Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Spørsmål fra leserne

Spørsmål fra leserne

 Spørsmål fra leserne

Hva vil det si at Jehovas lojales død er ’dyrebar i hans øyne’?

▪ En av salmistene sang under inspirasjon: «Dyrebar i Jehovas øyne er hans lojales død.» (Sal 116:15) Livet til enhver sann tilbeder av Jehova er svært verdifullt for ham. Men disse ordene i Salme 116 sikter til mer enn en enkeltpersons død.

Når en holder en minnetale for en kristen som nettopp er død, er det ikke riktig å anvende Salme 116:15 på den personen, selv om han døde som en lojal tjener for Jehova. Hvorfor ikke? Fordi det ligger noe mer i salmistens uttalelse. Formuleringen ’hans lojale’ kan oppfattes som både entall og flertall på norsk, men på hebraisk er det tydelig at dette er flertall. Det salmistens uttalelse betyr, er at Guds lojale er så dyrebare for ham at det at hele gruppen av dem døde, ville være en så høy pris å betale at han ikke ville tillate at det skjedde. – Sal 72:14; 116:8.

Salme 116:15 forsikrer oss om at Jehova ikke vil tillate at hans lojale tjenere som gruppe blir fullstendig fjernet fra jorden. Vår historie i nyere tid viser at vi allerede har utholdt alvorlige prøvelser og forfølgelse, noe som er et tydelig bevis for at Gud aldri vil tillate at vi blir utslettet.

Fordi Jehova er allmektig og alltid lar sin hensikt bli gjennomført, vil han ikke tillate at vi blir tilintetgjort som gruppe. Hvis han hadde tillatt at dette skjedde, ville det ha virket som om hans fiender er mektigere enn ham – en umulighet! Da ville ikke jorden bli bebodd av mennesker som er lojale mot ham, og hans hensikt med jorden ville ha slått feil – også en umulighet! (Jes 45:18; 55:10, 11) Og hvis det ikke var noen mennesker igjen som tilbad Jehova i de jordiske forgårdene til hans store åndelige tempel, ville all hellig tjeneste for Jehova opphøre på jorden! Det ville ikke eksistere noen grunnvoll for den ’nye jord’ – et rettferdig menneskesamfunn på jorden under den ’nye himmel’. (Åp 21:1) Dessuten ville ikke Kristi tusenårsrike kunne bli en realitet uten noen jordiske undersåtter. – Åp 20:4, 5.

Guds stilling og omdømme ville bli dratt i tvil hvis han tillot at hans fiender utslettet hele gruppen av hans folk på jorden. En slik utvikling ville skjemme Jehovas stilling som universets Overherre. En annen grunn til at Jehova ikke vil tillate at hans lojale blir utryddet som gruppe, har å gjøre med hans respekt for seg selv og sitt hellige navn. Og tenk over dette: Ettersom «det ikke er urett» hos Gud, vil han aldri unnlate å bevare i live den gruppen mennesker som har tjent ham lojalt. (5. Mos 32:4; 1. Mos 18:25) Hvis Gud hadde tillatt at hans tjenere ble utryddet som gruppe, ville det dessuten ha vært i strid med dette løftet i hans Ord: «Jehova kommer for sitt store navns skyld ikke til å forlate sitt folk.» (1. Sam 12:22) Nei, «Jehova skal ikke svikte sitt folk, og han skal ikke forlate sin arv». – Sal 94:14.

Så godt det er å vite at Jehovas folk aldri vil bli utryddet fra jorden! La oss derfor alltid være lojale mot Gud, i tillit til hans løfte: «Ikke noe som helst våpen som blir formet mot deg, skal ha framgang, og enhver tunge som reiser seg mot deg i retten, skal du domfelle. Dette er Jehovas tjeneres arvelodd, og deres rettferdighet kommer fra meg.» – Jes 54:17.

[Uthevet tekst på side 22]

Gud vil aldri tillate at hans folk blir utryddet