Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Dere hyrder, etterlign de største hyrder

Dere hyrder, etterlign de største hyrder

«Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge nøye i hans fotspor.» – 1. PET 2:21.

1, 2. (a) Hva skjer når sauer blir passet godt på? (b) Hvorfor var mange mennesker på Jesu tid som sauer uten hyrde?

SAUER trives når en gjeter, eller hyrde, er oppriktig interessert i at de skal ha det godt. En bok om sauehold sier: «En mann som bare fører sauene ut på beite og ikke bryr seg mer om dem, vil sannsynligvis etter få år oppdage at mange av sauene er blitt syke.» Men når gjeteren passer godt på sauene, går det bra med dem.

2 Slik er det også i menigheten. Den omsorg og oppmerksomhet som kristne hyrder viser de enkelte sauene i Guds hjord, vil ha god innvirkning på hele menighetens åndelige helse. Du husker kanskje at Jesus følte medlidenhet med folkeskarene fordi «de var flådd og kastet omkring som sauer uten hyrde». (Matt 9:36) Hvorfor var de i en så sørgelig tilstand? Fordi de som hadde ansvaret for å lære folket Guds lov, var harde, krevende og hyklerske. Israels åndelige ledere unnlot å dra omsorg for sin hjord og la isteden «tunge byrder» på folkets skuldrer. – Matt 23:4.

3. Hva bør de eldste huske i forbindelse med sin rolle som åndelige hyrder?

3 Kristne hyrder i vår tid – de utnevnte eldste – har derfor et alvorlig ansvar. Sauene i den hjorden de passer på, tilhører Jehova og også Jesus, som omtalte seg selv som «den gode hyrde». (Joh 10:11). Sauene er «kjøpt for en pris», nemlig Jesu ‘dyrebare blod’. (1. Kor 6:20; 1. Pet 1:18, 19) Jesus har så stor kjærlighet til sauene at han villig ofret sitt liv for dem. De eldste bør alltid huske at de er underhyrder, og at de tjener under tilsyn av Guds kjærlige Sønn, Jesus Kristus, «sauenes store hyrde». – Hebr 13:20.

4. Hva skal vi se på i denne artikkelen?

 4 Hvordan bør kristne hyrder behandle hjorden? Alle i menigheten blir oppfordret til å være «lydige mot dem som tar ledelsen» blant dem. På den annen side sier Bibelen til de eldste at de ikke skal ‘rå som herrer over dem som er Guds arv’. (Hebr 13:17; les 1. Peter 5:2, 3.) Hvordan kan så de eldste ta ledelsen uten å rå som herrer over hjorden? Med andre ord: Hvordan kan de eldste ta seg av hjorden uten å gå ut over den myndighet Gud har gitt dem?

«VED SIN BARM SKAL HAN BÆRE DEM»

5. Hva lærer vi om Jehova i Jesaja 40:11?

5 Profeten Jesaja sa om Jehova: «Som en hyrde skal han gjete sin flokk. Med sin arm skal han samle lammene; og ved sin barm skal han bære dem. Dem som gir die, skal han føre med varsomhet.» (Jes 40:11) Denne beskrivelsen viser Jehovas omsorg for dem i menigheten som er svake og sårbare. Akkurat som en bokstavelig hyrde vet hvilke behov de enkelte sauene i flokken hans har, og er klar til å hjelpe dem, er Jehova oppmerksom på hvilke behov alle i menigheten har, og er glad for å vise dem den omsorgen de har behov for. Og akkurat som en hyrde bærer et nyfødt lam i kappefolden sin når det er nødvendig, vil Jehova – «den inderlige barmhjertighets Far» – bære oss gjennom vanskelige tider. Han vil styrke og støtte oss når vi møter store prøvelser eller har spesielle behov. – 2. Kor 1:3, 4.

6. Hvordan kan en åndelig hyrde følge Jehovas eksempel?

6 En åndelig hyrde kan virkelig lære mye av vår himmelske Far! I likhet med Jehova må han være oppmerksom på sauenes behov. Når en eldste vet hvilke utfordringer brødrene og søstrene møter, og hvilke konkrete behov som krever umiddelbar oppmerksomhet, kan han gi nødvendig oppmuntring og støtte. (Ordsp 27:23) En eldste må derfor ha god kontakt med sine trosfeller. Han respekterer deres rett til privatliv, men viser interesse for det han ser og hører i menigheten, og er villig til å bruke tid på å gi kjærlig hjelp til «dem som er svake». – Apg 20:35; 1. Tess 4:11.

7. (a) Hvordan ble Guds sauer behandlet på Esekiels og Jeremias tid? (b) Hva kan vi lære av at Jehova fordømte åndelige hyrder som var troløse?

