1. Krønikebok 6:1–81

6  Levis sønner+ var Gersjon, Kehat+ og Merạri.+  Kehats sønner var Amram, Jishar,+ Hebron og Ụssiel.+  Amrams barn*+ var Aron,+ Moses+ og Mirjam.+ Og Arons sønner var Nadab, Ạbihu,+ Eleạsar+ og Ịtamar.+  Eleạsar ble far til Pịnehas.+ Pịnehas ble far til Abisjụa.  Abisjụa ble far til Bukki. Bukki ble far til Ussi.  Ussi ble far til Serạhja. Serạhja ble far til Mẹrajot.  Mẹrajot ble far til Amạrja. Amạrja ble far til Ạkitub.+  Ạkitub ble far til Sadok.+ Sadok ble far til Akimạas.+  Akimạas ble far til Asạrja. Asạrja ble far til Johạnan. 10  Johạnan ble far til Asạrja. Han tjente som prest i det huset som Salomo bygde i Jerusalem. 11  Asạrja ble far til Amạrja. Amạrja ble far til Ạkitub. 12  Ạkitub ble far til Sadok.+ Sadok ble far til Sjallum. 13  Sjallum ble far til Hilkịa.+ Hilkịa ble far til Asạrja. 14  Asạrja ble far til Serạja.+ Serạja ble far til Jehọsadak.+ 15  Og Jehọsadak ble bortført da Jehova førte Juda og Jerusalem i eksil ved Nebukadnẹsars hånd. 16  Levis sønner var Gersjom,* Kehat og Merạri. 17  Dette er navnene på Gersjoms sønner: Libni og Sjịme’i.+ 18  Kehats sønner var Amram, Jishar, Hebron og Ụssiel.+ 19  Merạris sønner var Mahli og Musji. Dette var levittenes slekter etter deres forfedre:+ 20  av Gersjom:+ hans sønn Libni, hans sønn Jahat, hans sønn Simma, 21  hans sønn Joah, hans sønn Iddo, hans sønn Serah, hans sønn Jeạtrai. 22  Kehats sønner* var hans sønn Amminạdab, hans sønn Korah,+ hans sønn Assir, 23  hans sønn Elkạna, hans sønn Ẹbjasaf,+ hans sønn Assir, 24  hans sønn Tahat, hans sønn Ụriel, hans sønn Ussịa og hans sønn Sja’ul. 25  Elkạnas sønner var Amạsai og Ạkimot. 26  Elkạnas* sønner var hans sønn Sofai, hans sønn Nahat, 27  hans sønn Ẹliab, hans sønn Jẹroham, hans sønn Elkạna.+ 28  Samuels sønner+ var Joel, den førstefødte, og Ạbija, den andre.+ 29  Merạris sønner* var Mahli,+ hans sønn Libni, hans sønn Sjịme’i, hans sønn Ussah, 30  hans sønn Sjimẹa, hans sønn Haggịa og hans sønn Asạja. 31  Dette var de som David utnevnte til å lede sangen i Jehovas hus etter at Arken var blitt plassert der.+ 32  De hadde ansvaret for sangen ved tabernaklet, møteteltet, fram til Salomo bygde Jehovas hus i Jerusalem.+ Og de utførte sin tjeneste etter anvisningene.+ 33  Dette er de mennene som gjorde tjeneste sammen med sønnene sine: av kehatittene: sangeren Heman,+ sønn av Joel,+ sønn av Samuel, 34  sønn av Elkạna,+ sønn av Jẹroham, sønn av Ẹliel, sønn av Toah, 35  sønn av Zuf, sønn av Elkạna, sønn av Mahat, sønn av Amạsai, 36  sønn av Elkạna, sønn av Joel, sønn av Asạrja, sønn av Sefạnja, 37  sønn av Tahat, sønn av Assir, sønn av Ẹbjasaf, sønn av Korah, 38  sønn av Jishar, sønn av Kehat, sønn av Levi, sønn av Israel. 39  Til høyre for Heman sto hans bror Asaf.+ Asaf var sønn av Berẹkja, sønn av Sjimẹa, 40  sønn av Mikael, sønn av Baasẹja, sønn av Malkịja, 41  sønn av Etni, sønn av Serah, sønn av Adạja, 42  sønn av Etan, sønn av Simma, sønn av Sjịme’i, 43  sønn av Jahat, sønn av Gersjom, sønn av Levi. 44  Merạris etterkommere,+ deres brødre, sto på venstre side. Det var Etan,+ sønn av Kisji, sønn av Abdi, sønn av Malluk, 45  sønn av Hasjạbja, sønn av Amạsja, sønn av Hilkịa, 46  sønn av Amsi, sønn av Bani, sønn av Sjemer, 47  sønn av Mahli, sønn av Musji, sønn av Merạri, sønn av Levi. 48  Deres brødre, de andre levittene, var utnevnt til å utføre* all slags tjeneste ved tabernaklet, den sanne Guds hus.