Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Fortsett å leve som «midlertidige innbyggere»

Fortsett å leve som «midlertidige innbyggere»

«Jeg formaner dere som utlendinger og midlertidige innbyggere til å fortsette å avholde dere fra de kjødelige begjær.» – 1. PET 2:11.

1, 2. Hvem siktet Peter til med uttrykket «dem som er utvalgt», og hvorfor kalte han dem «midlertidige innbyggere»?

OMKRING 30 år etter at Jesus steg opp til himmelen, skrev apostelen Peter et brev til «de midlertidige innbyggere som er spredt omkring i Pontos, Galatia, Kappadokia, Asia og Bitynia, til dem som er utvalgt». (1. Pet 1:1) Med uttrykket «dem som er utvalgt» siktet han til dem som i likhet med ham selv var blitt salvet med hellig ånd og hadde fått «en ny fødsel til et levende håp» om å herske sammen med Kristus i himmelen. (Les 1. Peter 1:3, 4.) Men hvorfor omtalte han disse utvalgte som «utlendinger og midlertidige innbyggere»? (1. Pet 2:11) Og hva betyr dette for oss i dag når bare omkring 1 av 650 aktive Jehovas vitner på verdensbasis regner seg blant de utvalgte, eller salvede?

2 Det passet godt å bruke uttrykket «midlertidige innbyggere» om salvede kristne i det første århundre. De skulle ikke bo permanent på jorden, og det skal jo heller ikke resten av de salvede i vår tid. Apostelen Paulus, som selv var en del av den salvede «lille hjord», forklarte: «Hva oss angår, så er vårt borgerskap i himlene, og derfra venter vi også ivrig på en frelser, Herren Jesus Kristus.» (Luk 12:32; Fil 3:20) Ettersom de salvede har sitt «borgerskap i himlene», forlater de jorden når de dør, og oppnår noe langt bedre – udødelig liv i himmelen. (Les Filipperne 1:21–23.) Av den grunn kan de i en svært bokstavelig forstand kalles «midlertidige innbyggere» på jorden, som nå er under Satans kontroll.

3. Hvilket spørsmål oppstår om de «andre sauer»?

3 Men hva med de «andre sauer»? (Joh 10:16) Har  ikke de et sikkert, bibelsk håp om å bli permanente innbyggere på jorden? Jo, så absolutt – jorden vil bli deres hjem for evig! Men i én forstand kan også de betraktes som midlertidige innbyggere nå. Hvordan kan vi si det?

«HELE SKAPNINGEN FORTSETTER Å SUKKE»

4. Hva er verdens ledere og andre ikke i stand til å forhindre?

4 Så lenge Satans onde verden får eksistere, vil alle mennesker, også de kristne, fortsette å merke konsekvensene av Satans opprør mot Jehova. I Romerne 8:22 står det: «Vi vet at hele skapningen fortsetter å sukke sammen og være i smerte sammen inntil nå.» Verdens ledere, forskere og folk som er engasjert i humanitært arbeid, kan ikke forhindre dette, uansett hvor oppriktige de måtte være.

5. Hvilket valg har millioner av mennesker truffet siden 1914, og hvorfor?

5 Siden 1914 har derfor millioner av mennesker valgt å bli villige undersåtter av Guds innsatte Konge, Kristus Jesus. De ønsker ikke å være en del av Satans verdensordning, og de nekter å gi den sin støtte. De bruker i stedet sitt liv og sine midler til å støtte Guds rike. – Rom 14:7, 8.

6. I hvilken forstand kan Jehovas vitner kalles utlendinger?

6 Jehovas vitner, som finnes i over 200 land, er lovlydige borgere, men uansett hvor de bor, er de som utlendinger. De forholder seg strengt nøytrale til tidens politiske og sosiale spørsmål. Allerede nå betrakter de seg som borgere av en ny verden, som Gud skal skape. De gleder seg over å se at tiden som midlertidige innbyggere i en ufullkommen verden raskt går mot slutten.

Vi går ikke inn for å redde Satans verden. Vi støtter Guds nye verden

7. Hvordan og hvor vil Guds tjenere bli permanente innbyggere?

7 Snart skal Kristus bruke sin myndighet til å tilintetgjøre Satans onde verden. Kristi fullkomne styre vil fjerne synd og sorg fra jorden. Det skal fjerne alle synlige og usynlige spor etter opprøret mot Jehovas rettmessige overherredømme.  Guds lojale tjenere vil kunne bli permanente innbyggere i paradiset på jorden. (Les Åpenbaringen 21:1–5.) Da vil skapningen i fullstendig forstand bli «frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten og få Guds barns herlige frihet». – Rom 8:21.

HVA FORVENTES AV DE SANNE KRISTNE?

