Matteus 8:1–34

8  Jesus gikk så ned fra fjellet, og store folkemengder fulgte ham.  En som var spedalsk, kom bort og bøyde seg for ham i dyp respekt og sa: «Herre, hvis du bare vil, kan du gjøre meg ren.»+  Jesus rakte ut hånden, rørte ved ham og sa: «Det vil jeg! Bli ren.»*+ Straks ble han helbredet for spedalskheten.+  Jesus sa så til ham: «Pass på at du ikke forteller det til noen,+ men gå og vis deg for presten+ og bær fram den offergaven som Moseloven gir påbud om.+ Det skal være et bevis for dem.»*+  Da han gikk inn i Kapẹrnaum, kom en offiser til ham og bønnfalt ham:+  «Herre, tjeneren min ligger lam hjemme hos meg og har forferdelige plager.»*  Jesus svarte: «Når jeg kommer dit, vil jeg helbrede ham.»  Offiseren sa: «Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak. Men bare si et ord, så blir tjeneren min helbredet.  Jeg er jo selv underlagt andres myndighet, men jeg har også soldater under meg. Hvis jeg sier til en av dem: ‘Gå!’, så går han, og til en annen: ‘Kom!’, så kommer han, og til slaven min: ‘Gjør dette!’, så gjør han det.» 10  Da Jesus hørte dette, ble han forundret og sa til dem som fulgte ham: «Jeg sier dere i sannhet: Så stor tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel.+ 11  Men jeg sier dere at mange fra øst og vest skal komme og legge seg til bords med Abraham, Isak og Jakob i himmelens rike,+ 12  mens Rikets sønner skal bli kastet ut i mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner.»+ 13  Så sa Jesus til offiseren: «Gå hjem. Du har vist tro, og det skal skje slik som du har sagt.»+ I samme øyeblikk ble tjeneren helbredet.+ 14  Da Jesus kom inn i Peters hus, så han at Peters svigermor+ lå til sengs og hadde feber.+ 15  Han rørte ved hånden hennes,+ og feberen forsvant. Så sto hun opp og begynte å stelle i stand for ham. 16  Da det ble kveld, kom folk til ham med mange demonbesatte. Han drev åndene ut med en kort befaling og helbredet alle som var syke, 17  for at det som ble sagt gjennom profeten Jesaja, skulle bli oppfylt: «Han tok bort våre sykdommer og bar våre lidelser.»+ 18  Da Jesus så at det hadde samlet seg mange mennesker rundt ham, sa han til disiplene at de sammen skulle dra over til den andre siden av sjøen.+ 19  En skriftlærd kom da bort til ham og sa: «Lærer, jeg vil følge deg uansett hvor du går.»+ 20  Men Jesus sa til ham: «Revene har hi, og himmelens fugler har reder, men Menneskesønnen har ikke noe sted der han kan hvile sitt hode.»+ 21  En annen, en av disiplene, sa til ham: «Herre, la meg først få lov til å gå bort og begrave faren min.»+ 22  Jesus sa til ham: «Fortsett å følge meg, og la de døde begrave sine døde.»+ 23  Så gikk han om bord i en båt, og disiplene ble med ham.+ 24  Ute på sjøen blåste det opp til storm, og bølgene skylte over båten, men han lå og sov.+ 25  Da kom de og vekket ham og sa: «Herre, redd oss, vi holder på å dø!» 26  Men han sa til dem: «Hvorfor er dere så redde, dere med lite tro?»+ Så reiste han seg og snakket strengt til vinden og sjøen, og det ble helt stille.+ 27  Mennene ble da forbløffet og sa: «Hva slags menneske er dette? Til og med vinden og sjøen adlyder ham!» 28  Da han kom til den andre siden, til gadarẹnernes område, kom to demonbesatte mot ham.+ De kom fra* gravene og var så ville at ingen turte å gå forbi på den veien. 29  De skrek ut: «Hva har vi med deg å gjøre, Guds Sønn?+ Har du kommet hit for å pine oss+ før den fastsatte tiden?»+ 30  Et godt stykke unna gikk en stor flokk med griser på beite.+ 31  Og demonene begynte å bønnfalle ham: «Hvis du driver oss ut, så send oss inn i griseflokken.»+ 32  Han sa til dem: «Gå!» Da fór de ut av mennene og gikk inn i grisene, og hele flokken styrtet utfor stupet og ned i sjøen og døde. 33  Men gjeterne flyktet og dro inn i byen. Der fortalte de alt sammen, også det som hadde skjedd med de demonbesatte. 34  Hele byen kom nå ut for å møte Jesus, og da de så ham, ba de ham inntrengende om å dra bort fra området deres.+

