Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hvem kan utfri dem som roper om hjelp?

Hvem kan utfri dem som roper om hjelp?

 Hvem kan utfri dem som roper om hjelp?

«Gud, gi dine rettslige avgjørelser til kongen . . . For han skal utfri den fattige som roper om hjelp.» – SAL 72:1, 12.

1. Hva lærer vi om Guds barmhjertighet i tilfellet med David?

SÅ HJERTEVARMENDE disse ordene er! De ble sannsynligvis nedskrevet av kong David i det gamle Israel. Flere år tidligere hadde han hatt samvittighetskvaler etter å ha begått ekteskapsbrudd med Batseba. Den gangen bønnfalt han Gud: «Utslett mine overtredelser i samsvar med dine mange barmhjertighetsgjerninger. . . . min synd står stadig for meg. . . . Se, med misgjerning ble jeg frambrakt under fødselsveer, og i synd unnfanget min mor meg.» (Sal 51:1–5) Jehova er barmhjertig. Han tar vår nedarvede syndige tilstand i betraktning.

2. Hvordan kan Salme 72 hjelpe oss?

2 Jehova forstår den sørgelige situasjonen vi befinner oss i. Men han har forutsagt at hans salvede Konge «skal utfri den fattige som roper om hjelp, likeså den nødstilte og den som ingen hjelper har. Han skal synes synd på den ringe og den fattige, og de fattiges sjeler skal han frelse». (Sal 72:12, 13) Hvordan kommer dette til å skje? Salme 72 gir oss svaret. Denne sangen, som handler om Davids sønn Salomos kongedømme,  utgjør et forhåndsglimt av hvordan Guds Sønns styre skal befri menneskene for nød og lidelse.

Et forhåndsglimt av Kristi styre

3. Hva bad Salomo om, og hva gav Gud ham?

3 Etter at David hadde gitt befaling om at Salomo skulle gjøres til konge, gav David på sine eldre dager Salomo bestemte retningslinjer, som Salomo trofast fulgte. (1. Kong 1:32–35; 2:1–3) Senere viste Jehova seg for Salomo i en drøm og sa: «Be om det du vil jeg skal gi deg.» Salomo bad bare om én ting: «Gi . . . din tjener et lydig hjerte til å dømme ditt folk, til å skjelne mellom godt og ondt.» Siden Salomo hadde et slikt ydmykt ønske, gav Gud ham det han bad om, og mer til. – 1. Kong 3:5, 9–13.

4. Hva sa en annen hersker om Salomos styre?

4 Med Jehovas velsignelse førte Salomos styre til en periode med fred og velstand som det aldri har vært maken til under noe jordisk styre. (1. Kong 4:25) Blant dem som kom for å se hvordan forholdene var under Salomos styre, var dronningen av Saba og hennes store følge. Hun sa til Salomo: «Sant har det ord vist seg å være som jeg hørte i mitt eget land.» Og hun tilføyde: «Jeg var ikke blitt fortalt halvparten. Du har i visdom og velstand overgått det ryktet som jeg hørte.» (1. Kong 10:1, 6, 7) Jesus hadde langt større visdom, og han kunne derfor med rette si om seg selv: «Se, her er mer enn Salomo.» – Matt 12:42.

Velsignelser under den større Salomo

5. Hva forteller Salme 72, og hva viste Jesus da han var på jorden?

5 Vi skal nå se nærmere på Salme 72 for å lære mer om de velsignelsene vi vil få oppleve under Kongen, Jesus Kristus, den større Salomo. (Les Salme 72:1–4.) Denne salmen viser hvordan Jehova ser på «det fyrstelige herredømme» som skal utøves av hans Sønn, ’Fredsfyrsten’, Jesus Kristus. (Jes 9:6, 7) Under Jehovas ledelse vil den større Salomo ’føre saken for de nødstilte og frelse den fattiges sønner’. Hans styre kommer til å bli kjennetegnet av fred og rettferdighet. Da Jesus var på jorden, viste han i liten målestokk hva han skal gjøre i sitt kommende, tusenårige styre. – Åp 20:4.

