Markus 7:1–37

7  Fariseerne og noen av de skriftlærde som var kommet fra Jerusalem, samlet seg rundt ham.+  Og de så at noen av disiplene hans spiste med urene hender, det vil si uten å ha vasket dem.  (Fariseerne, ja alle jødene, holder nemlig fast ved tradisjonen fra tidligere tider. De spiser ikke uten å ha vasket hendene opp til albuen,  og når de kommer fra torget, spiser de ikke uten at de har vasket seg. Det er mange andre tradisjoner som de har fått og holder fast ved, for eksempel det at de dypper begre, kanner og kobberkar i vann.)+  Disse fariseerne og skriftlærde spurte ham derfor: «Hvorfor følger ikke disiplene dine tradisjonen fra tidligere tider, men spiser med urene hender?»+  Han sa til dem: «Jesaja profeterte treffende om dere hyklere, slik det står skrevet: ‘Dette folket ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg.+  De tilber meg forgjeves, for de læresetningene de holder fram, er menneskebud.’+  Dere ignorerer Guds bud og holder fast ved menneskers tradisjon.»+  Han sa videre til dem: «Dere er flinke til å sette Guds bud til side, så dere kan følge tradisjonen deres.+ 10  Moses sa for eksempel: ‘Du skal ære din far og din mor’,+ og: ‘Den som snakker hånlig om* sin far eller mor, skal dø.’+ 11  Men dere lærer at en mann kan si til sin far eller mor: ‘Det jeg eier som kunne vært brukt til å hjelpe deg, er en korban (det vil si noe man har lovt å gi til Gud).’ 12  Dermed lar dere ham ikke lenger gjøre noe som helst for sin far eller mor.+ 13  Slik setter dere Guds ord til side ved deres tradisjon, som dere har gitt videre til andre.+ Og dere gjør mye annet som ligner på dette.»+ 14  Så kalte han igjen folkemengden til seg og sa til dem: «Hør på meg alle sammen, og forstå det jeg sier.+ 15  Ikke noe som kommer inn i et menneske utenfra, kan gjøre det urent. Men det som går ut av et menneske, gjør det urent.»+ 16  —— 17  Jesus forlot folkemengden og gikk inn i et hus. Da begynte disiplene å spørre ham om illustrasjonen.+ 18  Han sa til dem: «Forstår dere ikke dette, dere heller? Vet dere ikke at ingenting som kommer inn i et menneske utenfra, kan gjøre det urent? 19  Slike ting kommer jo ikke inn i hjertet, men går ned i magen og deretter ut i kloakken.»* Dermed slo han fast at all mat er ren. 20  Så sa han: «Det er det som går ut av et menneske, som gjør det urent.+ 21  For innenfra, fra menneskenes hjerte,+ kommer onde tanker: seksuell umoral, tyveri, mord, 22  utroskap, grådighet, onde gjerninger, svik, skamløs oppførsel, misunnelse, blasfemi, hovmod og ufornuftige handlinger. 23  Alt dette onde kommer innenfra og gjør et menneske urent.»+ 24  Han dro derfra og reiste til området ved Tyrus og Sidon.+ Der gikk han inn i et hus og ville ikke at noen skulle få vite det, men han kunne ikke unngå oppmerksomhet. 25  En kvinne der hadde en liten datter som hadde en uren ånd i seg. Kvinnen fikk straks høre om ham og kom og kastet seg ned for føttene hans.+ 26  Hun var gresk, av syrisk-fønikisk nasjonalitet, og hun ba ham gang på gang om å drive ut demonen av datteren hennes. 27  Men han sa til henne: «La først barna bli mette, for det er ikke riktig å ta brødet fra barna og kaste det til hundevalpene.»+ 28  Hun svarte: «Det er sant, herre, men hundevalpene under bordet spiser jo av smulene fra barnas brød.» 29  Da sa han til henne: «Fordi du sa dette, så gå hjem – demonen har fart ut av datteren din.»+ 30  Hun gikk da hjem. Der lå barnet på sengen, og demonen var borte.+ 31  Da Jesus dro fra Tyrus-området, gikk han gjennom Sidon og Dekạpolis-området og kom til Galilẹa-sjøen.+ 32  Her kom de til ham med en mann som var døv og hadde talevansker,+ og de bønnfalt ham om å legge hånden på ham. 33  Han førte ham da bort fra folkemengden, slik at de var for seg selv. Så stakk han fingrene i mannens ører, spyttet og rørte ved tungen hans.+ 34  Deretter så han opp mot himmelen, sukket dypt og sa til ham: «Effatạ», som betyr: «Bli åpnet.» 35  Da ble ørene hans åpnet,+ og talevanskene forsvant, og han begynte å snakke normalt. 36  Jesus forbød dem å fortelle det til noen,+ men jo mer han forbød det, desto mer gjorde de det kjent.+ 37  Ja, de ble overveldet av forundring+ og sa: «Alt han har gjort, er godt. Han får til og med døve til å høre og stumme til å snakke.»+

