Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

KAPITTEL TO

Bibelen – en bok fra Gud

Bibelen – en bok fra Gud
  • På hvilke måter er Bibelen forskjellig fra alle andre bøker?

  • Hvordan kan Bibelen hjelpe deg til å takle personlige problemer?

  • Hvorfor kan du stole på Bibelens profetier?

1, 2. På hvilke måter er Bibelen en spennende gave fra Gud?

KAN du huske en gang du fikk en fin gave av en god venn? Du syntes sikkert det var spennende å få gaven, og det gjorde deg varm om hjertet. En gave forteller deg jo noe om giveren — at han eller hun setter pris på å ha deg som venn. Du gav helt sikkert uttrykk for at du var glad for din venns gave og omtenksomhet.

2 Bibelen er en gave fra Gud som vi virkelig kan være takknemlig for. Denne helt spesielle boken forteller om ting vi ellers aldri hadde fått vite noe om. Den forteller for eksempel om skapelsen av stjernehimmelen, jorden og den første mann og den første kvinne. Den inneholder pålitelige prinsipper som hjelper oss til å mestre livets problemer og bekymringer. Og den forklarer hvordan Gud skal gjennomføre sin hensikt og sørge for at det blir bedre forhold på jorden. Det kan virkelig sies at Bibelen er en spennende gave.

3. Hva kan det at Jehova har gitt oss Bibelen, fortelle om ham, og hva kan den hjelpe deg til å gjøre?

3 Bibelen er også en gave som gjør en varm om hjertet, for den forteller noe om Giveren, Jehova Gud. Det at han har gitt oss en slik bok, er et bevis for at han vil at vi skal lære ham godt å kjenne. Ja, Bibelen kan hjelpe deg til å nærme deg Jehova.

4. Hva gjør inntrykk på deg når det gjelder Bibelens utbredelse?

4 Hvis du har en bibel, er du langt fra alene om det. Hele Bibelen eller en del av den er å få på over 2300 språk. Det betyr at mer enn 90 prosent av verdens befolkning har mulighet til å lese den på et språk de forstår. Gjennomsnittlig blir det distribuert over en million bibler hver uke! Det er blitt trykt milliarder av eksemplarer av hele Bibelen eller en del av den. Det er helt klart at ingen annen bok er som Bibelen.

«Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter» er å få på mange språk

5. Hva vil det si at Bibelen er «inspirert av Gud»?

5 Bibelen er dessuten «inspirert av Gud». (2. Timoteus 3: 16) Hva vil det si? Bibelen selv svarer: «Mennesker talte ord fra Gud mens de ble båret av sted av hellig ånd.» (2. Peter 1: 21) Vi kan illustrere det med et eksempel: En forretningsmann får en sekretær til å skrive et brev. Brevet inneholder forretningsmannens tanker og instrukser. Derfor er det i virkeligheten hans brev, ikke sekretærens. Det forholder seg på lignende måte med Bibelen. Den inneholder Guds budskap, ikke et budskap fra de menneskene som skrev den. Vi kan derfor med rette si at hele Bibelen er «Guds ord». — 1. Tessaloniker 2: 13.

SAMSTEMTE OG KORREKTE OPPLYSNINGER

6, 7. Hvorfor er Bibelens indre harmoni helt bemerkelsesverdig?

6 Bibelen ble skrevet i løpet av en periode på 1600 år. De som skrev den, kom fra forskjellige samfunnslag og hadde ulik bakgrunn. Noen var bønder, fiskere eller gjetere. Andre var profeter, dommere eller konger. Lukas, som skrev et av evangeliene, var lege. Men selv om skribentene levde i forskjellige tidsperioder og hadde så ulik bakgrunn, er det en indre harmoni i Bibelen fra begynnelse til slutt. *

7 Den første boken i Bibelen forteller hvordan menneskenes problemer begynte. Den siste boken forteller at hele jorden skal bli et paradis, en hage. Det som står i Bibelen, omfatter flere tusen års historie, og alt sammen hjelper oss på en eller annen måte til å forstå hva Guds hensikt er, og hvordan den vil bli gjennomført. Bibelens indre harmoni er imponerende, men samtidig er jo dette noe vi burde kunne vente av en bok fra Gud.

8. Nevn noen eksempler på at Bibelen er vitenskapelig korrekt.

8 Bibelen er korrekt i vitenskapelige spørsmål. Den inneholder til og med opplysninger som var langt forut for sin tid. Noen eksempler: Tredje Mosebok inneholder lover angående karantene og hygiene som fortidens israelitter fikk i en tid da nasjonene omkring dem ikke hadde noen som helst kjennskap til slike ting. Og i en tid da folk flest hadde en uriktig oppfatning av jordens form, talte en av bibelskribentene om «jordens sirkel». Han brukte da et hebraisk ord som også kan bety kule. (Jesaja 40: 22) Bibelen har også rett når den sier at jorden ’henger på intet’. (Job 26: 7) Bibelen er naturligvis ikke en lærebok i naturvitenskap. Men når den kommer inn på vitenskapelige spørsmål, er det den sier, riktig. Er det ikke det vi burde kunne vente av en bok fra Gud?

