Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jesu oppstandelse – hva den betyr for oss

Jesu oppstandelse – hva den betyr for oss

«Han er blitt oppreist.» – MATT 28:6.

1, 2. (a) Hva ville noen religiøse ledere vite, og hva svarte Peter dem? (Se det første bildet i artikkelen.) (b) Hva var det som gjorde at Peter var så modig ved denne anledningen?

IKKE mange dager etter at Jesus var død, stod apostelen Peter framfor en skremmende og fiendtlig forsamling. Den bestod av mektige jødiske religiøse ledere – de som hadde sørget for at Jesus ble drept. De forlangte en forklaring av Peter. Han hadde helbredet en mann som hadde vært ufør fra fødselen av, og de ville vite ved hvilken kraft og i hvilket navn han hadde gjort dette. Peter svarte modig: «I Jesu Kristi, nasareerens, navn, han som dere pælfestet, men som Gud oppreiste fra de døde, ved ham står denne mannen her frisk framfor dere.» – Apg 4:5–10.

2 Tidligere hadde Peter gitt etter for frykt og fornektet Jesus tre ganger. (Mark 14:66–72) Hva gjorde at han nå var så modig der han stod framfor de religiøse lederne? Hellig ånd spilte en viktig rolle, men det gjorde også Peters overbevisning om at Jesus hadde blitt oppreist. Hvorfor var Peter så sikker på at Jesus levde? Og hvordan kan vi ha den samme overbevisningen?

3, 4. (a) Hvilke oppstandelser fant sted før Jesu apostlers tid? (b) Hvilke personer var det Jesus oppreiste?

3 Det at de døde kunne få livet tilbake, var ikke noe nytt  for Jesu apostler; oppstandelser hadde også funnet sted før apostlenes tid. De kjente godt til at Gud hadde gitt profetene Elia og Elisja makt til å utføre slike mirakler. (1. Kong 17:17–24; 2. Kong 4:32–37) En død mann hadde til og med blitt levende igjen da han ble kastet i graven til Elisja og kom i berøring med knoklene hans. (2. Kong 13:20, 21) De første kristne trodde på disse bibelske beretningene, akkurat som vi i dag er overbevist om at det som står i Guds Ord, er sant.

4 Vi har sannsynligvis alle sammen blitt rørt når vi har lest om dem Jesus oppreiste fra de døde. Da han vekket opp en enkes eneste sønn, må denne enken ha blitt overlykkelig. (Luk 7:11–15) Ved en annen anledning oppreiste Jesus en tolv år gammel jente. Tenk så glade og forundret de sørgende foreldrene må ha blitt da datteren deres fikk livet tilbake! (Luk 8:49–56) Og forestill deg hvordan de som så Lasarus komme ut av gravhulen, må ha gledet seg over at han var blitt levende igjen! – Joh 11:38–44.

HVORFOR JESU OPPSTANDELSE VAR HELT SPESIELL

5. Hvordan var Jesu oppstandelse annerledes enn tidligere oppstandelser?

5 Apostlene visste at Jesu oppstandelse var annerledes enn de oppstandelsene som hadde funnet sted tidligere. De som ble vekket opp fra de døde tidligere, ble oppreist med en fysisk kropp, og etter en tid døde de igjen. Jesus, derimot, ble oppreist med et åndelig legeme som var udødelig. (Les Apostlenes gjerninger 13:34.) Peter skrev at Jesus «led døden i kjødet, men ble gjort levende i ånden». Og han skrev videre: «Han er ved Guds høyre hånd, for han fór til himmelen; og engler og myndigheter og makter ble ham underlagt.» (1. Pet 3:18–22) De tidligere oppstandelsene var både fantastiske og mirakuløse, men ingen av dem kunne sammenlignes med Jesu oppstandelse – det største av alle mirakler.

