Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORSIDETEMA

Hvorfor måtte Jesus lide og dø?

Hvorfor måtte Jesus lide og dø?

«Synden kom inn i verden ved ett menneske [Adam], og døden ved synden.» – Romerne 5:12

Hva ville du svart hvis du fikk spørsmålet: «Kunne du tenke deg å leve evig?» De fleste ville sannsynligvis svart ja på det, men mene at det er en helt urealistisk tanke. Døden er en del av livet, sier de, den naturlige slutten på vår eksistens.

Men tenk deg at spørsmålet ble snudd på hodet og du ble spurt: «Er du klar for å dø?» Under normale omstendigheter ville de fleste svart nei. Poenget? Til tross for de problemene vi måtte ha, har vi et naturlig ønske om å leve. Bibelen viser at Gud skapte menneskene med et ønske om å leve. Den sier faktisk: «Også uavgrenset tid har han lagt i deres hjerte.» – Forkynneren 3:11.

Men realiteten er at menneskene ikke lever evig. Så hva gikk galt? Og har Gud gjort noe for å rette på situasjonen? Bibelens svar er oppmuntrende og har direkte sammenheng med hvorfor Jesus måtte lide og dø.

HVA SOM GIKK GALT

De tre første kapitlene i 1. Mosebok i Bibelen forteller at Gud gav de to første menneskene, Adam og Eva, mulighet til å leve evig og sa hva de måtte gjøre for å kunne det. Så viser beretningen at de var ulydige mot Gud og mistet denne muligheten. Historien er fortalt på en enkel måte – så enkel at noen avfeier den som eventyr. Men i likhet med evangeliene bærer 1. Mosebok tydelig preg av å være en saklig, historisk beretning. *

Hva har det ført til at Adam ikke var lydig? Bibelen svarer slik: «Synden kom inn i verden ved ett menneske [Adam], og døden ved synden, og døden ... spredte seg til alle mennesker fordi de alle hadde syndet.» (Romerne 5:12) Det at Adam var ulydig mot Gud, var en synd. Det gjorde at han mistet muligheten til å leve evig, og han døde. Fordi vi er hans etterkommere, har vi arvet hans syndige tilstand. Som følge av det blir vi syke og gamle, og vi dør. Denne forklaringen på hvorfor vi dør, harmonerer med det vi i dag vet om arvelighet. Men har Gud gjort noe for å rette på situasjonen?

 HVA GUD HAR GJORT

Ja, Gud traff tiltak for å gjenløse, eller kjøpe tilbake, det Adam hadde forspilt for etterkommerne sine, nemlig utsiktene til evig liv. Hva gjorde Gud?

«Den lønn synden betaler, er døden», står det i Romerne 6:23. Dette betyr at døden er konsekvensen av synd. Adam syndet, så han døde. Slik er det med oss også. Vi synder og er derfor underlagt syndens lønn, døden. Men vi ble uforskyldt født i denne syndige tilstanden. Gud sendte i sin kjærlighet sin Sønn, Jesus, for at han skulle bære ‘syndens lønn’ for oss. Hvordan fungerer det?

Jesu død åpner veien til et lykkelig, endeløst liv

Fordi ett menneske, den fullkomne mannen Adam, førte synd og død over oss ved å være ulydig, trengtes det en fullkommen mann som var lydig til døden, for å kjøpe oss fri fra den straffen. Bibelen forklarer det på denne måten: «Liksom mange ble stilt som syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også mange bli stilt som rettferdige ved den enes lydighet.» (Romerne 5:19) «Den enes lydighet» var Jesu lydighet. Han forlot himmelen, ble et fullkomment menneske og døde for oss. * Det gjør det mulig for oss å bli regnet som rettferdige i Guds øyne og kunne få leve evig.

HVORFOR JESUS MÅTTE LIDE OG DØ

Men hvorfor måtte Jesus dø for at dette skulle skje? Kunne ikke Den Allmektige Gud bare ha bestemt at Adams etterkommere skulle få lov til å leve evig? Det er ingen tvil om at han hadde myndighet til det. Men da ville han ha handlet i strid med sin uttalte lov om at syndens lønn er døden. Dette er ikke en ubetydelig lov som kan oppheves eller forandres alt ettersom det måtte passe. Den er grunnleggende for sann rettferdighet. – Salme 37:28.

Hvis Gud hadde sett bort fra rettferdigheten i dette tilfellet, kunne folk kanskje ha lurt på om han ville gjøre det i andre tilfeller også. Ville han for eksempel være rettferdig når han skulle avgjøre  hvem av Adams etterkommere som oppfylte kravene til å få evig liv? Kunne man stole på at han kom til å holde det han hadde lovt? Det at Gud holdt fast ved det som var rett og riktig i spørsmålet om hvordan vi skulle bli frelst, er en forsikring om at han alltid kommer til å gjøre det som er rett.

Ved hjelp av Jesu offerdød har Gud gjort det mulig for mennesker å få leve evig i et jordisk paradis. Legg merke til Jesu ord i Johannes 3:16: «Gud elsket verden så høyt at han gav sin enbårne Sønn, for at enhver som viser tro på ham, ikke skal bli tilintetgjort, men ha evig liv.» Jesu død er altså ikke bare et uttrykk for Guds ufravikelige rettferdighet, men også for hans enormt store kjærlighet til menneskene.

Men hvorfor måtte Jesus dø på den smertefulle måten som evangeliene beskriver? Ved å bli prøvd på denne ekstreme måten og forbli trofast motbeviste Jesus en gang for alle Djevelens påstand om at ingen ville være lojale mot Gud under prøvelser. (Job 2:4, 5) Siden Satan fikk Adam, som var fullkommen, til å synde, kan det ha virket som om det han påstod, var riktig. Men Jesus – Adams fullkomne likemann – var lydig trass i store lidelser. (1. Korinter 15:45) På den måten beviste han at Adam også kunne ha valgt å være lydig mot Gud. Ved å holde ut under prøvelser var Jesus et eksempel for oss (1. Peter 2:21). Gud belønnet Jesu fullkomne lydighet ved å gi ham udødelig liv i himmelen.

HVA DETTE KAN BETY FOR DEG

Jesu død fant virkelig sted. Det åpnet veien for evig liv. Har du lyst til å leve evig? Jesus viste hva vi må gjøre, da han sa: «Dette betyr evig liv, at de stadig tilegner seg kunnskap om deg, den eneste sanne Gud, og om ham som du har utsendt, Jesus Kristus.» – Johannes 17:3.

Utgiverne av dette bladet oppfordrer deg til å lære mer om Jehova, den sanne Gud, og om hans Sønn, Jesus Kristus. Jehovas vitner der du bor, vil med glede hjelpe deg. Du kan også få nyttig informasjon ved å besøke nettstedet vårt, jw.org.

^ avsn. 8 Se «Første Moseboks historiske karakter» under oppslagsordet «Mosebøkene» i Innsikt i De hellige skrifter, utgitt av Jehovas vitner. Finnes også på jw.org under PUBLIKASJONER > NETTBIBLIOTEK.

^ avsn. 13 Da Gud overførte sin Sønns liv fra himmelen til Marias morsliv, skjedde det en unnfangelse. Guds hellige ånd beskyttet Jesus mot å arve ufullkommenhet fra Maria. – Lukas 1:31, 35.