Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

«Si oss: Når skal disse ting skje?»

«Si oss: Når skal disse ting skje?»

«Hva skal være tegnet på ditt nærvær og på avslutningen på tingenes ordning?» – MATT 24:3.

1. Hva er vi i likhet med apostlene interessert i å finne ut?

JESU tjeneste på jorden nærmet seg slutten, og disiplene var svært interessert i å finne ut hva de kunne vente seg i framtiden. Så bare noen dager før Jesus døde, spurte fire av apostlene ham: «Når skal disse ting skje, og hva skal være tegnet på ditt nærvær og på avslutningen på tingenes ordning?» (Matt 24:3; Mark 13:3) Jesus svarte ved å komme med en omfattende profeti, som vi finner i Matteus, kapitlene 24 og 25. I denne profetien forutsa Jesus mange hendelser som det er verdt å merke seg. Det han sa, har stor betydning for oss, for vi er også veldig interessert i å få vite hva som vil skje i framtiden.

2. (a) Hva har vi i årenes løp prøvd å få en klarere forståelse av? (b) Hvilke tre spørsmål skal vi se på nå?

2 I årenes løp har Jehovas tjenere under bønn studert Jesu profeti om de siste dager. De har prøvd å få en klarere forståelse av når Jesu ord skulle bli oppfylt. For å illustrere hvordan vår forståelse stadig blir klarere, skal vi nå se på tre «når»-spørsmål: Når begynner ‘den store trengsel’? Når dømmer Jesus mennesker som ‘sauer’ eller ‘geiter’? Når er det Jesus «kommer»? – Matt 24:21; 25:31–33.

NÅR BEGYNNER DEN STORE TRENGSEL?

3. Hva mente vi for en del år siden om den store trengsel?

3 I mange år trodde vi at den store trengsel begynte i 1914 med den første verdenskrig, og at «de dager ble forkortet» av Jehova i 1918 da krigen endte, slik at den salvede rest skulle få mulighet til å forkynne det gode budskap for alle nasjoner. (Matt 24:21, 22) Etter at forkynnelsesarbeidet var fullført, skulle det bli satt en stopper for Satans herredømme. Man forstod det derfor slik at den store trengsel hadde følgende tre faser: en første fase fra 1914 til 1918, et opphold i trengselen fra 1918 av og en siste fase som ville være Harmageddon.

4. Hva førte til en klarere forståelse av Jesu profeti om de siste dager?

 4 Etter å ha studert Jesu profeti grundigere forstod vi imidlertid at en del av hans profeti om de siste dager får to oppfyllelser. (Matt 24:4–22) Den fikk en første oppfyllelse i Judea i det første århundre, og den skulle få en verdensomfattende oppfyllelse i vår tid. Denne forståelsen førte til en rekke klargjøringer. *

5. (a) Hvilken vanskelig tidsperiode begynte i 1914? (b) Hvilken tidsperiode i det første århundre tilsvarer den perioden med veer som begynte i 1914?

5 Vi skjønte også at den første delen av den store trengsel ikke begynte i 1914. Hvorfor kan den ikke ha begynt da? Fordi bibelske profetier viser at det den store trengsel vil begynne med, ikke er en krig mellom nasjoner, men et angrep på falsk religion. Så det som skjedde i 1914, var ikke at den store trengsel begynte, men det var «en begynnelse til veer». (Matt 24:8) Disse ‘veene’ tilsvarer det som skjedde i Jerusalem og Judea fra 33 til 66 evt.

6. Hva vil markere begynnelsen på den store trengsel?

 6 Hva vil markere begynnelsen på den store trengsel? Jesus forutsa: «Når dere får se den avskyelighet som forårsaker ødeleggelse, den som det er talt om gjennom profeten Daniel, stå på et hellig sted (la leseren bruke skjelneevne), da må de som er i Judea, begynne å flykte til fjellene.» (Matt 24:15, 16) Det at ‘avskyeligheten’ skulle «stå på et hellig sted», fikk sin første oppfyllelse i år 66, da den romerske hæren (‘avskyeligheten’) gikk til angrep på Jerusalem og byens tempel (et hellig sted i jødenes øyne). Den større oppfyllelsen av denne profetien vil finne sted når FN (vår tids «avskyelighet») går til angrep på kristenheten  (som er hellig i navnkristnes øyne) og på resten av Babylon den store. Det samme angrepet blir beskrevet i Åpenbaringen 17:16–18. Denne hendelsen vil være begynnelsen på den store trengsel.