8, 9. Hva mente Peter da han sa at de kristne skulle «avholde [seg] fra de kjødelige begjær»?

8 Peter forklarer hva som forventes av de kristne når han sier: «Dere elskede, jeg formaner dere som utlendinger og midlertidige innbyggere til å fortsette å avholde dere fra de kjødelige begjær, som fører krig mot sjelen.» (1. Pet 2:11) Denne formaningen ble først rettet til salvede kristne, men den er like aktuell for Jesu andre sauer.

9 Noen av de ønsker og begjær vi mennesker har, er ikke urette i seg selv, så lenge vi tilfredsstiller dem på den måten Skaperen godkjenner. Det at vi har slike ønsker, bidrar til å gi oss mange gleder i livet. Vi har for eksempel normale ønsker om å nyte god mat og drikke, få sunn avkobling og hygge oss sammen med gode venner. Også ønsket om å ha et godt seksualliv med sin ektefelle er naturlig og normalt. (1. Kor 7:3–5) Men det Peter snakket om, var de «kjødelige begjær» som «fører krig mot sjelen». En annen bibeloversettelse bruker uttrykket «syndige begjær». (New International Version) Det er derfor klart at alle ønsker og begjær som er i strid med Jehovas uttrykte hensikt, og som kan ha negativ innvirkning på ens gode forhold til Gud, må holdes i sjakk. Hvis vi ikke tar dette alvorlig, kan vårt håp om å bevare vår sjel i live være i stor fare.

10. Hva er noen av de metodene Satan benytter for å få kristne til å bli en del av hans verden?

10 Satans mål er å svekke sanne kristnes beslutning om å betrakte seg selv som «midlertidige innbyggere» i denne tingenes ordning. Materialisme, umoral, karrierejag, nasjonalisme og en «meg først»-holdning – alt dette kan appellere sterkt til oss, men det er Satans feller, og det må vi ikke glemme. Når vi er fast bestemt på å avvise slike negative kjødelige ønsker og begjær, viser vi klart og tydelig at vi ikke ønsker å være en del av Satans onde verden, men at vi bare er «midlertidige innbyggere». Det vi egentlig ønsker og virkelig går inn for å oppnå, er å få permanent opphold i Guds nye, rettferdige verden.

GOD OPPFØRSEL

11, 12. Hvilket syn har mange på utlendinger, og hva kan sies om Jehovas vitner?

11 I vers 12 fortsetter Peter å forklare hva som forventes av de kristne som «midlertidige innbyggere»: «Fortsett å ha en god oppførsel blant nasjonene, for at de, i forbindelse med det som de anklager dere som ugjerningsmenn for, kan ære Gud på den dag da han inspiserer.» De som er utlendinger, og som er midlertidige innbyggere i et land som ikke er deres eget, blir noen ganger kritisert. De får av og til et dårlig rykte bare fordi de skiller seg ut fra folk flest. Deres utseende og den måten de snakker på, oppfører seg på og kler seg på, kan være litt annerledes. Men når de gjør det som er rett og godt, og oppfører seg bra, viser de at de negative kommentarene de får, er grunnløse.

12 De sanne kristne er på lignende måte annerledes enn mange andre på visse områder, for eksempel når det  gjelder hva de snakker om, og hva de lar seg underholde av. Den måten de kler seg og steller seg på, gjør at folk ofte ser at de skiller seg ut. Disse forskjellene har noen ganger ført til at feilinformerte personer har anklaget dem for å være «ugjerningsmenn», som Peter sa. Andre derimot vil kanskje rose dem for den måten de lever på.

13, 14. Hvordan blir visdommen «rettferdiggjort ved sine gjerninger»? Nevn et eksempel.

13 Ja, en god oppførsel kan tilbakevise uberettiget kritikk. Selv Jesus, det eneste mennesket som har vært fullkomment trofast mot Gud, ble utsatt for falske anklager. Noen kalte ham «en mann som fråtser og er henfallen til vindrikking, skatteoppkreveres og synderes venn». Men hans gode livsførsel som en tjener for Gud tilbakeviste slike anklager. Jesus sa: «Visdommen blir rettferdiggjort ved sine gjerninger.» (Matt 11:19) Slik er det også i dag. Noen av dem som bor i nærheten av Betel-komplekset i Selters i Tyskland, synes det er rart at de brødrene og søstrene som tjener der, lever slik som de gjør. Men borgermesteren i området forsvarte dem og sa: «De vitnene som bor der, har sin egen måte å leve på, men den forstyrrer på ingen måte livene til andre i samfunnet.»

