Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Vil du ‘holde deg våken’?

Vil du ‘holde deg våken’?

«Hold dere derfor våkne, for dere kjenner verken dagen eller timen.» – MATT 25:13.

1, 2. (a) Hva fortalte Jesus om de siste dager? (b) Hvilke spørsmål skal vi se nærmere på?

DET må ha vært en helt spesiell opplevelse å sitte på Oljeberget sammen med Jesus – med utsikt over templet i Jerusalem – da han kom med en av sine mest fascinerende profetier. Peter, Andreas, Jakob og Johannes fulgte spent med mens Jesus forutsa hva som kom til å skje langt inn i framtiden. Han fortalte en hel del om hva som skulle skje i de siste dager for denne onde verdensordning, da han skulle herske i Guds rike. Han sa blant annet at i løpet av denne tiden, som ville være et klimaks i historien, skulle hans «tro og kloke slave» representere ham på jorden og gi hans tjenere åndelig næring i rette tid. – Matt 24:45–47.

2 Videre i den samme profetien fortalte Jesus lignelsen om de ti jomfruene. (Les Matteus 25:1–13.) I denne artikkelen skal vi ta for oss disse spørsmålene: (1) Hva er hovedbudskapet i denne lignelsen? (2) Hvordan har trofaste salvede fulgt  den veiledningen som ligger i lignelsen, og med hvilke resultater? (3) Hvordan kan hver og en av oss dra nytte av Jesu lignelse i dag?

HVA ER BUDSKAPET I LIGNELSEN?

3. Hva i lignelsen om de ti jomfruene har litteraturen vår tidligere tillagt en bestemt betydning, men hva kan det ha ført til?

3 I den forrige artikkelen så vi at den tro slave i løpet av de siste tiårene gradvis har forandret måten å forklare mange av de bibelske beretningene på. Den legger nå mindre vekt på mulige symbolske profetiske bilder og mer vekt på hvilke praktiske ting vi kan lære. Når det gjelder Jesu lignelse om de ti jomfruene, tilla litteraturen vår tidligere noen ganger selv små detaljer en bestemt symbolsk betydning, deriblant lampene, oljen og beholderne. Men kan det være at oppmerksomheten dermed ble vendt bort fra det enkle og viktige budskapet i lignelsen? Som vi skal se, er svaret av største betydning.

4. Hvordan vet vi hvem som er (a) brudgommen? (b) jomfruene?

4 La oss se på hovedbudskapet i Jesu lignelse. Tenk først på personene i lignelsen. Hvem er brudgommen? Det er tydelig at Jesus snakket om seg selv. Ved en annen anledning omtalte han faktisk seg selv som «brudgommen». (Luk 5:34, 35) Hva med jomfruene? I lignelsen sier Jesus at jomfruene må være rede med lampene sine tent når brudgommen kommer. Merk deg de lignende instruksene Jesus gav sin «lille hjord» av salvede etterfølgere: «La deres hofter være ombundet og deres lamper brennende, og vær selv lik mennesker som venter på sin herre når han vender tilbake fra bryllupet.» (Luk 12:32, 35, 36) Og både apostelen Paulus og apostelen Johannes ble inspirert til å sammenligne Kristi salvede etterfølgere med rene jomfruer. (2. Kor 11:2; Åp 14:4) Så det er tydelig at hensikten med Jesu lignelse i Matteus 25:1–13 var at den skulle veilede og advare hans salvede etterfølgere.

5. Hvordan gir Jesus en tydelig pekepinn om hvilken tidsperiode lignelsen får sin anvendelse i?

5 Tenk så på tidsrammen. Hvilken tidsperiode får Jesu veiledning sin anvendelse i? Jesus gir oss en tydelig pekepinn om det når han mot slutten av lignelsen sier at ‘brudgommen kom’. (Matt 25:10) Som det ble påpekt i Vakttårnet for 15. juli 2013, står det åtte ganger i Jesu profeti i Matteus, kapitlene 24 og 25, at han skulle «komme», og i hvert tilfelle er det brukt en form av ett og samme ord på gresk. I hvert tilfelle siktet Jesus til den tiden under den store trengsel da han skal komme for å dømme og så ødelegge denne onde verden. Det er derfor logisk å trekke den konklusjon at denne lignelsen får sin anvendelse i de siste dager, og at den når sitt klimaks under den store trengsel.

