Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

KAPITTEL ÅTTE

Hva er Guds rike?

Hva er Guds rike?
  • Hva viser Bibelen at Guds rike er?

  • Hva skal Guds rike gjøre?

  • Når skal Riket sørge for at Guds vilje skjer på jorden?

1. Hvilken berømt bønn skal vi nå se nærmere på?

MILLIONER av mennesker verden over kjenner godt til den bønnen som mange kaller Fadervår eller Herrens bønn. Jesus Kristus selv lærte disiplene denne bønnen som et eksempel på hva de kunne be om. Denne mønsterbønnen er svært meningsfylt, og en kort gjennomgang av de tre første leddene i den vil hjelpe deg til å forstå mer av det Bibelen lærer.

2. Nevn tre av de tingene som Jesus lærte disiplene å be om.

2 Det første Jesus sa da han lærte disiplene denne mønsterbønnen, var dette: «Slik skal dere da be: ’Vår Far i himlene, la ditt navn bli helliget. La ditt rike komme. La din vilje skje, som i himmelen, så også på jorden.’» (Matteus 6: 9—13) Hva betyr disse tre bønnene?

3. Hva trenger vi å vite om Guds rike?

3 Vi har allerede lært mye om Guds navn, Jehova. Og til en viss grad har vi drøftet Guds vilje — hva han har gjort og fortsatt skal gjøre for menneskene. Men hva var det Jesus siktet til da han sa at vi skulle be: «La ditt rike komme»? Hva er Guds rike? Hvordan vil det at det kommer, føre til at Guds navn blir helliget? Og hvordan har det at Riket kommer, sammenheng med at Guds vilje skjer?

HVA GUDS RIKE ER

4. Hva er Guds rike, og hvem er Kongen i dette riket?

4 Guds rike er en regjering som Jehova Gud har opprettet, og som ledes av en Konge, en som Gud har valgt. Hvem er Kongen i Guds rike? Det er Jesus Kristus. Han er større enn alle menneskelige herskere og blir kalt «Kongen over dem som hersker som konger, og Herren over dem som hersker som herrer». (1. Timoteus 6: 15) Jesus har makt til å gjøre langt mer godt enn en hvilken som helst menneskelig hersker, selv den beste blant dem.

5. Hvor skal Guds rike herske fra, og hva skal det herske over?

5 Hvor skal Guds rike herske fra? Det skjønner vi når vi tenker på hvor Jesus befinner seg. Etter at Jesus var blitt henrettet på en torturpæl, ble han oppreist fra de døde, og kort tid senere steg han opp til himmelen. (Apostlenes gjerninger 2: 33) Så det er der Guds rike er — i himmelen. Derfor kaller Bibelen det et ’himmelsk rike’. (2. Timoteus 4: 18) Men selv om Guds rike er i himmelen, skal det herske over jorden. — Åpenbaringen 11: 15.

6, 7. Hva er det som gjør Jesus til en helt spesiell Konge?

6 Hva er det som gjør at Jesus er en helt spesiell Konge? Én ting er at han aldri kommer til å dø. I en sammenligning som Bibelen foretar mellom ham og menneskelige konger, blir Jesus omtalt som «han som alene har udødelighet, som bor i et utilgjengelig lys». (1. Timoteus 6: 16) Det vil si at alt det gode Jesus gjør, vil vare. Og han skal gjøre store og gode ting.

7 Tenk for eksempel over denne profetien som Bibelen kommer med om Jesus: «Jehovas ånd skal komme over ham, visdoms og forstands ånd, råds og veldes ånd, kunnskaps og Jehovas frykts ånd; og han skal ha sin glede i frykten for Jehova. Og han skal ikke dømme bare etter det hans øyne ser, eller irettesette bare etter det hans ører hører. Men med rettferdighet skal han dømme de ringe, og med rettskaffenhet skal han irettesette til gagn for de saktmodige på jorden.» (Jesaja 11: 2—4) Disse ordene viser at Jesus skulle være en rettferdig og medfølende Konge over menneskene på jorden. Kunne du tenke deg å ha en slik hersker?