6. Hva gjorde Jesus som gir oss et forhåndsglimt av det han skal gjøre under Rikets styre?

6 Tenk på noe av det som Jesus Kristus gjorde mens han var her på jorden, og som gir oss et forhåndsglimt av det han kommer til å gjøre for menneskene som en oppfyllelse av Salme 72. Det gjør inntrykk på oss å se den store medfølelse han hadde med dem som led. (Matt 9:35, 36; 15:29–31) En spedalsk mann kom til Jesus og bønnfalt ham: «Hvis du bare vil, kan du gjøre meg ren.» Jesus svarte: «Jeg vil. Bli ren.» Og mannen ble helbredet! (Mark 1:40–42) Senere møtte Jesus en enke som hadde mistet sin eneste sønn. Han fikk «medlidenhet med henne». Han sa til sønnen hennes: «Stå opp!» Og han ble levende igjen! – Luk 7:11–15.

7, 8. Nevn noen eksempler på at Jesus brukte sin evne til å helbrede.

7 Jehova gav Jesus makt til å utføre mirakler. Det ser vi av tilfellet med «en kvinne  som hadde hatt blødninger i tolv år». Selv om «hun var blitt påført mange smerter av mange leger og hadde brukt opp alt hun eide», var hun faktisk blitt verre. Kvinnen gikk inn i folkemengden og rørte ved Jesus – noe som var et brudd på Loven, ettersom hun hadde blødninger. (3. Mos 15:19, 25) Jesus kjente at det gikk en kraft ut fra ham, og spurte derfor hvem som hadde rørt ved ham. «Redd og skjelvende» kom kvinnen og «falt ned for ham og fortalte ham hele sannheten». Jesus forstod at Jehova hadde helbredet kvinnen, og han behandlet henne vennlig og sa: «Datter, din tro har gjort deg frisk. Gå i fred og vær frisk fra din alvorlige sykdom.» – Mark 5:25–27, 30, 33, 34.

8 Ja, ved sin gudgitte evne til å helbrede gjorde Jesus syke mennesker friske, men dette må også ha hatt en mektig virkning på dem som var vitne til det. Det var for eksempel mange som så Jesus helbrede folk før han holdt sin berømte bergpreken, og det må ha gjort sterkt inntrykk på dem. (Luk 6:17–19) Døperen Johannes sendte to sendebud av sted for å få bekreftet at Jesus var Messias. Da disse kom fram, så de at Jesus «leget . . . mange for sykdommer og alvorlige lidelser og onde ånder, og han skjenket mange blinde synet». Jesus sa da til de to: «Fortell Johannes hva dere har sett og hørt: Blinde får synet, uføre går, spedalske blir renset, og døve hører, døde blir oppreist, og for fattige blir det gode budskap forkynt.» (Luk 7:19–22) Så oppmuntret Johannes må ha blitt da han fikk høre dette!

9. Hva var Jesu mirakler forhåndsglimt av?

9 Den lindring for smerte og lidelse som Jesus brakte da han var her på jorden, hadde bare midlertidig virkning. De som han helbredet eller oppreiste, døde jo med tiden. Men de miraklene Jesus utførte, var forhåndsglimt av den varige lindringen menneskeheten vil erfare under hans messianske styre.

Jorden skal snart bli et paradis!

10, 11. (a) Hvor lenge vil Rikets velsignelser vare, og hvordan kommer Jesu styre til å være? (b) Hvem kommer til å være med Kristus i paradiset, og hva vil han måtte gjøre for å få leve evig?

10 Prøv å forestille deg hvordan livet kommer til å bli i paradiset her på jorden. (Les Salme 72:5–9.) De som tilber den eneste sanne Gud, vil kunne glede seg over livet i paradiset så lenge solen og månen er til – ja for evig! Kongen, Jesus Kristus, skal utøve et styre som vil være forfriskende, ’som regn på nyslått gress og som øsende regnskurer som væter jorden’.

11 Når du ser for deg hvordan denne salmen vil få sin oppfyllelse, får du ikke da et sterkt ønske om å leve evig på en paradisisk jord? Den pælfestede ugjerningsmannen ble utvilsomt veldig glad da Jesus sa til ham: «Du skal være med meg i Paradiset.» (Luk 23:43) I løpet av Jesu tusenårige styre kommer denne mannen til å få livet tilbake. Hvis han underordner seg Kristi styre, kan han i all evighet få oppleve fullkommen helse og fullkommen lykke her på jorden.

