Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

TILLEGG

1914 – et viktig år ifølge Bibelens profetier

1914 – et viktig år ifølge Bibelens profetier

FLERE tiår før 1914 framholdt noen som studerte Bibelen, at det kom til å skje spesielle ting i det året. Hvilke ting? Og hva i Bibelen er det som viser at 1914 skulle bli et viktig år?

Ifølge Lukas 21: 24 sa Jesus: «Jerusalem skal tråkkes ned av nasjonene, inntil nasjonenes fastsatte tider [«hedningenes tider», King James Version] er utløpt.» Jerusalem hadde vært hovedstaden for den jødiske nasjon — regjeringssetet til kongene i Davids slektslinje. (Salme 48: 1, 2) Sammenlignet med overhodene for andre nasjoner var det noe helt spesielt med disse kongene. De satt på «Jehovas trone» som representanter for Gud selv. (1. Krønikebok 29: 23) Jerusalem var derfor et symbol på Jehovas herredømme.

Men når og hvordan begynte Guds herredømme å bli ’tråkket ned av nasjonene’? Det skjedde i år 607 fvt., da Jerusalem ble erobret av babylonerne. Det var ikke lenger noen som satt på «Jehovas trone», og det ble et brudd i den rekken av konger som stammet fra David. (2. Kongebok 25: 1—26) Skulle denne ’nedtråkkingen’ fortsette i det uendelige? Nei, for Esekiel forutsa angående Jerusalems siste konge, Sidkia: «Ta turbanen bort, og løft kronen av. . . . det [skal] i sannhet ikke bli noens før han kommer, han som har den juridiske retten, og jeg skal gi ham det.» (Esekiel 21: 26, 27) Den som har «den juridiske retten» til Davids krone, eller kongedømme, er Jesus Kristus. (Lukas 1: 32, 33) ’Nedtråkkingen’ skulle altså slutte når Jesus ble Konge.

Når skulle denne betydningsfulle begivenheten finne sted? Jesus sa at hedningene skulle herske i en ’fastsatt’ tidsperiode. Beretningen i Daniel, kapittel 4, gir oss nøkkelen til å forstå hvor lang denne perioden skulle være. Der fortelles det om en profetisk drøm som kong Nebukadnesar av Babylon fikk. Han fikk se et kolossalt tre som ble felt. Rotstubben kunne ikke vokse, for den ble lagt i bånd av jern og kobber. En engel sa: «La sju tider fare fram over den.» — Daniel 4: 10—16.

I Bibelen er trær noen ganger et bilde på herredømme. (Esekiel 17: 22—24; 31: 2—5) Det at det symbolske treet blir felt, er derfor et bilde på at Guds herredømme, slik det kom til uttrykk gjennom kongene i Jerusalem, skulle bli avbrutt. Men synet viste at denne ’nedtråkkingen av Jerusalem’ skulle være midlertidig — den skulle vare i «sju tider». Hvor lang tidsperiode er det?

I Åpenbaringen 12: 6, 14 blir det vist at tre og en halv tid svarer til «ett tusen to hundre og seksti dager». «Sju tider» vil derfor være en dobbelt så lang tidsperiode og svare til 2520 dager. Men hedningnasjonene sluttet ikke å ’tråkke ned’ Guds herredømme da det hadde gått bare 2520 dager etter Jerusalems fall. Denne profetien må derfor omfatte en mye lengre tidsperiode. På grunnlag av 4. Mosebok 14: 34 og Esekiel 4: 6, hvor det står om «en dag for et år», kan vi trekke den konklusjon at «sju tider» er 2520 år.

De 2520 årene begynte i oktober 607 fvt., da Jerusalem falt for babylonerne og kongen i Davids slektslinje ble avsatt. Perioden endte i oktober 1914. Da utløp «nasjonenes fastsatte tider», og Jesus Kristus ble innsatt som Guds Konge i himmelen. * — Salme 2: 1—6; Daniel 7: 13, 14.

Akkurat som Jesus forutsa, har hans «nærvær» som en himmelsk Konge vært kjennetegnet av en dramatisk utvikling i verden — både når det gjelder krig, hungersnød, jordskjelv og pest. (Matteus 24: 3—8; Lukas 21: 11) En slik utvikling viser tydelig at 1914 var det året da Guds himmelske rike ble opprettet og «de siste dager» begynte for den nåværende, onde verdensordning. — 2. Timoteus 3: 1—5.

^ avsn. 4 Fra oktober 607 fvt. til oktober 1 fvt. er det 606 år. Fra oktober 1 fvt. til oktober 1914 evt. er det 1914 år, ettersom det ikke er noe år 0. Når vi legger sammen 606 år og 1914 år, får vi 2520 år. Opplysninger om hvordan vi kan si at Jerusalem falt i år 607 fvt., finner du i artikkelen «Kronologi» i Innsikt i De hellige skrifter, utgitt av Jehovas vitner.