Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hvordan kan du velge en god bibeloversettelse?

Hvordan kan du velge en god bibeloversettelse?

 Hvordan kan du velge en god bibeloversettelse?

BIBELEN ble opprinnelig skrevet på oldtidsspråkene hebraisk, arameisk og gresk. De fleste som ønsker å lese Bibelen, må derfor bruke en oversettelse.

I dag er Bibelen den boken i verden som er blitt oversatt til flest språk — deler av den er tilgjengelig på over 2400 språk. På noen språk, også på norsk, finnes det flere forskjellige oversettelser, og du ønsker sikkert å bruke den beste oversettelsen du kan få tak i.

For å kunne treffe et informert valg må du først få svar på disse spørsmålene: Hvilke forskjellige typer oversettelser finnes det? Hvilke sterke og svake sider har de forskjellige kategoriene? Og hvorfor bør du være litt på vakt når du leser noen bibeloversettelser?

Fra den ene ytterlighet til den andre

Det finnes et vidt spekter av bibeloversettelser, men de kan deles inn i tre hovedkategorier. I den ene enden av spektret finner man interlineære oversettelser. Disse oversettelsene inneholder teksten på originalspråket sammen med en ord-for-ord-gjengivelse til målspråket.

I den motsatte enden av spektret finner man parafraser. De som lager slike oversettelser, gjengir Bibelens budskap fritt, slik de forstår det, og på en måte som de tror vil appellere til leserne.

Den tredje kategorien omfatter de oversettelsene som er en mellomting mellom disse to ytterpunktene. De som utarbeider disse bibeloversettelsene, bestreber seg på å overbringe meningen og valøren i de uttrykkene  som er brukt på originalspråkene, samtidig som de går inn for at teksten skal være lett å lese.

Er en ord-for-ord-oversettelse best?

En konsekvent ord-for-ord-oversettelse er ofte ikke det beste valget når man skal ha tak i meningen i bibelteksten. Hvorfor ikke? Det er mange grunner til det. Her er to:

1. To språk er aldri helt like når det gjelder grammatikk, vokabular og setningsbygning. Professor i hebraisk S.R. Driver sier at det ikke bare er «med hensyn til grammatikk og rotord språkene skiller seg fra hverandre, men også . . . med hensyn til den måten begreper settes sammen til en setning på». Folk som snakker forskjellige språk, tenker forskjellig. Professor Driver sier: «Derfor er ikke setningsformene like på de forskjellige språkene.»

Ettersom ingen språk har nøyaktig det samme vokabularet og den samme grammatikken som bibelhebraisk og bibelgresk, vil en ord-for-ord-oversettelse av Bibelen være uklar, og den kan til og med overbringe en uriktig mening. Vi skal nå se på noen eksempler.

I sitt brev til efeserne brukte apostelen Paulus et uttrykk som bokstavelig oversatt betyr «menneskers terning». (Efeserne 4: 14, The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures) * Det viser til det å bedra andre når man spiller med terninger. På de fleste språk vil imidlertid en bokstavelig gjengivelse av uttrykket ikke gi noen mening. Når man heller oversetter det med «menneskers knep», er det lettere å få tak i meningen.

Da Paulus skrev til romerne, brukte han et gresk uttrykk som bokstavelig betyr «til ånden kokende». (Romerne 12: 11, Kingdom Interlinear) Synes du denne ordlyden gir mening? Uttrykket betyr egentlig å være «glødende i ånden».

I en av sine mest berømte taler brukte Jesus et uttrykk som ofte blir oversatt slik: «Salige er de fattige i ånden.» (Matteus 5: 3; Norsk Bibel) Men på mange språk er en slik  bokstavelig gjengivelse vanskelig å forstå. I noen tilfeller kan en bokstavelig oversettelse til og med antyde at de som er «fattige i ånden», er mentalt ustabile eller tilbakestående, eller at de mangler livskraft og besluttsomhet. Det Jesus imidlertid snakket om her, var at det som gjør et menneske lykkelig, er ikke å få dekket sine fysiske behov, men å erkjenne at en har behov for Guds veiledning. (Lukas 6: 20) Gjengivelser som «de som er klar over sitt åndelige behov», eller «de som vet at de trenger Gud», overbringer derfor meningen på en mer presis måte. — Matteus 5: 3, The New Testament in Modern English.

2. Betydningen av et ord eller uttrykk kan variere alt etter den sammenhengen det står i. Det hebraiske uttrykket som vanligvis betegner en menneskehånd, kan ha mange forskjellige betydninger. Avhengig av sammenhengen kan dette ordet for eksempel oversettes med «herredømme», «rundhåndethet» eller «makt». (2. Samuelsbok 8: 3; 1. Kongebok 10: 13; Ordspråkene  18: 21) Dette ene ordet er faktisk oversatt på over 40 forskjellige måter i den engelske bibeloversettelsen New World Translation of the Holy Scriptures.

