Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

’Tal Guds ord med frimodighet’

’Tal Guds ord med frimodighet’

 ’Tal Guds ord med frimodighet’

«De ble . . . fylt med den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet.» – APG 4:31.

1, 2. Hvorfor bør vi gjøre vårt beste i forkynnelsesarbeidet?

TRE dager før sin død sa Jesus til sine disipler: «Dette gode budskap om riket skal bli forkynt på hele den bebodde jord til et vitnesbyrd for alle nasjonene; og så skal enden komme.» Før den oppstandne Jesus steg opp til himmelen, befalte han sine etterfølgere å ’gjøre disipler av mennesker av alle nasjonene, og lære dem å holde alt det han hadde befalt dem’. Han lovte dem at han skulle være med dem «alle dager inntil avslutningen på tingenes ordning». – Matt 24:14; 26:1, 2; 28:19, 20.

2 Som Jehovas vitner deltar vi aktivt i et arbeid som begynte i det første århundre. Det livreddende arbeidet som går ut på å forkynne om Riket og gjøre disipler, er det viktigste arbeidet som finnes. Vi bør derfor gjøre vårt beste i forkynnelsesarbeidet! I denne artikkelen skal vi se hvordan det at vi blir ledet av den hellige ånd, hjelper oss til å tale med frimodighet når vi forkynner. De to neste artiklene viser hvordan Jehovas ånd kan hjelpe oss til å undervise på en god måte og delta regelmessig i forkynnelsen.

Vi trenger frimodighet

3. Hvorfor trenger vi frimodighet for å forkynne om Riket?

3 Det arbeidet som Gud har gitt oss  – å forkynne om Riket – er et privilegium uten sidestykke. Men det kan by på utfordringer. Selv om det er noen som villig tar imot det gode budskap om Guds rike, er det mange som er lik menneskene på Noahs tid. De «gav ikke akt før flommen kom og feide dem alle bort,» sa Jesus. (Matt 24:38, 39) Noen spotter og motarbeider oss. (2. Pet 3:3) Motstanden kan komme fra myndighetspersoner, medelever eller kolleger og til og med fra vår nærmeste familie. I tillegg har vi våre egne svakheter å stri med, for eksempel sjenanse eller frykt for å bli avvist. En mengde faktorer kan gjøre det vanskelig for oss å tale Guds ord «med frimodighet». (Ef 6:19, 20) Men vi trenger frimodighet for å kunne fortsette å tale Guds ord. Hva kan hjelpe oss til å være frimodige?

4. (a) Hva er frimodighet? (b) Hvordan klarte Paulus å oppby frimodighet til å tale til tessalonikerne?

4 Det greske ordet som er oversatt med «frimodighet», betyr også «fritalenhet, åpenhjertighet». Ordet overbringer tanken om mot, sikkerhet og fryktløshet. Å være frimodig er ikke det samme som å være uforskammet eller altfor direkte. (Kol 4:6) Vi ønsker både å opptre frimodig og å være fredsommelige overfor alle. (Rom 12:18) Når vi forkynner det gode budskap om Guds rike, må vi derfor bevare likevekten mellom det å være frimodig og det å være taktfull, slik at vi ikke uforvarende støter noen. Hvis vi skal være frimodige, må vi ha visse egenskaper som vi må anstrenge oss for å framelske. Men en slik frimodighet er ikke bare et resultat av vår egen kraft eller av selvtillit. Hvordan klarte apostelen Paulus og hans reisefeller å ’oppby frimodighet til å tale’ til dem i Tessalonika etter å ha blitt ’uforskammet behandlet i Filippi’? «Ved vår Guds hjelp,» skrev Paulus. (Les 1. Tessaloniker 2:2.) Jehova Gud kan ta bort vår frykt og gi oss en lignende frimodighet.

