Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORSIDETEMA | TRENGER VI GUD?

Hvorfor vi trenger Gud

Hvorfor vi trenger Gud

Fagfolk innen psykisk helse sier at vi trenger åndelige verdier for å være virkelig lykkelige. Noe som viser at det stemmer, er at mange ønsker å høre til et sted eller å arbeide for en sak eller en person som er større enn dem selv. Andre prøver å dekke dette behovet ved å bruke det meste av fritiden på friluftsliv, kunst, musikk og andre ting. Men de fleste finner ikke dyp eller varig mening med livet i noe av dette.

Gud vil at vi skal være lykkelige nå og i all evighet

De som leser Bibelen, blir ikke overrasket over å høre at menneskene har en medfødt lengsel etter åndelige ting. De første kapitlene i 1. Mosebok viser at etter at Gud hadde skapt de to første menneskene, kommuniserte han regelmessig med dem. Det gjorde at det oppstod et åndelig fellesskap mellom dem og ham. (1. Mosebok 3:8–10) Det var ikke Guds hensikt at menneskene skulle leve uavhengig av Gud. Menneskene har behov for å kommunisere med sin Skaper. Bibelen nevner dette behovet mange ganger.

Jesus, for eksempel, sa: «Lykkelige er de som er klar over sitt åndelige behov.» (Matteus 5:3) Dette viser at vi må tilfredsstille vår medfødte åndelige appetitt for å kunne være lykkelige og tilfredse. Hvordan kan vi gjøre det? Jesus gav oss svaret da han sa: «Mennesket skal leve, ikke av brød alene, men av hver uttalelse som kommer fra Jehovas munn.» * (Matteus 4:4) Hvordan er Jehovas uttalelser – Guds tanker og Guds rettledning, som vi finner i Bibelen – noe som gjør det mulig for oss å leve et lykkelig og meningsfylt liv? La oss se på tre viktige faktorer.

Vi trenger god veiledning

I dag finnes det utallige eksperter og spesialister som er mer enn villige til å gi råd når det gjelder samliv, kjærlighet, familieliv, konfliktløsing, lykke og meningen med livet. Men hvem er best kvalifisert til å gi god og likevektig veiledning på alle disse områdene? Er det ikke menneskenes Skaper, Jehova Gud?

Bibelen er som en instruksjonsbok fra Gud som viser oss hvordan vi skal leve

Vi kan illustrere det: Når du kjøper et nytt produkt, for eksempel et kamera eller en datamaskin,  går du ut fra at det følger med en bruksanvisning, som forklarer hvordan du skal bruke og få størst mulig nytte av produktet. Bibelen kan sammenlignes med en slik bruksanvisning. Den er en instruksjonsbok som Gud, som vi kan kalle Produsenten, har gitt oss for å fortelle oss hvordan vi bør leve. Den forklarer hva som er formålet med «produktet», og hva som er den beste måten å bruke det på.

Som en hvilken som helst velskrevet instruksjonsbok advarer Bibelen sine lesere mot å gjøre ting som kan være farlige eller ødelegge «produktet» – livet vårt. Andre kan kanskje gi oss råd og forslag til lettvinte løsninger, som til og med kan virke hensiktsmessige. Men er det ikke logisk å tro at vi vil oppnå de beste resultatene og unngå problemer hvis vi følger «Produsentens» veiledning?

«Jeg, Jehova, er din Gud, den som lærer deg å gjøre det som er til gagn for deg, den som lar deg gå på den veien som du bør vandre. Om du bare ville gi akt på mine bud! Da skulle din fred bli som en elv, og din rettferdighet som havets bølger.» – Jesaja 48:17, 18

I Bibelen kan vi finne den veiledning og hjelp vi trenger

Selv om Jehova Gud gir oss veiledning og rettledning, tvinger han oss ikke til å følge den. Nei, fordi han er glad i oss og ønsker å hjelpe oss, sier han kjærlig: «Jeg, Jehova, er din Gud, den som lærer deg å gjøre det som er til gagn for deg, den som lar deg gå på den veien som du bør vandre. Om du bare ville gi akt på mine bud! Da skulle din fred bli som en elv, og din rettferdighet som havets bølger.» (Jesaja 48:17, 18) For å si det enkelt: Hvis vi retter oss etter Guds veiledning, får vi et godt liv. Eller for å si det på en annen måte: Vi trenger Gud for å få det godt og kunne være lykkelige.

Vi trenger svar på viktige spørsmål i livet

Noen føler at de ikke trenger Gud fordi de synes det er så mange ting i livet som ikke lar seg forene med troen på en kjærlig Gud. Det kan være at de spør: Hvorfor må gode mennesker lide? Hvorfor blir uskyldige barn født med misdannelser? Hvorfor er livet så urettferdig? Dette er viktige spørsmål, og det at vi får tilfredsstillende svar på dem, kan ha stor innvirkning på livet vårt. Det kan være lett å gi Gud skylden for problemene. Men la oss nå se hvordan hans Ord, Bibelen, kan kaste lys over dette.

I 1. Mosebok, kapittel 3, finner vi beretningen om Satan, som utgav seg for å være en slange. Han fikk de to første menneskene til å være ulydige mot Guds befaling om at de ikke skulle spise av frukten på treet til kunnskap om godt og ondt. Gud hadde til og med sagt at de skulle dø hvis de gjorde det. «Dere skal visselig ikke dø», sa Satan til Eva. «For Gud vet at den dagen dere spiser av den, da vil deres øyne bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.» – 1. Mosebok 2:16, 17; 3:4, 5.

