Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Søk oppriktig Jehovas velsignelse

Søk oppriktig Jehovas velsignelse

 Søk oppriktig Jehovas velsignelse

«[Gud] skal lønne dem som oppriktig søker ham.» – HEBR 11:6.

1, 2. (a) Hva gjør mange for å bli velsignet av Gud? (b) Hvorfor bør vi være spesielt interessert i å bli velsignet av Jehova?

«GUD velsigne deg!» I noen land er det ikke uvanlig at totalt fremmede sier det til en som nyser. Noen prester velsigner mennesker, dyr og livløse gjenstander. Turister lar seg lokke til å oppsøke religiøse helligdommer for å bli velsignet. Politikere uttrykker ofte ønske om at Gud må velsigne deres land. Synes du det passer seg å be om Guds velsignelse i slike forbindelser? Blir slike anmodninger oppfylt? Hvem er det som blir velsignet av Gud, og hvorfor?

2 Jehova har forutsagt at han i de siste dager skulle ha et rent og fredsommelig folk fra alle nasjoner som skulle forkynne det gode budskap om Riket til jordens ender trass i hat og motstand. (Jes 2:2–4; Matt 24:14; Åp 7:9, 14) De av oss som har påtatt seg det ansvar å leve opp til denne beskrivelsen, ønsker – og trenger – Guds velsignelse, for uten den ville vi aldri ha noe håp om å lykkes. (Sal 127:1) Men hvordan kan vi oppnå Guds velsignelse?

De lydige blir rikt velsignet

3. Hva ville israelittene ha oppnådd hvis de hadde vært lydige?

3 Les Ordspråkene 10:6, 7. Like før Israels nasjon gikk inn i det lovte land, sa Jehova at de ville oppnå en bemerkelsesverdig velstand og beskyttelse hvis de lyttet til hans røst. (5. Mos 28:1, 2) Han sa at  hans velsignelse skulle ’komme over dem og nå dem’. De som var lydige, kunne være absolutt sikre på å bli velsignet.

4. Hva innebærer sann og ekte lydighet?

4 Hvilken holdning skulle israelittene ha til det å være lydige? Ifølge Guds lov ville det mishage ham hvis hans folk ikke tjente ham «med fryd og hjertets glede». (Les 5. Mosebok 28:45–47.) Jehova har krav på mer enn mekanisk lydighet mot bestemte befalinger. Også dyr og demoner kan være lydige på den måten. (Mark 1:27; Jak 3:3) Sann og ekte lydighet mot Jehova er et uttrykk for kjærlighet. Den kjennetegnes av glede som skriver seg fra tillit til at hans bud ikke er byrdefulle, og at «han skal lønne dem som oppriktig søker ham». – Hebr 11:6; 1. Joh 5:3.

5. Hvordan ville tillit til Jehovas løfte ha gjort det lettere for folket å holde loven i 5. Mosebok 15:7, 8?

5 Tenk over hvordan folket kunne ha vist en slik tillitsfull lydighet ved å holde den loven som er gjengitt i 5. Mosebok 15:7, 8. (Les.) Hvis noen motvillig gjorde som denne loven sa, ville de fattige naturligvis i utgangspunktet få noe hjelp, men ville dette skape gode forhold og en varm atmosfære blant Jehovas folk? Og, enda viktigere: Ville det vitne om tro på Jehovas evne til å sørge for sine tjenere? Ville det vitne om verdsettelse av en slik mulighet til å etterligne hans gavmildhet? Selvsagt ikke! Jehova merket seg hjertetilstanden til en som virkelig var gavmild, og lovte å velsigne alt det han gjorde. (5. Mos 15:10) Troen på dette løftet ville anspore til handling og føre til mange rike velsignelser. – Ordsp 28:20.

