Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Bruk hver dag i ditt liv til ære for Gud

Bruk hver dag i ditt liv til ære for Gud

 Bruk hver dag i ditt liv til ære for Gud

«LA MEG høre din kjærlige godhet om morgenen,» sa salmisten David i bønn til Jehova. «Gjør meg kjent med den vei jeg bør vandre på.» (Sal 143:8) Når du våkner om morgenen og takker Jehova for en ny dag, bønnfaller du ham da, i likhet med David, om å lede deg når du skal treffe avgjørelser? Det gjør du uten tvil.

Som innviede tjenere for Jehova bestreber vi oss på å ’gjøre alt til Guds ære, enten vi spiser eller drikker eller gjør noe annet’. (1. Kor 10:31) Vi innser at den måten vi lever på hver dag, enten er til ære eller til vanære for vår himmelske Far. Vi må også huske at hans Ord sier at Satan anklager Kristi brødre – ja alle Guds tjenere på jorden – «dag og natt». (Åp 12:10) Vi ønsker derfor å komme med et svar på Satans falske påstander og glede Jehovas hjerte ved å yte Jehova hellig tjeneste «dag og natt». – Åp 7:15; Ordsp 27:11.

La oss kort se på to viktige områder hvor vi kan bruke hver dag i livet vårt til ære for Gud. Det første har å gjøre med det å prioritere riktig, og det andre har å gjøre med det å vise omtanke for andre.

Å leve i samsvar med vår innvielse

Da vi innviet oss til Jehova, viste vi at vi har et inderlig ønske om å tjene ham. Vi lovte også Jehova å gå på hans veier «dag etter dag», ja for evig. (Sal 61:5, 8) Hvordan lever vi så opp til det løftet? Hvordan viser vi hver dag at vi elsker Jehova av hele vårt hjerte?

Bibelen viser klart hva Jehova venter av oss. (5. Mos 10:12, 13) En del av det er nevnt i rammen «Hva Gud venter at vi skal gjøre» på side 22. Alt dette er ting han har pålagt oss, og er derfor viktig. Hvordan bestemmer vi oss for hva som bør komme først, når to eller flere ting krever vår oppmerksomhet samtidig?

Vår hellige tjeneste, som innbefatter bibelstudium, bønn, kristne møter og forkynnelse, kommer først. (Matt 6:33; Joh 4:34; 1. Pet 2:9) Men åndelige aktiviteter kan ikke legge beslag på hele dagen. Vi må også sette av tid til arbeid, skole og oppgaver i hjemmet. Men vi gjør vårt ytterste for å tilrettelegge vårt arbeid og annen virksomhet slik at det ikke forstyrrer vår hellige tjeneste, for eksempel det å overvære kristne møter. Når vi planlegger en ferie, forvisser vi oss om at vi ikke går glipp av kretstilsynsmannens besøk, en spesiell stevnedag, et kretsstevne eller et områdestevne. Noen ganger kan vi kanskje slå sammen flere gjøremål. Vi kan gjøre rengjøring av Rikets sal til et familieprosjekt, eller vi kan bruke matpausen på jobben eller på skolen til å forkynne for kolleger eller skolekamerater. Hver gang vi må treffe et valg i livet – finne oss et arbeid, velge studieretning eller velge venner – ønsker vi at våre avgjørelser skal være ledet av at vi setter tilbedelsen av Jehova, vår kjærlige Far, på førsteplassen. – Fork 12:13.

 Vis omtanke for andre

Jehova vil at vi skal vise omtanke for andre og gjøre godt mot dem. Satan, derimot, fremmer egenkjærlighet. Hans verden er full av mennesker som er «egenkjærlige» og «elsker nytelser», og som «sår med henblikk på sitt kjød». (2. Tim 3:1–5; Gal 6:8) Mange tenker lite på hva det de gjør, kan føre til for andre. «Kjødets gjerninger» er tydelige overalt. – Gal 5:19–21.

De som under ledelse av Jehovas ånd viser andre kjærlighet, vennlighet og godhet, har en helt annen holdning. (Gal 5:22) Guds Ord sier at vi må fokusere på andres behov framfor våre egne. Vi viser derfor aktiv interesse for hverandre, selv om vi er nøye med ikke å blande oss opp i andres privatliv. (1. Kor 10:24, 33; Fil 2:3, 4; 1. Pet 4:15) Vi viser spesielt omtanke for våre trosfeller. Men vi ønsker også å hjelpe ikke-troende. (Gal 6:10) Kan du se etter en mulighet i dag til å være vennlig og hjelpsom mot noen du møter? – Se rammen «Vis dem omtanke» på side 23.

