Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

‘Deres overflod avhjalp en mangel’

‘Deres overflod avhjalp en mangel’

DET var år 49. Peter, Jakob og Johannes – «som syntes å være søyler» – gav apostelen Paulus og hans samarbeidspartner Barnabas et oppdrag. De skulle forkynne for nasjonene, samtidig som de skulle huske på kristne som var fattige. (Gal 2:9, 10) Hvordan tok de hånd om dette oppdraget?

Paulus’ brev viser at han tok oppgaven alvorlig. Han skrev for eksempel til de kristne i Korint: «Når det så gjelder innsamlingen til de hellige, gjør da også dere slik som jeg har gitt beskjed om til menighetene i Galatia. Hver første dag i uken skal enhver av dere i sitt eget hus legge noe til side og oppbevare det, alt etter hvor godt det måtte gå ham, slik at det ikke skal finne sted innsamlinger først når jeg kommer. Men når jeg kommer, skal jeg sende de menn dere godkjenner ved brev, for å føre deres vennlige gave til Jerusalem.» – 1. Kor 16:1–3.

I sitt andre inspirerte brev til korinterne kom Paulus igjen inn på hva som var formålet med innsamlingen. Han skrev: «Den overflod dere har, [skal] ved hjelp av en utjevning . . . avhjelpe den mangel de lider.» – 2. Kor 8:12–15.

Da Paulus skrev til de kristne i Roma omkring år 56, var innsamlingen nesten fullført. Han sa: «Nå skal jeg til å reise til Jerusalem for å tjene de hellige. For de i Makedonia og Akaia har funnet behag i å gi en del av sine ting som et bidrag til de fattige blant de hellige i Jerusalem.» (Rom 15:25, 26) Paulus fullførte dette oppdraget kort tid senere, for da han hadde vendt tilbake til Jerusalem og ble arrestert der, sa han til den romerske stattholderen Feliks: «Jeg [kom] . . . for å bringe barmhjertighetsgaver til min nasjon, og offergaver.» – Apg 24:17.

Det Paulus sa om makedonerne, forteller mye om hvilken holdning de første kristne hadde. Han sa: «[Makedonerne] fortsatte å be oss meget inntrengende om det privilegium å få gi en vennlig gave.» Paulus oppfordret korinterne til å følge deres eksempel. Han skrev: «La enhver gjøre slik som han har besluttet i sitt hjerte, ikke motvillig eller under tvang, for Gud elsker en glad giver.» Hva var det som motiverte menighetene til å være så gavmilde? De ønsket ikke bare «rikelig [å] avhjelpe de helliges mangler», men også at det skulle ‘strømme mange takksigelser til Gud’. (2. Kor 8:4; 9:7, 12) Vi kan ha lignende motiver for vår gavmildhet. Jehova Gud vil avgjort velsigne en slik fin og uselvisk holdning – og det er hans velsignelse som virkelig gjør rik. – Ordsp 10:22.

HVORDAN NOEN VELGER Å STØTTE ARBEIDET ØKONOMISK

PENGEGAVER

Som på Paulus’ tid er det også mange i dag som ‘legger til side’, eller budsjetterer med, et pengebeløp som de vil gi til støtte av Rikets arbeid. Mange av dem legger pengene i bidragsbøssene i Rikets sal som er merket «Menighetens utgifter», «Det verdensomfattende arbeidet» og «Bygging av Rikets saler verden over». (1. Kor 16:2) Her i landet blir bidragene fra de to sistnevnte bidragsbøssene hver måned overført til Jehovas vitners avdelingskontor.

De bidragene som blir gitt til det verdensomfattende arbeidet, blir brukt til å utbre det gode budskap om Guds rike og gjøre disipler. (Matt 24:14; 28:19, 20) Det er for eksempel ved hjelp av disse midlene misjonærenes og de spesielle heltidstjenernes virksomhet blir opprettholdt i mange land. Disse bidragene blir også brukt til å drive trykkerier som trykker bibler og bibelske publikasjoner som er nødvendige for å utbre bibelkunnskap. De blir dessuten brukt til å støtte hjelpearbeid i forbindelse med matmangel og når det inntreffer slike naturkatastrofer som jordskjelv, flom, orkan, storm eller vulkanutbrudd.

De bidragene som blir gitt til bygging av Rikets saler, gjør det mulig å bygge, utvide og renovere Rikets saler ikke bare her i landet, men også i land med begrensede ressurser. – 2. Kor 8:12, 14.

Pengegaver kan også sendes direkte til Jehovas vitner, Gaupeveien 24, 1914 Ytre Enebakk, kontonummer 3630 07 13364. Blant dem som gir bidrag, er det mange som benytter seg av fradragsmulighetene på selvangivelsen. Det gis inntektsfradrag for gaver på opptil 12 000 kroner pr. person pr. år. Hvis du ønsker å dra nytte av denne ordningen, må du oppgi ditt fødselsnummer (fødselsdato og personnummer) når du overfører bidraget. Hvis du tidligere har fått et KID-nummer, er det fint om du benytter det i stedet, for det vil forenkle registreringen av bidrag ved avdelingskontoret. Fradraget gjelder også for bedrifter. Husk da å oppgi bedriftens organisasjonsnummer. Hvis du ønsker inntektsfradrag for inneværende år, er det viktig at avdelingskontoret har mottatt bidraget før årsskiftet. Avdelingskontoret sender ut årsoppgaver til alle givere som har oppgitt fødselsnummeret sitt, i januar hvert år. Avdelingskontoret vil også sørge for at gavene blir innrapportert, slik at fradraget står på den forhåndsutfylte selvangivelsen.

Det er også mulig å få inntektsfradrag for bidrag til den lokale menighet. Bidraget må da sendes til avdelingskontoret, som vil sørge for registrering og innrapportering til skattemyndighetene. Avdelingskontoret vil så videresende bidraget til menigheten. For å benytte denne ordningen må du på forhånd fylle ut «Skjema for givere som ønsker inntektsfradrag», som du kan få hos sekretæren i menigheten. Etter at du har sendt skjemaet til avdelingskontoret, vil du få tilsendt et KID-nummer til dette formålet og litt informasjon om ordningen.

FAST EIENDOM, AKSJER OG LIGNENDE

Fast eiendom, aksjer, obligasjoner, smykker og andre verdigjenstander kan også gis som gave. Et kort brev som gjør det klart at det dreier seg om en gave, bør i tilfelle sendes til avdelingskontoret.

Jehovas vitner, Gaupeveien 24, 1914 Ytre Enebakk kan oppnevnes som begunstiget til en forsikringspolise og bør i så fall bli informert om dette.

TESTAMENTER

Eiendommer og penger kan testamenteres til Jehovas vitner, Gaupeveien 24, 1914 Ytre Enebakk. Testamentet bør oppbevares trygt, og en kopi bør sendes til avdelingskontoret. Avdelingskontoret tilbyr seg også å oppbevare testamentet.

HVORDAN OMKOSTNINGENE HOLDES NEDE

Jehovas vitner er en internasjonal organisasjon av frivillige. Forkynnelsen fra hus til hus og distribueringen av litteratur blir utført på frivillig basis. Forkynnerne dekker sine utgifter selv. De eldste og menighetstjenerne får ingen lønn for sin tjeneste.

Medlemmene av det styrende råd og alle de andre som arbeider på heltid for å framstille bibler og bibelsk litteratur, får bare kost og losji og et beskjedent beløp hver måned. Det samme er tilfellet med dem som er reisende tilsynsmenn på heltid. Alt dette bidrar i høy grad til å holde omkostningene nede.