Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Har du tatt imot «sannhetens ånd»?

Har du tatt imot «sannhetens ånd»?

 Har du tatt imot «sannhetens ånd»?

«Faderen . . . skal gi dere en annen hjelper, som skal være hos dere for evig, sannhetens ånd.» — JOHANNES 14: 16, 17.

1. Hvilke viktige opplysninger gav Jesus disiplene de siste timene de var sammen?

«HERRE, hvor går du?» Det var et av de spørsmålene som apostlene stilte Jesus i et rom ovenpå i et hus i Jerusalem de siste timene de var sammen. (Johannes 13: 36) Under dette møtet fortalte Jesus at han nå skulle forlate dem og vende tilbake til sin Far. (Johannes 14: 28; 16: 28) Han skulle ikke lenger være hos dem personlig og undervise dem og svare på spørsmålene deres. Men han beroliget dem ved å si: «Jeg vil anmode Faderen, og han skal gi dere en annen hjelper [eller: trøster], som skal være hos dere for evig.» — Johannes 14: 16, NW, fotnoten.

2. Hva lovte Jesus at han skulle sende til disiplene etter at han var gått bort?

2 Jesus identifiserte denne hjelperen og forklarte hvordan den skulle bistå disiplene. Han sa til dem: «Jeg fortalte dere imidlertid ikke disse ting i begynnelsen, fordi jeg var hos dere. Men nå går jeg til ham som har sendt meg . . . Det er til gagn for dere at jeg går bort. For hvis jeg ikke går bort, vil hjelperen slett ikke komme til dere; men når jeg går bort, vil jeg sende ham til dere. . . . når denne kommer, sannhetens ånd, skal han lede dere til hele sannheten.» — Johannes 16: 4, 5, 7, 13.

3. a) Når ble «sannhetens ånd» sendt til de første kristne? b) Nevn én viktig måte denne ånden var en «hjelper» for dem på.

3 Dette løftet ble oppfylt på pinsedagen i år 33, noe apostelen Peter bekreftet: «Denne Jesus har Gud oppreist, noe vi alle er vitner om. Derfor, fordi han ble opphøyd til Guds høyre hånd og fikk den lovte hellige ånd fra Faderen, har han utøst dette som dere ser og hører.» (Apostlenes gjerninger 2: 32, 33) Som vi skal komme nærmere inn på, utrettet den hellige ånd som ble utøst på pinsedagen, mye til gagn for de første kristne. Jesus lovte at «sannhetens ånd» skulle ’minne dem om alt det han hadde sagt dem’. (Johannes 14: 26) Den ville sette dem i stand til å huske Jesu tjeneste og lære, til å huske nøyaktig hva han hadde sagt, og til å skrive det ned. Dette ville være til spesielt stor hjelp for den tilårskomne apostelen Johannes, som begynte nedskrivningen av sin evangelieberetning i slutten av det første århundre. Denne beretningen inneholder blant annet den viktige veiledningen Jesus kom med da han innstiftet høytiden til minne om sin død. — Johannes, kapitlene 13 til 17.

4. Hvordan hjalp «sannhetens ånd» de første salvede kristne?

4 Jesus lovte også disse første disiplene at  ånden skulle ’lære dem alt’ og ’lede dem til hele sannheten’. Ånden skulle hjelpe dem til å forstå de dypere ting i Skriftene og til å bevare enheten i tanke, forståelse og hensikt. (1. Korinter 2: 10; Efeserne 4: 3) Den hellige ånd gjorde det dermed mulig for disse første kristne å fungere som en kollektiv ’tro og klok slave’ som skaffet de enkelte salvede kristne åndelig «mat i rette tid». — Matteus 24: 45.

Ånden vitner

5. a) Hvilket nytt håp holdt Jesus fram for disiplene om kvelden den 14. nisan i år 33? b) Hvilken rolle skulle den hellige ånd spille i forbindelse med oppfyllelsen av Jesu løfte?

5 Om kvelden den 14. nisan i år 33 lot Jesus disiplene forstå at han senere ville ta imot dem, og at de skulle få sin bolig hos ham og hans Far i himmelen. Han sa til dem: «I min Fars hus er det mange boliger. Hvis ikke, ville jeg ha sagt dere det, for jeg går bort for å berede et sted for dere. Og når jeg går bort og bereder et sted for dere, kommer jeg igjen og vil ta dere hjem til meg, for at også dere skal være der hvor jeg er.» (Johannes 13: 36; 14: 2, 3) De skulle herske sammen med ham i hans rike. (Lukas 22: 28—30) For at de skulle få dette himmelske håpet, måtte de bli «født av ånden» som åndelige sønner av Gud og bli salvet til å tjene som konger og prester sammen med Kristus i himmelen. — Johannes 3: 5—8; 2. Korinter 1: 21, 22; Titus 3: 5—7; 1. Peter 1: 3, 4; Åpenbaringen 20: 6.