Ettersom sammenhengen kan ha innvirkning på hvordan et ord blir oversatt, bruker New World Translation, som er grunnlaget for den norske Ny verden-oversettelsen, nesten 16 000 engelske ord og vendinger for å oversette omkring 5500 bibelgreske uttrykk, og den bruker over 27 000 engelske ord og vendinger for å oversette omkring 8500 hebraiske uttrykk. * Hvorfor blir ordene oversatt på så mange forskjellige måter? Oversettelseskomiteen kom fram til at det var viktigere å gjengi den riktige betydningen av disse ordene i tråd med sammenhengen, enn å lage en strengt bokstavelig oversettelse. Ny verden-oversettelsen er likevel så konsekvent som mulig når den oversetter hebraiske og greske ord til målspråket.

Det er klart at det å oversette Bibelen innebærer mer enn bare det å gjengi et ord på originalspråket på samme måte hver gang det forekommer. Oversetterne må ha en god vurderingsevne for å kunne velge ord som formidler tanken i den opprinnelige teksten på en nøyaktig og forståelig måte. De må også arrangere ordene og setningene i oversettelsen i tråd med grammatikkreglene for målspråket.

Hva med frie oversettelser?

De som oversetter det som ofte blir kalt bibelparafraser, eller frie oversettelser, tar seg friheter i forhold til teksten på originalspråkene. Hvordan? Enten setter de inn det de selv mener at den opprinnelige teksten kan bety, eller så tar de ut noe av den informasjonen teksten inneholder. Mange liker kanskje bibelparafraser fordi de synes at de er lettleste. Men den frie gjengivelsen kan til tider fordunkle eller forandre meningen i den opprinnelige teksten.

Legg merke til hvordan en bibelparafrase oversetter Jesu berømte mønsterbønn: «Vår Far i himmelen, åpenbar hvem du er.» (Matteus 6: 9, The Message: The Bible in Contemporary Language) En mer nøyaktig oversettelse av Jesu ord lyder: «Vår Far i himlene, la ditt navn bli helliget.» Legg også merke til hvordan Johannes 17: 26 er oversatt i noen bibler. Ifølge en fri oversettelse sa Jesus til sin Far i bønn den natten han ble arrestert: «Jeg har gjort deg kjent for dem.» (Today’s English Version) En mer trofast gjengivelse av Jesu bønn lyder imidlertid: «Jeg har gjort ditt navn kjent for dem.» Ser du hvordan noen oversettere faktisk legger skjul på at Gud har et navn, og at det bør brukes og æres?

Hvorfor bør man være på vakt?

Noen frie oversettelser fordunkler moralnormene i den opprinnelige teksten. Bibeloversettelsen The Message: The Bible in Contemporary Language sier for eksempel i 1. Korinter 6: 9, 10: «Forstår dere ikke at dette ikke er måten å leve på? Urettferdige mennesker som ikke bryr seg om Gud, vil ikke komme inn i hans rike. De som bruker og misbruker hverandre, bruker og misbruker sex, bruker og misbruker jorden og alt på den, er ikke kvalifisert til å være innbyggere i Guds rike.»

 Sammenlign denne formuleringen med den mer nøyaktige gjengivelsen vi finner i Ny verden-oversettelsen: «Hva? Vet dere ikke at urettferdige ikke skal arve Guds rike? Bli ikke villedet. Verken utuktige eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller menn som blir brukt til unaturlige formål, eller menn som ligger med menn, eller tyver eller griske eller drankere eller spottere eller utpressere skal arve Guds rike.» Legg merke til at de konkrete detaljene som Paulus nevnte med hensyn til hvilke handlinger vi må holde oss borte fra, ikke engang er nevnt i den frie oversettelsen.

Forutinntatte trosoppfatninger kan også farge en oversettelse. Ifølge Today’s English Version (ofte kalt Good News Bible) sa for eksempel Jesus til sine disipler: «Gå inn gjennom den trange port, for porten til helvete er bred, og veien dit er lett, og det er mange som går på den.» (Matteus 7: 13) Oversetterne har satt inn ordet «helvete», selv om Matteus’ beretning helt klart bruker et uttrykk som betyr «tilintetgjørelse; utslettelse; undergang». Hvorfor har de gjort det? Sannsynligvis fordi de ønsker å støtte den tanke at de onde kommer til å bli pint i all evighet, ikke tilintetgjort. *

Hvordan man kan finne den beste oversettelsen

Bibelen ble skrevet på et alminnelig språk som ble brukt av vanlige mennesker, som jordbrukere, gjetere og fiskere. (Nehemja 8: 8, 12; Apostlenes gjerninger 4: 13) En god bibeloversettelse gjør derfor budskapet forståelig for oppriktige mennesker, uansett hvilken bakgrunn de har. En god oversettelse vil også gjøre følgende:

På en nøyaktig måte overbringe det opprinnelige budskapet som ble inspirert av Gud. — 2. Timoteus 3: 16.

