Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

«Én er deres Leder, Kristus»

«Én er deres Leder, Kristus»

 «Én er deres Leder, Kristus»

«Dere skal . . . ikke la dere kalle ’ledere’, for én er deres Leder, Kristus.» – MATT 23:10.

1. Hvem anerkjenner Jehovas vitner som sin Leder, og hvorfor?

KRISTENHETENS kirkesamfunn har mennesker som sine ledere. Katolikkene har for eksempel paven, og de ortodokse kirkene har patriarker og metropolitter. Jehovas vitner anerkjenner ikke noe menneske som sin leder. De er ikke disipler eller tilhengere av noe menneske. Dette er i overensstemmelse med denne profetiske uttalelsen, som Jehova kom med om sin Sønn: «Se, som et vitne for folkegruppene har jeg gitt ham, som en leder og befalingsmann for folkegruppene.» (Jes 55:4) Den internasjonale menighet av salvede kristne og deres medarbeidere, de «andre sauer», ønsker ikke å ha noen annen leder enn ham som Jehova har gitt dem. (Joh 10:16) De støtter det Jesus selv sa: «Én er deres Leder, Kristus.» – Matt 23:10.

Israels åndelige Fyrste

2, 3. Hvilken aktiv rolle spilte Guds Sønn i Israel?

2 Flere hundre år før den kristne menighet ble grunnlagt, hadde Jehova satt en engel til leder for sitt folk, Israel. Etter at israelittene var blitt ført ut av Egypt, sa Jehova til dem: «Se, jeg sender en engel foran deg for å bevare deg på veien og for å føre deg til det sted som jeg har beredt. Ta deg i akt på grunn av ham og adlyd hans røst. Sett deg ikke opp mot ham, for han kommer ikke til å tilgi deres overtredelse; for mitt navn er i ham.» (2. Mos 23:20, 21) Det er rimelig å tro at denne engelen, som ’Jehovas navn var i’, var Jehovas førstefødte Sønn.

3 Før Guds Sønn ble født som menneske, hadde han tydeligvis navnet Mikael. I Daniels bok blir Mikael kalt «deres [Israels] fyrste». (Dan 10:21) Disippelen Judas viser at Mikael lenge før Daniels tid var engasjert i ting som hadde med Israel å gjøre. Det ser ut til at Satan, etter at Moses var død, ønsket å bruke Moses’ legeme for å fremme sine egne interesser  på en eller annen måte, kanskje ved å få israelittene til å gjøre seg skyldig i avgudsdyrkelse. Mikael grep inn for å forhindre det. Judas skriver: «Da erkeengelen Mikael hadde en uoverensstemmelse med Djevelen og diskuterte med ham om Moses’ legeme, våget han ikke å komme med en spottende dom mot ham, men sa: ’Måtte Jehova refse deg.’» (Jud 9) En tid senere, før beleiringen av Jeriko, var det uten tvil Mikael, «fyrsten over Jehovas hær», som viste seg for Josva for å forsikre ham om at Jehova var med ham. (Les Josva 5:13–15.) Da en demonfyrste forsøkte å hindre en engel i å overbringe et viktig budskap til profeten Daniel, kom erkeengelen Mikael og hjalp denne engelen. – Dan 10:5–7, 12–14.

Den forutsagte Lederen kommer

4. Hvilken profeti ble overbrakt til Daniel om Messias’ komme?

4 Før denne hendelsen hadde Jehova sendt engelen Gabriel til Daniel for å overbringe en profeti om at «Messias, Lederen», skulle komme. (Dan 9:21–25) * Om høsten i år 29, nøyaktig til fastsatt tid ifølge profetien, ble Jesus døpt av Johannes. Den hellige ånd ble utøst over Jesus, og derved ble han Den Salvede – Kristus, Messias. (Matt 3:13–17; Joh 1:29–34; Gal 4:4) Som Messias skulle han bli en uovertruffen Leder.

5. Hvordan opptrådte Jesus som Leder mens han utførte sin jordiske tjeneste?

5 Da Jesus begynte sin jordiske tjeneste, viste han helt fra første stund at han var «Messias, Lederen». Han begynte å velge ut sine disipler, og han utførte sitt første mirakel. (Joh 1:35 til 2:11) Disiplene fulgte ham når han reiste på kryss og tvers i landet og forkynte det gode budskap om Riket. (Luk 8:1) Han lærte dem opp i forkynnelsesarbeidet og foregikk med et godt eksempel ved å ta ledelsen i å forkynne og undervise. (Luk 9:1–6) Kristne eldste i vår tid bør etterligne ham.

