Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Språkbilder i Bibelen – forstår du dem?

Språkbilder i Bibelen – forstår du dem?

Språkbilder i Bibelen – forstår du dem?

ET BILDE kan si mer enn tusen ord, men noen ganger kan bare ett eller to ord skape et bilde. Språkbilder, ord og uttrykk som skaper et bilde i leserens sinn, forekommer mange ganger i Bibelen. * Noen har for eksempel regnet ut at Jesus brukte over 50 forskjellige språkbilder i bare én preken som han holdt – Bergprekenen.

Hvorfor bør du være interessert i disse språkbildene? Én ting er at det å forstå dem vil gjøre bibellesningen mer interessant og engasjerende, slik at Guds Ord gjør større inntrykk på deg. En annen ting er at du får bedre forståelse av Bibelens budskap når du har klart for deg hva språkbildene står for. Ja, hvis du ikke oppfatter et språkbilde i Bibelen på rette måte, kan du bli forvirret og dessuten komme til å trekke gale slutninger.

Å forstå språkbilder

Et språkbilde sammenligner ett begrep med et annet. Det begrepet som er gjenstand for sammenligning, kalles emnet, og det begrepet som dette blir sammenlignet med, kalles bildet. Sammenligningen mellom de to begrepene er likhetspunktet. Nøkkelen til å få tak i den egentlige betydningen av et språkbilde ligger derfor i å identifisere og forstå hvert av disse tre elementene.

Noen ganger kan det være forholdsvis lett å identifisere emnet og bildet. Men det kan finnes flere muligheter når det gjelder likhetspunktet. Hva kan hjelpe deg til å finne ut nøyaktig hva likheten består i? Svaret framgår ofte av sammenhengen. *

Jesus sa for eksempel til menigheten i Sardes: «Hvis du ikke våkner opp, skal jeg komme som en tyv.» Jesus sammenlignet her sitt komme (emnet) med det at en tyv kommer (bildet). Men hva var likhetspunktet? Sammenhengen hjelper oss til å finne svaret. Jesus sa videre: «Du skal slett ikke vite i hvilken time jeg skal komme over deg.» (Åpenbaringen 3:3) Sammenligningen dreier seg altså ikke om hensikten med hans komme. Han antydet ikke at han skulle komme for å stjele noe. Likhetspunktet var i stedet at han skulle komme uventet, uanmeldt.

Noen ganger er det slik at et språkbilde som forekommer ett sted i Bibelen, kan hjelpe deg til å forstå et lignende språkbilde som forekommer et annet sted. Apostelen Paulus brukte for eksempel det samme språkbildet som Jesus da han skrev: «Dere vet selv meget godt at Jehovas dag kommer akkurat som en tyv om natten.» (1. Tessaloniker 5:2) Man får ikke vite noe konkret om likhetspunktet ut fra den sammenhengen Paulus’ ord står i. Men når man sammenligner dette språkbildet med det som Jesus brukte i Åpenbaringen 3:3, er det lettere å forstå likhetspunktet. Dette språkbildet utgjør virkelig en kraftig påminnelse for alle sanne kristne om at de må holde seg åndelig våkne!

Språkbilder som lærer oss om Gud

Det finnes ikke noe menneske som kan forstå alle sider ved Den Allmektiges personlighet og evner. I gammel tid skrev kong David at Jehovas «storhet er uransakelig». (Salme 145:3) Etter at Job hadde tenkt over noen av Guds skapergjerninger, utbrøt han: «Se, dette er utkantene av hans veier, og hva annet enn en hvisking av noe høres om ham! Men hans veldige torden – hvem kan vise at han forstår den?» – Job 26:14.

Bibelen bruker imidlertid språkbilder som til en viss grad kan hjelpe deg til å forstå vår himmelske Guds enestående egenskaper. Jehova blir beskrevet som en Konge, en Lovgiver, en Dommer og en Kriger – åpenbart en du bør ha respekt for. Han blir også skildret som en Hyrde, en Rådgiver, en Lærer, en Far, en Helbreder og en Frelser – en du kan ha kjærlighet til. (Salme 16:7; 23:1; 32:8; 71:17; 89:26; 103:3; 106:21; Jesaja 33:22; 42:13; Johannes 6:45) Hver av disse enkle beskrivelsene framkaller en rekke tiltalende bilder med flere likhetspunkter. Slike språkbilder forteller oss mer enn en lang rekke ord kunne gjøre.

Bibelen sammenligner også Jehova med livløse ting. Han blir omtalt som «Israels Klippe», som en ’steil klippe’ og som en «borg». (2. Samuelsbok 23:3; Salme 18:2; 5. Mosebok 32:4) Hva er likhetspunktet? Akkurat som en klippe står støtt og ikke lar seg rokke, kan Jehova Gud være en sikker tilflukt for deg.

Salmenes bok er full av språkbilder som beskriver forskjellige trekk ved Jehovas personlighet. Salme 84:11 omtaler Jehova som «sol og skjold» fordi han er Kilden til lys, liv, energi og beskyttelse. På den annen side sier Salme 121:5 at «Jehova er din skygge ved din høyre hånd». Et skyggefullt sted kan beskytte en person mot den stekende solen. På lignende måte kan Jehova beskytte dem som tjener ham, mot ulykkens hete og gi dem skyggelignende beskyttelse under sin ’hånd’ eller under sine ’vinger’. – Jesaja 51:16; Salme 17:8; 36:7.

