Nehemja 12:1–47

12  Dette var de prestene og levittene som dro opp sammen med Serubạbel,+ Sjeạltiels sønn,+ og Jesjụa:+ Serạja, Jeremia, Esra,  Amạrja, Malluk, Hattusj,  Sjekạnja, Rehum, Mẹremot,  Iddo, Gịnnetoi, Ạbija,  Mịjamin, Maạdja, Bilga,  Sjemạja, Jọjarib, Jedạja,  Sallu, Amok, Hilkịa og Jedạja. Dette var overhodene for prestene og deres brødre i Jesjụas dager.  Levittene var: Jesjụa, Bịnnui, Kạdmiel,+ Sjerẹbja, Juda og Mattạnja,+ som ledet takkesangen sammen med sine brødre.  Og Bakbụkja og Unni, deres brødre, sto rett overfor dem og hadde vakttjeneste.* 10  Jesjụa ble far til Jọjakim, og Jọjakim ble far til Ẹljasjib,+ og Ẹljasjib ble far til Jojạda.+ 11  Og Jojạda ble far til Jonatan, og Jonatan ble far til Jaddụa. 12  Dette var prestene, overhodene for slektene, i Jọjakims dager: for Serạja:+ Merạja; for Jeremia: Hanạnja; 13  for Esra:+ Mesjụllam; for Amạrja: Jehohạnan; 14  for Mạlluki: Jonatan; for Sjebạnja: Josef; 15  for Harim:+ Adna; for Mẹrajot: Helkai; 16  for Iddo: Sakạrja; for Gịnneton: Mesjụllam; 17  for Ạbija:+ Sikri; for Mịnjamin: .⁠.⁠.;* for Moạdja: Piltai; 18  for Bilga:+ Sjammụa; for Sjemạja: Jehọnatan; 19  for Jọjarib: Mạttenai; for Jedạja:+ Ussi; 20  for Sallai: Kallai; for Amok: Eber; 21  for Hilkịa: Hasjạbja; for Jedạja: Nẹtanel. 22  Overhodene for levittenes slekter i Ẹljasjibs, Jojạdas, Johạnans og Jaddụas+ dager ble skrevet opp, og det ble også prestene, fram til perseren Dareios’ regjeringstid. 23  De levittene som var overhoder for slektene, ble skrevet opp i boken med historiske opptegnelser, fram til Johạnans, Ẹljasjibs sønns, dager. 24  Levittenes overhoder var Hasjạbja, Sjerẹbja og Jesjụa,+ Kạdmiels sønn.+ Deres brødre sto rett overfor dem, vaktgruppe for vaktgruppe, for å lovprise og takke i samsvar med retningslinjene fra David,+ den sanne Guds mann. 25  Mattạnja,+ Bakbụkja, Obạdja, Mesjụllam, Talmon og Akkub+ var portvakter+ og holdt vakt over lagerrommene ved portene. 26  Disse tjente i Jọjakims, Jesjụas sønns,+ Jọsadaks sønns, dager og i stattholderen Nehẹmjas og presten og avskriveren* Esras dager.+ 27  Ved innvielsen av Jerusalems murer hentet man levittene til Jerusalem fra alle bostedene deres for å feire innvielsen med glede og med takkesanger+ og med cymbaler, strengeinstrumenter og harper. 28  Og sangernes sønner* samlet seg fra distriktet,* fra området rundt Jerusalem, fra netofatittenes bosetninger,+ 29  fra Bet-Gilgal+ og fra Gebas+ og Ạsmavets+ marker. Sangerne hadde nemlig bygd seg bosetninger hele veien rundt Jerusalem. 30  Og prestene og levittene renset seg selv, og de renset folket,+ portene+ og muren.+ 31  Så førte jeg Judas fyrster opp på muren. Videre organiserte jeg to store kor som skulle synge takkesanger, og to festopptog. Den ene gruppen gikk til høyre på muren, til Askehaugporten.+ 32  Hosjạja og halvparten av Judas fyrster gikk bak dem, 33  og dessuten Asạrja, Esra, Mesjụllam, 34  Juda, Benjamin, Sjemạja og Jeremia. 35  Sammen med dem var noen av prestenes sønner med trompetene:+ Sakạrja, sønn av Jonatan, sønn av Sjemạja, sønn av Mattạnja, sønn av Mikạja, sønn av Sakkur, sønn av Asaf,+ 36  og hans brødre Sjemạja, Ạzarel, Mịlalai, Gịlalai, Maai, Nẹtanel, Juda og Hanạni. De hadde med seg musikkinstrumentene til den sanne Guds mann David.+ Og avskriveren* Esra+ gikk foran dem. 37  Ved Kildeporten+ gikk de rett fram opp Trappen+ til Davidsbyen,+ langs murens stigning ovenfor Davidshuset og videre til Vannporten+ i øst. 38  Det andre takkekoret gikk i motsatt retning,* og jeg gikk etter det sammen med halvparten av folket. Vi gikk på muren over Ovnstårnet+ og videre til Den brede muren+ 39  og over Ẹfraim-porten+ og forbi Gamlebyporten+ og videre til Fiskeporten,+ Hạnanel-tårnet+ og Mea-tårnet og så til Saueporten.+ Og de stanset ved Vaktporten. 40  Til slutt sto de to takkekorene foran den sanne Guds hus. Det gjorde også jeg og halvparten av embetsmennene sammen med meg 41  og dessuten prestene Ẹljakim, Maasẹja, Mịnjamin, Mikạja, Eljoẹnai, Sakạrja og Hanạnja, med trompetene, 42  og Maasẹja, Sjemạja, Eleạsar, Ussi, Jehohạnan, Malkịja, Elam og Eser. Og sangerne sang høyt under ledelse av Jisrạhja. 43  På den dagen bar de fram store ofre, og de frydet seg,+ for den sanne Gud ga dem grunn til å være jublende glade. Kvinnene og barna frydet seg også,+ og gleden i Jerusalem kunne høres langt borte.+ 44  Den dagen ble noen menn utnevnt til å føre tilsyn med lagerhusene+ for bidragene,+ førstegrøden+ og tienden.*+ Der skulle de samle fra markene rundt byene de andelene som Loven krever+ til prestene og levittene.+ For det var glede i Juda fordi prestene og levittene gjorde tjeneste. 45  Og de begynte å ta seg av pliktene overfor sin Gud og oppgavene i forbindelse med renselsen – det gjorde også sangerne og portvaktene – i samsvar med retningslinjene fra David og hans sønn Salomo. 46  For i Davids og Asafs dager, for lenge siden, var det noen menn som ledet* sangerne og lovsangen og takkesangen til Gud.+ 47  Og i Serubạbels+ dager og i Nehẹmjas dager ga hele Israel andeler til sangerne+ og portvaktene,+ etter det som trengtes hver dag. De satte også til side den andelen levittene skulle ha,+ og levittene satte til side den andelen Arons etterkommere skulle ha.

Fotnoter

El. muligens: «under tjenesten».
Det mangler tydeligvis et navn her i den hebraiske teksten.
El.: «skriveren; den skriftlærde».
El.: «de øvede sangerne; de dyktige sangerne».
Dvs. distriktet rundt Jordan.
El.: «skriveren; den skriftlærde».
El.: «gikk foran».
El.: «tiendedelene».
El.: «var det overhoder for».

Studienoter

Multimedia