7. (a) Hvordan ble ‘kjød frelst’ i det første århundre? (b) Hva kan vi vente vil skje i framtiden?

 7 Jesus forutsa også: «De dager [skal] bli forkortet.» I den første oppfyllelsen skjedde dette i år 66, da den romerske hæren «forkortet» sitt angrep ved å trekke seg tilbake fra Jerusalem. Da flyktet salvede kristne i Jerusalem og Judea, slik at deres «kjød», eller deres liv, kunne «bli frelst». (Les Matteus 24:22; Mal 3:17) Hva kan vi så vente vil skje under den kommende store trengsel? Jehova vil ‘forkorte’ FNs angrep på falsk religion – han vil ikke tillate at den sanne religion blir tilintetgjort sammen med falsk religion. Dette vil sikre at Guds folk ‘blir frelst’.

8. (a) Hvilke ting vil skje etter at den første delen av den store trengsel er over? (b) Når vil den siste av de 144 000 tydeligvis få sin himmelske belønning? (Se sluttnoten.)

  8 Hva vil skje etter at den første delen av den store trengsel er over? Det Jesus sa, tyder på at det vil gå en tid før Harmageddon begynner. Hvilke ting vil skje i den mellomperioden? Vi finner svaret i Esekiel 38:14–16 og Matteus 24:29–31. (Les.) * Etter dette vil vi bli vitne til Harmageddon, den store trengsels klimaks, som utgjør en parallell til Jerusalems ødeleggelse i år 70. (Mal 4:1) Med Harmageddon som klimaks vil denne kommende store trengsel være uten sidestykke – en begivenhet som det ikke har vært maken til «siden verdens begynnelse». (Matt 24:21) Når Harmageddon er over, begynner Kristi tusenårige styre.

9. Hvilken virkning har Jesu profeti om den store trengsel på oss som Jehovas folk?

 9 Denne profetien om den store trengsel styrker oss. Hvorfor? Fordi den forsikrer oss om at uansett hvilke vanskeligheter vi måtte møte, vil Jehovas folk, som gruppe betraktet, komme ut av den store trengsel. (Åp 7:9, 14) Framfor alt får profetien oss til å føle glede over at Jehova i Harmageddon vil hevde sitt overherredømme og hellige sitt store navn. – Sal 83:18; Esek 38:23.

NÅR DØMMER JESUS MENNESKER SOM SAUER ELLER GEITER?

10. Hva har vi tidligere ment om dømmingen av sauene og geitene?

10 Tenk nå over en annen del av Jesu profeti – lignelsen om sauene og geitene – og når den blir oppfylt. (Matt 25:31–46) En gang trodde vi at mennesker ble dømt som sauer eller geiter i løpet av hele den perioden som utgjør de siste dager, fra 1914 av. Vi trakk den konklusjon at de som forkastet budskapet om Riket og døde før den store trengsel begynte, døde som geiter – uten noe håp om en oppstandelse.

11. Hvorfor kan ikke Jesus ha dømt mennesker som sauer eller geiter fra 1914 av?

11 I midten av 1990-årene redegjorde Vakttårnet for en justert forståelse av Matteus 25:31, der det står: «Når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sette seg på sin herlige trone.» Det ble forklart at selv om Jesus ble Konge i Guds rike i 1914, var det ikke på det tidspunktet han ‘satte seg på sin herlige trone’ som Dommer for å dømme «alle nasjonene». (Matt 25:32; jevnfør Daniel 7:13.) Lignelsen om sauene og geitene beskriver imidlertid Jesus i første rekke som Dommer. (Les Matteus 25:31–34, 41, 46.) Ettersom Jesus ennå ikke var aktiv som alle nasjonenes Dommer i 1914, kan han ikke ha begynt å dømme mennesker som sauer eller geiter det året. * Når vil han så begynne å dømme?

