Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORSIDETEMA | ET GLIMT INN I ÅNDEVERDENEN

Syner av dem som er i himmelen

Syner av dem som er i himmelen

Bibelen inneholder flere fascinerende syner som gir oss et innblikk i den usynlige åndeverdenen. La oss se nærmere på dem. Selv om ikke alt som blir beskrevet i synene, skal tas bokstavelig, kan de hjelpe deg til å se for deg dem som er i åndeverdenen. Synene kan også hjelpe deg til å forstå hvilken innflytelse de som er der, kan ha på deg.

JEHOVA ER DEN ALLER HØYESTE

«En trone var på sin plass i himmelen, og det er en som sitter på tronen. Og han som sitter der, er å se til som en jaspisstein og en kostelig rødfarget stein, og rundt omkring tronen er det en regnbue, som en smaragd å se til.» – Åpenbaringen 4:2, 3.

«Han var omgitt av et klart lysskjær. Det var noe som så ut som buen som kommer i en skymasse på en dag med øsregn. Slik så det klare lysskjæret ut hele veien rundt. Det så ut liksom Jehovas herlighet.» – Esekiel 1:27, 28.

Disse synene, som ble gitt apostelen Johannes og profeten Esekiel, beskriver herligheten og prakten til Den Høyeste Gud, Jehova, ved hjelp av ting vi lett kan se for oss – blendende edelstener, en regnbue og en majestetisk trone. De viser oss at Jehovas nærvær er forbundet med imponerende skjønnhet, tiltalende egenskaper og opphøyd ro.

Disse beskrivelsene av Gud stemmer godt med det salmisten skrev: «Jehova er stor og skal lovprises i rikt mål. Han er mer fryktinngytende enn alle andre guder. For alle de guder folkene har, er verdiløse guder, men Jehova, han har dannet himlene. Verdighet og prakt er foran ham; styrke og skjønnhet er i hans helligdom.» – Salme 96:4–6.

Selv om Jehova er Den Aller Høyeste, vil han at vi skal be til ham, og han forsikrer oss om at han hører oss. (Salme 65:2) Han bryr seg virkelig om oss og elsker oss høyt. Apostelen Johannes kunne derfor med rette skrive: «Gud er kjærlighet.» – 1. Johannes 4:8.

JESUS ER HOS GUD

«Han [den kristne disippelen Stefanus] var full av hellig ånd og stirret inn i himmelen og fikk se Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd, og han sa: ‘Se, jeg ser himlene åpnet og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd.’» – Apostlenes gjerninger 7:55, 56.

Kort tid før Stefanus fikk dette synet, hadde Jesus blitt drept på oppfordring av nettopp dem som Stefanus snakket til – de jødiske lederne. Synet bekreftet at Jesus levde, og at han hadde blitt  oppreist og opphøyd. Apostelen Paulus skrev om dette: «[Jehova] oppreiste [Jesus] fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i de himmelske regioner, høyt over enhver regjering og myndighet og makt og ethvert herredømme og ethvert navn som nevnes, ikke bare i denne tingenes ordning, men også i den som skal komme.» – Efeserne 1:20, 21.

I tillegg til å beskrive Jesu opphøyde stilling viser Bibelen at Jesus, i likhet med Jehova, virkelig bryr seg om mennesker. Mens Jesus tjente på jorden, helbredet han syke og uføre og oppreiste døde. Ved sin offerdød viste han sin store kjærlighet til Gud og menneskene. (Efeserne 2:4, 5) Fra sin plass ved Guds høyre hånd skal Jesus snart utøve sin myndighet og bringe store velsignelser til alle lydige mennesker.

ENGLER TJENER GUD

«Jeg [profeten Daniel] fortsatte å se inntil troner ble satt fram og Den Gamle av Dager [Jehova] satte seg. ... Det var tusen tusener som stadig tjente ham, og ti tusen ganger ti tusen som stadig stod like framfor ham.» – Daniel 7:9, 10.

I dette synet av himmelen så ikke Daniel bare én engel, men et enormt antall engler. For et storslått syn det må ha vært! Engler er strålende åndevesener, intelligente og mektige. De kan også ha rang som serafer og kjeruber. Bibelen nevner engler mer enn 250 ganger.

Engler er ikke døde mennesker som har levd på jorden. Gud skapte englene lenge før han skapte menneskene. Da jorden ble grunnlagt, var englene til stede og ropte ut sitt bifall. – Job 38:4–7.

