1. Krønikebok 26:1–32

26  Portvaktenes avdelinger+ var: av korahittene: Mesjelẹmja,+ sønn av Kore, av Asafs sønner.  Og Mesjelẹmja hadde sønner: Sakạrja, den førstefødte, Jedịael, den andre, Sebạdja, den tredje, Jạtniel, den fjerde,  Elam, den femte, Jehohạnan, den sjette, og Eljehoẹnai, den sjuende.  Obed-Edom hadde sønner: Sjemạja, den førstefødte, Jehọsabad, den andre, Joah, den tredje, Sakar, den fjerde, Nẹtanel, den femte,  Ạmmiel, den sjette, Jịssakar, den sjuende, og Peụlletai, den åttende – for Gud hadde velsignet ham.  Hans sønn Sjemạja fikk sønner som ble herskere i sin slekt, for de var mektige, dyktige menn.  Sjemạjas sønner var: Otni, Rẹfael, Obed og Ẹlsabad. Og hans brødre Ẹlihu og Semạkja var også dyktige menn.  Alle disse var etterkommere av Obed-Edom. De og sønnene og brødrene deres var dyktige menn som var kvalifisert til tjenesten, 62 som tilhørte Obed-Edom.  Mesjelẹmja+ hadde sønner og brødre, 18 dyktige menn. 10  Hosa av Merạris slekt hadde sønner. Sjimri var overhodet, selv om han ikke var den førstefødte, for hans far hadde satt ham til å være overhode. 11  Hilkịa var den andre, Tebạlja den tredje og Sakạrja den fjerde. Hosas sønner og brødre var i alt 13. 12  I disse avdelingene av portvakter hadde overhodene plikter i forbindelse med tjenesten i Jehovas hus, akkurat som sine brødre. 13  Derfor kastet de lodd+ om de forskjellige portene, slekt for slekt, den lille så vel som den store. 14  Loddet for østsiden falt på Sjelẹmja. De kastet også lodd for hans sønn Sakạrja, en klok rådgiver, og han fikk nordsiden. 15  Obed-Edom fikk sørsiden, og hans sønner+ ble tildelt lagerhusene. 16  Sjuppim og Hosa+ fikk vestsiden, i nærheten av Sjạlleket-porten, der hovedveien går oppover, vaktgruppe ved siden av vaktgruppe. 17  Mot øst sto det seks levitter, mot nord fire hver dag, mot sør fire hver dag og ved lagerhusene+ to og to. 18  Ved søylegangen mot vest sto fire ved hovedveien+ og to ved søylegangen. 19  Dette var portvaktenes avdelinger, som besto av korahitter og meraritter. 20  Av levittene var det Akịja som hadde ansvaret for skattkamrene i den sanne Guds hus og skattkamrene for det som var blitt helliget.*+ 21  Ladans sønner, det vil si gersjonittenes sønner gjennom Ladan, overhodene for de slektene som tilhørte gersjonitten Ladan: Jehiẹli+ 22  og Jehiẹlis sønner, Setam og hans bror Joel. De hadde ansvaret for skattkamrene i Jehovas hus.+ 23  Av amramittene, jisharittene, hebronittene og ussielittene+ 24  var det Sjẹbuel, sønn av Gersjom, sønn av Moses, som var leder med ansvar for lagerhusene. 25  Hans brødre, som var etterkommere av Eliẹser,+ var Rehạbja,+ hans sønn Jesjạja, hans sønn Joram, hans sønn Sikri og hans sønn Sjẹlomot. 26  Denne Sjẹlomot og hans brødre hadde ansvaret for alle skattkamrene for det som var blitt helliget,+ det som kong David,+ overhodene for slektene,+ førerne for tusen og førerne for hundre og hærførerne hadde helliget. 27  De hadde helliget noe av krigsbyttet+ til vedlikeholdet av Jehovas hus. 28  Også alt det som seeren+ Samuel og Saul, sønn av Kisj, og Abner,+ sønn av Ner, og Joab,+ sønn av Serụja,+ hadde helliget, hadde Sjẹlomit og hans brødre ansvaret for. Ja, alt det som noen helliget, hadde de ansvaret for. 29  Av jisharittene+ ble Kenạnja og hans sønner satt til administrative oppgaver utenfor Guds hus, som oppsynsmenn og som dommere+ over Israel. 30  Av hebronittene+ var Hasjạbja og hans brødre, 1700 dyktige menn, satt over forvaltningen av Israel i området vest for Jordan. De hadde tilsyn med alt som gjaldt arbeidet for Jehova og tjenesten for kongen. 31  Av hebronittene var Jerịja+ overhode for hebronittenes fedrehus og slekter. I Davids 40. regjeringsår+ søkte man etter mektige, dyktige menn blant hebronittene, og slike menn ble funnet i Jaser+ i Gịlead. 32  Og hans brødre utgjorde 2700 dyktige menn, overhoder for slektene. Kong David satte dem over rubenittene, gadittene og halve Manạsses stamme for at de skulle ta seg av alle saker som gjaldt den sanne Gud og kongen.

Fotnoter

El.: «viet».

Studienoter

Multimedia