stiller opp for hverandre i vanskelige tider, og de er ærlige mot andre. Ja, de går inn for å leve etter Bibelens råd om å «gjøre det som er godt, mot alle». — Galaterne 6: 10.

11. Hvorfor er det viktig å anerkjenne Jesus Kristus som Guds middel til frelse?

11 De sanne kristne anerkjenner Jesus Kristus som den som Gud bruker for å frelse oss. Bibelen sier: «Det er ikke frelse i noen annen, for det er ikke noe annet navn under himmelen som er blitt gitt blant mennesker, som vi skal bli frelst ved.» (Apostlenes gjerninger 4: 12) Som vi så i kapittel 5, gav Jesus sitt liv som en løsepenge for mennesker som er lydige mot Gud. (Matteus 20: 28) Jesus er også den som Gud har utnevnt til Konge i det himmelske riket som skal herske over hele jorden. For at vi skal få evig liv, må vi adlyde Jesus og leve etter hans lære. Det er derfor Bibelen sier: «Den som viser tro på Sønnen, har evig liv; den som ikke adlyder Sønnen, skal ikke se livet.» — Johannes 3: 36.

12. Hva innebærer det å ikke være en del av verden?

12 De som utøver den sanne religion, er ikke en del av verden. Da Jesus ble forhørt av den romerske stattholderen Pilatus, sa han: «Mitt rike er ikke en del av denne verden.» (Johannes 18: 36) Uansett hvilket land Jesu sanne disipler bor i, er de undersåtter av hans himmelske rike og holder seg derfor strengt nøytrale i verdens politiske saker. De tar ikke parti i dens konflikter. Men de blander seg ikke opp i hva andre velger å gjøre når det gjelder å stemme ved valg, melde seg inn i et politisk parti eller stille som politisk kandidat. Og selv om de som tilber Jehova, er nøytrale i politiske spørsmål, er de lovlydige, for Guds Ord sier at de skal «underordne seg under de høyere myndigheter», som har med styre og stell å gjøre. (Romerne 13: 1) Men når politiske myndigheter krever noe som kommer i konflikt med det som Gud krever, velger de sanne kristne å følge apostlenes eksempel. De sa: «Vi må adlyde Gud som vår hersker mer enn mennesker.» — Apostlenes gjerninger 5: 29; Markus 12: 17.

13. Hvordan ser Jesu sanne disipler på Guds rike, og hva gjør de derfor?

13 Jesu sanne disipler forkynner at Guds rike er menneskenes eneste håp. Jesus forutsa: «Dette gode budskap om riket skal bli forkynt på hele den bebodde jord til et vitnesbyrd for alle nasjonene; og så skal enden komme.» (Matteus 24: 14) I stedet for å oppmuntre folk til å stole på at jordiske herskere skal løse deres problemer, forkynner Jesu Kristi sanne disipler at Guds himmelske rike er menneskenes eneste håp. (Salme 146: 3) Jesus lærte oss å be om denne fullkomne regjeringen da han sa i mønsterbønnen: «La ditt rike komme. La din vilje skje, som i himmelen, så også på jorden.» (Matteus 6: 10) Guds Ord har forutsagt at dette himmelske riket «skal knuse og gjøre ende på alle disse rikene [som eksisterer nå], og selv skal det bestå til uavgrensede tider». — Daniel 2: 44.

14. Hvilket trossamfunn mener du oppfyller de bibelske kravene til den sanne religion?

14 Tenk på det vi nå har drøftet, og spør deg selv: Hvilken religiøs gruppe baserer hele sin lære på Bibelen og gjør kjent Jehovas navn? Hvilket trossamfunn har innbyrdes kjærlighet, viser tro på Jesus, unngår å være en del av verden og forkynner at Guds rike er menneskenes eneste virkelige håp? Hvilket trossamfunn av alle dem som finnes, er det som oppfyller alle disse kravene? Kjensgjerningene viser tydelig at det er Jehovas vitner. — Jesaja 43: 10—12.

HVA VIL DU GJØRE?