+ 49  Aron og hans sønner+ frambrakte offerrøyk på brennofferalteret+ og på røkelsesalteret+ og tok hånd om oppgavene i forbindelse med det høyhellige for å gjøre soning for Israel,+ i samsvar med alt det Moses, den sanne Guds tjener, hadde befalt. 50  Dette var Arons etterkommere:+ hans sønn Eleạsar,+ hans sønn Pịnehas, hans sønn Abisjụa, 51  hans sønn Bukki, hans sønn Ussi, hans sønn Serạhja, 52  hans sønn Mẹrajot, hans sønn Amạrja, hans sønn Ạkitub,+ 53  hans sønn Sadok+ og hans sønn Akimạas. 54  Dette var deres bosetninger og leirer* i deres område: Arons etterkommere av kehatittenes slekt, som det første loddet falt på, 55  fikk Hebron+ i Juda med beitemarkene rundt byen. 56  Men byens mark og de tilhørende bosetningene fikk Kaleb,+ Jefụnnes sønn. 57  Og Arons etterkommere fikk tilfluktsbyene:*+ Hebron,+ og dessuten Libna+ med beitemarker, Jattir,+ Esjtemọa med beitemarker,+ 58  Hilen med beitemarker, Debir+ med beitemarker, 59  Asjan+ med beitemarker og Bet-Sjemesj+ med beitemarker. 60  Og fra Benjamins stamme fikk de: Geba+ med beitemarker, Ạlemet med beitemarker og Ạnatot+ med beitemarker. Det var i alt 13 byer som tilhørte deres slekter.+ 61  Resten av kehatittene fikk* 10 byer fra stammens slekt, fra den halve stammen, halve Manạsse.+ 62  Gersjomittenes slekter fikk 13 byer fra Jịssakars stamme, Asjers stamme, Nạftalis stamme og Manạsses stamme i Basjan.+ 63  Merarittenes slekter fikk ved loddkasting 12 byer fra Rubens stamme, Gads stamme og Sẹbulons stamme.+ 64  Israelittene ga altså levittene disse byene med beitemarker.+ 65  Og ved loddkasting ga de dem navngitte byer fra Judas stamme, Sịmeons stamme og Benjamins stamme. 66  Noen av kehatittenes slekter fikk byer fra Ẹfraims stamme som sitt område.+ 67  De fikk tilfluktsbyene:* Sikem+ med beitemarker i Ẹfraims fjellområde, Geser+ med beitemarker, 68  Jọkmeam med beitemarker, Bet-Horon+ med beitemarker, 69  Ạjalon+ med beitemarker og Gat-Rimmon+ med beitemarker. 70  Og fra halve Manạsses stamme fikk de: Aner med beitemarker og Bịleam med beitemarker. Dette fikk resten av kehatittenes slekter. 71  Gersjomittene fikk fra halve Manạsses stammes slekt: Golạn+ i Basjan med beitemarker og Ạsjtarot med beitemarker.+ 72  Fra Jịssakars stamme fikk de: Kedesj med beitemarker, Dạberat+ med beitemarker,+ 73  Ramot med beitemarker og Anem med beitemarker. 74  Fra Asjers stamme fikk de: Masjal med beitemarker, Abdon med beitemarker,+ 75  Hukok med beitemarker og Rehob+ med beitemarker. 76  Og fra Nạftalis stamme fikk de: Kedesj+ i Galilẹa+ med beitemarker, Hammon med beitemarker og Kirjatạjim med beitemarker. 77  Resten av merarittene fikk fra Sẹbulons stamme:+ Rịmmono med beitemarker og Tabor med beitemarker. 78  Og i Jordan-området ved Jeriko, øst for Jordan, fikk de fra Rubens stamme: Beser i ødemarken med beitemarker, Jahas+ med beitemarker, 79  Kẹdemot+ med beitemarker og Mẹfaat med beitemarker. 80  Og fra Gads stamme fikk de: Ramot i Gịlead med beitemarker, Mahanạjim+ med beitemarker, 81  Hesjbon+ med beitemarker og Jaser+ med beitemarker.

Fotnoter

Bokst.: «sønner».
Blir kalt Gersjon i v. 1.
El.: «etterkommere».
Ikke den samme Elkana som i v. 25.
El.: «etterkommere».
Bokst.: «var de som var gitt til».
El.: «inngjerdede leirer».
El. muligens: «tilfluktsbyen», i overensstemmelse med Jos 21:13.
El.: «ble ved loddkasting tildelt».
El. muligens: «tilfluktsbyen», i overensstemmelse med Jos 21:21.

Studienoter

Multimedia