9. a) På hvilke måter viser Bibelen at den er nøyaktig og pålitelig når det gjelder historiske opplysninger? b) Hva synes du at bibelskribentenes ærlighet forteller oss om Bibelen?

9 Bibelen er også nøyaktig og pålitelig når det gjelder historiske opplysninger. Beretningene i den er spesifikke. I mange tilfeller oppgir de ikke bare personenes navn, men også deres avstamning. * Og i motsetning til andre historieskrivere, som ofte ikke nevnte nederlag som deres eget folk led, var bibelskribentene ærlige og skrev om både sine egne og sin nasjons feil. I 4. Mosebok, for eksempel, skrev Moses om en alvorlig feil som han selv begikk og ble strengt irettesatt for. (4. Mosebok 20: 2—12) En slik ærlighet er sjelden i andre historiske beretninger, men er å finne i Bibelen, for den er en bok fra Gud.

EN BOK SOM INNEHOLDER PRAKTISK VISDOM

10. Hvorfor er det ikke overraskende at Bibelen er av praktisk verdi?

10 Fordi Bibelen er inspirert av Gud, er den «nyttig til undervisning, til irettesettelse, til å bringe ting i rette skikk». (2. Timoteus 3: 16) Ja, Bibelen er en bok vi kan ha praktisk nytte av. Den vitner om omfattende menneskekunnskap. Og det er jo ikke noe rart, siden dens Forfatter er Jehova Gud, han som har skapt oss. Han forstår våre tanker og følelser bedre enn vi gjør selv. Han vet også hva vi trenger for å være lykkelige. Og han vet hva vi bør unngå.

11, 12. a) Hvilke emner tok Jesus opp i Bergprekenen? b) Hvilke andre ting av praktisk verdi kommer Bibelen inn på, og hvorfor er det klokt å følge de rådene den gir?

11 Tenk på den talen Jesus holdt som kalles Bergprekenen, og som står i Matteus, kapitlene 5 til 7. I denne talen, hvor Jesus underviste på en mesterlig måte, tok han opp en rekke emner, for eksempel hvordan man kan oppnå sann lykke, hvordan man kan få uoverensstemmelser ut av verden, hvordan man kan be til Gud, og hva som er det rette syn på materielle ting. Det Jesus sa, er like aktuelt og nyttig i dag som det var den gangen.

12 Noen prinsipper og leveregler i Bibelen dreier seg om familieliv, arbeidsvaner og mellommenneskelige forhold. Bibelens prinsipper gjelder alle mennesker, og det er alltid til vårt beste å følge de rådene den gir. Gjennom profeten Jesaja sa Gud kort og godt om den visdom vi finner i Bibelen: «Jeg, Jehova, er din Gud, den som lærer deg å gjøre det som er til gagn for deg.» — Jesaja 48: 17.

EN BOK SOM INNEHOLDER PROFETIER

Bibelskribenten Jesaja forutsa Babylons fall

13. Hvilke detaljerte opplysninger inspirerte Jehova profeten Jesaja til å skrive om Babylon?

13 Bibelen inneholder en mengde profetier, og mange av disse forutsigelsene har allerede gått i oppfyllelse. Vi kan nevne et eksempel. Gjennom profeten Jesaja, som levde på 700-tallet før vår tidsregning (fvt.), forutsa Jehova at byen Babylon skulle bli ødelagt. (Jesaja 13: 19; 14: 22, 23) Han kom også med detaljerte opplysninger som viste akkurat hvordan dette skulle skje. Invaderende hærstyrker skulle «tørke ut» den elven som rant gjennom Babylon, og marsjere inn i byen uten kamp. Men det er ikke alt. Jesajas profeti oppgav til og med navnet på den kongen som skulle innta Babylon: Kyros. — Jesaja 44: 27 til 45: 2.

14, 15. Hvordan gikk noen detaljer i Jesajas profeti om Babylon i oppfyllelse?

14 Omkring 200 år senere — om kvelden den 5. oktober 539 fvt. — var en hær klar til å rykke inn i Babylon. Hvem var det som hadde kommandoen? Det var en persisk konge som het Kyros. Forholdene lå nå til rette for at en bemerkelsesverdig profeti kunne gå i oppfyllelse. Men skulle Kyros’ hær invadere Babylon uten kamp, slik det var forutsagt?

15 Babylonerne hadde en fest den kvelden og natten og følte seg trygge bak sine store bymurer. Men Kyros hadde en smart strategi. Mens babylonerne festet, ledet han bort vannet i den elven som rant gjennom byen. Snart hadde vannstanden sunket såpass at mennene hans kunne vasse gjennom elven bort til bymurene. Men hvordan skulle Kyros’ hær klare å komme seg innenfor bymurene? Jo, den kvelden hadde babylonerne av en eller annen grunn vært skjødesløse nok til å la portene langs elven stå åpne!