12. (a) Først når vil Jesus fungere som alle nasjonenes Dommer? (b) Hva kommer til å skje ifølge Matteus 24:30, 31 og Matteus 25:31–33, 46?

  12 Jesu profeti om de siste dager viser at han vil fungere som alle nasjonenes Dommer først etter at falsk religion er blitt ødelagt. Som nevnt i  avsnitt 8 er noe av det som vil skje på den tiden, beskrevet i Matteus 24:30, 31. Når du undersøker de versene, ser du at Jesus der forutsier ting som ligner på dem han nevner i lignelsen om sauene og geitene. For eksempel: Menneskesønnen kommer med herlighet og med engler; alle stammer og nasjoner blir samlet; de som blir dømt som sauer, ‘løfter sitt hode’, for de har «evig liv» i vente. * De som blir dømt som geiter, ‘slår seg selv i jammer’, for de er klar over at det som venter dem, er «evig avskjærelse». – Matt 25:31–33, 46.

13. (a) Når vil Jesus dømme mennesker som sauer eller geiter? (b) Hvordan virker denne forståelsen inn på vårt syn på tjenesten?

 13 Hvilken konklusjon kan vi så trekke? Jesus vil dømme mennesker av alle nasjoner som sauer eller geiter når han kommer under den store trengsel. Så, i Harmageddon, den store trengsels klimaks, skal de geitlignende bli ‘avskåret’ fra livet for evig. Hvordan virker denne forståelsen inn på vårt syn på tjenesten? Den hjelper oss til å se hvor viktig forkynnelsesarbeidet vårt er. Fram til den store trengsel begynner, har folk fortsatt tid på seg til å forandre tankegang og begynne å gå på den smale veien som «fører til livet». (Matt 7: 13, 14) Folk kan selvfølgelig allerede nå vise en sauelignende eller geitlignende holdning. Men vi bør huske at den endelige dom hvor mennesker blir dømt som sauer eller geiter, først blir avsagt under den store trengsel. Vi har derfor god grunn til å fortsette å gi så mange som mulig anledning til å lytte til og reagere positivt på budskapet om Riket.

Fram til den store trengsel begynner, har folk fortsatt tid på seg til å forandre tankegang (Se avsnitt 13)

NÅR ER DET JESUS KOMMER?

14, 15. Nevn fire skriftsteder som dreier seg om Kristi framtidige komme som Dommer.

 14 Viser en ytterligere undersøkelse av Jesu profeti at vi trenger å justere vår forståelse av når andre viktige hendelser finner sted? Selve profetien gir oss svaret. La oss se hvordan.

15 I den delen av profetien som står i Matteus 24:29 til 25:46, fokuserer Jesus hovedsakelig på hva som vil skje i de siste dager og under den kommende store trengsel. Der refererer Jesus åtte ganger til at han skal «komme» (gresk: ẹrkhomai). Han sier i forbindelse med den store trengsel: «De skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer.» «Dere vet ikke på hvilken dag deres Herre kommer.» «Menneskesønnen kommer i en time dere ikke tenker dere.» Og i lignelsen om sauene og geitene sier Jesus: «Menneskesønnen kommer i sin herlighet.» (Matt 24:30, 42, 44; 25:31) I alle disse fire uttalelsene er det snakk om Kristi framtidige komme som Dommer. Hvor i Jesu profeti finner vi de fire andre gangene han refererer til sitt komme?

16. I hvilke andre skriftsteder blir Jesu komme nevnt?

16 I forbindelse med den tro og kloke slave sier Jesus: «Lykkelig er den slaven hvis hans herre, når han kommer, finner ham i ferd med å gjøre dette!» I lignelsen om jomfruene sies det: «Mens de gikk av sted for å kjøpe, kom brudgommen.» I lignelsen om talentene sies det: «Lang tid etter kom disse slavenes herre.» I den samme lignelsen sier slavenes herre: «Når jeg kom, ville jeg ha fått det som er mitt.» (Matt 24:46; 25:10, 19, 27) Så i disse fire tilfellene er det også snakk om at Jesus kommer – men når?