Å vise omtanke er ikke bare noe vi gjør til bestemte tider eller i spesielle situasjoner.  (Gal 6:2; Ef 5:2; 1. Tess 4:9, 10) Hver eneste dag prøver vi å legge merke til hvordan andre har det, og vi er rede til å hjelpe dem, selv om det kanskje ikke alltid er like beleilig for oss. Alt det vi har – tid, eiendeler, erfaring og visdom – er ting vi ønsker å dele med andre. Jehova har forsikret oss om at når vi er gavmilde mot andre, skal han være gavmild mot oss. – Ordsp 11:25; Luk 6:38.

Hellig tjeneste «dag og natt»

Er det virkelig mulig å yte Jehova hellig tjeneste «dag og natt»? Ja, ved at vi regelmessig og iherdig deltar i alt det som vår tilbedelse omfatter. (Apg 20:31) Vi kan fylle vårt liv med hellig tjeneste ved å lese og meditere over Guds Ord hver dag, be uopphørlig, bestrebe oss på å være til stede på alle møtene og benytte enhver anledning til å avlegge et vitnesbyrd. – Sal 1:2; Luk 2:37; Apg 4:20; 1. Tess 3:10; 5:17.

Yter vi personlig Jehova en slik hellig tjeneste? Hvis vi gjør det, vil vårt ønske om å behage ham og komme med et svar på Satans anklager gjenspeile seg i alle sider ved vårt daglige liv. Vi bestreber oss på å gi Jehova ære i alt det vi gjør, og i enhver situasjon som vi måtte befinne oss i. Vi lar hans prinsipper styre vår tale og oppførsel og lede oss når vi skal treffe avgjørelser. Vi viser at vi verdsetter hans kjærlige omsorg og støtte, ved å stole helt og fullt på ham og bruke de kreftene vi har, i tjenesten for ham. Og vi tar gjerne imot veiledning og tukt fra ham når vi som følge av vår ufullkommenhet ikke når opp til hans normer. – Sal 32:5; 119:97; Ordsp 3:25, 26; Kol 3:17; Hebr 6:11, 12.

La oss fortsette å leve hver dag på en måte som bringer ære til Gud. Når vi gjør det, vil vi finne ’ny styrke for våre sjeler’ og i all evighet nyte godt av vår himmelske Fars kjærlige omsorg. – Matt 11:29; Åp 7:16, 17.

[Ramme/bilder på side 22]

Hva Gud venter at vi skal gjøre

• Be ofte. – Rom 12:12.

• Lese og studere Bibelen og anvende det vi leser, på oss selv. – Sal 1:2; 1. Tim 4:15.

• Tilbe Jehova i menigheten. – Sal 35:18; Hebr 10:24, 25.

• Sørge for vår familie materielt, åndelig og følelsesmessig sett. – 1. Tim 5:8.

• Forkynne det gode budskap om Riket og gjøre disipler. – Matt 24:14; 28:19, 20.

• Ta vare på vår fysiske, åndelige og følelsesmessige helse, deriblant å sørge for sunn atspredelse. – Mark 6:31; 2. Kor 7:1; 1. Tim 4:8, 16.

• Ta oss av oppgaver i menigheten. – Apg 20:28; 1. Tim 3:1.

• Sørge for at det er rent og ordentlig hjemme hos oss og i og utenfor Rikets sal. – 1. Kor 10:32.

[Ramme/bilde på side 23]

Vis dem omtanke

• En eldre bror eller søster. – 3. Mos 19:32.

• En som har en fysisk eller følelsesmessig lidelse. – Ordsp 14:21.

• En i menigheten som har et presserende behov som du kan dekke. – Rom 12:13.

• En i din nærmeste familie. – 1. Tim 5:4, 8.

• En trosfelle som har mistet sin ektefelle. – 1. Tim 5:9.

• En eldste i menigheten som arbeider hardt. – 1. Tess 5:12, 13; 1. Tim 5:17.