Fotnoter

El.: «frisk».
Bokst.: «vitnesbyrd for dem». Det siktes sannsynligvis til prestene.
El.: «smerter».
El.: «kom ut av».

Studienoter

viste: Eller: «se, da viste». Det greske ordet idou, som svarer til «se», brukes ofte for å rette oppmerksomheten mot det som kommer. Det oppmuntrer leseren til å se for seg det som skjer, eller merke seg en detalj i en beretning. Det brukes også for å framheve noe eller for å introdusere noe nytt eller overraskende. I De kristne greske skrifter brukes dette greske ordet flest ganger i Matteus og Lukas og i Åpenbaringen. Et tilsvarende uttrykk brukes ofte i De hebraiske skrifter.

bøye oss for ham i dyp respekt: Når det greske verbet proskynẹo sikter til det å tilbe Gud eller en guddom, blir det gjengitt med «tilbe». Men her spurte astrologene etter «han som er født til å være jødenes konge», så i denne sammenhengen siktes det tydeligvis til det å hylle eller å bøye seg i dyp respekt for en jordisk konge, ikke for en gud. Ordet blir brukt på lignende måte i Mr 15:18, 19 om de soldatene som hånlig «bøyde seg» for Jesus og kalte ham «jødenes konge». – Se studienote til Mt 18:26.

En som: Eller: «Se, en som». – Se studienote til Mt 1:20.

spedalsk: Spedalskhet var en alvorlig hudsykdom. I Bibelen blir ordet «spedalskhet» brukt i videre betydning enn det som er vanlig i vår tid. En som ble diagnostisert som spedalsk, ble behandlet som en utstøtt i samfunnet til han ble frisk igjen. – 3Mo 13:2, fotn., 45, 46; se Ordforklaringer: «Spedalskhet».

bøyde seg for ham i dyp respekt: Eller: «viste ham ærbødighet». Også i De hebraiske skrifter står det at folk bøyde seg ned når de møtte profeter, konger eller andre som representerte Gud. (1Sa 25:23, 24; 2Sa 14:4–7; 1Kg 1:16; 2Kg 4:36, 37) Denne mannen forsto tydeligvis at han snakket med en Guds representant som hadde makt til å helbrede mennesker. Det var passende å bøye seg ned som uttrykk for respekt for den som Jehova hadde utvalgt til å være konge. – Mt 9:18; les mer om det greske ordet som er brukt her, i studienote til Mt 2:2.

ren: Eller: «frisk». – Se Ordforklaringer.

rørte ved ham: Moseloven krevde at spedalske skulle holdes i karantene for å beskytte andre mot smitte. (3Mo 13:45, 46; 4Mo 5:1–4) Men de jødiske religiøse lederne innførte flere regler. Det var for eksempel forbudt å komme nærmere en spedalsk enn 4 alen (cirka 1,8 m), men hvis det blåste, måtte ingen komme nærmere enn 100 alen (cirka 45 m). Slike regler førte til at spedalske ble behandlet på en hjerteløs måte. En jødisk tekst taler rosende om en rabbiner som gjemte seg for spedalske, og om en annen som kastet stein på dem for å holde dem på avstand. Jesus var helt annerledes. Den sørgelige situasjonen som den spedalske var i, gikk så sterkt inn på Jesus at han gjorde det som andre jøder så på som helt utenkelig – han rørte ved mannen. Og det gjorde han enda han bare hadde trengt å si et ord for å gjøre den spedalske mannen frisk. – Mt 8:5–13.