7 På Esekiels og Jeremias tid hadde mange av Guds folks hyrder en helt annen holdning. Jehova fordømte dem som skulle ha vist omsorg for hans sauer, men som ikke gjorde det. Når ingen passet på sauene, ble de et lett bytte, og hjorden ble spredt. Hyrdene unnlot å fø sauene. Isteden utnyttet de dem og var opptatt med å «fø seg selv». (Esek 34:7–10; Jer 23:1) Guds fordømmelse av disse hyrdene kan med rette anvendes på lederne i kristenheten. Men det Jehova sa den gangen, understreker også hvor viktig det er at kristne eldste viser hans hjord den rette kjærlige omsorg.

«JEG HAR GITT DERE ET FORBILDE»

8. Hvordan er Jesus et godt eksempel for de eldste når de må korrigere urette holdninger?

8 På grunn av menneskelig ufullkommenhet kan det hende at noen i menigheten er sene til å forstå hva Jehova venter av dem. Kanskje de lar være å følge bibelsk veiledning, eller kanskje de handler på en måte som viser at de mangler åndelig modenhet. Hvordan bør de eldste reagere? De bør etterligne Jesu tålmodighet. Da Jesu disipler var veldig opptatt av hvem av  dem som skulle bli den største i Riket, mistet ikke Jesus tålmodigheten med dem, men han fortsatte å undervise dem og gi dem kjærlig veiledning om å vise ydmykhet. (Luk 9:46–48; 22:24–27) Han vasket til og med føttene deres for å vise dem hva det innebærer å være ydmyk. Kristne tilsynsmenn må også være ydmyke. – Les Johannes 13:12–15; 1. Pet 2:21.

9. Hvilken holdning sa Jesus at disiplene burde ha?

9 Jesu syn på hvordan en åndelig hyrde skulle være, var annerledes enn det synet Jakob og Johannes en gang hadde. De to apostlene prøvde å sikre seg en fremtredende stilling i Riket. Men Jesus korrigerte dem. Han sa: «Dere vet at nasjonenes herskere rår som herrer over dem [«liker å kommandere folkene sine», Contemporary English Version], og stormennene utøver myndighet over dem. Slik er det ikke blant dere; men enhver som vil bli stor blant dere, skal være deres tjener.» (Matt 20:25, 26) Apostlene måtte stå imot tendensen til å ønske å ‘rå som herrer over’ sine brødre, eller å ‘kommandere folk’.

10. (a) Hvordan vil Jesus at de eldste skal behandle hjorden? (b) Hvordan var Paulus et godt eksempel i denne forbindelse?

10 Jesus forventer at kristne eldste behandler hjorden på samme måte som han behandlet den. De må være villige til å tjene sine brødre og søstre og må ikke opptre som herrer over dem. Apostelen Paulus hadde en slik ydmyk holdning. Han sa til de eldste i menigheten i Efesos: «Dere vet godt hvordan jeg fra den første dagen jeg kom til distriktet Asia, var hos dere hele tiden og tjente som en slave for Herren med den største ydmykhet.» Paulus ønsket at de eldste skulle hjelpe andre med iver og ydmykhet. Han sa: «Jeg har i alle ting vist dere at dere ved å streve slik må hjelpe dem som er svake.» (Apg 20:18, 19, 35) Paulus skrev til korinterne at han ikke var ‘herre over deres tro’. Han var derimot en ydmyk ‘medarbeider på deres glede’. (2. Kor 1:24) Paulus er et godt eksempel for de eldste i dag når det gjelder å være ydmyk og arbeidsom.

‘HOLD NØYE FAST VED DET TROVERDIGE ORD’

11, 12. Hvordan kan en eldste hjelpe en trosfelle til å treffe en avgjørelse?

11 En eldste må ‘holde nøye fast ved det troverdige ord hva hans lærekunst angår’. (Tit 1:9) Men han må gjøre det «i en mildhetens ånd». (Gal 6:1) En god åndelig hyrde vil ikke prøve å presse sine brødre og søstre til å handle på en bestemt måte. Han vil isteden forsøke å appellere til hjertet deres. En eldste kan framheve bibelske prinsipper som en bror bør tenke over når han skal ta en viktig avgjørelse. Han kan drøfte aktuell veiledning fra publikasjonene våre med ham. Den eldste kan også oppfordre broren til å tenke over hvordan forskjellige valg kan berøre hans forhold til Jehova. Han kan understreke hvor viktig det er å søke Guds veiledning i bønn før man tar en avgjørelse. (Ordsp 3:5, 6) Etter en slik drøftelse vil en eldste overlate til den andre å treffe avgjørelsen. – Rom 14:1–4.

12 Kristne eldstes myndighet i slike tilfeller er begrenset til det å formidle bibelsk veiledning. Det er derfor viktig at de bruker Bibelen på en god måte og holder seg til det den sier. Det at de eldste gjør det, hjelper dem til å unngå å misbruke sin myndighet. De er jo  bare underhyrder, og hver enkelt i menigheten må selv stå til ansvar overfor Jehova og Jesus for de avgjørelsene han eller hun treffer. – Gal 6:5, 7, 8.