6. Hva er hovedbudskapet i lignelsen?

6 Hva er hovedbudskapet i lignelsen? Husk hvilken sammenheng den står i. Jesus hadde nettopp snakket om sin «tro og kloke slave». Denne slaven skulle vise seg å være en liten gruppe salvede menn som skulle ta ledelsen blant Kristi etterfølgere i de siste dager. Jesus advarte disse mennene mot å bli troløse. Deretter brukte han lignelsen om de ti jomfruene til å formane alle sine salvede etterfølgere i de siste dager om å ‘holde seg våkne’ for ikke å miste sin dyrebare lønn. (Matt 25:13) La oss nå gå igjennom lignelsen og se hvordan de salvede har fulgt veiledningen i den.

 HVORDAN HAR DE SALVEDE FULGT VEILEDNINGEN I LIGNELSEN?

7, 8. (a) Hva var det som gjorde at de kloke jomfruene var rede? (b) Hvordan har de salvede forberedt seg til at Jesus skal komme?

7 Jesu lignelse framhever at de kloke jomfruene, i motsetning til de uforstandige, var rede da brudgommen kom. Hvorfor var de det? På grunn av to ting: De var forberedt, og de var årvåkne. Jomfruene måtte holde seg våkne og sørge for at lampene deres fortsatte å brenne gjennom de lange nattetimene til brudgommen kom. De kloke hadde i motsetning til de uforstandige forberedt seg godt – de hadde tatt med seg ekstra olje på beholderne sine sammen med lampene. Har trofaste salvede på lignende måte vist seg å være forberedt?

8 Ja, det har de! Gjennom de siste dager har salvede kristne handlet som disse kloke jomfruene; de har forberedt seg med tanke på at de trofast skal kunne utføre sitt oppdrag helt til enden. De har tenkt nøye over hva det koster å tjene Gud trofast. Helt fra begynnelsen har de for eksempel vært klar over at oppdraget deres innebærer at de må gi avkall på mange av de materielle fordelene i Satans verden, noe de er villige til å gjøre. De er helt og fullt hengitt til Jehova og tjener ham fordi de elsker ham og hans Sønn og ønsker å være lojale mot dem, ikke fordi de har et bestemt tidspunkt i tankene. De bevarer sin ulastelighet – de passer på at denne onde verdens materialistiske, umoralske og selviske holdninger ikke smitter over på dem. Akkurat som de kloke jomfruene var rede med lampene sine, fortsetter de salvede å skinne som lysspredere og mister ikke motet selv om det skulle virke som om Brudgommen drøyer med å komme. – Fil 2:15.

9. (a) Hvordan advarte Jesus om den naturlige tilbøyeligheten til å bli søvnig? (b) Hvordan har de salvede reagert på ropet: «Her er brudgommen!» (Se også fotnoten.)

9 Det som gjorde at de kloke jomfruene var rede, var at de i tillegg til å være forberedt var årvåkne. Kan det skje at salvede kristne blir søvnige mens de prøver å holde seg våkne gjennom lange nattetimer? Ja. Jesus sa jo om de ti jomfruene at de «duppet . . . alle av og falt i søvn» da brudgommen tilsynelatende drøyde. Jesus visste godt at selv en som er villig og ivrig, må kjempe mot kjødets svakhet. Trofaste salvede har merket seg den advarselen som ligger i lignelsen, og har anstrengt seg stadig kraftigere for å holde seg årvåkne. I lignelsen reagerte alle jomfruene da det midt på natten ble ropt: «Her er brudgommen!» Men det var bare de som var årvåkne, som var utholdende helt til slutt. (Matt 25:5, 6; 26:41) Hva med trofaste salvede i dag? Gjennom de siste dager har de reagert på de sterke bevisene som på en måte roper: «Her er brudgommen!», og som betyr at det er like før han kommer. De har også vært utholdende og har hele tiden holdt seg rede for å kunne møte Brudgommen når han kommer. * Men la oss nå se på høydepunktet i lignelsen, som gjelder en mer spesifikk tidsperiode.