Fotnoter

El.: «som forbanner».
El.: «latrinen; avtredet».

Studienoter

med urene hender, det vil si uten å ha vasket dem: Markus’ forklaring her og i versene 3 og 4 ville være nyttig for lesere som ikke var kjent med uttrykket «urene hender» eller den jødiske tradisjonen med vasking av hendene. (Se «Introduksjon til Markus».) Det siktes her til seremoniell rensing i samsvar med tradisjonen, ikke til det å vaske hendene av hygieniske grunner. Senere stiller Den babylonske Talmud (Sotah 4b) det å spise med uvaskede hender i klasse med det å ha seksuell omgang med en prostituert, og den sier at de som ikke er nøye med å vaske hendene, vil bli «utryddet fra verden».

med urene hender, det vil si uten å ha vasket dem: Markus’ forklaring her og i versene 3 og 4 ville være nyttig for lesere som ikke var kjent med uttrykket «urene hender» eller den jødiske tradisjonen med vasking av hendene. (Se «Introduksjon til Markus».) Det siktes her til seremoniell rensing i samsvar med tradisjonen, ikke til det å vaske hendene av hygieniske grunner. Senere stiller Den babylonske Talmud (Sotah 4b) det å spise med uvaskede hender i klasse med det å ha seksuell omgang med en prostituert, og den sier at de som ikke er nøye med å vaske hendene, vil bli «utryddet fra verden».

vasket hendene: Ifølge Moseloven skulle prestene vaske hendene og føttene før de gjorde tjeneste ved alteret eller gikk inn i møteteltet. (2Mo 30:18–21) Men som det blir forklart i studienoten til Mr 7:2, var det menneskers tradisjon fariseerne og andre jøder på Jesu tid overholdt når de renset seg seremonielt. Av de fire evangelieberetningene er det bare i Markus det står at den seremonielle håndvasken nådde opp til albuen.

har vasket seg: Mange gamle håndskrifter har det greske ordet baptịzo («å dyppe; å neddukke») her, et ord som i de fleste tilfeller blir brukt om den kristne dåp. Men i Lu 11:38 brukes dette ordet om et bredt spekter av gjentatte vaskeritualer som var rotfestet i jødisk tradisjon. I andre gamle håndskrifter brukes det greske ordet rhantịzo, som betyr «å stenke; å rense ved stenking». (He 9:13, 19, 21, 22) Uansett hvilke håndskrifter man baserer seg på, er den generelle meningen den samme: Gudfryktige jøder spiste ikke uten at de på en eller annen måte hadde renset seg seremonielt. Arkeologiske funn i Jerusalem viser at jødene på denne tiden brukte badekar og bassenger beregnet på rituelle bad, noe som i denne sammenhengen kan gi støtte til gjengivelsen baptịzo, «har neddukket seg».

dypper ... i vann: Eller: «døper». Her brukes det greske ordet baptismọs om renselsesritualer som noen religiøse jøder på Jesu tid praktiserte. De dyppet i vann, eller døpte, de begrene, kannene og kobberkarene de brukte ved måltidene.

sammen med de hellige bidragene: Dette kan sikte til det stedet i templet der de «bidragsbøssene» som er nevnt i Joh 8:20, sto. De sto tydeligvis i det området som ble kalt kvinnenes forgård, der det i alt fantes 13 bidragsbøsser. (Se Tillegg B11.) Man mener at det i templet også fantes et større skattkammer, dit pengene fra bidragsbøssene ble ført.