6. På hvilken måte viste Jesus at han er Hyrde og Leder?

6 Jesus pekte på en annen side ved sitt lederskap ved å sammenligne seg selv med en kjærlig hyrde. Hyrdene i Palestina ledet saueflokkene i bokstavelig forstand. W.M. Thomson skrev: «Hyrden går foran, ikke bare for å vise vei, men også for å se om veien er framkommelig og sikker. . . . Med staven styrer og leder han flokken til de grønne beitemarkene og beskytter den mot fiender.» (The Land and the Book) Jesus viste at han virkelig er Hyrde og Leder. Han sa: «Jeg er den gode hyrde; den gode hyrde overgir sin sjel for sauene. Mine sauer hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg.» (Joh 10:11, 27) I samsvar med det han hadde sagt, døde han en offerdød for sine sauer, men Jehova «oppreiste ham til å være leder og Frelser». – Apg 5:31, The New Jerusalem Bible; Hebr 13:20.

Tilsynsmann for den kristne menighet

7. Ved hjelp av hva fører Jesus tilsyn med den kristne menighet?

7 Kort tid før den oppstandne Jesus steg opp til himmelen, sa han til disiplene: «All myndighet i himmelen og på jorden er blitt gitt meg.» (Matt 28:18) Jehova sørget for at Jesus sendte disiplene den hellige ånd for å styrke dem i den kristne sannhet. (Joh 15:26) Jesus utøste ånden over de første kristne på pinsedagen i år 33. (Apg 2:33) Dette markerte grunnleggelsen av den kristne menighet. I himmelen innsatte Jehova sin Sønn som Leder for menigheten på jorden. (Les Efeserne 1:22; Kolosserne 1:13, 18.) Jesus leder den kristne menighet  ved hjelp av Jehovas hellige ånd, og engler som er «ham underlagt», står til hans tjeneste. – 1. Pet 3:22.

8. Hvilket jordisk redskap brukte Kristus i det første århundre for å lede disiplene, og hvem bruker han i dag?

8 Ved hjelp av den hellige ånd gav Kristus også «gaver i form av mennesker», noen «som hyrder og lærere» i menigheten. (Ef 4:8, 11) Paulus kom med denne oppfordringen til kristne tilsynsmenn: «Gi akt på dere selv og på hele hjorden, som den hellige ånd har utnevnt dere til tilsynsmenn i, til å være hyrder for Guds menighet.» (Apg 20:28) Da den kristne menighet fikk sin begynnelse, var alle disse tilsynsmennene åndssalvede menn. Apostlene og de eldste i menigheten i Jerusalem tjente som et styrende råd. Ved hjelp av dette styrende råd ledet Kristus hele gruppen av sine salvede «brødre» på jorden. (Hebr 2:11; Apg 16:4, 5) Nå i endens tid har Kristus betrodd «alt det han eier» – alle Rikets jordiske interesser – til sin «tro og kloke slave» og dens styrende råd, en gruppe salvede kristne menn som representerer slaveklassen. (Matt 24:45–47) De salvede og de andre sauer, som samarbeider med dem, forstår at når de lar seg lede av vår tids styrende råd, følger de i virkeligheten sin Leder, Kristus.

Kristus setter i gang forkynnelsesarbeidet

9, 10. Hvordan ledet Kristus utviklingen med hensyn til utbredelsen av det gode budskap?

9 Helt fra begynnelsen ledet Jesus personlig det verdensomfattende forkynnelses- og undervisningsarbeidet. Han fastsatte i hvilken rekkefølge jordens befolkning skulle gjøres kjent med det gode budskap om Riket. Mens han selv tjente her på jorden, sa han til apostlene: «Gå ikke ut på nasjonenes vei, og dra ikke inn i en samaritansk by; men gå i stedet hele tiden til de bortkomne sauene av Israels hus. Når dere går av sted, skal dere forkynne og si: ’Himlenes rike er kommet nær.’» (Matt 10:5–7) De forkynte iherdig blant jøder og proselytter, spesielt etter pinsedagen. – Apg 2:4, 5, 10, 11; 5:42; 6:7.

10 Senere, ved hjelp av den hellige ånd, sørget Jesus for at samaritanene og deretter andre ikke-jøder fikk høre budskapet. (Apg 8:5, 6, 14–17; 10:19–22, 44, 45) Med tanke på at det gode budskap skulle utbres blant nasjonene, gikk Jesus personlig til handling for å få Saulus fra Tarsus til å bli en kristen. Jesus gav denne befalingen til disippelen Ananias: «Reis deg, gå til den gaten som kalles Den rette, og søk i Judas’ hus etter en mann som heter Saulus, fra Tarsus. . . . Gå av sted, for denne mannen er et utvalgt kar for meg til å bære mitt navn ut til nasjonene så vel som  til konger og Israels sønner.» (Apg 9:3–6, 10, 11, 15) «Denne mannen» ble apostelen Paulus. – 1. Tim 2:7.

