Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Visste du dette?

Visste du dette?

 Visste du dette?

Hvem var de skriftlærde som var motstandere av Jesus?

I løpet av sin tjeneste møtte Jesus mange skriftlærde, ikke bare i Jerusalem, men også i mindre byer og landsbyer. Utenfor Jerusalem – også i jødiske samfunn utenfor Palestina – fantes det underordnede embetsmenn som var lovkyndige, og som kan ha tjent som avskrivere eller lokale dommere. – Markus 2:6; 9:14; Lukas 5:17–21.

De skriftlærde hadde et nært samarbeid med de jødiske myndigheter i Jerusalem. (Matteus 16:21) Et oppslagsverk sier at deres rolle der «ser ut til å ha vært som medhjelpere for prestene, både når det gjaldt rettssaker, håndhevelse av jødiske skikker og lover og den daglige virksomhet i Sanhedrinet». (The Anchor Bible Dictionary) Som høytstående lærere i Loven var noen av disse skriftlærde faktisk medlemmer av Sanhedrinet, den høyeste jødiske domstol. De tjente sammen med overprestene og fariseerne.

De skriftlærde framstår som oftest som Jesu religiøse motstandere. Det var imidlertid ikke alle som motarbeidet Jesus. En skriftlærd sa for eksempel til ham: «Jeg vil følge deg hvor du enn går.» Og Jesus sa selv til en skriftlærd: «Du er ikke langt fra Guds rike.» – Matteus 8:19; Markus 12:28–34.

Hva betydde det at en person ble salvet?

I Midtøsten i bibelsk tid var det å gni en persons hode inn med olje en måte å vise vedkommende gunst eller gjestfrihet på. Vanligvis brukte man olivenolje som var tilsatt velluktende stoffer. Hebreerne salvet også personer som de utnevnte til spesielle stillinger som innebar myndighet, noe de gjorde ved å helle olje over deres hode. Aron, for eksempel, ble salvet da han ble utnevnt til å tjene som øversteprest. (3. Mosebok 8:12) I kong Davids tilfelle «tok Samuel oljehornet og salvet ham . . . Og Jehovas ånd begynte å virke på David fra den dagen av». – 1. Samuelsbok 16:13.

Det hebraiske ordet som blir brukt om en slik salving, er masjạch, som ordet masjịach, eller Messias, er avledet av. Det tilsvarende greske ordet er khrịo, som ordet khristọs, eller Kristus, er avledet av. Både Aron og David kan derfor omtales som en messias, eller en salvet. Moses blir omtalt som en kristus, eller en salvet, i den forstand at Gud utnevnte ham til å tjene som sin representant. – Hebreerne 11:24–26.

Jesus fra Nasaret ble personlig utnevnt av Gud til en stilling som innebar stor myndighet. Jesus ble ikke salvet med bokstavelig olje, men med Guds hellige ånd. (Matteus 3:16) Som Jehovas utnevnte Salvede blir Jesus med rette omtalt som Messias, eller Kristus. – Lukas 4:18.