6. a) Når gikk det himmelske kall ut, og hvor mange får dette kallet? b) Hva er de som er blitt kalt, døpt til?

6 Dette «himmelske kall» gikk ut på pinsedagen i år 33, og det ser ut til at det stort sett opphørte i midten av 1930-årene. (Hebreerne 3: 1) Tallet på dem som er blitt beseglet med hellig ånd til å være en del av det åndelige Israel, er 144 000, «som er blitt kjøpt fra jorden». (Åpenbaringen 7: 4; 14: 1—4) Disse er blitt døpt til Kristi åndelige legeme, til hans menighet og til hans død. (Romerne 6: 3; 1. Korinter 12: 12, 13, 27; Efeserne 1: 22, 23) Etter at de er blitt døpt i vann og salvet med den hellige ånd, begynner de på en offertjeneste, et liv i trofasthet til de dør. — Romerne 6: 4, 5.

7. Hvorfor er det bare de salvede kristne som med rette forsyner seg av symbolene på minnehøytiden?

7 Som åndelige israelitter var disse salvede kristne med i den nye pakt mellom Jehova og «Guds Israel». (Galaterne 6: 16; Jeremia 31: 31—34) Den nye pakt ble gjort gyldig ved Kristi utøste blod. Jesus nevnte dette da han innstiftet minnehøytiden. Lukas skriver: «Han tok . . . et brød, takket, brøt det og gav det til dem og sa: ’Dette betyr mitt legeme, som skal gis til gagn for dere. Fortsett å gjøre dette til minne om meg.’ Og på samme måte begeret, etter at de hadde inntatt aftensmåltidet, idet han sa: ’Dette beger betyr den nye pakt i kraft av mitt blod, som skal utøses til gagn for dere.’» (Lukas 22: 19, 20) Det er bare de som er igjen på jorden av de 144 000, som med rette forsyner seg av symbolene, brødet og vinen, på høytiden til minne om Kristi død.

8. Hvordan vet de salvede at de har fått det himmelske kall?

8 Hvordan vet de salvede at de har fått det himmelske kall? De får den hellige ånds umiskjennelige vitnesbyrd. Apostelen Paulus skrev til disse: «Alle som blir ledet av Guds ånd, de er Guds sønner. . . . Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Når vi altså er barn, er vi også arvinger: ja Guds arvinger, men Kristi medarvinger, forutsatt at vi lider sammen med ham, for at vi også skal bli herliggjort sammen med ham.» (Romerne 8: 14—17) Ånden vitner på en så sterk måte at de som har den minste tvil om hvorvidt de har fått det himmelske kall, trygt kan trekke den slutning at de ikke har det. De vil derfor la være å forsyne seg av symbolene på minnehøytiden.

 Ånden og de andre sauer

9. Hvilke to forskjellige grupper blir omtalt i evangeliene og i Åpenbaringsboken?

9 Siden det bare er et begrenset antall kristne som er kalt til å utgjøre det åndelige Israel, omtalte Jesus dem som den «lille hjord». De får komme inn i den nye pakts ’kve’, i motsetning til det ubegrensede antall «andre sauer», som Jesus sa at han også måtte samle inn. (Lukas 12: 32; Johannes 10: 16) De av de andre sauer som blir samlet inn i endens tid, vil utgjøre den ’store skare’ som får overleve «den store trengsel» og har utsikter til å leve evig på en paradisisk jord. Det er interessant at det synet som Johannes fikk i slutten av det første århundre, skiller mellom denne store skare og de 144 000 medlemmene av det åndelige Israel. (Åpenbaringen 7: 4, 9, 14) Får de andre sauer også den hellige ånd, og hvilken innvirkning har den i så fall på deres liv?

10. Hva innebærer det at de andre sauer blir døpt «i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn»?

10 Den hellige ånd spiller en viktig rolle i de andre sauers liv. De symboliserer sin innvielse til Jehova ved å bli døpt «i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn». (Matteus 28: 19) De anerkjenner Jehovas overherredømme, de underordner seg under Kristus som deres Konge og Gjenløser, og de lar seg lede av Guds ånd, eller virksomme kraft, i sitt liv. Dag etter dag prøver de å framelske «åndens frukt», nemlig «kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, tro, mildhet, selvkontroll». — Galaterne 5: 22, 23.