8. Hvem skal herske sammen med Jesus?

8 Her er et annet trekk ved Guds rike: Jesus skal ikke herske alene. Han skal ha medregenter. Apostelen Paulus sa for eksempel til Timoteus: «Hvis vi fortsetter å holde ut, skal vi også herske sammen som konger.» (2. Timoteus 2: 12) Ja, Paulus, Timoteus og andre trofaste som Gud har valgt ut, skal herske sammen med Jesus i det himmelske riket. Hvor mange er det som vil få dette privilegiet?

9. Hvor mange er det som skal herske sammen med Jesus, og når begynte Gud å velge dem ut?

9 I kapittel 7 i denne boken leste vi om et syn som apostelen Johannes fikk, der han så at «Lammet [Jesus Kristus] stod på Sions fjell [hadde en kongelig stilling i himmelen], og sammen med det hundre og førtifire tusen, som hadde dets navn og dets Fars navn skrevet på sine panner». Hvem er disse 144 000? Johannes selv svarer: «Disse er de som fortsetter å følge Lammet uansett hvor det går. Disse er blitt kjøpt fra menneskene som en førstegrøde for Gud og for Lammet.» (Åpenbaringen 14: 1, 4) Ja, de er trofaste disipler av Jesus Kristus som er spesielt utvalgt til å herske i himmelen sammen med ham. Etter at de er blitt oppreist fra de døde til liv i himmelen, skal de «herske som konger over jorden» sammen med Jesus. (Åpenbaringen 5: 10) Siden apostlenes tid har Gud valgt ut trofaste kristne for at gruppen av de 144 000 skal bli fulltallig.

10. Hvorfor kan vi si at det at Jesus og de 144 000 skal herske over menneskene, er en kjærlig ordning?

10 Det er virkelig kjærlig gjort av Gud å ordne det slik at det er Jesus og de 144 000 som skal herske over menneskene. For det første vet Jesus hvordan det er å være menneske og å ha det vondt. Paulus sa at Jesus «ikke [er] en som ikke kan vise medfølelse med våre svakheter, men en som er blitt prøvd i alle henseender i likhet med oss, men uten synd». (Hebreerne 4: 15; 5: 8) For det andre har også hans medregenter vært mennesker som har utholdt lidelser. Og de har i tillegg slitt med ufullkommenhet og kjempet med alle slags sykdommer. Det er klart at de vil ha stor forståelse for de problemene som vi mennesker har.

HVA SKAL GUDS RIKE GJØRE?

11. Hvorfor sa Jesus at hans disipler skulle be om at Guds vilje måtte skje i himmelen?

11 Da Jesus sa at hans disipler skulle be om at Guds rike måtte komme, sa han også at de skulle be om at Guds vilje måtte skje «som i himmelen, så også på jorden». Gud er jo i himmelen, og de trofaste englene der har alltid gjort hans vilje. Men som vi lærte i kapittel 3 i denne boken, var det en ond engel som sluttet å gjøre Guds vilje og fikk Adam og Eva til å synde. I kapittel 10 skal vi lære mer om hva Bibelen sier om denne onde engelen, som vi kjenner som Satan Djevelen, og om de englene som valgte å følge ham. Satan og hans engler — demonene — fikk lov til å bli værende i himmelen en tid. Så en tid var det ikke alle i himmelen som gjorde Guds vilje. Det skulle det bli en forandring på da Guds rike begynte å herske. Så snart Jesus Kristus var blitt innsatt som Konge, skulle han gå til krig mot Satan. — Åpenbaringen 12: 7—9.

12. Hvilke to viktige begivenheter blir nevnt i Åpenbaringen 12: 10?

12 Disse profetiske ordene beskriver hva som skulle skje: «Jeg hørte en høy røst i himmelen si: ’Nå er frelsen og makten og riket som tilhører vår Gud, og den myndighet som tilhører hans Kristus, blitt til virkelighet, for våre brødres anklager [Satan] er blitt kastet ned, han som anklager dem dag og natt framfor vår Gud!’» (Åpenbaringen 12: 10) La du merke til to viktige begivenheter som er nevnt i dette bibelverset? For det første begynner Guds rike med Jesus Kristus som Konge å herske. For det andre blir Satan kastet ut av himmelen og ned til jorden.