korban: Det greske ordet korbạn er et lånord fra det hebraiske ordet qorbạn, som betyr «offergave». Det hebraiske ordet forekommer mange ganger i 3. og 4. Mosebok og blir brukt både om ofre som inneholder blod, og om ofre som ikke gjør det. (3Mo 1:2, 3; 2:1; 4Mo 5:15; 6:14, 21) Et beslektet ord, korbanạs, står i Mt 27:6, der det er gjengitt med «de hellige bidragene». – Se studienote til Mt 27:6.

noe man har lovt å gi til Gud: Eller: «en gave viet til Gud». De skriftlærde og fariseerne lærte folk at penger, eiendeler eller noe annet som en person lovte å gi til Gud, tilhørte templet. Ifølge denne tradisjonen kunne en sønn beholde en gave som var viet til Gud, og bruke den selv, samtidig som han sa at den var satt til side som en gave til templet. Det ser ut til at noen prøvde å slippe unna ansvaret for å ta seg av foreldrene sine ved å vie eiendelene sine til Gud på denne måten. – Mr 7:12.

Enkelte håndskrifter har her med ordene: «Hvis noen har ører å høre med, så la ham høre», men de forekommer ikke i viktige tidlige håndskrifter. Så disse ordene hører tydeligvis ikke med til Markus’ opprinnelige tekst. Men man finner lignende uttalelser i Mr 4:9, 23 som en del av de inspirerte skrifter. Noen bibelkommentatorer mener at en avskriver satte inn disse ordene her som en naturlig kommentar etter vers 14 og hentet ordlyden fra Mr 4:​9, 23. – Se Tillegg A3.

Dermed slo han fast at all mat er ren: Den greske teksten gir rom for å oppfatte disse ordene som en fortsettelse av det Jesus sa, men de regnes vanligvis for å være Markus’ kommentar til konsekvensen av det Jesus nettopp hadde forklart. Uttalelsen betyr ikke at Jesus erklærte at jøder nå kunne spise visse typer mat som ble betraktet som urene ifølge Moseloven. Loven ble ikke opphevet før etter at Jesus hadde dødd på pælen. Markus’ kommentar må forstås i lys av denne historiske bakgrunnen. (3Mo, kap. 11; Apg 10:9–16; Kol 2:13, 14) De tradisjonsbundne religiøse lederne mente at selv «ren» mat ville gjøre en person uren hvis han spiste den uten først å gjennomgå omstendelige renselsesritualer som ikke var påbudt i Loven. Markus’ kommentar skal tydeligvis forstås slik at Jesus slo fast at mat som var «ren» ifølge Moseloven, ikke kunne gjøre den som spiste den, uren bare fordi han ikke hadde vasket hendene sine på en rituell måte i samsvar med menneskelagde tradisjoner. Noen forstår det slik at Markus’ kommentar også gjelder konsekvensen av Jesu ord for de kristne i framtiden. Da Markus skrev sitt evangelium, hadde Peter hatt det synet der han ble fortalt – med ord som lignet på denne passasjen i Markus – at «Gud har renset» mat som tidligere ble betraktet som uren ifølge Moseloven. (Apg 10:13–15) Uansett ser det ut til at disse ordene er Markus’ inspirerte oppsummering av konsekvensen av Jesu ord, ikke ord som Jesus selv uttalte.

seksuell umoral: Se studienote til Mt 15:19.

seksuell umoral: Her brukes flertallsformen av det greske ordet porneia. Ordet kan i denne formen gjengis med «tilfeller av seksuell umoral». – Se studienote til Mt 5:32 og Ordforklaringer.

utroskap: Eller: «ekteskapsbrudd». Her brukes flertallsformen av det greske ordet for «utroskap» (moikheia). – Se Ordforklaringer: «Utroskap».

skamløs oppførsel: Eller: «frekk og respektløs oppførsel». Det greske ordet asẹlgeia blir brukt om oppførsel som er en alvorlig krenkelse av Guds lover, og som gjenspeiler en frekk eller foraktfull holdning. – Se Ordforklaringer.

misunnelse: Bokstavelig: «et ondt (dårlig) øye». Ordet «øye» kan i overført betydning sikte til en persons ønsker, tilbøyeligheter eller følelser. – Se studienoter til Mt 6:​23; 20:15.