17. Hva har vi tidligere sagt om det ‘komme’ som det står om i Matteus 24:46?

 17 Tidligere har vi sagt i våre publikasjoner at Jesu komme i disse fire siste skriftstedene refererer til 1918. Ta for eksempel det Jesus sa om «den tro og kloke slave». (Les Matteus 24:45–47.) Vi har tidligere forstått det slik at det ‘komme’ som er nevnt i vers 46, gjaldt den tiden da Jesus kom for å inspisere de salvedes åndelige tilstand, noe vi har trodd at han gjorde i 1918. Vi har også forstått det slik at det var i 1919 at slaven ble satt over alt det hans herre eier. (Mal 3:1) Men et grundigere studium av Jesu profeti indikerer at vi trenger å justere vår forståelse av når visse ting som blir nevnt i profetien, skulle skje. Hvordan det?

18. Hvilken konklusjon kommer vi fram til når vi ser hele Jesu profeti under ett?

 18 I versene foran Matteus 24:46 sikter ordet «komme» eller «kommer» hver gang til den tiden da Jesus kommer for å avsi og fullbyrde dommen under den store trengsel. (Matt 24:30, 42, 44) Og som vi så i  avsnitt 12, sikter Jesu ‘komme’ i Matteus 25:31 til den samme framtidige domstiden. Så det er rimelig å trekke den konklusjon at også det at Jesus kommer for å sette den tro slave over alt han eier, slik det står i Matteus 24:46, 47, gjelder hans framtidige komme, under den store trengsel. Når vi ser hele Jesu profeti under ett, forstår vi at alle disse åtte stedene som refererer til hans komme, gjelder den framtidige domstiden under den store trengsel.

19. Hvilke justeringer i vår forståelse har vi drøftet, og hvilke spørsmål blir besvart i de neste artiklene?

19 Hva har vi sett på i denne artikkelen? I begynnelsen ble det reist tre «når»-spørsmål. Først så vi på at den store trengsel ikke begynte i 1914, men vil begynne når FN går til angrep på Babylon den store. Så fikk vi repetert hvorfor vi kan si at Jesus ikke kan ha begynt å dømme sauene og geitene i 1914, men vil gjøre det under den store trengsel. Til slutt lærte vi hvorfor det ikke var i 1919 at Jesus kom for å sette den tro slave over alt han eier, men at det vil skje under den store trengsel. Så alle de tre «når»-spørsmålene angår samme framtidige tidsperiode – den store trengsel. Hvordan får vårt justerte syn på dette betydning for vår forståelse av andre sider ved denne illustrasjonen? Og hva har det å si for vår forståelse av andre profetiske lignelser, eller illustrasjoner, som Jesus fortalte, og som blir oppfylt nå i endens tid? Disse viktige spørsmålene blir drøftet i de neste artiklene.

 

^ avsn. 4 Avsnitt 4: Se flere opplysninger i Vakttårnet for 15. februar 1994, sidene 8–21, og for 1. mai 1999, sidene 8–20.

^ avsn. 8 Avsnitt 8: En av de hendelsene som blir nevnt i disse versene, er at de «utvalgte» blir ‘samlet’. (Matt 24:31) Det ser derfor ut til at alle salvede som fortsatt lever på jorden etter at den første delen av den store trengsel er over, på et tidspunkt vil bli oppreist til himmelsk liv før Harmageddon begynner. Dette er en justering av det som ble sagt om dette emnet i «Spørsmål fra leserne» i Vakttårnet for 15. august 1990, side 30.

^ avsn. 11 Avsnitt 11: Se Vakttårnet for 15. oktober 1995, sidene 18–28.

^ avsn. 12 Avsnitt 12: Se den parallelle beretningen i Lukas 21:28.