Det vil jeg: Jesus viste ikke bare at han forsto hva mannen ville at han skulle gjøre for ham, men han ga også uttrykk for et sterkt ønske om å gjøre det mannen ba om, noe som viser at det var mer enn pliktfølelse som motiverte ham.

Pass på at du ikke forteller dette til noen: Jesus ga sannsynligvis denne instruksen fordi han ikke ville opphøye sitt eget navn eller gjøre noe som kunne trekke oppmerksomheten bort fra Jehova Gud og det gode budskap om Riket. Det han gjorde, var en oppfyllelse av de profetiske ordene i Jes 42:1, 2. Der står det om Jehovas tjener at «han skal ikke la sin stemme bli hørt på gaten», det vil si, han var ikke ute etter å skape sensasjon. (Mt 12:15–19) Jesu ydmyke holdning er en forfriskende kontrast til holdningen til de hyklerne som Jesus fordømmer fordi de ber «på hjørnene av hovedgatene for at folk skal se dem». (Mt 6:5) Jesus ville tydeligvis ikke at sensasjonelle historier om de miraklene han utførte, skulle få folk til å tro at han var Kristus, men at folk skulle bli overbevist på grunnlag av solide beviser.

ikke forteller det til noen: Se studienote til Mr 1:44.

vis deg for presten: Ifølge Moseloven måtte en prest bekrefte at den spedalske var blitt frisk. Den som var blitt helbredet, måtte reise til templet og bære fram den offergaven som var påkrevd, nemlig to levende rene fugler, sedertre, skarlagenrødt materiale og isop. – 3Mo 14:2–32.

Kapernaum: Se studienote til Mt 4:13.

offiser: Eller: «centurion», det vil si en offiser med kommando over cirka 100 soldater i romerhæren.

Kapernaum: Fra et hebraisk navn som betyr «Nahums landsby» eller «trøstens landsby». (Na 1:1, fotn.) En by som hadde stor betydning i forbindelse med Jesu tjeneste på jorden. Den lå ved den nordvestlige bredden av Galilea-sjøen og blir kalt Jesu «egen by» i Mt 9:1.

tjeneren min: Det greske ordet som her er oversatt med «tjener», betyr bokstavelig «barn; ungdom» og kunne brukes om en slave som man hadde en viss hengivenhet for, muligens en personlig tjener.

mange fra øst og vest: En antydning om at ikke-jøder ville få del i Riket.

legge seg til bords: Eller: «spise sammen». Ved festmåltider i bibelsk tid var det vanlig at man plasserte divaner rundt bordet. De som deltok i måltidet, lå på en divan med hodet mot bordet og hvilte ofte venstre albue på en pute. Maten tok man som regel med høyre hånd. Å ligge til bords med noen var en måte å omgås nært på. Jødene på den tiden ville normalt aldri gjøre dette med ikke-jøder.

skjære tenner: Eller: «gnisse (bite) tenner». Uttrykket kan romme tanken om smerte, fortvilelse og sinne, kanskje sammen med bitre ord og bruk av vold.

Simons svigermor: Det vil si svigermoren til Peter, også kalt Kefas. (Joh 1:42) Denne bemerkningen stemmer med Paulus’ ord i 1Kt 9:5, som viser at Kefas var gift. Svigermoren til Peter bodde tydeligvis i Peters hjem, et hjem som han delte med sin bror Andreas. – Mr 1:29–31; se studienote til Mt 10:2, som forklarer de forskjellige måtene denne apostelen blir nevnt ved navn på.

lå syk med høy feber: Matteus og Markus skriver om Peters svigermor at hun «lå til sengs og hadde feber». (Mt 8:14; Mr 1:30) Det er bare Lukas – tydeligvis fordi han var lege – som forteller noe om hvor syk hun var, ved å si at hun hadde «høy feber». – Se «Introduksjon til Lukas».

svigermor: Se studienote til Lu 4:38.

hadde feber: Se studienote til Lu 4:38.