6. Hvordan virket Jesu oppstandelse på disiplene?

6 Jesu oppstandelse hadde sterk innvirkning på disiplene. Jesus var ikke lenger død, slik hans fiender trodde. Han levde – han var en mektig åndeskapning som ingen mennesker kunne skade. Hans oppstandelse var et bevis for at han var Guds Sønn, og det at disiplene visste dette, gjorde at de ikke lenger følte dyp sorg, men stor glede. Det førte også til at deres frykt ble erstattet med mot. Det at Jesus ble oppreist fra de døde, var helt sentralt i Jehovas hensikt og i det gode budskapet disiplene modig forkynte vidt og bredt.

7. Hva gjør Jesus i dag, og hvilke spørsmål oppstår?

7 Vi som er Jehovas tjenere, vet at Jesus var mye mer enn et stort menneske. Han lever i dag og leder et arbeid som berører alle på jorden. Som regjerende Konge i Guds himmelske rike skal Jesus Kristus snart rense jorden for ondskap og forvandle den til et paradis der mennesker skal leve evig. (Luk 23:43) Ikke noe av dette kunne ha skjedd hvis Jesus ikke hadde blitt oppreist. Hvilke grunner har vi så for å tro at han ble oppreist fra de døde? Og hva betyr hans oppstandelse for oss?

JEHOVA VISER AT HAN HAR MAKT OVER DØDEN

8, 9. (a) Hvorfor bad de jødiske religiøse lederne om at Jesu grav skulle sikres? (b) Hva skjedde da kvinnene kom til graven?

8 Etter at Jesus var blitt henrettet, kom overprestene og fariseerne til Pilatus  og sa: «Herre, vi har kommet til å tenke på at mens denne bedrageren ennå levde, sa han: ‘Etter tre dager skal jeg bli oppreist.’ Gi derfor befaling om at graven skal sikres til den tredje dagen, for at ikke hans disipler skal komme og stjele ham og si til folket: ‘Han er blitt oppreist fra de døde!’ og dette siste bedraget skal bli verre enn det første.» Pilatus sa da til dem: «Dere har vaktmannskap. Gå og sikre den slik dere finner det best.» Og akkurat det gjorde de. – Matt 27:62–66.

9 Jesus var blitt lagt i en gravhule som var hogd ut i en klippe og forseglet med en stor stein. Og de jødiske religiøse lederne ville at Jesus skulle bli værende der i graven – livløs for alltid. Men Jehova ville noe helt annet. Da Maria Magdalena og den andre Maria kom til graven den tredje dagen, så de at steinen var rullet bort, og at det satt en engel på den. Engelen oppfordret kvinnene til å kikke inn så de kunne se at graven var tom. «Han er ikke her», sa engelen, «for han er blitt oppreist.» (Matt 28:1–6) Jesus levde!

10. Hvilket bevis for Jesu oppstandelse kom Paulus med?

10 Det som hendte de neste 40 dagene, viste tydelig at Jesus var blitt oppreist. Apostelen Paulus gav en oversikt over det som hadde skjedd, da han skrev til korinterne: «Jeg har jo overgitt til dere, blant de første ting, det jeg også tok imot, at Kristus døde for våre synder i samsvar med Skriftene, og at han ble begravet, ja at han er blitt oppreist på den tredje dag i samsvar med Skriftene, og at han viste seg for Kefas, så for de tolv. Deretter viste han seg for mer enn fem hundre brødre på én gang, hvorav de fleste fremdeles er i live, men noen har sovnet inn i døden. Deretter viste han seg for Jakob, så for alle apostlene; men aller sist viste han seg også for meg, som for en som er født for tidlig.» – 1. Kor 15:3–8.

HVORFOR VI ER OVERBEVIST OM AT JESUS BLE OPPREIST

11. Hvordan kan vi si at Jesu oppstandelse fant sted «i samsvar med Skriftene»?

11 Én grunn til at vi er sikre på at Jesus ble oppreist fra de døde, er at hans oppstandelse fant sted «i samsvar med Skriftene». Guds Ord hadde forutsagt at Jesus skulle bli oppreist. David skrev for eksempel at ‘Guds lojale’ ikke skulle bli forlatt i Sjeol, det vil si graven. (Les Salme 16:10.) På pinsedagen i år 33 anvendte apostelen Peter dette profetiske verset på Jesus. Han sa: «[David] forutså . . . og talte om Kristi oppstandelse, at han ikke ble forlatt i Hades [graven], og at hans kjød heller ikke så forråtnelse.» – Apg 2:23–27, 31.