5. Hvordan fikk Peter, Johannes og andre disipler hjelp fra Jehova til å være frimodige?

5 Da apostlene Peter og Johannes stod foran «[folkets] styresmenn og eldste og skriftlærde», sa de: «Døm selv om det er rettferdig i Guds øyne å høre mer på dere enn på Gud. Men vi for vår del kan ikke holde opp med å tale om de ting vi har sett og hørt.» De og deres trosfeller bad ikke om at forfølgelsen måtte ta slutt. Nei, de bad: «Jehova, gi akt på deres trusler og gi dine slaver å fortsette å tale ditt ord med all frimodighet.» (Apg 4:5, 19, 20, 29) Hvordan besvarte Jehova denne bønnen? (Les Apostlenes gjerninger 4:31.) Han hjalp dem ved sin hellige ånd til å oppby frimodighet. Guds ånd kan gjøre det samme for oss. Hvordan kan vi få Guds ånd og bli ledet av den i vår tjeneste?

Hvordan vi kan bli frimodige

6, 7. Hva er den mest direkte måten å få Guds hellige ånd på? Nevn noen eksempler.

6 Den mest direkte måten å få Guds hellige ånd på er å be om den. Jesus sa til sine tilhørere: «Når . . . dere, enda dere er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer vil ikke da Faderen i himmelen gi hellig ånd til dem som ber ham!» (Luk 11:13) Ja, vi bør stadig be om å få den hellige ånd. Hvis vi kvier oss for å delta i visse grener av tjenesten, for eksempel gatearbeid, uformell forkynnelse eller forkynnelse i forretningsdistrikter, kan vi be Jehova om hans ånd og be ham om å hjelpe oss til å oppby den frimodighet vi trenger. – 1. Tess 5:17.

7 Det var det Rosa, en kristen kvinne, gjorde. * En dag da hun var på jobb, så hun at en skolelærer hun arbeider sammen med, satt og leste en rapport fra en annen skole om mishandling av barn. Læreren ble så rystet over det hun leste, at hun utbrøt: «Hvordan skal det gå med denne verden?»  Rosa kunne ikke la en slik mulighet til å forkynne gå fra seg. Hva gjorde hun for å få mot til å snakke med henne? «Jeg bad til Jehova om at hans ånd måtte hjelpe meg,» sier Rosa. Hun fikk mulighet til å avlegge et fint vitnesbyrd og avtalte at de skulle snakkes mer senere. Tenk også på Milane, en fem år gammel jente i New York. Hun sier: «Mamma og jeg ber alltid til Jehova før jeg går på skolen.» Hva ber de om? At Milane må få styrke til å være frimodig og fortelle om sin Gud. «Det har hjulpet Milane til å forklare sitt syn på fødselsdager og høytider og hvorfor hun ikke deltar i feiringene,» sier moren hennes. Viser ikke disse eksemplene at bønn hjelper en til å oppby frimodighet?

8. Hva kan vi lære av Jeremia om frimodighet?

8 Tenk også på hva som hjalp profeten Jeremia til å være frimodig. Da Jehova utnevnte ham som profet for nasjonene, svarte han: «Se, jeg vet virkelig ikke hvordan jeg skal tale, for jeg er bare en gutt.» (Jer 1:4–6) Men etter hvert ble Jeremia så iherdig og energisk i tjenesten at mange betraktet ham som en ulykkesprofet. (Jer 38:4) I over 65 år forkynte han Jehovas dommer med frimodighet. Han var så godt kjent i Israel for sin fryktløse og modige forkynnelse at da folk hørte Jesus tale med frimodighet over 600 år senere, trodde noen at Jeremia hadde stått opp fra de døde! (Matt 16:13, 14) Hvordan klarte Jeremia, som nølte med å ta imot oppdraget, å overvinne sin tilbakeholdenhet? Han sier: «I mitt hjerte ble [Guds ord] som en brennende ild, innestengt i mine ben; og jeg ble trett av å holde igjen.» (Jer 20:9) Ja, Jehovas ord styrket Jeremia og drev ham til å tale.