Da det ble kveld: Det vil si da sabbatsdagen var over, som parallellberetningene i Mr 1:21–32 og Lu 4:31–40 viser.

for at det som ble sagt gjennom profeten Jesaja, skulle bli oppfylt: Se studienote til Mt 1:22.

bar: Eller: «førte bort; fjernet». Under inspirasjon anvender Matteus her Jes 53:4 på de mirakuløse helbredelsene Jesus utførte. Den større oppfyllelsen av Jes 53:4 vil finne sted når Jesus bærer bort synd fullstendig, slik Asasel-bukken bar bort Israels synder når den ble sendt ut i ødemarken på soningsdagen. (3Mo 16:10, 20–22) Ved å bære bort synd vil Jesus fjerne den grunnleggende årsaken til sykdom for alle som viser tro på verdien av hans offer.

for at det Jehova hadde sagt gjennom sin profet, skulle bli oppfylt: Dette og lignende uttrykk forekommer mange ganger i Matteus’ evangelium, tydeligvis for å understreke overfor de jødiske leserne Jesu rolle som den lovte Messias. – Mt 2:15, 23; 4:14; 8:17; 12:17; 13:35; 21:4; 26:56; 27:9.

den andre siden av sjøen: Det vil si østsiden av Galilea-sjøen.

Menneskesønnen: Dette uttrykket forekommer omkring 80 ganger i evangeliene. Jesus brukte det om seg selv, tydeligvis for å understreke at han virkelig var et menneske, født av en kvinne, og at han tilsvarte Adam og hadde makt til å løskjøpe menneskene fra synd og død. (Ro 5:12, 14, 15) Uttrykket identifiserte også Jesus som Messias, eller Kristus. – Da 7:13, 14; se Ordforklaringer.

ikke noe sted der han kan hvile sitt hode: Det vil si ingen bolig som han kunne kalle sin egen.

begrave faren min: Ordlyden betyr sannsynligvis ikke at mannen nettopp hadde mistet faren sin og bare ba om å få ordne med begravelsen. Hvis det hadde vært tilfellet, ville han neppe ha vært der og snakket med Jesus. Når det var et dødsfall i familien i oldtidens Midtøsten, ble den døde gravlagt svært raskt, vanligvis samme dag. Mannens far kan derfor ha vært sykelig eller gammel, ikke død. Og Jesus ville ikke ha bedt mannen om å svikte en syk og hjelpetrengende forelder, så det må ha vært andre familiemedlemmer som kunne dekke slike viktige behov. (Mr 7:9–13) Mannen sa på en måte: «Jeg vil følge deg, men ikke så lenge faren min fortsatt lever. Vent til faren min dør og jeg har begravd ham.» Men etter Jesu oppfatning lot mannen muligheten til å sette Guds rike først i livet gå fra seg. – Lu 9:60, 62.

begrave faren min: Se studienote til Lu 9:59.

La de døde begrave sine døde: Som det framgår av studienote til Lu 9:59, var faren til den mannen Jesus snakket med, sannsynligvis sykelig eller gammel, ikke død. Så det Jesus mener, er tydeligvis: «La de som er åndelig døde, begrave sine døde.» Det betyr at mannen ikke burde vente med å bestemme seg for å følge Jesus, for andre familiemedlemmer kunne etter alt å dømme ta seg av faren fram til han døde. Hvis mannen valgte å følge Jesus, fikk han mulighet til å oppnå evig liv i stedet for å være blant dem som var åndelig døde i Guds øyne. I sitt svar viser Jesus at det er helt nødvendig å sette Guds rike først i livet og forkynne det vidt og bredt hvis man skal holde seg åndelig levende.

la de døde begrave sine døde: Se studienote til Lu 9:60.

storm: Det er vanlig med stormer på Galilea-sjøen. Overflaten ligger rundt 210 m under havoverflaten, og lufttemperaturen er høyere her enn i fjellene og på høyslettene omkring. Disse faktorene fører til urolige luftmasser og kraftig vind som raskt kan piske opp bølger.

dere med lite tro: Jesus mente ikke at de slett ikke hadde tro, men påpekte at det var mangler ved troen. – Mt 14:31; 16:8; Lu 12:28; Mt 6:30; se studienote til Mt 6:30.