12. Hvilken mulighet får de urettferdige som blir oppreist under Kristi tusenårige styre?

12 Under styret til den større Salomo, Jesus Kristus, «skal den rettferdige spire», eller ha framgang. (Sal 72:7) Kristi kjærlighet og store omsorg vil komme til uttrykk «i overflod», akkurat som da han var på jorden. I Guds lovte, nye verden vil også «de urettferdige» som har fått livet tilbake, bli vist kjærlighet og få mulighet til å rette seg etter Jehovas normer, slik at de kan få leve. (Apg 24:15) De som nekter å oppfylle Guds krav, vil naturligvis ikke få lov til å fortsette å leve og ødelegge den fred og ro som skal herske i den nye verden.

13. Hvor omfattende kommer Rikets styre til å være, og hvorfor vil freden aldri bli ødelagt?

13 Det at den større Salomo kommer til å herske over hele jorden, framgår av disse  ordene: «Han skal ha undersåtter fra hav til hav og fra Elven [Eufrat] til jordens ender. For ham skal de som bor i vannløse områder, bøye seg, og hans fiender – støv skal de slikke.» (Sal 72:8, 9) Ja, Jesus Kristus skal herske over hele jorden. (Sak 9:9, 10) Alle de som anerkjenner hans herredømme og verdsetter dets velsignelser, vil «bøye seg», som tegn på at de villig underordner seg. På den annen side kommer syndere som ikke angrer, billedlig talt til å bli avskåret når de er ’hundre år gamle’. (Jes 65:20) De ’skal slikke støv’.

Jesus har medfølelse med oss

14, 15. Hvordan vet vi at Jesus forstår menneskenes følelser og «skal utfri den fattige som roper om hjelp»?

14 Syndige mennesker befinner seg i en bedrøvelig tilstand og har desperat behov for hjelp. Men det finnes håp. (Les Salme 72:12–14.) Jesus, den større Salomo, har medfølelse med oss fordi han forstår vår ufullkomne tilstand. Jesus led for rettferdighetens sak, og Gud tillot at han ble utsatt for prøvelser som han måtte utholde helt alene. Ja, Jesus ble utsatt for så stor følelsesmessig påkjenning at «hans svette ble som bloddråper som falt til jorden»! (Luk 22:44) Senere, da han hang på torturpælen, ropte han: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» (Matt 27:45, 46) Til tross for alt det Jesus led, og selv om Satan gjorde alt han kunne for å få ham til å vende Jehova ryggen, var han trofast mot Jehova Gud.

15 Vi kan være sikker på at Jesus ser våre plager og lidelser, og at «han skal utfri den fattige som roper om hjelp, likeså den nødstilte og den som ingen hjelper har». Med den samme kjærlige omsorg som den hans Far viser, kommer Jesus til å ’lytte til de fattige, helbrede dem som har et sønderknust hjerte, og forbinde deres smertefulle steder’. (Sal 69:33; 147:3) Jesus kan «vise medfølelse med våre svakheter», for han «er blitt prøvd i alle henseender i likhet med oss». (Hebr 4:15) Så godt det er å vite at Kongen, Jesus Kristus, nå hersker i himmelen og ser fram til at han snart skal fjerne menneskenes smerter!

16. Hvorfor var Salomo i stand til å ha medfølelse med sine undersåtter?

16 Fordi Salomo hadde visdom og innsikt, syntes han uten tvil «synd på den ringe». Han opplevde også selv mange triste og traumatiske hendelser i livet. Hans bror Amnon voldtok hans søster Tamar, og hans bror Absalom drepte Amnon for det han hadde gjort. (2. Sam 13:1, 14, 28, 29) Absalom tilranet seg Davids trone, men kuppet mislyktes, og han ble drept av Joab. (2. Sam 15:10, 14; 18:9, 14) Senere forsøkte Salomos bror Adonja å tilrane seg kongemakten. Hvis han hadde klart det, ville det uten tvil ha betydd døden for Salomo. (1. Kong 1:5) Det Salomo sa i en bønn ved innvielsen av Jehovas tempel, viser at han forstod menneskenes lidelser. Han bad med tanke på sine undersåtter: «Enhver av dem kjenner sin egen plage og sin egen smerte . . . måtte du [Jehova] tilgi og gi enhver etter alle hans veier.» – 2. Krøn 6:29, 30.