9. Hvorfor kan Guds ord påvirke oss på samme måte som det påvirket Jeremia?

9 I sitt brev til hebreerne skrev Paulus: «Guds ord er levende og utfolder kraft og er skarpere enn noe tveegget sverd og trenger så langt inn at det skiller sjel og ånd, og ledd og deres marg, og kan skjelne hjertets tanker og hensikter.» (Hebr 4:12) Guds budskap, eller ord, kan påvirke oss, slik det påvirket Jeremia. Husk at selv om mennesker ble brukt til å nedskrive Bibelen, er ikke Bibelen en samling bøker som inneholder menneskers visdom, for den ble inspirert av Gud. I 2. Peter 1:21 leser vi: «Aldri er en profeti blitt frambrakt ved et menneskes vilje, men mennesker talte ord fra Gud mens de ble båret av sted av hellig ånd.» Når vi tar oss tid til å studere Bibelen på en meningsfylt måte, blir sinnet vårt fylt med et budskap som er inspirert av den hellige ånd. (Les 1. Korinter 2:10.) Det budskapet kan bli «som en brennende ild» inni oss, som vi ikke klarer å holde igjen.

10, 11. (a) Hvordan bør vi studere Bibelen hvis vi ønsker å forkynne med frimodighet? (b) Nevn minst ett skritt du har tenkt å ta for å forbedre kvaliteten av ditt personlige studium.

 10 For at vårt personlige bibelstudium skal øve sterk innflytelse på oss, må vi studere på en slik måte at Bibelens budskap påvirker vårt indre, at det når vårt hjerte. Profeten Esekiel fikk for eksempel et syn der han ble bedt om å spise en bokrull som inneholdt et kraftig budskap som skulle rettes til et uimottagelig folk. Esekiel skulle helt og fullt ta til seg budskapet og gjøre det til en del av seg selv. Når han gjorde det, ville det være behagelig – som smaken av honning – å overbringe budskapet. – Les Esekiel 2:8 til 3:4, 7–9.

11 Vi er i en lignende situasjon. I dag er det mange som simpelthen ikke vil høre hva Bibelen sier. Hvis vi skal holde ut når vi forkynner Guds ord, er det viktig at vi studerer Bibelen på en måte som gjør at vi fullt og helt kan ta til oss budskapet. Vi bør studere regelmessig, ikke på en planløs og tilfeldig måte. Vi bør ha det samme ønsket som den salmisten som sang: «Måtte det min munn sier, og det mitt hjerte mediterer over, være til behag for deg, Jehova, min Klippe og min Gjenløser.» (Sal 19:14) Så viktig det er at vi tar oss tid til å meditere over det vi leser, slik at de bibelske sannhetene synker dypere ned i hjertet! Ja, vi bør gå inn for å forbedre kvaliteten av vårt personlige studium. *

12. Hvordan hjelper kristne møter oss til å bli ledet av den hellige ånd?

12 Vi kan også dra nytte av Jehovas hellige ånd ved å «tenke på hverandre for å oppgløde til kjærlighet og gode gjerninger og ikke unnlate å komme sammen». (Hebr 10:24, 25) Når vi anstrenger oss for å være regelmessig til stede på våre kristne møter, og når vi lytter oppmerksomt og anvender det vi lærer, lar vi oss lede av ånden. For er det ikke gjennom menigheten Jehovas ånd veileder oss? – Les Åpenbaringen 3:6.

Fordeler ved å være frimodig

13. Hva kan vi lære av det de første kristne utrettet i forkynnelsen?

13 Den hellige ånd er den sterkeste kraft i universet, og den kan sette mennesker i stand til å gjøre Jehovas vilje. De kristne i det første århundre utførte et formidabelt forkynnelsesarbeid ved hjelp av denne kraften. De forkynte det gode budskap «blant hele skapningen som er under himmelen». (Kol 1:23) Når vi tenker på at de fleste av dem var «ulærde og alminnelige mennesker»,  er det tydelig at det må ha vært en sterkere kraft som drev dem. – Apg 4:13.