12. Hvem så den oppstandne Jesus?

12 En annen grunn til at vi er overbevist om at Jesus stod opp fra de døde, er at det var mange vitner som bekreftet det. I løpet av en periode på 40 dager viste den oppstandne Jesus seg for sine disipler forskjellige steder, for eksempel i den hagen der graven lå, og på veien til Emmaus. (Luk 24:13–15) Ved disse anledningene snakket han både med enkeltpersoner, deriblant Peter, og med grupper. Én gang viste den oppstandne Jesus seg til og med for over 500 disipler! Man kan ikke se bort fra vitneutsagn fra så mange øyenvitner.

13. Hva viser disiplenes nidkjære forkynnelse?

13 En tredje grunn til at vi er overbevist om at Jesus ble oppreist, er at hans disipler så nidkjært forkynte om det. Det at disiplene nidkjært vitnet om Kristi oppstandelse, førte til forfølgelse  og lidelse for dem, og de kunne også risikere å bli drept. Hvis Jesus ikke hadde blitt oppreist – hvis det hele var et bedrag – hvorfor ville da Peter risikere livet for å forkynne om Kristi oppstandelse for de religiøse lederne, som hatet Jesus og hadde sørget for at han ble drept? Peter og de andre disiplene var helt sikre på at Jesus var i live og ledet det arbeidet som Gud ville ha utført. Jesu oppstandelse var dessuten en garanti for at hans etterfølgere også ville få en oppstandelse. Stefanus, for eksempel, døde derfor med overbevisningen om at det ville finne sted en oppstandelse fra de døde. – Apg 7:55–60.

14. Hvorfor tror du at Jesus lever?

14 En fjerde grunn til at vi er sikre på at Jesus ble oppreist, er at vi ser beviser for at han nå hersker som Konge og tjener som den kristne menighets Hode. Den sanne kristendom har stor framgang. Hadde det vært tilfellet hvis Jesus ikke var blitt oppreist fra de døde? Hvis han ikke var blitt oppreist, ville vi sikkert ikke engang ha hørt om ham. Men vi har solide grunner til å tro at Jesus lever og leder oss i forkynnelsen av det gode budskap verden over.

HVA JESU OPPSTANDELSE BETYR FOR OSS

15. Hvorfor gir Jesu oppstandelse oss mot til å forkynne?

15 Kristi oppstandelse gir oss mot til å forkynne. I to tusen år har Guds fiender brukt alle slags våpen for å stanse forkynnelsen av det gode budskap – de har brukt frafall, latterliggjøring, pøbelangrep, forbud, tortur og henrettelser. Men ingenting – ‘ikke noe som helst våpen som har blitt formet mot oss’ – har kunnet stanse arbeidet med å forkynne om Guds rike og gjøre disipler. (Jes 54:17) Vi er ikke redde for Satans håndlangere. Jesus er med oss og støtter oss, akkurat som han lovte. (Matt 28:20) Vi har all grunn til å være modige, for fiendene våre kommer aldri til å klare å bringe oss til taushet, uansett hvor hardt de måtte prøve!

Jesu oppstandelse gir oss mot til å forkynne (Se avsnitt 15)

16, 17. (a) Hvordan bekrefter Jesu oppstandelse at det han forkynte, var sant? (b) Hva har Gud gitt Jesus makt til å gjøre, ifølge Johannes 11:25?