6. Hvilken forsikring får vi i Hebreerne 11:6?

6 I tillegg til at vi må ha tro på at Jehova er en Gud som lønner sine tjenere, er det ifølge Hebreerne 11:6 også noe annet som er nødvendig for å få hans velsignelse. Legg merke til at det står at Jehova lønner dem som «oppriktig søker ham». Det ordet på grunnspråket som er gjengitt med «oppriktig søker», betegner inderlighet og iherdige anstrengelser. Så dette verset er en forsikring om at hvis vi anstrenger oss oppriktig, vil vi bli velsignet. Løftet kommer fra den eneste sanne Gud, «som ikke kan lyve». (Tit 1:2) Han har i årtusener vist at vi kan stole på hans løfter. Hans ord slår aldri feil; de går alltid i oppfyllelse. (Jes 55:11) Vi kan derfor ha full tillit til at han vil lønne oss hvis vi viser sann tro.

7. Hva må vi gjøre for å bli velsignet ved hjelp av Abrahams «ætt»?

7 Jesus Kristus viste seg å være den primære delen av Abrahams «ætt». De salvede kristne utgjør den sekundære delen av ’ætten’. De har fått i oppdrag å ’forkynne vidt og bredt hans dyder som kalte dem fra mørke til sitt underfulle lys’. (Gal 3:7–9, 14, 16, 26–29; 1. Pet 2:9) Vi kan ikke gjøre oss noen forhåpninger om å komme i et godt forhold til Jehova hvis vi ignorerer dem som Jesus har satt over det han eier. Uten hjelp fra «den tro og kloke slave» ville vi verken kunne forstå alt det vi leser i Guds Ord, eller vite hvordan vi skal anvende det. (Matt 24:45–47) Når vi setter det vi lærer i Bibelen, ut i livet, kan vi oppnå Guds velsignelse.

Konsentrer deg om å gjøre Guds vilje

8, 9. Hvordan handlet patriarken Jakob i samsvar med Guds løfte?

8 Når vi snakker om at vi må gjøre oss iherdige anstrengelser for å oppnå Guds velsignelse, kan vi nesten ikke unngå å tenke på patriarken Jakob. Han visste ikke hvordan Jehovas løfte til Abraham ville bli oppfylt, men han var overbevist om at Jehova ville gjøre hans farfars etterkommere til en stor nasjon. I 1781 fvt. reiste Jakob til  Karan for å finne seg en kone. Han var ikke bare interessert i å finne en som han kunne komme godt ut av det med. Nei, han ønsket å finne en åndeligsinnet kvinne som tilbad Jehova, og som ville bli en god mor for hans barn.

9 Som vi vet, traff Jakob sin slektning Rakel. Han ble glad i Rakel og gikk med på å arbeide i sju år for faren hennes, Laban, for å få henne til kone. Dette er ikke bare en minneverdig romantisk fortelling. Jakob kjente til det løftet som Den Allmektige Gud hadde gitt hans farfar, Abraham, og gjentatt for hans far, Isak. (1. Mos 18:18; 22:17, 18; 26:3–5, 24, 25) Isak hadde i sin tur sagt til sin sønn Jakob: «Gud Den Allmektige skal velsigne deg og gjøre deg fruktbar og tallrik, og du skal visselig bli til en samling av folkeslag. Og han skal gi deg Abrahams velsignelse, deg og din ætt med deg, så du kan ta i eie det landet hvor du har hatt dine bosteder som utlending, det som Gud har gitt til Abraham.» (1. Mos 28:3, 4) Så det Jakob gjorde for å finne den rette å gifte seg med og for å stifte familie, viste at han stolte på det Jehova hadde sagt.

10. Hvorfor ble Jakob velsignet av Jehova?

10 Jakob var ikke ute etter å samle rikdom for seg og sin familie. Han var opptatt av sin åndelige arv. Han konsentrerte seg om å gjøre Jehovas vilje. Trass i hindringer ønsket han å gjøre alt som stod i hans makt, for å oppnå Jehovas velsignelse. Han hadde fortsatt denne holdningen da han var blitt en gammel mann, og Jehova velsignet ham for det. – Les 1. Mosebok 32:24–29.