Språkbilder som beskriver Jesus

Bibelen omtaler gjentatte ganger Jesus som «Guds Sønn». (Johannes 1:34; 3:16–18) Noen ikke-kristne har vondt for å forstå dette, ettersom Gud ikke har en hustru i bokstavelig forstand og ikke er av menneskelig natur. Det er opplagt at Gud ikke får en sønn på samme måte som et menneske gjør. Så dette uttrykket er et språkbilde. Det blir brukt for å hjelpe leseren til å forstå at Jesu forhold til Gud kan sammenlignes med det forholdet en menneskelig sønn har til sin far. Dette språkbildet framhever også at Jesus fikk sitt liv fra Jehova, han som skapte ham. På lignende måte blir det første menneske, Adam, også omtalt som «Guds sønn». – Lukas 3:38.

Jesus brukte språkbilder for å beskrive de forskjellige rollene han spiller i gjennomføringen av Guds hensikt. Han sa for eksempel: «Jeg er det sanne vintre, og min Far er vindyrkeren.» Han sammenlignet så disiplene sine med grenene på et vintre. (Johannes 15:1, 4) Hvilke viktige sannheter lærer vi av dette språkbildet? For at grenene på et bokstavelig vintre skal holde seg friske og bære frukt, må de være forbundet med stammen. På lignende måte må Kristi disipler bli i forening med ham. «Atskilt fra meg kan dere ikke gjøre noe som helst,» sa Jesus. (Johannes 15:5) Og akkurat som en vindyrker regner med at et vintre skal bære frukt, regner Jehova med at de som er i forening med Kristus, skal bære åndelig frukt. – Johannes 15:8.

Få tak i likhetspunktet

Vi kan få et galt inntrykk hvis vi bare leser et språkbilde uten å få med oss likhetspunktet. Ta for eksempel det som står i Romerne 12:20: «Hvis din fiende er sulten, så gi ham mat; hvis han er tørst, så gi ham noe å drikke; for ved å gjøre dette vil du hope opp glødende kull på hans hode.» Skal vi oppfatte det å hope opp glødende kull på en persons hode som en hevnaksjon? Nei, ikke hvis vi forstår likhetspunktet. Dette språkbildet skriver seg fra den metoden man brukte for å smelte metaller i gammel tid. Malm ble varmet opp på et lag med kull, og det ble også lagt en del kull oppå malmen. Denne prosessen smeltet malmen og fikk det rene metallet til å skille seg fra alle urenheter. Det å vise vennlighet kan på lignende måte mildne en persons holdning, slik at hans gode sider trer fram.

Å få en rett forståelse av språkbilder opplyser ikke bare vårt sinn, men rører også ved vårt hjerte. Vi føler synden tynge når den blir sammenlignet med gjeld. (Lukas 11:4) Men når Jehova tilgir oss og sletter den gjelden som ellers ville ha blitt belastet vår konto, føler vi virkelig stor lettelse. Når vi leser at han ’dekker over’ og ’stryker ut’ våre synder – lar oss starte med blanke ark – føler vi oss beroliget over at han ikke vil bruke slike synder mot oss i framtiden. (Salme 32:1, 2; Apostlenes gjerninger 3:19) Og så stor trøst det gir å vite at Jehova kan ta synder som er like åpenbare som skarlagen eller karmosinrødt stoff, og gjøre dem hvite som snø! – Jesaja 1:18.

Dette er bare noen få av de mange hundre språkbildene som finnes i Guds Ord, Bibelen. Så når du leser i Bibelen, bør du være spesielt oppmerksom på språkbildene. Ta deg tid til å sette deg inn i likhetspunktene og meditere over dem. Ved å gjøre det øker du din forståelse og verdsettelse av De hellige skrifter.

[Fotnoter]

^ avsn. 2 I denne artikkelen blir «språkbilde» brukt som en generell betegnelse på alle slags stilfigurer – metaforer, sammenligninger og andre former for billedlige uttrykksmåter.

^ avsn. 6 Bibelleksikonet Innsikt i De hellige skrifter, utgitt av Jehovas vitner, inneholder omfattende bakgrunnsinformasjon som i mange tilfeller gjør det lettere å oppfatte likhetspunktet.

[Uthevet tekst på side 15]

«Jehova er min Hyrde. Jeg skal ikke mangle noe.» SALME 23:1

[Ramme på side 13]

Hvordan språkbilder er til hjelp

Språkbilder er til hjelp for oss på flere måter. Et vanskelig punkt kan bli sammenlignet med noe som er lett å forstå. Mer enn ett språkbilde kan bli brukt for å belyse forskjellige sider ved et bestemt emne. Viktige begreper kan bli understreket ved hjelp av språkbilder eller bli gjort mer appellerende.

[Ramme på side 14]

Identifiser de forskjellige elementene

SPRÅKBILDE: «Dere er jordens salt» (Matteus 5:13)

EMNE: Dere (Jesu disipler)

BILDE: Salt

LIKHETSPUNKT I DENNE SAMMENHENGEN: En bevarende virkning

HVA VI KAN LÆRE: Disiplene hadde et budskap som kunne bevare mange menneskers liv