dere med lite tro: Jesus rettet disse ordene til disiplene sine og antydet dermed at deres tro og tillit ikke var sterk nok. (Mt 8:26; 14:31; 16:8; Lu 12:28) Det betyr ikke at de slett ikke hadde tro, men at det var mangler ved troen.

en mann: Evangelieskribenten Matteus (8:​28) nevner to menn, men Markus og Lukas (8:​27) omtaler én. Det ser ut til at Markus og Lukas framhever bare én demonbesatt mann fordi det var ham Jesus snakket til, og fordi hans tilfelle var mer spesielt. Det er mulig at denne mannen var mer voldelig eller hadde vært lenger under demonenes kontroll. Det kan også være at det bare var den ene av de to mennene som ønsket å slå følge med Jesus etter at de var blitt helbredet. – Mr 5:18–20.

gerasenernes område: Et område på den andre (den østlige) siden av Galilea-sjøen. Områdets nøyaktige grenser er ikke kjent i dag, og identifikasjonen er usikker. Noen forbinder «gerasenernes område» med området omkring Kursi, nær de bratte skråningene på østbredden av Galilea-sjøen. Andre mener at betegnelsen gjelder det utstrakte området omkring byen Gerasa (Jerash), som lå 55 km sørsørøst for Galilea-sjøen. Mt 8:​28 kaller det «gadarenernes område». (Se studienoten til gerasenernes i dette verset og studienote til Mt 8:​28.) Selv om det er brukt forskjellige betegnelser, sikter de til den samme generelle regionen på østbredden av Galilea-sjøen, og områdene kan ha overlappet hverandre. Beretningene motsier altså ikke hverandre. – Se også Tillegg A7, Kart 3B, «Hendelser ved Galilea-sjøen», og Tillegg B10.

gadarenernes område: Et område på den andre (den østlige) siden av Galilea-sjøen. Det kan ha vært det området som strakte seg fra Galilea-sjøen til Gadara, som lå 10 km fra sjøen. Noe som støtter denne oppfatningen, er at det på mynter fra Gadara ofte er bilde av et skip. Markus og Lukas kaller dette området «gerasenernes område». (Se studienote til Mr 5:1.) Det er mulig at dette var områder som overlappet hverandre. – Se Tillegg A7, kart 3B, «Hendelser ved Galilea-sjøen» og Tillegg B10.

to: Beretningene i Markus (5:2) og Lukas (8:27) nevner bare én demonbesatt mann. – Se studienote til Mr 5:2.

gravene: Eller: «minnegravene». (Se Ordforklaringer: «Minnegrav».) Slike graver var tydeligvis naturlige huler eller gravkamre som var hogd ut i fjell, og de lå vanligvis utenfor byene. Siden slike gravsteder var forbundet med seremoniell urenhet, holdt jødene seg unna dem, og de ble derfor egnede tilholdssteder for gale eller demonbesatte personer.

fangevokterne: Det greske ordet basanistẹs, gjengitt med «fangevoktere», har grunnbetydningen «plagere», sannsynligvis fordi fangevoktere ofte torturerte fangene. Men etter hvert ble ordet brukt om fangevoktere generelt, siden det å være i fangenskap ble regnet som en form for pine, enten man ble torturert eller ikke. – Se studienote til Mt 8:29.

hva har dette med meg og deg å gjøre?: Da Maria sa til Jesus: «De har ikke mer vin» (Joh 2:3), mente hun uten tvil at han burde gjøre noe med situasjonen. Dette er bemerkelsesverdig, for Jesus hadde ikke utført noen mirakler ennå. Det semittiske idiomet Jesus svarte med, som bokstavelig betyr «hva for meg og for deg?», uttrykker i bunn og grunn en innvending og må forstås ut fra sammenhengen. Noen ganger uttrykker det fiendtlighet og avvisning (Mt 8:29; Mr 1:24; 5:7; Lu 4:34; 8:28), men i dette tilfellet ser det ut til å være en mild innvending. (Eksempler på at dette idiomet blir brukt på en mild måte, finnes i De hebraiske skrifter, for eksempel i 2Sa 16:9, 10 og 1Kg 17:18, fotn.) Grunnen til at Jesus nølte, framgår av det han sier videre: Min time er ennå ikke kommet. Men Jesu svar på Marias forslag må ha fortalt henne at han ikke var uvillig til å hjelpe, noe hennes reaksjon i vers 5 viser.