Satan Djevelen beskyldte med dette Gud for å være en løgner, og han antydet også at Guds måte å styre på er urettferdig. Djevelen påstod at menneskene ville få det mye bedre hvis de hørte på ham. Hva var den beste måten å få avgjort dette på? Gud valgte å la begivenhetene gå sin gang for at det skulle bli mulig for alle å se om de beskyldningene som ble rettet mot ham, var  sanne eller falske. Gud gav i virkeligheten Satan og dem som har stilt seg på Satans side, mulighet til å vise om menneskene kan klare seg godt uten Gud.

Hva mener du er svaret på Satans påstander? Kan menneskene klare seg godt og styre seg selv på en god måte uten Gud? Opp gjennom århundrene har de vært hjemsøkt av lidelser, urettferdighet, sykdom og død og dessuten kriminalitet, moralsk forfall, kriger, folkemord og andre grusomheter. Alt dette er ubestridelige beviser for at menneskenes forsøk på å styre seg selv, uavhengig av Gud, har slått fullstendig feil. Bibelen sier ikke at det er Gud som er ansvarlig for menneskenes problemer, men peker derimot på en viktig årsak: «Menneske har hersket over menneske til skade for ham.» – Forkynneren 8:9.

Er det ikke i lys av dette tydelig at vi trenger å vende oss til Gud, ikke bare for å få vite årsaken til de vanskelighetene menneskene møter, men også for å finne løsningen på dem? Hva skal Gud gjøre?

Vi trenger hjelp fra Gud

Menneskene har i lang tid drømt om at de én dag skal bli befridd for sykdom, alderdom og død. De har brukt enormt mye tid, krefter og ressurser på å finne en utvei, men til liten eller ingen nytte. Noen har satt sitt håp til den legendariske livseliksiren, til ungdomskilden og i den senere tid til vitenskapen. Ingen av disse forhåpningene har gått i oppfyllelse.

Gud vil at menneskene skal ha et godt liv og være lykkelige. Det var hans opprinnelige hensikt med å skape menneskene, og det er det fortsatt. (1. Mosebok 1:27, 28; Jesaja 45:18) Vi har hans egen forsikring om at alle sider ved hans hensikt helt sikkert vil bli gjennomført. (Jesaja 55:10, 11) Bibelen forteller at han har lovt å gjenopprette de paradisiske forholdene som gikk tapt på grunn av det de første menneskene gjorde. I den siste boken i Bibelen finner vi disse ordene: «Han [Gud] skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer; heller ikke sorg eller skrik eller smerte skal være mer. De ting som var før, er forsvunnet.» (Åpenbaringen 21:4) Hvordan skal Gud sørge for at det blir slike fantastiske forhold, og hvordan blir dette løftet oppfylt?

Guds Sønn, Jesus Kristus, lærte sine etterfølgere å be om at Guds vilje må skje. Mange kjenner eller ber den bønnen, som noen kaller Fadervår. Den lyder slik: «Vår Far i himlene, la ditt navn bli helliget. La ditt rike komme. La din vilje skje, som i himmelen, så også på jorden.» (Matteus 6:9, 10) Ja, Guds rike er det redskap Jehova Gud skal bruke for å fjerne de dårlige følgene av menneskenes styre og innføre den rettferdige, nye verden som han har lovt. * (Daniel 2:44; 2. Peter 3:13) Hva  må vi gjøre for å få del i oppfyllelsen av Guds løfte?

Jesus Kristus viser til et enkelt skritt vi må ta: «Dette betyr evig liv, at de stadig tilegner seg kunnskap om deg, den eneste sanne Gud, og om ham som du har utsendt, Jesus Kristus.» (Johannes 17:3) Ja, evig liv i den lovte, nye verden er innen rekkevidde, med Guds hjelp. Det at vi har slike framtidsutsikter, vil sikkert overbevise deg om at du har enda en grunn til å svare ja på spørsmålet: Trenger vi Gud?

Tiden er inne til å søke Gud

For 2000 år siden sa apostelen Paulus dette på Areopagos i Aten til de fordomsfrie atenerne: «Han [Gud] gir selv alle liv og ånde og alle ting. For ved ham har vi liv og beveger oss og er til, slik også noen av dikterne blant dere har sagt: ‘For vi er også hans avkom.’» – Apostlenes gjerninger 17:25, 28.

Det Paulus sa til atenerne, er fortsatt sant. Luft, mat og vann er alt sammen gaver fra Skaperen. Vi kan simpelthen ikke leve uten de tingene Jehova har gitt oss. Men hvorfor har Gud fortsatt å sørge for slike ting for menneskene, enten de tenker på ham eller ikke? Paulus sa at det var «for at de skulle søke Gud, om de kunne famle etter ham og virkelig finne ham, skjønt han i virkeligheten ikke er langt borte fra en eneste av oss». – Apostlenes gjerninger 17:27.

Kunne du tenke deg å lære Gud bedre å kjenne, det vil si å lære mer om hans hensikter og de rådene han gir for et godt liv nå og i all evighet? Da oppfordrer vi deg til å snakke med den som gav deg dette bladet, eller å kontakte bladets utgivere. De vil med glede hjelpe deg.

^ avsn. 5 Jehova er Guds navn ifølge Bibelen.

^ avsn. 20 Du finner flere opplysninger om hvordan dette riket skal sørge for at Guds vilje skjer på jorden, i kapittel 8 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, som er utgitt av Jehovas vitner. Den er tilgjengelig på nett og kan lastes ned fra www.jw.org