Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Er Bibelen Guds Ord?

Er Bibelen Guds Ord?

«Hele Skriften er inspirert av Gud og nyttig til undervisning, til irettesettelse, til å bringe ting i rette skikk, til opptuktelse i rettferdighet, for at gudsmennesket kan være fullt dugelig, fullstendig utrustet til all god gjerning.» – 2. TIMOTEUS 3:16, 17.

FOR en kraftfull uttalelse apostelen Paulus kom med om Bibelens uovertrufne verdi! Han siktet naturligvis spesielt til den delen av Bibelen som forelå på hans tid – de skriftene som folk ofte omtaler som Det gamle testamente. Men disse ordene kan i prinsippet like gjerne anvendes på alle de 66 bøkene i Bibelen, innbefattet dem som ble skrevet av Jesu trofaste disipler i det første århundre.

Har du like stor respekt for Bibelen som Paulus hadde? Tror du at de som skrev Bibelen, virkelig ble inspirert av Gud? De kristne i det første århundre trodde det, og også i de etterfølgende århundrene var dette noe man trodde fullt og fast. En engelsk prest som levde på 1300-tallet, John Wycliffe, betraktet Bibelen som «den ufeilbarlige sannhets rettesnor». Et oppslagsverk som kommenterer Paulus’ ord ovenfor, sier at guddommelig «inspirasjon . . . er en garanti for sannheten i alt det Bibelen holder fram». – The New Bible Dictionary.

Endret holdning til Bibelen

I nyere tid har imidlertid tilliten til Bibelens autoritet avtatt. Håndboken The World’s Religions sier: «I teorien . . . godtar alle kristne [fortsatt] Bibelen som en autoritet som både øver innflytelse på deres handlinger og former deres tro.» Men i praksis er det  ikke lenger slik. Mange betrakter nå Bibelen som bare en «upålitelig menneskelig overlevering». De er riktignok enige i at bibelskribentene må ha hatt sterk tro, men de betrakter dem ikke som noe mer enn ufullkomne menn som prøvde å forklare dype åndelige sannheter uten å ha den kunnskap og innsikt vi har i dag.

I våre dager er det egentlig svært få som virkelig lar Bibelen forme deres tenke- og handlemåte. Hvor ofte hører du for eksempel ikke folk si at Bibelens moralnormer er gammeldagse, og at det er umulig å leve etter dem? Mange tar seg den frihet å utvanne Bibelens lover og prinsipper – eller til og med ignorere dem helt når det måtte passe. Noen som kaller seg kristne, ignorerer glatt det Bibelen sier om seksuell umoral, ekteskapsbrudd, uærlighet og drukkenskap. – 1. Korinter 6:9, 10.

Hvorfor er det slik? Tidlig på 1900-tallet pekte arkeologen sir Charles Marston på én grunn i sin bok The Bible Is True. Han sa at folk var for raske til «uten å mukke å godta mange av de spekulasjoner som ble framholdt av moderne skribenter» som gikk til angrep på Bibelens integritet. Kan det samme være tilfellet i dag? Hvordan bør du se på de synspunktene og teoriene som framholdes av forskere som undergraver tilliten til Bibelen? Legg merke til hva den neste artikkelen har å si om dette.