misunnelig: Bokstavelig: «ondt; dårlig». Et bokstavelig øye som er dårlig eller sykt, ser ikke klart. På lignende måte klarer ikke et misunnelig øye å fokusere på det som virkelig er viktig. (Mt 6:33) Et slikt øye er misfornøyd og grådig, distrahert og flakkende. Det får eieren til å feilvurdere ting og til å følge en egoistisk kurs i livet. – Se studienote til Mt 6:22.

er du misunnelig: Bokstavelig: «er ditt øye ondt (dårlig)». (Se studienote til Mt 6:23.) Ordet «øye» kan i overført betydning sikte til en persons ønsker, tilbøyeligheter eller følelser. – Se studienote til Mr 7:22.

gresk: Denne ikke-israelittiske kvinnen var sannsynligvis av gresk avstamning.

syrisk-fønikisk: At kvinnen blir omtalt som både «syrisk» og «fønikisk», skyldes trolig at Fønikia var en del av den romerske provinsen Syria. – Se studienote til Mt 15:22, der kvinnen blir omtalt som «fønikisk», eller «kanaaneisk».

fønikisk: Eller: «kanaaneisk». Gresk: Khananaia. De tidlige innbyggerne i Fønikia stammet fra Kanaan, sønnesønn av Noah (1Mo 9:18; 10:6), og med tiden kom dette navnet i første rekke til å betegne Fønikia. – Se studienote til Mr 7:26, der kvinnen blir omtalt som «syrisk-fønikisk».

barna ... hundevalpene: Siden hunder ifølge Moseloven var urene, bruker Bibelen ofte ordet «hund» i nedsettende betydning. (3Mo 11:27; Mt 7:6; Flp 3:2; Åp 22:15) Men i både Matteus’ (15:26) og Markus’ gjengivelse av det Jesus sa, brukes diminutivformen av ordet, slik at det kan oversettes med «liten hund» eller «hundevalp», noe som mildner sammenligningen. Det er altså mulig at Jesus brukte et varmt uttrykk som kunne brukes om kjæledyr som noen ikke-jøder hadde i hjemmet sitt. Ved å sammenligne israelitter med ‘barn’ og ikke-jøder med ‘hundevalper’ sa Jesus tydeligvis noe om prioritering. I et hjem der det var både barn og hunder, ville barna få mat først.

Dekapolis-området: Se Ordforklaringer og Tillegg B10.

en mann som var døv og hadde talevansker: Det er bare Markus som forteller at Jesus helbreder denne mannen som var døv og hadde talevansker. – Mr 7:31–37.

førte ham da bort fra folkemengden, slik at de var for seg selv: Dette var ikke noe Jesus pleide å gjøre når han helbredet syke. Han ville kanskje unngå å gjøre mannen forlegen. Jesus ønsket å hjelpe ham på en så hensynsfull måte som mulig.

spyttet: Blant både jøder og ikke-jøder var det noen som så på spytting som en metode eller et tegn i forbindelse med helbredelse av sykdom. Det kan derfor være at Jesus spyttet for å vise mannen at han skulle til å helbrede ham. Jesus brukte uansett ikke sitt spytt som et naturlegemiddel.

sukket dypt: Markus beskriver ofte Jesu følelser, kanskje slik han hadde fått det fortalt gjennom Peter, som var en mann med sterke følelser. (Se «Introduksjon til Markus».) Dette verbet kan beskrive et sukk kombinert med stille bønn og kan gjenspeile Jesu medfølelse med mannen eller også Jesu smerte over alle menneskers lidelse. I Ro 8:22 brukes et beslektet verb om at alt det skapte ‘sukker’.

Effata: En gresk transkripsjon som noen mener kommer fra et hebraisk rotord som blir oversatt med «lukkes opp» i Jes 35:5. Jesu bruk av dette uttrykket må ha gjort uutslettelig inntrykk på et øyenvitne, muligens Peter, som kan ha gjenfortalt det ordrett til Markus. Som i tilfellet med uttrykket «Talita kumi» (Mr 5:41) er dette en av de få gangene Jesus blir sitert ordrett.

Multimedia