13. Hva har det at Satan er blitt kastet ut av himmelen, ført til?

13 Som vi skal se, har disse to begivenhetene allerede funnet sted. Hva har dette ført til? Når det gjelder det som skjedde i himmelen, leser vi: «Derfor gled dere, dere himler og dere som bor i dem!» (Åpenbaringen 12: 12) Ja, de trofaste englene i himmelen fryder seg, for når Satan og hans demoner er borte, er alle i himmelen slike som er trofaste mot Jehova Gud. Det hersker fullstendig fred og harmoni der. Guds vilje skjer i himmelen.

Det at Satan og hans demoner ble kastet ut av himmelen, førte til sorg og store lidelser på jorden. Snart blir det slutt på alt dette

14. Hva har skjedd fordi Satan er blitt kastet ned til jorden?

14 Men hva med jorden? Bibelen sier: «Ve jorden og havet, for Djevelen er kommet ned til dere og har stor vrede, idet han vet at han har en kort tidsperiode.» (Åpenbaringen 12: 12) Satan er vred fordi han er blitt kastet ut av himmelen og bare har kort tid igjen. I sin vrede forårsaker han sorg og ulykke, eller «ve», på jorden. Vi skal få vite mer om dette «ve» i neste kapittel. Men med dette i tankene kan vi spørre: Hvordan kan Riket sørge for at Guds vilje skjer på jorden?

15. Hva er Guds vilje med jorden?

15 Husk hva som er Guds vilje med jorden. Vi lærte om det i kapittel 3. I Edens hage viste Gud at det er hans vilje at jorden skal bli et paradis fylt med rettskafne mennesker som aldri dør. Satan fikk Adam og Eva til å synde, og det førte til at gjennomføringen av Guds vilje med jorden ble berørt, men ikke til at Gud forandret sin hensikt. Det er fortsatt hans hensikt at «de rettferdige skal ta jorden i eie», og at «de skal bo på den for evig». (Salme 37: 29) Guds rike skal sørge for at det blir slik. På hvilken måte?

16, 17. Hva lærer vi om Guds rike av det som står i Daniel 2: 44?

16 Tenk over den profetien som står i Daniel 2: 44. Der leser vi: «I de kongenes dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldri skal bli ødelagt. Og riket skal ikke bli overlatt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle disse rikene, og selv skal det bestå til uavgrensede tider.» Hva lærer dette oss om Guds rike?

17 For det første lærer det oss at Guds rike skulle opprettes «i de kongenes dager», det vil si mens det fortsatt eksisterte andre riker. For det andre lærer det oss at Riket skal bestå i all evighet. Det vil ikke bli beseiret eller erstattet av en annen regjering. For det tredje ser vi at det vil bli krig mellom Guds rike og denne verdens riker. Det er Guds rike som kommer til å seire. Til slutt blir dette den eneste regjeringen menneskene har. Da får menneskene det beste styre de noen gang har hatt.

18. Hva kalles krigen mellom denne verdens styresmakter og Guds rike?

18 Bibelen sier mye om denne krigen mellom Guds rike og denne verdens styresmakter. Den lærer for eksempel at etter hvert som enden for den nåværende verdensordning nærmer seg, vil onde ånder spre løgner for å bedra «kongene på hele den bebodde jord». Hvorfor vil de det? «For å samle dem [kongene] til krigen på Guds, Den Allmektiges, store dag.» Jordens konger vil bli samlet «til det sted som på hebraisk kalles Har-Magedon». (Åpenbaringen 16: 14, 16) På grunn av det som står i disse to versene, blir den endelige konflikten mellom denne verdens styresmakter og Guds rike kalt Harmageddon eller Harmageddon-krigen.

19, 20. Hva er til hinder for at Guds vilje skjer på jorden akkurat nå?