11. Hva bør vi gjøre, i samsvar med Guds åpenbarte vilje?

11 I likhet med Jakob kjenner vi ikke alle detaljene i forbindelse med gjennomføringen av Jehovas hensikt. Men når vi studerer hans Ord, ser vi i grove trekk hva vi kan vente med hensyn til «Jehovas dag». (2. Pet 3:10, 17) Vi vet for eksempel ikke nøyaktig når den dagen kommer, men vi vet at den er nær. Vi tror på det Guds Ord sier om at vi ved å avlegge et grundig vitnesbyrd i den korte tiden som er igjen, vil frelse både oss selv og dem som hører på oss. – 1. Tim 4:16.

12. Hva kan vi være forvisset om?

 12 Vi er klar over at enden kan komme når som helst. Jehovas valg av tidspunkt er ikke avhengig av at vi avlegger et personlig vitnesbyrd for hvert eneste menneske på jorden. (Matt 10:23) Men Jehova gir oss fine retningslinjer for hvordan vi kan forkynne på en effektiv måte. Vi utfører dette arbeidet i tro og gjør så godt vi kan, ved å bruke de evnene og ressursene vi har. Forkynner vi alltid i det mest produktive distriktet? Hvordan kan vi egentlig vite det på forhånd? (Les Forkynneren 11:5, 6.) Vår oppgave er å forkynne, i tillit til at Jehova vil velsigne oss. (1. Kor 3:6, 7) Vi kan være forvisset om at han ser de iherdige anstrengelsene vi gjør oss, og at han ved hjelp av sin hellige ånd vil gi oss de detaljerte retningslinjene vi måtte ha behov for. – Sal 32:8.

Søk den hellige ånds hjelp

13, 14. Nevn noen eksempler på hva Guds hellige ånd har gjort Guds tjenere kvalifisert til.

13 Men sett at vi føler oss uskikket til å påta oss et oppdrag eller delta i forkynnelsesarbeidet. Da må vi be Jehova om å gi oss sin hellige ånd for å forbedre de evnene vi bruker i tjenesten for ham. (Les Lukas 11:13.) Guds ånd kan gjøre mennesker kvalifisert for et arbeid eller et tjenesteprivilegium uansett tidligere levekår eller erfaring. Tenk for eksempel på hva som skjedde kort tid etter utgangen av Egypt: Guds ånd satte hyrder og slaver i stand til å seire over deres fiender i kamp, trass i at de ikke hadde erfaring som krigere. (2. Mos 17:8–13) Den samme ånd satte Besalel og Oholiab i stand til følge de storslåtte, inspirerte byggeplanene for tabernaklet. – 2. Mos 31:2–6; 35:30–35.

14 I nyere tid satte Guds mektige ånd Guds tjenere i stand til å dekke organisasjonens behov da det ble nødvendig for dem å begynne sin egen trykkerivirksomhet. Bror R.J. Martin, som var trykkeritilsynsmann på den tiden, fortalte i et brev hva som var blitt utrettet innen 1927. «I det rette øyeblikk åpnet Herren døren, og den store rotasjons[pressen] kom i vår besittelse, vi som ikke visste noe som helst om hvordan den var konstruert, og hvordan den virket. Men Herren vet hvordan han skal få fart på tankevirksomheten hos dem som har viet seg helt til ham. . . . Etter noen få uker klarte vi å få pressen i gang; og den er fortsatt i gang, ja, den gjør arbeid  som ikke engang produsentene ante at den kunne gjøre.» Jehova velsigner fremdeles slike oppriktige anstrengelser.