14. Hva kan hjelpe oss til å være «glødende i ånden»?

14 Når vi lar oss lede av den hellige ånd, blir vi motivert til å være modige i forkynnelsen. Det at vi stadig ber om å få den hellige ånd, har et grundig og meningsfullt personlig studium, under bønn mediterer over det vi har lest, og går regelmessig på kristne møter, er alt sammen noe som kan hjelpe oss til å være «glødende i ånden». (Rom 12:11) Angående «en jøde ved navn Apollos, en mann fra Alexandria, en veltalende mann, [som kom] til Efesos», sier Bibelen: «Ettersom han var glødende i ånden, gav han seg til å tale og undervise rett og riktig om de ting som gjaldt Jesus.» (Apg 18:24, 25) Hvis vi er «brennende i Ånden», vil vi få større frimodighet når vi forkynner uformelt og fra hus til hus. – Rom 12:11, NO 1978/85.

15. Hvilken virkning har økt frimodighet på oss?

15 Økt frimodighet i tjenesten har en god virkning på oss. Vi får en mer positiv innstilling, for vi forstår bedre hvor viktig og nyttig arbeidet vårt er. Vi blir enda mer begeistret, for vi føler større glede når vi går inn for å gjøre vårt beste i tjenesten. Vi blir enda ivrigere, for vi er mer bevisst på at det haster med å fullføre forkynnelsesarbeidet.

16. Hva bør vi gjøre hvis vi ikke er like ivrige i tjenesten som før?

16 Hva bør vi gjøre hvis vi har mistet gløden i tjenesten, eller hvis vi ikke er like ivrige som før? Da bør vi foreta en ærlig selvransakelse. Paulus skrev: «Fortsett å prøve dere selv, om dere er i troen, fortsett å bringe på det rene hva dere selv er.» (2. Kor 13:5) Spør deg selv: Er jeg fremdeles glødende i ånden? Ber jeg Jehova om hans ånd? Viser mine bønner at jeg stoler på at han skal gjennomføre sin vilje? Bruker jeg ord som viser at jeg er glad for den tjenesten som er betrodd oss? Hvordan er det med mine studievaner? Hvor mye tid bruker jeg til å meditere over det jeg leser og hører? Hvor engasjert er jeg i menighetens møter? Det at du tenker over slike spørsmål, kan hjelpe deg til å se hva du trenger å forbedre, slik at du kan gjøre noe med det.

La Guds ånd gjøre deg frimodig

17, 18. (a) I hvilken utstrekning blir forkynnelsen utført i dag? (b) Hvordan kan vi ha «den største frimodighet i tale» når vi forkynner?

17 Den oppstandne Jesus sa til disiplene: «Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være vitner om meg både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og til den fjerneste del av jorden.» (Apg 1:8) Det arbeidet som begynte da, pågår i dag i et omfang som savner sidestykke. Over sju millioner Jehovas vitner bruker nesten 1,5 milliarder timer i året på å forkynne Rikets budskap i over 230 land og områder. Så spennende det er å delta i dette arbeidet, som aldri kommer til å bli gjentatt!

18 Det verdensomfattende forkynnelsesarbeidet blir i dag ledet av Guds ånd, akkurat som i det første århundre. Når vi lar oss lede av ånden, vil vi kunne ha «den største frimodighet i tale» i forkynnelsen. (Apg 28:31) La oss derfor med iver og begeistring forkynne det gode budskap om Guds rike!

[Fotnoter]

^ avsn. 7 Navnene er forandret.

^ avsn. 11 Du kan lese mer om hvordan du kan få mest mulig ut av bibellesningen og ditt personlige studium, i kapitlene «Vær flittig til å lese» og «Studium er utbytterikt»sidene 21–32 i boken Dra nytte av den teokratiske tjenesteskolen.

Hva har du lært?

• Hvorfor må vi være frimodige når vi forkynner Guds ord?

• Hva hjalp de første kristne til å tale med frimodighet?

• Hvordan kan vi bli frimodige?

• Hva er fordelene ved å være frimodig?

[Studiespørsmål]

[Bilde på side 7]

Hvordan kan foreldre hjelpe barna sine til å bli frimodige?

[Bilder på side 8]

En kort bønn kan hjelpe deg til å oppby frimodighet i tjenesten