16 Jesu oppstandelse bekrefter at alt det han forkynte, var sant. Paulus skrev at hvis Kristus ikke hadde blitt oppreist fra de døde, ville den kristne tro og forkynnelse være forgjeves. En bibelkommentator skrev: «Hvis Kristus ikke er oppstått, [er de kristne] ynkelige, lettlurte mennesker, narret av et enormt bedrag.» Hadde ikke Jesus blitt oppreist, ville evangelieberetningene bare blitt en trist historie om en god og klok mann som ble drept av sine fiender. Men Kristus stod opp igjen, og dermed ble det bekreftet at alt det han hadde forkynt, blant annet det han sa om framtiden, var sant. – Les 1. Korinter 15:14, 15, 20.

17 Jesus sa: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som viser tro på meg, skal bli levende, selv om han dør.» (Joh 11:25) Dette helt spesielle løftet er ikke tomme ord. Jehova har gitt Jesus makt til å oppreise ikke bare dem som skal få liv som åndeskapninger i himmelen, men også de milliarder av mennesker som skal vekkes opp med utsikter til å få leve evig på jorden. Det at Jesus gav sitt liv som et sonoffer og ble oppreist, vil føre til at døden blir fjernet. Føler du ikke at det at du vet dette, gir deg styrke til å holde ut alle slags prøvelser, så du til og med modig kan se døden i øynene?

18. Hva er Jesu oppstandelse en forsikring om?

18 Jesu oppstandelse er en forsikring om at menneskene på jorden vil bli dømt  i samsvar med Jehovas normer. Paulus sa til en gruppe menn og kvinner i Aten: «[Gud] har til hensikt å dømme den bebodde jord i rettferdighet ved en mann som han har utnevnt, og han har gitt en garanti til alle mennesker i og med at han har oppreist ham fra de døde.» (Apg 17:31) Ja, Gud har utnevnt Jesus til Dommer, og vi kan være sikre på at han vil dømme på en rettferdig og kjærlig måte. – Les Jesaja 11:2–4.

19. Hvordan virker troen på Jesu oppstandelse på oss?

19 Troen på Jesu oppstandelse motiverer oss til å gjøre Guds vilje. Hadde det ikke vært for Jesu offerdød og oppstandelse, ville vi ha forblitt under syndens og dødens fordømmelse. (Rom 5:12; 6:23) Hvis Jesus ikke ble oppreist, kunne vi like gjerne si: «La oss spise og drikke, for i morgen skal vi dø.» (1. Kor 15:32) Men vi fokuserer ikke på livets nytelser. Vi verdsetter isteden oppstandelseshåpet og forstår at vi har all grunn til å følge Jehovas veiledning i alle ting.

20. Hva viser Jesu oppstandelse om Gud?

20 Kristi oppstandelse er et kraftig vitnesbyrd om hvor stor Jehova er, han som ‘lønner dem som oppriktig søker ham’. (Hebr 11:6) For en makt og visdom Jehova viste at han hadde, da han oppreiste Jesus til udødelig liv i himmelen! Ved å gjøre dette viste han også at han kan oppfylle alle sine løfter. Det innbefatter hans profetiske løfte om at en spesiell «ætt» skulle spille en viktig rolle med hensyn til å avgjøre stridsspørsmålet om det universelle overherredømme. For at dette løftet skulle bli oppfylt, måtte Jesus dø og bli oppreist til liv igjen. – 1. Mos 3:15.

21. Hva betyr oppstandelseshåpet for deg?

21 Er du ikke takknemlig mot Jehova, som har gitt oss det sikre håpet om en oppstandelse? Bibelen kommer med denne forsikringen: «Se, Guds telt er hos menneskene, og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Og han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer; heller ikke sorg eller skrik eller smerte skal være mer. De ting som var før, er forsvunnet.» Dette fantastiske løftet ble overbrakt den trofaste apostelen Johannes. Det ble sagt til ham: «Skriv, for disse ord er troverdige og sanne.» Hvem var det Johannes fikk denne inspirerte åpenbaringen fra? Han fikk den gjennom den oppstandne Jesus Kristus. – Åp 1:1; 21:3–5.