19 Hva vil Guds rike utrette ved hjelp av Harmageddon? Tenk igjen på hva som er Jehova Guds vilje med jorden. Det var hans hensikt at jorden skulle bli full av rettferdige, fullkomne mennesker som tjente ham i et paradis. Hva er det som er til hinder for dette akkurat nå? For det første er vi syndige, og vi blir syke og dør. Men vi lærte i kapittel 5 at Jesus døde for oss for at vi skal kunne leve evig. Du husker sikkert det som står i Johannes’ evangelium: «Gud elsket verden så høyt at han gav sin enbårne Sønn, for at enhver som viser tro på ham, ikke skal bli tilintetgjort, men ha evig liv.» — Johannes 3: 16.

20 En annen hindring er at mange gjør gale og onde ting. De lyver, bedrar og lever et umoralsk liv. De ønsker ikke å gjøre Guds vilje. De som gjør det som er ondt i Guds øyne, vil bli tilintetgjort i hans krig, Harmageddon. (Salme 37: 10) En tredje grunn til at Guds vilje ikke skjer på jorden, er at styresmaktene ikke oppmuntrer folk til å gjøre hans vilje. Mange regjeringer har vært svake, undertrykkende eller korrupte. Bibelen sier treffende: «Menneske har hersket over menneske til skade for ham.» — Forkynneren 8: 9.

21. Hvordan skal Riket sørge for at Guds vilje skjer på jorden?

21 Etter Harmageddon har menneskene bare én regjering, Guds rike. Dette riket skal gjøre Guds vilje og utrette store ting. Det skal for eksempel fjerne Satan og hans demoner. (Åpenbaringen 20: 1—3) Og den kraft som ligger i Jesu offer, vil bli brukt til gagn for alle de trofaste menneskene, slik at de ikke lenger blir syke og dør. Under Guds rikes styre vil de i stedet kunne leve evig. (Åpenbaringen 22: 1—3) Dessuten vil jorden bli et paradis. På denne måten skal Riket sørge for at Guds vilje skjer på jorden, og hellige Guds navn. Hva betyr dette? Det betyr at under Guds rike skal til slutt alle som lever, ære Jehovas navn.

NÅR SKAL GUDS RIKE GÅ TIL HANDLING?

22. Hvordan vet vi at Guds rike ikke kom da Jesus var på jorden, eller like etter at han var blitt oppreist fra de døde?

22 Det er tydelig at Riket ikke hadde kommet ennå da Jesus lærte disiplene å be: «La ditt rike komme.» Kom det da Jesus fór opp til himmelen? Nei, for både Peter og Paulus sa at etter at Jesus hadde stått opp fra de døde, ble profetien i Salme 110: 1 oppfylt på ham: «Jehovas utsagn til min Herre lyder: ’Sitt ved min høyre hånd inntil jeg legger dine fiender som en skammel for dine føtter.’» (Apostlenes gjerninger 2: 32—34; Hebreerne 10: 12, 13) Det skulle altså være en venteperiode.

Under Rikets styre skal Guds vilje skje på jorden som i himmelen

23. a) Når begynte Guds rike å herske? b) Hva handler det neste kapitlet om?

23 Hvor lang skulle ventetiden være? Noen som foretok et oppriktig studium av Bibelen på 1800-tallet, beregnet at ventetiden skulle ta slutt i 1914. (Se tilleggsartikkelen «1914 — et viktig år ifølge Bibelens profetier» for å få flere opplysninger om dette årstallet.) Det som har skjedd i verden fra 1914 av, bekrefter at de beregningene som disse foretok, var riktige. Oppfyllelsen av Bibelens profetier viser at Kristus ble Konge i 1914, og at Guds himmelske rike begynte å herske da. Det betyr at vi lever i den ’korte tidsperioden’ som Satan har igjen. (Åpenbaringen 12: 12; Salme 110: 2) Vi kan også si med sikkerhet at Guds rike om kort tid skal gå til handling for å sørge for at Guds vilje skjer på jorden. Synes du dette er store nyheter? Tror du på dette? Det neste kapitlet vil hjelpe deg til å se at Bibelen virkelig lærer disse tingene.