11. Hvordan sørget Jesus, ved hjelp av den hellige ånd, for at forkynnelsesarbeidet ble utvidet?

11 Da tiden var inne til at budskapet om Riket skulle forkynnes blant ikke-jødiske nasjoner, ble Paulus under himmelsk ledelse sendt ut på misjonsreiser i Lilleasia og videre til Europa. I Lukas’ beretning i Apostlenes gjerninger står det: «Mens de [kristne profeter og lærere i menigheten i Antiokia i Syria] offentlig tjente Jehova og fastet, sa den hellige ånd: ’Ta ut blant dere Barnabas og Saulus for meg til den gjerning som jeg har kalt dem til.’ Da fastet de og bad og la hendene på dem og lot dem dra.» (Apg 13:2, 3) Jesus hadde selv kalt Saulus fra Tarsus til å være hans ’utvalgte kar’ og bære hans navn ut til nasjonene; det var altså Jesus, menighetens Leder, som var drivkraften bak dette. At Jesus ledet arbeidet ved hjelp av den hellige ånd, ble tydelig under Paulus’ andre misjonsreise. Beretningen sier at «Jesu ånd», det vil si, Jesus gjennom den hellige ånd, ledet Paulus og hans reisefeller med hensyn til hvor de skulle dra, og et syn fikk dem til å reise til Europa. – Les Apostlenes gjerninger 16:6–10.

Jesus leder menigheten

12, 13. Hvordan viser Åpenbaringen at Jesus følger nøye med i det som skjer i den enkelte menighet?

12 Jesus fulgte nøye med i det som skjedde i menighetene av hans salvede etterfølgere i det første århundre. Han hadde god kjennskap til hvordan det stod til med åndeligheten i den enkelte menighet. Det framgår tydelig av det vi leser i Åpenbaringen, kapitlene 2 og 3. Han navngir sju menigheter, som alle lå i Lilleasia. (Åp 1:11) Vi har all grunn til å tro at han hadde like god kjennskap til den åndelige tilstand i de andre menighetene på jorden på den tiden. – Les Åpenbaringen 2:23.

13 Jesus roste noen av menighetene for deres utholdenhet, deres trofasthet under prøve og deres lojalitet mot hans ord, og for at de tok avstand fra de frafalne. (Åp 2:2, 9, 13, 19; 3:8) På den annen side kom han med klar veiledning til flere menigheter fordi deres kjærlighet til ham hadde kjølnet, fordi de tillot avgudsdyrkelse og utukt, og fordi de tolererte sektvesen. (Åp 2:4, 14, 15, 20; 3:15, 16) Som en kjærlig åndelig tilsynsmann – også for dem som han rettet en alvorlig formaning til – sa han: «Alle dem som jeg nærer hengivenhet for, irettesetter og tukter jeg. Vær derfor nidkjær og vis anger.» (Åp 3:19) Selv om han befant seg i himmelen, ledet han menighetene av disipler på jorden gjennom den hellige ånd. Han avsluttet budskapene til disse menighetene med ordene: «La den som har øre, høre hva ånden sier til menighetene.» – Åp 3:22.

14–16. (a) Hvordan har Jesus vist seg å være en modig Leder for Jehovas folk på jorden? (b) Hva har det ført til at Jesus har vært «med» sine disipler «alle dager inntil avslutningen på tingenes ordning»? (c) Hva skal vi drøfte i den neste artikkelen?

14 Vi har sett at erkeengelen Mikael (Jesus) viste seg å være en modig Leder for  Israel. Senere var Jesus en modig Leder og en kjærlig Hyrde for de første disiplene. Mens han tjente her på jorden, tok han ledelsen i forkynnelsesarbeidet. Og etter sin oppstandelse førte han nøye tilsyn med utbredelsen av det gode budskap om Riket.

15 Ved hjelp av den hellige ånd skulle Jesus til slutt sørge for at forkynnelsesarbeidet ble utført like til jordens ender. Før han steg opp til himmelen, sa han til disiplene: «Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være vitner om meg både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og til den fjerneste del av jorden.» (Apg 1:8; les 1. Peter 1:12.) Under Jesu ledelse ble det avlagt et kolossalt stort vitnesbyrd i det første århundre. – Kol 1:23.

16 Men Jesus viste at dette arbeidet skulle fortsette helt inn i endens tid. Etter at han hadde gitt sine etterfølgere i oppdrag å forkynne og gjøre disipler blant alle nasjonene, gav han dem dette løftet: «Jeg er med dere alle dager inntil avslutningen på tingenes ordning.» (Matt 28:19, 20) Etter at han fikk kongemakt i 1914, er han mer enn noen gang «med» sine disipler og aktiv som deres Leder. I den neste artikkelen skal vi drøfte hans intense aktivitet siden 1914.

[Fotnote]

^ avsn. 4 Denne profetien blir drøftet i kapittel 11 i boken Gi akt på Daniels profeti!

Repetisjonsspørsmål

• Hvordan viste Guds Sønn seg å være en aktiv Leder i Israel?

• Ved hjelp av hva leder Kristus sin menighet på jorden?

• Hvordan har Kristus ledet utbredelsen av det gode budskap?

• Hva er det som viser at Kristus nøye overvåker den åndelige tilstanden i hver enkelt menighet?

[Studiespørsmål]

[Bilde på side 21]

«Jeg sender en engel foran deg»

[Bilde på side 23]

Som i det første århundre bruker Jesus «gaver i form av mennesker» som hyrder for sin hjord