11, 12. a) Hvordan er de salvede blitt helliget på en helt spesiell måte? b) Hvordan blir de andre sauer renset og gjort hellige?

11 De andre sauer må også la Guds Ord og Guds hellige ånd rense, eller hellige, dem. De salvede er allerede blitt helliget på en helt spesiell måte; de er blitt erklært rettferdige og hellige som Kristi brud. (Johannes 17: 17; 1. Korinter 6: 11; Efeserne 5: 23—27) Profeten Daniel omtaler dem som «Den Aller Høyestes hellige» som skal motta Riket under ’menneskesønnen’, Kristus Jesus. (Daniel 7: 13, 14, 18, 27) Jehova hadde tidligere sagt til nasjonen Israel gjennom Moses og Aron: «Jeg er Jehova deres Gud; og dere skal hellige dere, og dere skal vise dere å være hellige, for jeg er hellig.» — 3. Mosebok 11: 44.

12 Ordet «helligelse» betyr «den handling eller prosess som består i å gjøre hellig eller å sette til side til bruk for Jehova Gud eller til tjenesten for ham». Allerede i 1938 skrev The Watchtower (Vagttaarnet i 1939) at jonadabene, de andre sauer, «må lære at innvielse og helliggjørelse kreves av enhver som skal høre med til den store skare og leve på jorden». I synet av den store skare, som er nedskrevet i Åpenbaringsboken, står det at de har «vasket sine lange kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod», og at de yter Jehova «hellig tjeneste dag og natt i hans tempel». (Åpenbaringen 7: 9, 14, 15) Ved den hellige ånds hjelp gjør de andre sauer sitt ytterste for å oppfylle Jehovas krav om hellighet. — 2. Korinter 7: 1.

 Å gjøre godt mot Kristi brødre

13, 14. a) Hva er sauenes frelse avhengig av, ifølge Jesu lignelse om sauene og geitene? b) Hvordan har de andre sauer støttet Kristi brødre nå i endens tid?

13 I lignelsen om sauene og geitene, som er en del av den profetien Jesus kom med om «avslutningen på tingenes ordning», understreket han at det er et nært forhold mellom de andre sauer og den lille hjord. Ja, han viste tydelig at de andre sauers frelse henger nøye sammen med hvordan de handler overfor de salvede, som han kaller «mine brødre». Han sa: «Kongen [skal] si til dem ved sin høyre side: ’Kom, dere som er blitt velsignet av min Far, arv det rike som har vært beredt for dere fra verdens grunnleggelse. . . . Jeg sier dere i sannhet: I den utstrekning dere har gjort det mot en av de minste av disse mine brødre, har dere gjort det mot meg.’» — Matteus 24: 3; 25: 31—34, 40.

14 Uttrykket «i den utstrekning dere har gjort det» sikter til det som blir gjort for å gi Kristi åndsavlede brødre kjærlig støtte. Satans verden har behandlet Kristi brødre som fremmede og har til og med kastet noen av dem i fengsel. De salvede har trengt mat, nok klær og helsehjelp. (Matteus 25: 35, 36, NW, fotnoten) Nå i endens tid, som begynte i 1914, har mange av de salvede befunnet seg i situasjoner der de har hatt behov for slike ting. Jehovas vitners historie i nyere tid viser at de har fått støtte av sine lojale medarbeidere, de andre sauer, som er blitt tilskyndt av ånden.

15, 16. a) I hvilken virksomhet har de andre sauer i særlig grad hjulpet Kristi brødre på jorden? b) Hvordan har de salvede gitt uttrykk for takknemlighet overfor de andre sauer?

15 Nå i endens tid har Kristi salvede brødre i særlig grad fått aktiv støtte av de andre sauer, som har hjulpet dem med å utføre Guds befaling om å ’forkynne det gode budskap om riket på hele den bebodde jord til et vitnesbyrd for alle nasjonene’. (Matteus 24: 14; Johannes 14: 12) I årenes løp er det blitt færre salvede på jorden, mens tallet på de andre sauer har økt slik at det omfatter flere millioner. Tusener av disse har tjent som heltidsevangelister — som pionerer og misjonærer — og utbredt det gode budskap om Riket til «den fjerneste del av jorden». (Apostlenes gjerninger 1: 8) Andre deltar i forkynnelsesarbeidet i så stor utstrekning de kan, og støtter med glede dette viktige arbeidet økonomisk.