Oversette ordenes betydning bokstavelig når ordlyden og setningsbygningen på originalspråket gir rom for det på målspråket.

Overbringe betydningen av et ord eller et uttrykk i tråd med sammenhengen når en bokstavelig gjengivelse av den opprinnelige teksten ville forvrenge eller fordunkle meningen.

Bruke et naturlig språk som er lett å forstå, og som gjør at man får lyst til å lese den.

Finnes det en slik oversettelse? Mange millioner som leser dette bladet, foretrekker å bruke Ny verden-oversettelsen. Hvorfor? Fordi de støtter den måten oversettelseskomiteen arbeidet på. I forordet til den første engelske utgaven står det: «Dette er ingen parafrase av Skriftene. Vårt mål har hele tiden vært å lage en så bokstavelig oversettelse som mulig, der dagens engelske uttrykksmåte gir rom for det, og der en bokstavelig gjengivelse ikke er så klossete at tanken blir tilslørt eller forvrengt.»

Hele Ny verden-oversettelsen eller deler av den er blitt trykt på mer enn 60 språk i et opplag på over 145 millioner eksemplarer! Hvorfor ikke spørre Jehovas vitner om de kan skaffe deg et eksemplar, slik at du selv kan se fordelene ved denne nøyaktige oversettelsen?

De som oppriktig studerer Bibelen, ønsker å få tak i meningen og handle i samsvar med det budskapet som er inspirert av Gud. Hvis du er en slik person, trenger du en nøyaktig bibeloversettelse.

[Fotnoter]

^ avsn. 13 En interlineær oversettelse inneholder teksten på originalspråket sammen med en bokstavelig gjengivelse av hvert ord.

^ avsn. 17 Det er verdt å legge merke til at noen engelske oversettelser bruker flere ekvivalenter enn New World Translation og derfor er mindre konsekvente.

^ avsn. 25 Bibelen lærer at når vi dør, dør sjelen; vi vender tilbake til støvet, og vi kan ikke lenger tenke og føle. (1. Mosebok 3: 19; Forkynneren 9: 5, 6; Esekiel 18: 4) Det står ingen steder i Bibelen at de ondes sjeler lider evig pine i et brennende helvete.

[Uthevet tekst på side 21]

Mange liker kanskje bibelparafraser fordi de synes at de er lettleste. Men den frie gjengivelsen kan til tider fordunkle eller forandre meningen i den opprinnelige teksten

[Uthevet tekst på side 22]

Hele Ny verden-oversettelsen eller deler av den er blitt trykt på mer enn 60 språk i et opplag på over 145 millioner eksemplarer!

[Ramme/bilde på side 20]

EN GAMMEL PARAFRASE

Bibelparafraser, eller frie oversettelser av Bibelen, er ikke noe nytt. I gammel tid samlet jødene det som nå er kjent som de arameiske targumene. Dette er frie omskrivninger av Skriftene. Selv om de ikke er nøyaktige oversettelser, viser de hvordan jødene forstod visse deler av Bibelen, og de hjelper oversettere i dag til å få tak i meningen i enkelte vanskelige passasjer. I Job 38: 7 blir det for eksempel forklart at «Guds sønner» betyr «engleskarer». I 1. Mosebok 10: 9 antyder targumene at den hebraiske preposisjonen som blir brukt om Nimrod, og som har den nøytrale betydningen «foran; framfor», også rommer betydningen «mot» eller «i opposisjon til» og beskriver en fiendtlig holdning. Disse parafrasene ble brukt sammen med bibelteksten, men de var aldri ment som en erstatning for selve Bibelen.

[Bilde]

JOB 38: 1—15 GJENGITT I WALTONS «BIBLIA POLYGLOTTA», FULLFØRT I 1657

Hebraisk bibeltekst (med latinsk interlineær oversettelse)

Motsvarende tekst fra den arameiske targum

[Bilde på side 19]

EFESERNE 4: 14 GJENGITT I «THE KINGDOM INTERLINEAR TRANSLATION OF THE GREEK SCRIPTURES»

Spalten til venstre inneholder en ord-for-ord-oversettelse. Spalten til høyre inneholder en oversettelse av meningen

[Bilderettigheter på side 18]

Bakgrunn: Bokens helligdom, Israel Museum, Jerusalem