17, 18. Hva har noen av Guds tjenere å kjempe med, men hva hjelper dem til å holde ut?

17 ’Vår egen smerte’ kan skyldes ettervirkninger  av ting vi har gjort tidligere i livet. Mary *, et Jehovas vitne i 30-årene, skriver: «Jeg har all grunn til å være glad, men fortiden dukker ofte opp i tankene mine og får meg til å føle skam og avsky. Jeg blir trist og lei meg og har lett for å gråte, som om alt sammen skjedde i går. Minner jeg ikke blir kvitt, gjør at jeg føler meg overmannet av skyldfølelse og følelsen av ikke å være noe verd.»

18 Mange av Guds tjenere kan kjenne seg igjen i dette. Men hva kan hjelpe dem til å få den styrke de trenger for å holde ut? «Sanne venner og en åndelig familie gir meg stor glede», sier Mary. «Jeg prøver også å fokusere på Jehovas løfter for framtiden, og jeg er sikker på at mine rop om hjelp vil bli forandret til gledesrop.» (Sal 126:5) Vi må sette vårt håp til den foranstaltning Gud har truffet ved sin Sønn, hans utnevnte Hersker. Det var forutsagt om ham: «Han skal synes synd på den ringe og den fattige, og de fattiges sjeler skal han frelse. Fra undertrykkelse og fra vold skal han gjenløse deres sjel, og deres blod skal være dyrebart i hans øyne.» (Sal 72:13, 14) Så oppmuntrende disse ordene er!

En ny verden med overflod i vente

19, 20. (a) Hvilket problem vil bli fjernet under Kristi styre, slik det framgår av Salme 72? (b) Hvem bør få størstedelen av æren for Kristi styre, og hvordan ser du på det som dette styret skal utrette?

19 Forsøk igjen å se for deg Guds nye verden, hvor rettskafne mennesker skal leve under den større Salomos styre. «Det skal bli rikelig med korn på jorden», sier Bibelen. «På fjellenes topp skal det være en overflod.» (Sal 72:16) Det er jo ikke vanlig at det vokser korn på fjelltoppene, så disse ordene understreker hvor fruktbar jorden kommer til å bli. Avlingene «skal være som på Libanon», et område som gav rik avkastning i Salomos regjeringstid. Bare tenk: aldri mer matmangel, underernæring og sult! Alle vil da kunne glede seg over et «gjestebud . . . med retter som er rike på olje». – Jes 25:6–8; 35:1, 2.

20 Hvem vil få æren for alle disse velsignelsene? Først og fremst den evige Konge og universets Hersker, Jehova Gud. Ja, da vil vi alle med glede stemme i den avsluttende delen av denne vakre og hjertevarmende sangen: «Måtte hans navn [Kongens, Jesu Kristi, navn] bestå til uavgrenset tid; måtte hans navn vokse framfor solen, og måtte de velsigne seg ved hjelp av ham; måtte alle nasjoner prise ham lykkelig. Velsignet være Jehova Gud, Israels Gud, som alene gjør underfulle gjerninger. Og velsignet være hans herlige navn til uavgrenset tid, og måtte hans herlighet fylle hele jorden. Amen og amen.» – Sal 72:17–19.

[Fotnote]

^ avsn. 17 Navnet er forandret.

Hva svarer du?

• Hva er Salme 72 et profetisk forhåndsglimt av?

• Hvem er den større Salomo, og hvor omfattende kommer hans styre til å være?

• Hvilke av de velsignelsene som er forutsagt i Salme 72, ser du mest fram til?

[Studiespørsmål]

[Bilde på side 29]

Hva ble forbilledlig framstilt ved velstanden under Salomos styre?

[Bilde på side 32]

Et liv i paradiset under den større Salomo er verdt alle de anstrengelser vi nå må gjøre oss