Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Spørsmål fra leserne

Spørsmål fra leserne

Hvem er Gog av Magog, som er omtalt i Esekiels bok?

I mange år har litteraturen vår forklart at Gog av Magog er det navnet som ble gitt Satan Djevelen etter at han ble kastet ut av himmelen. Denne forklaringen var basert på at Åpenbaringsboken identifiserer Satan Djevelen som den som leder det verdensomfattende angrepet på Guds folk. (Åp 12:1–17) Så man trodde at Gog måtte være et profetisk navn på Satan.

Men den forklaringen reiste noen viktige spørsmål. Hvordan det? Tenk over dette: Med tanke på det som vil skje når Gog er beseiret, sier Jehova til Gog: «Til rovfugler, fugler med alle vingetyper, og markens ville dyr vil jeg gi deg som føde.» (Esek 39:4) Så tilføyer han: «Det skal skje på den dagen at jeg skal gi Gog et sted der, et gravsted i Israel . . . Og der må de begrave Gog og hele hans hop.» (Esek 39:11) Men hvordan kan en åndeskapning bli spist av ‘rovfugler og markens ville dyr’? Og hvordan kan Satan få «et gravsted» på jorden? Bibelen viser tydelig at Satan skal bli kastet i avgrunnen og være der i 1000 år, ikke at han skal bli spist eller gravlagt. – Åp 20:1, 2.

Bibelen viser at når de tusen år er omme, skal Satan bli sluppet løs fra avgrunnen og «gå ut for å villede de nasjoner som er ved jordens fire hjørner, Gog og Magog, for å samle dem til krigen». (Åp 20:8) Men hvordan kan Satan villede Gog hvis det er han selv som er Gog? Benevnelsen «Gog» sikter derfor ikke til Satan, verken i Esekiels profeti eller i Åpenbaringsboken.

Hvem er så Gog av Magog? For å finne svaret på det må vi undersøke hva Bibelen sier om hvem som skal angripe Guds folk. Bibelen snakker ikke bare om angrepet fra ‘Gog av Magog’, men også om angrepet fra «Nordens konge» og angrepet fra «jordens konger». (Esek 38:2, 10–13; Dan 11:40, 44, 45; Åp 17:14; 19:19) Er det her snakk om forskjellige angrep? Sannsynligvis ikke. Det ser ut til at Bibelen bruker forskjellige navn på ett og samme angrep. Hvorfor kan vi trekke denne konklusjonen? Fordi Bibelen sier at alle nasjonene på jorden vil være involvert i det endelige angrepet som utløser Harmageddon-krigen. – Åp 16:14, 16.

 Når vi sammenligner alle disse skriftstedene som omtaler det endelige angrepet på Guds folk, ser vi tydelig at navnet Gog av Magog ikke står for Satan, men for en koalisjon av nasjoner. Vil denne koalisjonen bli ledet av den billedlige «Nordens konge»? Det kan vi ikke med sikkerhet si. Men denne tanken ser ut til å stemme overens med det Jehova sier til Gog: «Du skal visselig komme fra ditt sted, fra de fjerneste områder i nord, du og mange folkeslag med deg, alle sammen ridende på hester, en stor forsamling, ja en tallrik militær styrke.» – Esek 38:6, 15.

Profeten Daniel, som levde på samme tid som Esekiel, sier noe lignende om Nordens konge: «Meldinger fra soloppgangen og fra nord skal forferde ham, og han skal sannelig dra ut i stort raseri for å utslette og for å vie mange til tilintetgjørelse. Og han skal sette sine palasstelt mellom det store hav og Prydelsens hellige fjell; og han vil måtte komme helt til sin ende, og det vil ikke være noen som hjelper ham.» (Dan 11:44, 45) Dette er helt klart en parallell til det Esekiels bok sier om Gogs virksomhet. – Esek 38:8–12, 16.

Hva er det neste som skjer, som følge av dette endelige angrepet? Daniel forteller oss det: «I den tiden skal Mikael [Jesus Kristus] stå fram [i Harmageddon], den store fyrste som står [siden 1914] til beste for ditt folks sønner. Og det skal visselig komme en trengselstid [den store trengsel], en slik som ikke er blitt brakt til å komme siden en nasjon ble til, og inntil den tiden. Men i den tiden skal ditt folk unnslippe, enhver som finnes oppskrevet i boken.» (Dan 12:1) Denne hendelsen, at Guds representant Jesus går til handling, blir også beskrevet i Åpenbaringen 19:11–21.

Men hvem er «Gog og Magog», som er nevnt i Åpenbaringen 20:8? Under den endelige prøve etter de tusen år vil de som gjør opprør mot Jehova, legge for dagen den samme morderiske innstillingen som ‘Gog av Magog’, de nasjonene som angriper Guds folk mot slutten av den store trengsel. Og utfallet for begge gruppene vil bli nøyaktig det samme – evig død! (Åp 19:20, 21; 20:9) Det passer derfor godt at alle som gjør opprør etter de tusen år, blir kalt for «Gog og Magog».

Vi som ivrig studerer Guds Ord, venter spent på å se hvem som i nær framtid kommer til å ha rollen som «Nordens konge». Men uansett hvem som vil ta ledelsen i denne koalisjonen av nasjoner, er vi sikre på to ting: (1) Gog av Magog og hans hærer kommer til å bli beseiret og tilintetgjort, og (2) vår regjerende Konge, Jesus Kristus, vil redde Guds folk og føre dem inn i en ny verden, hvor det vil være fred og virkelig trygghet. – Åp 7:14–17.