15. Hvordan kan det som står i Romerne 8:11, være til oppmuntring for dem som blir utsatt for en fristelse?

15 Jehovas ånd virker på en rekke måter. Den er der for alle Guds tjenere, og den hjelper dem til å overvinne formidable hindringer. Hva gjør vi hvis vi føler at vi holder på å gi etter for en fristelse? Vi kan finne styrke i Paulus’ ord i Romerne 7:21, 25 og 8:11. Ja, «hans ånd som oppreiste Jesus fra de døde», kan virke til gagn for oss og gi oss kraft til å vinne kampen mot kjødelige lyster. Disse ordene ble skrevet til åndssalvede kristne, men prinsippet gjelder alle Guds tjenere. Vi oppnår alle liv ved å vise tro på Kristus, ved å anstrenge oss for å undertrykke urette ønsker og ved å la oss lede av ånden.

16. Hva må vi gjøre for å få Guds hellige ånd?

16 Kan vi regne med at Gud vil gi oss sin virksomme kraft uten at vi selv gjør noe for å få den? Nei. I tillegg til at vi må be om å få den, må vi ivrig tilegne oss åndelig føde fra Guds inspirerte Ord. (Ordsp 2:1–6) Guds ånd hviler dessuten over den kristne menighet. Det at vi regelmessig er til stede på møtene, viser at vi ønsker å «høre hva ånden sier til menighetene». (Åp 3:6) Vi må også være ydmyke og reagere positivt på det vi lærer. I Ordspråkene 1:23 får vi dette rådet: «Vend om ved min irettesettelse. Da vil jeg la min ånd velle fram til dere.» Ja, Gud gir «dem som adlyder ham som sin hersker», sin hellige ånd. – Apg 5:32.

17. Med hva kan vi sammenligne virkningen av at Gud velsigner de anstrengelsene vi gjør oss?

17 Selv om vi må gjøre oss oppriktige anstrengelser for å oppnå Jehovas velsignelse, må vi huske at hardt arbeid alene ikke på noen måte er forklaringen på alle de godene Jehova har utøst over sitt folk. Dette kan sammenlignes med det som skjer når vi spiser. Vi kjenner ikke alle prosessene som er inne i bildet. Det vi vet, er at vi må spise, og at resultatene blir enda bedre hvis vi velger å spise næringsrik mat. Men det er Gud som skaffer maten til veie, og det er han som har skapt kroppen vår slik at den får næring og energi fra maten, i tillegg til at vi finner glede i å spise. På lignende måte har Jehova fastsatt kravene for evig liv, og han gir oss den hjelpen vi trenger for å oppfylle disse kravene. Han gjør mye av arbeidet, og han bør få æren for det som skjer. Men for å bli velsignet må vi samarbeide med ham ved å handle i samsvar med hans vilje. – Hag 2:18, 19.

18. Hva er du fast besluttet på å gjøre, og hvorfor?

18 Gå derfor inn for å gjøre ditt aller beste hver gang du får en oppgave. Se alltid hen til Jehova for å lykkes. (Mark 11:23, 24) Du kan være sikker på at «enhver som leter, han finner». (Matt 7:8) De som er åndssalvet, vil bli velsignet med «livets krone» i himmelen. (Jak 1:12) Kristi «andre sauer», som ønsker å bli velsignet ved hjelp av Abrahams ætt, vil glede seg over å høre Kristus si: «Kom, dere som er blitt velsignet av min Far, arv det rike som har vært beredt for dere fra verdens grunnleggelse.» (Joh 10:16; Matt 25:34) Ja, «de som blir velsignet av [Gud], de skal ta jorden i eie, . . . og de skal bo på den for evig». – Sal 37:22, 29.

Kan du forklare dette?

• Hva innebærer sann lydighet?

• Hva må vi gjøre for å bli velsignet av Gud?

• Hvordan kan vi få Guds hellige ånd, og hvordan kan den virke til gagn for oss?

[Studiespørsmål]

[Bilder på side 9]

Jakob kjempet med en engel for å få Jehovas velsignelse.

Gjør du deg like iherdige anstrengelser?

[Bilde på side 10]

Guds hellige ånd satte Besalel og Oholiab i stand til å utmerke seg ved det arbeidet de utførte