LØNN FOR DE KLOKE OG STRAFF FOR DE UFORSTANDIGE

10. Hvilket spørsmål oppstår når det gjelder ordvekslingen mellom de kloke og de uforstandige jomfruene?

10 Den delen av lignelsen som kanskje  er vanskeligst å forstå, er den ordvekslingen vi finner mot slutten, som foregår mellom de uforstandige og de kloke jomfruene. (Les Matteus 25:8, 9.) For når i Guds folks historie har vel trofaste tjenere nektet å gi hjelp til noen som har spurt om det? Husk igjen på tidsrammen. Vi forstår det nå slik at Jesus, Brudgommen, kommer for å avsi dom mot slutten av den store trengsel. Er det ikke da sannsynlig at denne delen av lignelsen dreier seg om det som skjer rett før dette klimakset, det vil si rett før Jesus kommer som Dommer? Det kan se ut til at det er tilfellet, for på det tidspunktet vil de salvede ha blitt endelig beseglet.

11. (a) Hva kommer til å skje rett før den store trengsel begynner? (b) Hva mente de kloke jomfruene da de gav de uforstandige beskjed om å gå og kjøpe olje?

11 Alle de trofaste salvede på jorden har altså blitt endelig beseglet før den store trengsel begynner. (Åp 7:1–4) Fra da av er deres himmelske kall helt sikkert. Men tenk på årene før trengselen begynner. Hva ville skje med salvede som ikke holdt seg våkne, som ikke forble trofaste? De ville miste sin himmelske lønn. De ville selvfølgelig ikke være blant dem som blir endelig beseglet rett før den store trengsel bryter ut. Innen den tid ville andre trofaste ha blitt salvet for å erstatte dem. Når trengselen begynner, kan det være at de uforstandige blir sjokkert over å se at Babylon den store blir ødelagt. Det kan være at det først er på dette tidspunktet det går opp for dem at de ikke er rede til å møte Brudgommen når han kommer. Hva ville skje hvis de i desperasjon bad om hjelp på dette sene tidspunktet? Jesu lignelse gir oss svaret. De kloke jomfruene nektet å gi noe av oljen sin til de uforstandige og gav dem beskjed om heller å gå og kjøpe olje. Men husk at det var «midt på natten». Ville de klare å finne noen som solgte olje, på den tiden av døgnet? Nei. Det var rett og slett for sent.

12. (a) Hva kommer slike som en gang har vært salvet, men som blir troløse før den endelige beseglingen, til å erfare under den store trengsel? (b) Hvordan kommer det til å gå med dem som viser seg å være som de uforstandige jomfruene?

12 Under den store trengsel vil på lignende måte trofaste salvede ikke kunne hjelpe noen som er blitt troløse. Det vil ikke være noen hjelp å finne. Det vil rett og slett være for sent. Hvordan kommer det til å gå med slike som ikke har vært trofaste? Jesus forklarer hva som skjedde mens de uforstandige jomfruene gikk av sted for å kjøpe olje: «Brudgommen [kom], og de jomfruene som var rede, gikk sammen med ham inn til bryllupsfesten; og døren ble lukket.» Når Kristus kommer i sin herlighet mot slutten av den store trengsel, skal han ta sine trofaste salvede opp til himmelen. (Matt 24:31; 25:10; Joh 14:1–3; 1. Tess 4:17) Døren vil være lukket for de troløse, som viser seg å være som de uforstandige jomfruene. Det kan være at de på en måte roper: «Herre, herre, lukk opp for oss!» Men de kommer til å få samme svar som så mange geitlignende får i den domstiden: «Jeg sier dere som sant er: Jeg kjenner dere ikke.» Så trist! – Matt 7:21–23; 25:11, 12.

13. (a) Hvorfor trenger vi ikke å trekke den konklusjon at mange av Kristi salvede etterfølgere kommer til å bli troløse? (b) Hvorfor kan Jesu advarende ord også ses på som et uttrykk for hans tillit til de salvede? (Se det første bildet i artikkelen.)