15. Hva mer må vi gjøre enn bare å tro at Gud er til?

15 For å behage Gud er det ikke nok bare å tro på ham. Bibelen sier jo at til og med demonene tror at Gud finnes. (Jakob 2: 19) Men demonene gjør selvfølgelig ikke Guds vilje og har ikke hans godkjennelse. For å bli godkjent av Gud må vi i tillegg til å tro at han er til, gjøre hans vilje. Vi må også bryte forbindelsen med falsk religion og begynne å utøve den sanne religion.

16. Hvordan må vi se på det å delta i falsk tilbedelse?

16 Apostelen Paulus viste at vi ikke må delta i falsk tilbedelse. Han skrev: «’Gå derfor ut fra dem og skill dere ut,’ sier Jehova, ’og hold opp med å røre det urene’; ’og jeg vil ta imot dere’.» (2. Korinter 6: 17; Jesaja 52: 11) De sanne kristne tar derfor avstand fra alt som har med falsk religion å gjøre.

17, 18. Hva er «Babylon den store», og hvorfor er det viktig at man ikke nøler med å «gå ut fra henne»?

17 Bibelen viser at alle de forskjellige formene for falsk religion er en del av «Babylon den store». * (Åpenbaringen 17: 5) Dette navnet får oss til å tenke på oldtidsbyen Babylon, der falsk religion fikk sin start etter vannflommen på Noahs tid. Mange læresetninger og skikker som nå er vanlige i falsk religion, skriver seg fra det gamle Babylon. Babylonerne tilbad for eksempel triader (treenigheter) av guder. I dag er treenighetslæren den sentrale lære i mange religionssamfunn. Men Bibelen viser tydelig at det bare finnes én sann Gud, Jehova, og at Jesus Kristus er hans Sønn. (Johannes 17: 3) Babylonerne trodde også at menneskene har en udødelig sjel som lever videre etter at kroppen er død, og som kan komme til et pinested og føle smerte. I dag lærer de fleste religioner at menneskene har en udødelig sjel eller ånd som kan bli pint i et brennende helvete.

18 Ettersom gudsdyrkelsen i det gamle Babylon spredte seg ut over hele jorden, har vi grunn til å si at Babylon den store i vår tid er den falske religions verdensrike. I Åpenbaringen blir Babylon den store omtalt som en skjøge, og Gud har forutsagt at dette verdensriket skal få en brå slutt. (Åpenbaringen 18: 8) Kan du se hvorfor det er viktig at du bryter forbindelsen med alle deler av Babylon den store? Jehova Gud vil at du skal «gå ut fra henne» og gjøre det raskt, mens det fortsatt er tid. — Åpenbaringen 18: 4.

Ved å tjene Jehova sammen med hans folk vil du få mye mer igjen enn det du mister

19. Hva vil du få igjen for å tjene Jehova?

19 Når du bestemmer deg for å slutte å utøve en falsk religion, kan det være at noen ikke vil ha noe mer med deg å gjøre. Men når du tjener Jehova sammen med hans folk, vil du få mye mer igjen enn det du mister. Akkurat som Jesu første disipler, som forlot mye for å følge ham, vil du erfare at du får mange åndelige brødre og søstre. Du vil bli en del av en stor, verdensomfattende familie som består av millioner av sanne kristne, og som viser deg ekte kjærlighet. Og du vil ha et strålende håp, håp om evig liv «i den kommende tingenes ordning». (Markus 10: 28—30) Kanskje noen av dem som brøt kontakten med deg på grunn av din tro, etter hvert får lyst til å undersøke hva Bibelen lærer, og selv begynner å tilbe Jehova.

20. Hva slags framtid vil de som utøver den sanne religion, få?

20 Bibelen lærer at Gud om kort tid skal gjøre ende på denne onde verden og erstatte den med en rettferdig, ny verden under hans rikes styre. (2. Peter 3: 9, 13) Tenk for en herlig verden det vil bli! Og i denne rettferdige, nye ordning vil det bare være én religion, den sanne form for tilbedelse. Er det ikke fornuftig av deg straks å ta de skritt som er nødvendige for at du skal slutte deg til de sanne kristne?

^ avsn. 17 Flere opplysninger om hvordan vi kan si at «Babylon den store» står for all falsk religion, blir gitt i tilleggsartikkelen «Hva er ’Babylon den store’?»