En måte englene tjener Gud på, er å engasjere seg i det viktigste arbeidet som foregår på jorden i dag – forkynnelsen av det gode budskap om Guds rike. (Matteus 24:14) Deres engasjement i dette arbeidet ble åpenbart i et syn apostelen Johannes fikk. Han skrev: «Jeg så en annen engel fly i midthimmelen, og han hadde et evig godt budskap å forkynne som gledelige nyheter for dem som bor på jorden, og for hver nasjon og stamme og hvert tungemål og folk.» (Åpenbaringen 14:6) Selv om ikke englene snakker med folk direkte i  dag, slik de gjorde ved enkelte anledninger før i tiden, hjelper og leder de altså dem som forkynner det gode budskap for oppriktige mennesker.

SATAN VILLEDER MILLIONER

«Det brøt ut krig i himmelen: Mikael [Jesus Kristus] og hans engler kjempet mot dragen, og dragen og dens engler kjempet, men den fikk ikke overtaket, og det ble heller ikke lenger funnet noe sted for dem i himmelen. Og den store drage ble kastet ned, den opprinnelige slange, han som kalles Djevelen og Satan, som villeder hele den bebodde jord; han ble kastet ned til jorden, og hans engler ble kastet ned med ham.» – Åpenbaringen 12:7–9.

Dette synet viser at det ikke alltid har vært fred i himmelen. På et tidlig tidspunkt i menneskenes historie fikk en av englene et så sterkt ønske om å bli tilbedt at han gjorde opprør mot Jehova. Han ble Satan, som betyr «motstander». Andre engler ble senere med på opprøret og ble kjent som demoner. Fordi de er tvers igjennom onde, er de innbitte motstandere av Jehova og har fått de fleste mennesker til å handle i strid med Jehovas kjærlige veiledning.

Satan og hans demoner er grusomme og moralsk fordervet. De er fiender av menneskene og har bidratt til mange av lidelsene på jorden. Satan drepte for eksempel både buskapen og tjenerne til den trofaste mannen Job. Så drepte han alle de ti barna hans ved å få en «veldig vind» til å knuse huset de var i. Deretter slo Satan ham med «ondartede byller fra fotsålen til issen». – Job 1:7–19; 2:7.

Men snart skal Satan bli fjernet. Fordi han ble kastet ned til jordens nærhet, vet han at «han har en kort tidsperiode». (Åpenbaringen 12:12) Satan er dødsdømt, og det er virkelig gode nyheter!

DE SOM KOMMER FRA JORDEN

«Med ditt blod har du [Jesus] kjøpt mennesker til Gud fra hver stamme og hvert tungemål og hvert folk og hver nasjon, og du har gjort dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal herske som konger over jorden.» – Åpenbaringen 5:9, 10.

Jesus ble oppreist fra jorden til himmelsk liv, og det var det også andre som skulle bli. Jesus sa til sine trofaste apostler: «Jeg går bort og bereder et sted for dere, ... jeg [kommer] igjen og vil ta dere hjem til meg, for at også dere skal være der hvor jeg er.» – Johannes 14:2, 3.

 Det er en hensikt med at noen blir oppreist til himmelsk liv. Sammen med Jesus skal de utgjøre et rike, en regjering, som etter hvert skal herske over og velsigne alle som bor på jorden. Det er dette riket Jesus sa at disiplene skulle be om i mønsterbønnen: «Vår Far i himlene, la ditt navn bli helliget. La ditt rike komme. La din vilje skje, som i himmelen, så også på jorden.» – Matteus 6:9, 10.

HVA DE SOM ER I HIMMELEN, SKAL UTRETTE

«Da hørte jeg [apostelen Johannes] en høy røst fra tronen si: ‘Se, Guds telt er hos menneskene ... Og han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer; heller ikke sorg eller skrik eller smerte skal være mer. De ting som var før, er forsvunnet.’» – Åpenbaringen 21:3, 4.

Dette profetiske synet viser til en tid da Guds rike, som består av Jesus og dem som er blitt oppreist fra jorden, vil gjøre slutt på Satans styre og gjøre jorden om til et paradis. Alt det som har ført til så mye sorg og smerte for menneskene, vil være borte. Til og med døden vil være borte!

Men hva med milliarder av mennesker som har dødd og ikke blir oppreist til himmelen? I framtiden vil de få livet tilbake og ha mulighet til å leve evig på en paradisisk jord. – Lukas 23:43.

Disse synene forsikrer oss om at Jehova Gud og hans Sønn, Jesus Kristus, og dessuten trofaste engler og de som har blitt kjøpt fra jorden, ønsker oss vårt beste og er oppriktig interessert i oss. Hvis du vil lære mer om hva de skal gjøre, kan du ta kontakt med Jehovas vitner eller gå inn på vårt nettsted, jw.org, og laste ned boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?