16 Kristi salvede brødre er svært takknemlige for den lojale støtten deres medarbeidere, de andre sauer, gir dem. Hvordan de føler det, kommer fint fram i boken Verdensomspennende sikkerhet under ’Fredsfyrsten’, som slaveklassen skaffet til veie i 1986. Der står det: «At Jesu profeti om ’avslutningen på tingenes ordning’ har gått i oppfyllelse siden den annen verdenskrig, skyldes for en stor del den rolle den ’store skare’ av ’andre sauer’ har. . . . Vi må derfor rette en stor takk til den internasjonale, mangespråklige ’store skare’ for den overveldende andel den har hatt i å oppfylle [Jesu] profeti i Matteus 24: 14

’Ikke gjort fullkomne uten oss’

17. I hvilken forstand kommer de trofaste fra gammel tid som får en oppstandelse på jorden, ’ikke til å bli gjort fullkomne uten’ de salvede?

17 Apostelen Paulus, som selv var en av de  salvede, siktet til trofaste menn og kvinner i førkristen tid da han skrev: «Selv om alle disse fikk godt vitnesbyrd ved sin tro, fikk de ikke del i oppfyllelsen av løftet, fordi Gud hadde forutsett noe bedre for oss [de salvede], for at de ikke skulle bli gjort fullkomne uten oss.» (Hebreerne 11: 35, 39, 40) Under tusenårsriket kommer Kristus og hans 144 000 salvede brødre i himmelen til å virke som konger og prester og formidle godene av Kristi gjenløsningsoffer på jorden. De andre sauer vil dermed «bli gjort fullkomne» i kropp og sinn. — Åpenbaringen 22: 1, 2.

18. a) Hva hjelper de bibelske fakta de andre sauer til å forstå? b) Hva ser de andre sauer fram til i forbindelse med «Guds sønners åpenbarelse»?

18 Det bør gjøre inntrykk på de andre sauer at De kristne greske skrifter i så stor grad fokuserer på Kristus og hans salvede brødre og på den viktige rollen de spiller i forbindelse med gjennomføringen av Jehovas hensikt. De andre sauer betrakter det derfor som et privilegium å støtte den salvede slaveklassen på alle måter de kan, mens de venter på «Guds sønners åpenbarelse» i Harmageddon og under tusenårsriket. De kan glede seg til å «bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten og få Guds barns herlige frihet». — Romerne 8: 19—21.

Forent i ånden ved minnehøytiden

19. Hva har «sannhetens ånd» gjort for de salvede og deres medarbeidere, og hvordan vil de være forent på en spesiell måte om kvelden den 28. mars?

19 I den avsluttende bønnen om kvelden den 14. nisan i år 33 sa Jesus: «Jeg kommer med en anmodning . . . for at de alle skal være ett, liksom du, Far, er i forening med meg og jeg i forening med deg, at også de skal være i forening med oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg.» (Johannes 17: 20, 21) På grunn av kjærlighet sendte Gud sin Sønn for at han skulle gi sitt liv til frelse for de salvede og for hele verden av lydige mennesker. (1. Johannes 2: 2) «Sannhetens ånd» har forent Kristi brødre og deres medarbeidere. Den 28. mars etter solnedgang vil begge disse gruppene komme sammen for å feire minnet om Kristi død og for å huske alt det Jehova har gjort for dem ved det offeret som hans elskede Sønn, Kristus Jesus, brakte. Måtte det at de er til stede ved denne viktige begivenheten, styrke deres enhet og fornye deres beslutning om å fortsette å gjøre Guds vilje og derved vise at de gleder seg over å være blant dem som Jehova elsker.

Repetisjonsspørsmål

• Når ble «sannhetens ånd» sendt til de første kristne, og hvordan viste den seg å være en «hjelper»?

• Hvordan vet de salvede at de har fått det himmelske kall?

• På hvilke måter virker Guds ånd på de andre sauer?

• Hvordan har de andre sauer gjort godt mot Kristi brødre, og i hvilken forstand vil de ’ikke bli gjort fullkomne uten’ de salvede?

[Studiespørsmål]

[Bilde på side 21]

«Sannhetens ånd» ble utøst over disiplene på pinsedagen i år 33

[Bilder på side 23]

De andre sauer har gjort godt mot Kristi brødre ved å støtte dem og hjelpe dem med å utføre Guds befaling om å forkynne