16. a) Hva forutsa Jesaja om Babylons endelige skjebne? b) Hvordan har Jesajas profeti om Babylons ødeleggelse gått i oppfyllelse?

16 Om Babylon var det også blitt forutsagt: «Hun skal aldri bli bebodd, og hun skal aldri ha sin bolig der, fra generasjon til generasjon. Og der skal araberen ikke slå opp sitt telt, og ingen hyrder skal la sine hjorder legge seg ned der.» (Jesaja 13: 20) Denne profetien forutsa ikke bare at byen skulle falle. Den viste også at byen skulle bli liggende øde for bestandig. Du kan se beviset for at disse ordene er blitt oppfylt. Det stedet der det gamle Babylon lå — cirka 80 kilometer sør for Bagdad i Irak — er ubebodd. Det er et bevis for at det som Jehova sa gjennom Jesaja, er blitt oppfylt: «Jeg vil feie henne bort med tilintetgjørelsens kost.» — Jesaja 14: 22, 23. *

Ruiner av Babylon

17. Hvorfor kan det styrke troen å se at bibelske profetier har gått i oppfyllelse?

17 Er du ikke enig i at det styrker troen på Bibelen å se at den inneholder pålitelige profetier? Fordi Jehova Gud har oppfylt sine profetier og løfter opp gjennom tidene, har vi all grunn til å stole på at han også skal oppfylle sitt løfte om at jorden i framtiden skal bli et paradis. (4. Mosebok 23: 19) Ja, vi har «håp om det evige liv som Gud, som ikke kan lyve, har gitt løfte om for lange tider siden». — Titus 1: 2. *

«GUDS ORD ER LEVENDE»

18. Hva skrev apostelen Paulus om den kraft «Guds ord» har?

18 Det vi har sett i dette kapitlet, viser tydelig at Bibelen er en unik bok. Men det er mer vi kan si om Bibelen enn at den har en indre harmoni, er vitenskapelig og historisk korrekt og inneholder praktisk visdom og pålitelige profetier. Apostelen Paulus pekte på noe som gjør Bibelen særlig verdifull, da han skrev: «Guds ord er levende og utfolder kraft og er skarpere enn noe tveegget sverd og trenger så langt inn at det skiller sjel og ånd, og ledd og deres marg, og kan skjelne hjertets tanker og hensikter.» — Hebreerne 4: 12.

19, 20. a) Hvordan kan Bibelen hjelpe deg til å granske deg selv? b) Hvordan kan du vise at du er takknemlig for Guds enestående gave, Bibelen?

19 Det at vi leser Guds «ord», eller budskap, i Bibelen, kan forandre livet vårt. Det kan hjelpe oss til å granske oss selv på en måte som vi ikke har gjort før. Det kan være at vi sier at vi elsker Gud, men den måten vi reagerer på når vi leser hva hans inspirerte Ord, Bibelen, lærer, avslører hva vi egentlig tenker, og hva våre innerste motiver er.

20 Bibelen er virkelig en bok fra Gud. Det er en bok som vi må lese, studere og bli glad i. Vis at du er takknemlig for denne gaven fra Gud, ved å fortsette å sette deg inn i hva som står i den. Etter hvert som du gjør det, vil du få større forståelse av hva som er Guds hensikt med menneskene. Hva hans hensikt går ut på, og hvordan den vil bli gjennomført, blir drøftet i det neste kapitlet.

^ avsn. 6 Noen sier at det er selvmotsigelser i Bibelen, men slike påstander er ikke holdbare. Se kapittel 7 i boken Bibelen — Guds eller menneskers ord?, som er utgitt av Jehovas vitner.

^ avsn. 9 Se for eksempel det detaljerte slektsregistret til Jesus i Lukas 3: 23—38.

^ avsn. 16 Flere opplysninger om Bibelens profetier kan du finne på sidene 27—29 i brosjyren En bok for alle mennesker, som er utgitt av Jehovas vitner.

^ avsn. 17 Babylons ødeleggelse er bare ett eksempel på at profetier i Bibelen har gått i oppfyllelse. Andre eksempler gjelder ødeleggelsen av oldtidsbyene Tyrus og Ninive. (Esekiel 26: 1—5; Sefanja 2: 13—15) Og Daniels profeti forutsa en rekke verdensriker som skulle oppstå i tur og orden etter at Babylon hadde falt, deriblant Medo-Persia og Hellas. (Daniel 8: 5—7, 20—22) Mange andre profetier gjaldt den lovte Messias og ble oppfylt på Jesus Kristus. Du finner en oversikt over disse messianske profetiene i tilleggsartikkelen «Jesus Kristus — den lovte Messias».