13 Hvilken konklusjon kan vi så trekke  av dette? Sa Jesus at mange av hans salvede tjenere kom til å bli troløse og derfor ville trenge å bli erstattet? Nei. Husk at han i Matteus, kapittel 24, hadde advart den «tro og kloke slave» mot å bli en ond slave. Det betydde ikke at han regnet med at dette kom til å skje. Denne lignelsen inneholder på samme måte en kraftig advarsel. Fem jomfruer var uforstandige, og fem var kloke, og på lignende måte er det fullt mulig for hver enkelt salvet å velge enten å være forberedt og årvåken eller å følge en uforstandig og troløs kurs. Paulus ble inspirert til å komme med en lignende advarsel til sine salvede brødre og søstre. (Les Hebreerne 6:4–9; jevnfør 5. Mosebok 30:19.) Paulus’ advarsel var veldig direkte, men like etterpå gav han kjærlig uttrykk for at han hadde tillit til at hans kristne brødre og søstre skulle få del i «det som er bedre». Også advarselen i Jesu lignelse er gitt som et uttrykk for kjærlighet og tillit. Kristus vet at hver og en av hans salvede tjenere kan forbli trofast og få sin enestående belønning!

HVORDAN HAR KRISTI «ANDRE SAUER» NYTTE AV LIGNELSEN?

14. Hvorfor kan også de «andre sauer» ha nytte av lignelsen om de ti jomfruene?

14 Bør vi tenke som så at Kristi «andre sauer» ikke har nytte av Jesu lignelse om de ti jomfruene, siden den er rettet til hans salvede etterfølgere? (Joh 10:16) Absolutt ikke! Husk at budskapet i lignelsen er enkelt: «Hold dere derfor våkne.» Er det bare de salvede som må holde seg våkne? Jesus sa en gang: «Det jeg sier til dere, sier jeg til alle: Hold dere våkne.» (Mark 13:37) Jesus krever at alle hans etterfølgere bereder sitt hjerte med tanke på å utføre trofast tjeneste, og at de holder seg våkne, for samme norm gjelder for dem alle. Så alle kristne følger de salvedes gode eksempel i denne forbindelse og setter tjenesten på førsteplassen i sitt liv. Hver og en av oss bør også huske at de uforstandige jomfruene fikk et negativt svar da de bad de kloke om å gi dem noe av oljen sin. Dette minner oss om at ingen kan være trofaste for oss, holde seg i sannheten for oss eller holde seg våkne for oss. Hver enkelt av oss skal stå til regnskap overfor den rettferdige Dommer som Jehova har utnevnt. Vi må være rede. Han kommer snart!

At det ikke nyttet å spørre om å få olje, minner oss om at ingen kan holde seg våkne for oss

15. Hvorfor ser alle sanne kristne spent fram til Kristi bryllup?

15 Alle kristne kan dessuten ha gagn av den viktigste begivenheten som er nevnt i lignelsen – bryllupet. Ser vi ikke alle spent fram til denne store begivenheten? De salvede vil være samlet i himmelen; etter Harmageddon-krigen blir de Kristi brud. (Åp 19:7–9) Alle som da lever på jorden, vil ha gagn av dette bryllupet i himmelen, for det utgjør en garanti for et fullkomment styre for alle. La oss, enten vi har et himmelsk eller et jordisk håp, være fast bestemt på å berede vårt hjerte og fortsette å være årvåkne og trofaste, slik vi lærer av lignelsen om de ti jomfruene. Da kan vi få oppleve den strålende framtiden Jehova har lovt oss!

^ avsn. 9 I lignelsen går det en viss tid fra det blir ropt: «Her er brudgommen!» (vers 6) og til brudgommen faktisk kommer (vers 10). Gjennom de siste dager har årvåkne salvede oppfattet tegnet på Jesu nærvær. De vet derfor at han er «her» – at han hersker som Konge i Riket. Utfordringen er nå å være utholdende helt til han kommer.