Bibelens sannhet har bidratt til å forene denne russiske familien

14 En lignende konklusjon ble nylig trukket i forbindelse med Jehovas vitner i Moskva. De var med urette blitt anklaget for en rekke alvorlige handlinger. Men i juni 2010 erklærte Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg i Frankrike: «Domstolen finner at [Moskvas] inngrep i klagernes rett til religions- og organisasjonsfrihet ikke var berettiget. De nasjonale domstolene la ikke fram ‘relevante og tilstrekkelige’ grunner for å vise at klagernes organisasjon» var skyldig i for eksempel å splitte familier, oppfordre til selvmord eller nekte medisinsk behandling. Så «de nasjonale domstolenes sanksjon var urimelig streng . . . og den var uproporsjonal, uansett hvilket legitimt formål den hadde».

Å UNDERORDNE SEG MYNDIGHETENE

15. Hvilket bibelsk prinsipp følger de sanne kristne verden over?

15 Jehovas vitner i Moskva og i resten av verden gjør også noe annet som kreves av de kristne. Peter skrev: «For Herrens skyld skal dere underordne dere under enhver menneskelig skapning: enten det er en konge, som den høyerestående, eller det er stattholdere.» (1. Pet 2:13, 14) Selv om de sanne kristne ikke er en del av denne onde verden, underordner de seg villig myndighetene, som «er satt i sine relative stillinger», slik Paulus skrev. – Les Romerne 13:1, 5–7.

16, 17. (a) Hva er det som viser at vi ikke er imot myndighetene? (b) Hva har noen politiske ledere sagt om oss?

 16 Når Jehovas vitner oppfører seg som «midlertidige innbyggere» i denne verden, er ikke det en del av en slags stille protest mot myndighetene. Og når andre treffer politiske eller sosiale avgjørelser, motarbeider de dem ikke og blander seg ikke borti deres valg. I motsetning til en del andre religiøse grupper engasjerer ikke Jehovas vitner seg i politiske saker. De prøver ikke å presse myndighetene til å treffe bestemte politiske avgjørelser. Det er utenkelig at de ville prøve å forstyrre den offentlige ro og orden eller undergrave de styrendes myndighet.

17 Når de kristne adlyder myndighetspersoner i samsvar med Peters oppfordring om å ‘ære kongen’, viser de den respekt og ære som disse har krav på i kraft av sin stilling. (1. Pet 2:17) Fra tid til annen har myndighetspersoner gitt uttrykk for at de ikke har noen grunn til å være bekymret når det gjelder Jehovas vitner. Den tyske politikeren Steffen Reiche, tidligere regjeringsmedlem i delstaten Brandenburg og senere medlem av den tyske nasjonalforsamlingen, sa for eksempel: «Jehovas vitners oppførsel i leirene og fengslene er et eksempel på dyder som er like essensielle i dag som i fortiden for at en demokratisk rettsstat skal fortsette å eksistere – nemlig den standhaftighet de viste i sin motstand mot SS, og den medmenneskelighet de viste mot de andre fangene. I betraktning av den økende brutaliteten mot utlendinger og mot folk med en annen politisk eller ideologisk oppfatning er disse dydene en nødvendighet for hver borger i landet vårt.»

Å VISE KJÆRLIGHET

18. (a) Hvorfor er det naturlig for oss å elske hele samfunnet av brødre? (b) Hva har noen ikke-vitner lagt merke til?

18 Apostelen Peter skrev: «Elsk hele samfunnet av brødre, frykt Gud.» (1. Pet 2:17) Jehovas vitner har en sunn frykt for å mishage Gud, og det gir dem ekstra motivasjon til å gjøre hans vilje. De er glade for å tjene Jehova som en del av et verdensomfattende samfunn av brødre og søstre som ønsker det samme. Det er derfor helt naturlig for dem å ‘elske hele samfunnet av brødre’. Noen ganger blir ikke-vitner overrasket over å se en slik broderkjærlighet, som virkelig er en mangelvare i dagens egoistiske verden. En reiseleder som jobbet for et amerikansk reisebyrå, ble for eksempel forbløffet over den kjærlighet og omtanke som vitnene viste de utenlandske stevnedeltakerne på et internasjonalt stevne i Tyskland i 2009. Hun sa at hun aldri hadde sett noe lignende i alle de årene hun hadde jobbet som reiseleder. Senere sa en bror som hadde vært på stevnet: «Alt hun sa om oss, uttrykte hun med overraskelse og entusiasme i stemmen.» Har du vært vitne til lignende reaksjoner fra noen som har vært på et av stevnene våre?

19. Hva bør vi være fast besluttet på å gjøre, og hvorfor?

19 Som vi har sett, viser Jehovas vitner på mange måter at de virkelig er «midlertidige innbyggere» i Satans verden. Og de er glade for å være det og er fast besluttet på å fortsette å skille seg ut som «midlertidige innbyggere». De har et sterkt og velbegrunnet håp om at de snart vil bli permanente innbyggere i Guds nye, rettferdige verden. Ser du ikke fram til det?