«EKSEMPLER FOR HJORDEN»

De eldste hjelper familien sin til å forberede seg til tjenesten (Se avsnitt 13)

13, 14. På hvilke områder må en eldste være et eksempel for hjorden?

13 Etter at apostelen Peter hadde sagt at de eldste ikke skulle ‘rå som herrer over dem som var tildelt dem som arv’, oppfordret han dem til å «bli eksempler for hjorden». (1. Pet 5:3; fotn.) Hvordan kan en eldste være et eksempel for hjorden? Tenk over to av de kravene en bror som «trakter etter en stilling som tilsynsmann», må oppfylle. Han må være «sunn i sinnet», og han må ‘lede sin egen husstand på en god måte’. Hvis en eldste har familie, må han være et godt eksempel som ektemann og far, for «hvis en mann ikke vet hvordan han skal lede sin egen husstand, hvordan skal han da kunne ta hånd om Guds menighet?» (1. Tim 3:1, 2, 4, 5) For at en bror skal være kvalifisert til å være tilsynsmann, må han være sunn i sinnet i den forstand at han har en klar forståelse av Bibelens prinsipper og følger dem i sitt eget liv. Han må være likevektig og bør ikke trekke forhastede slutninger. Når brødrene og søstrene i menigheten ser at de eldste har disse egenskapene, får de tillit til dem.

14 De eldste er også gode eksempler for sine medkristne ved at de tar ledelsen i felttjenesten. Også på dette området er Jesus et eksempel for tilsynsmennene. Det å forkynne det gode budskap om Riket var en viktig del av Jesu virksomhet på jorden, og han viste disiplene hvordan dette arbeidet skulle utføres. (Mark 1:38; Luk 8:1) I vår tid er det veldig oppmuntrende for forkynnerne å gå ut i tjenesten sammen med de eldste, å se deres iver i dette livreddende arbeidet og å lære av den måten de underviser på. Når tilsynsmennene nidkjært og besluttsomt bruker tid og krefter i forkynnelsesarbeidet til tross for at de har en travel timeplan, blir de andre i menigheten oppmuntret til å være like ivrige. De eldste kan også være gode eksempler for sine brødre og søstre ved å forberede seg til møtene, komme med kommentarer og være med på slike ting som renhold og vedlikehold av Rikets sal. – Ef 5:15, 16; les Hebreerne 13:7.

Tilsynsmenn er gode eksempler i forkynnelsesarbeidet (Se avsnitt 14)

«STØTT DE SVAKE»

15. Hva er noen av grunnene til at de eldste foretar hyrdebesøk?

15 En god hyrde er rask til å hjelpe en sau som er skadet eller syk. På lignende måte må de eldste være snare til å hjelpe personer i menigheten som har det vanskelig eller trenger åndelig hjelp. De eldre og de syke kan trenge  hjelp til å få dekket sine fysiske behov, men de trenger først og fremst åndelig støtte og oppmuntring. (1. Tess 5:14) De unge i menigheten kan møte forskjellige utfordringer, blant annet det å kjempe mot «de lyster som hører ungdommen til». (2. Tim 2:22) Det å tjene som hyrde omfatter derfor å besøke menighetens medlemmer med jevne mellomrom for å prøve å forstå den situasjonen de er i, og gi oppmuntring og råd basert på Bibelen. Hvis de eldste hjelper brødrene og søstrene på et tidlig tidspunkt, kan man ofte unngå alvorlige problemer.

16. Hva kan de eldste gjøre for en i menigheten som trenger åndelig hjelp?

16 Hva om en bror eller søster får så alvorlige problemer at hans eller hennes åndelige helse er i fare? Bibelskribenten Jakob skrev: «Er det noen blant dere som er syk? La ham kalle til seg menighetens eldste, og la dem be over ham og gni ham inn med olje i Jehovas navn. Og troens bønn skal gjøre den som ikke føler seg vel, frisk, og Jehova skal reise ham opp. Og hvis han har begått synder, skal det bli tilgitt ham.» (Jak 5:14, 15) Selv om den som er åndelig syk, ikke ‘kaller til seg de eldste’, bør de være raske til å hjelpe ham så snart de blir klar over hvilken situasjon han er i. Når de eldste ber sammen med og for sine brødre og søstre og støtter dem når de har det vanskelig, viser de at de er gode hyrder, som gir åndelig styrke og oppmuntring. – Les Jesaja 32:1, 2.

17. Hva kan det føre til når de eldste etterligner den «store hyrde»?

17 Kristne eldste går inn for å etterligne den «store hyrde», Jesus Kristus, i alt de gjør i Jehovas organisasjon. Den åndelige hjelpen disse ansvarlige brødrene gir, bidrar til at hjorden trives og holder seg åndelig sterk. Alt dette gjør oss veldig takknemlige og motiverer oss til å lovprise vår uforlignelige Hyrde, Jehova.