Hva har vi med deg å gjøre ...?: Eller: «Hva har vi til felles med deg?» Bokstavelig gjengitt lyder dette retoriske spørsmålet: «Hva for oss og for deg?» Dette semittiske idiomet forekommer i De hebraiske skrifter (Jos 22:24; Dom 11:12; 2Sa 16:10; 19:22; 1Kg 17:18; 2Kg 3:13; 2Kr 35:21; Ho 14:8), og et tilsvarende gresk uttrykk er brukt i De kristne greske skrifter. (Mt 8:29; Mr 1:24; 5:7; Lu 4:34; 8:28; Joh 2:4) Nøyaktig hva det betyr, kan variere, avhengig av sammenhengen. I dette verset uttrykker det fiendtlighet og avvisning, og noen mener at det kan oversettes med: «Ikke plag oss!», eller: «La oss være i fred!» I andre sammenhenger er det ikke knyttet forakt, arroganse eller fiendtlighet til uttrykket, men det er brukt som uttrykk for at man ikke er enig i et synspunkt, eller at man ikke vil involvere seg i en foreslått handling. – Se studienote til Joh 2:4.

pine oss: Et beslektet gresk ord er oversatt med «fangevokterne» i Mt 18:34 (se studienote). I denne sammenhengen ser det derfor ut til at «pine» sikter til det å holde noen fanget i den uvirksomhetens ‘avgrunn’ som er nevnt i parallellberetningen i Lu 8:31.

griser: Griser var urene ifølge Loven, men ble alt opp i dette området. Det fortelles ikke om «gjeterne» (Mt 8:33) var jøder som brøt Loven. Det var uansett marked for svinekjøtt blant de mange ikke-jødene som bodde i Dekapolis-området, for både grekerne og romerne så på svinekjøtt som en delikatesse.

Multimedia

En romersk centurion (offiser) kledd til kamp
En romersk centurion (offiser) kledd til kamp

Stillingen som centurion var den høyeste rangen en vanlig soldat kunne oppnå. En centurion trente opp soldatene, inspiserte våpnene, utstyret og maten deres og sørget for at reglene for oppførsel ble overholdt. Hvor kampdyktig og effektiv romerhæren var, avhang vanligvis mer av centurionene enn av noen andre. Generelt sett var disse de mest erfarne og verdifulle mennene i romerhæren. Dette gjør ydmykheten og troen til den centurionen som henvendte seg til Jesus, enda mer imponerende.

Revehi og fuglereder
Revehi og fuglereder

Jesus stilte opp det at han selv ikke hadde et fast hjem, som en kontrast til det at rever har hi og fugler har reder. Den revearten det er bilde av her (Vulpes vulpes), lever ikke bare i Midtøsten, men også i Afrika, Asia, Europa og Nord-Amerika, og den er blitt innført i Australia. Hvis reven ikke kan bruke en fjellsprekk eller overta en hule som et annet dyr har forlatt eller er blitt drevet vekk fra, graver den vanligvis en hule i bakken som den bruker som hi. Fuglen, en cettisanger (Cettia cetti), er en av de anslagsvis 470 fugleartene man kan se i Israel i løpet av et år. Fuglereder blir bygd på forskjellige steder, blant annet i trær, hule trestammer og klipper. De blir dessuten bygd av ulike materialer, for eksempel av kvister, løv, tang og tare, ull, strå, mose og fjær. Det at landet har så variert topografi – fra kjølige fjelltopper til dype, stekende varme daler og fra tørre ørkener til kystsletter, som alt sammen ligger ved den sørøstlige enden av Middelhavet – gjør det til et attraktivt tilholdssted for fugler som enten holder til her fast, eller som trekker gjennom området.

Klipper på østsiden av Galilea-sjøen
Klipper på østsiden av Galilea-sjøen

Det var på østsiden av Galilea-sjøen Jesus drev ut demoner av to menn og sendte demonene inn i en griseflokk.