Josva 19:1–51

19  Det andre loddet+ falt så på Sịmeon, på Sịmeons stamme,+ slekt for slekt. Og deres eiendom* lå inne i Judas område.+  De fikk disse byene: Beer-Sjeba+ med Sjeba, Molạda,+  Hasar-Sjual,+ Bala, Esem,+  Ẹltolad,+ Betul, Hormah,  Siklag,+ Bet-Mạrkabot, Hasar-Susa,  Bet-Lẹbaot+ og Sjạruhen – 13 byer med tilhørende bosetninger –  Ajin, Rimmon, Eter og Asjan+ – 4 byer med tilhørende bosetninger –  og alle bosetningene som lå rundt disse byene helt til Baạlat-Beer, eller Rama i sør. Dette var den eiendommen slektene i Sịmeons stamme fikk.  Sịmeons etterkommeres eiendom ble tatt av den delen som Juda fikk, for Judas område var for stort for dem. Derfor fikk Sịmeons etterkommere en eiendom inne i deres område.+ 10  Deretter falt det tredje loddet+ på Sẹbulons etterkommere,+ slekt for slekt, og grensen for deres område gikk helt til Sarid. 11  Deres grense gikk vestover opp til Mạreal og nådde til Dạbbesjet og så til dalen foran Jọkneam. 12  Og den gikk fra Sarid østover mot soloppgangen, til Kislot-Tabors grense og ut til Dạberat+ og så opp til Jafịa. 13  Og derfra fortsatte den østover mot soloppgangen til Gat-Hefer,+ til Et-Kasin og ut til Rimmon, og den strakte seg til Nea. 14  Og i nord gikk grensen rundt til Hạnnaton, og den endte ved Jiftah-El-dalen, 15  og Kattat, Nạhalal, Sjimron,+ Jidạla og Betlehem+ – 12 byer med tilhørende bosetninger. 16  Dette var det området slektene i Sẹbulons stamme fikk.+ Dette var byene med tilhørende bosetninger. 17  Det fjerde loddet+ falt på Jịssakar,+ på Jịssakars etterkommere, slekt for slekt. 18  Og deres grense gikk til Jịsreel,+ Kesụllot, Sjunem,+ 19  Hafarạjim, Sjion, Anahạrat, 20  Rabbit, Kịsjion, Ebes, 21  Remet, En-Gannim,+ En-Hadda og Bet-Passes. 22  Og grensen nådde til Tabor+ og Sjahasụma og Bet-Sjemesj, og den endte ved Jordan – 16 byer med tilhørende bosetninger. 23  Dette var det området slektene i Jịssakars stamme fikk,+ byene med tilhørende bosetninger. 24  Det femte loddet+ falt så på Asjers stamme,+ slekt for slekt. 25  Og deres grense var Helkat,+ Hali, Beten, Aksjaf, 26  Allammẹlek, Amad og Misjal. Den nådde mot vest til Karmel+ og til Sjikor-Libnat, 27  og den gikk tilbake mot øst til Bet-Dagon og nådde til Sẹbulon og Jiftah-El-dalen mot nord, til Bet-Emek og Nẹ’iel, og den strakte seg til Kabul på venstre hånd, 28  og til Ebron, Rehob, Hammon og Kanah, helt til det store Sidon.+ 29  Og grensen gikk tilbake til Rama og helt til den befestede byen Tyrus.+ Så gikk grensen tilbake til Hosa, og den endte ved havet, i området ved Aksib, 30  Umma, Afek+ og Rehob+ – 22 byer med tilhørende bosetninger. 31  Dette var det området slektene i Asjers stamme fikk.+ Dette var byene med tilhørende bosetninger. 32  Det sjette loddet+ falt på Nạftalis etterkommere, på slektene i Nạftalis stamme. 33  Deres grense gikk fra Helef, fra det store treet i Saanạnnim,+ og Adạmi-Nekeb og Jạbneel helt til Lakkum, og den endte ved Jordan. 34  Grensen gikk tilbake mot vest til Asnot-Tabor og strakte seg derfra til Hukkok og nådde til Sẹbulon i sør og til Asjer i vest og til Juda ved Jordan mot øst. 35  Og de befestede byene var Ziddim, Ser, Hammat,+ Rakkat, Kịnneret, 36  Adạma, Rama, Hasor,+ 37  Kedesj,+ Ẹdre’i, En-Hasor, 38  Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat og Bet-Sjemesj+ – 19 byer med tilhørende bosetninger. 39  Dette var det området slektene i Nạftalis stamme fikk,+ byene med tilhørende bosetninger. 40  Det sjuende loddet+ falt på Dans stamme,+ slekt for slekt. 41  Og grensen for deres område var Sora,+ Ẹsjtaol, Ir-Sjemesj, 42  Sjaalạbbin,+ Ạjalon,+ Jitla, 43  Elon, Timnah,+ Ekron,+ 44  Ẹltekeh, Gịbbeton,+ Baạlat, 45  Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon,+ 46  Me-Jarkon og Rakkon, med grensen ved Joppe.+ 47  Men Dans område var for trangt for dem.+ De dro derfor opp og kjempet mot Lesjem+ og inntok byen og drepte innbyggerne med sverdet. Så tok de byen i eie og bosatte seg der, og de forandret navnet Lesjem til Dan, etter navnet på sin forfader Dan.+ 48  Dette var det området slektene i Dans stamme fikk. Dette var byene med tilhørende bosetninger. 49  Dermed ble de ferdige med å fordele landet som arv, område for område. Så ga israelittene Josva, Nuns sønn, en eiendom midt iblant seg. 50  På Jehovas befaling ga de ham den byen han ba om, Timnat-Serah+ i Ẹfraims fjellområde, og han bygde opp byen og bosatte seg i den. 51  Dette var de områdene som presten Eleạsar og Josva, Nuns sønn, og overhodene* i Israels stammer delte ut ved loddkasting i Sjilo+ framfor Jehova, ved inngangen til møteteltet.+ Dermed ble de ferdige med å fordele landet.+

Fotnoter

El.: «arv», her og flere steder utover i kapitlet.
El.: «overhodene for fedrehusene».

Studienoter

Multimedia