1. Krønikebok 1:1–54

1  Adam,Set,+Enosj,  Kenan,Mahạlalel,+Jared,+  Enok,+Metụsjalah,+Lamek,  Noah,+Sem,+ Kam og Jafet.+  Jafets sønner var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal,+ Mesjek+ og Tiras.+  Gomers sønner var Ạsjkenas, Rifat og Togạrma.+  Javans sønner var Elịsjah, Tarsis, Kittim og Rọdanim.  Kams sønner var Kusj,+ Mịsrajim, Put og Kạnaan.+  Kusj hadde sønnene Seba,+ Havịla, Sabta, Raạma+ og Sabtẹka. Raạmas sønner var Saba og Dedan.+ 10  Kusj ble også far til Nimrod.+ Han var den første som ble en mektig mann på jorden. 11  Mịsrajim ble far til Ludim,+ Ạnamim, Lẹhabim, Nạftuhim,+ 12  Pạtrusim,+ Kạsluhim (som filisterne+ stammer fra) og Kạftorim.+ 13  Kạnaan ble far til Sidon,+ hans førstefødte, og Het+ 14  og også jebusittene,+ amorittene,+ girgasjittene,+ 15  hevittene,+ arkeerne, sinittene, 16  arvadittene,+ semarittene og hamatittene. 17  Sems sønner var Elam,+ Assjur,+ Arpạksjad, Lud og Aram,og Us, Hul, Geter og Masj.*+ 18  Arpạksjad ble far til Sjelah,+ og Sjelah ble far til Eber. 19  Eber fikk to sønner. Den ene het Peleg,*+ for mens han levde, ble jordens befolkning spredt.* Hans bror het Joktan. 20  Joktan ble far til Ạlmodad, Sjelef, Hasarmạvet, Jerah,+ 21  Hạdoram, Usal, Dikla, 22  Obal, Abịmael, Saba, 23  Ofir,+ Havịla+ og Jobab. Alle disse var sønner av Joktan. 24  Sem,Arpạksjad,Sjelah, 25  Eber,Peleg,+Re’u,+ 26  Serug,+Nakor,+Tarah,+ 27  Abram, det vil si Abraham.+ 28  Abrahams sønner var Isak+ og Ịsmael.+ 29  Dette er deres etterkommere: Nẹbajot,+ Ịsmaels førstefødte, så Kedar,+ Ạdbeel, Mibsam,+ 30  Misjma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31  Jetur, Nafisj og Kedma. Dette var Ịsmaels sønner. 32  Ketụra,+ Abrahams medhustru, fødte disse sønnene: Simran, Joksjan, Medan, Midjan,+ Jisjbak og Sjuah.+ Jọksjans sønner var Saba og Dedan.+ 33  Midjans sønner var Efa,+ Efer, Hanok, Abịda og Eldạa. Alle disse var etterkommere av Ketụra. 34  Abraham ble far til Isak.+ Isaks sønner var Esau+ og Israel.+ 35  Esaus sønner var Ẹlifas, Rẹ’uel, Je’usj, Jalam og Korah.+ 36  Ẹlifas’ sønner var Teman,+ Omar, Sefo, Gatam, Kenas, Timna og Ạmalek.+ 37  Rẹ’uels sønner var Nahat, Serah, Sjammah og Missa.+ 38  Se’irs sønner+ var Lotan, Sjobal, Sịbeon, Ana, Disjon, Eser og Disjan.+ 39  Lotans sønner var Hori og Homam. Lotans søster var Timna.+ 40  Sjobals sønner var Alvan, Mạnahat, Ebal, Sjefo og Onam. Sịbeons sønner var Aja og Ana.+ 41  Anas sønn* var Disjon. Disjons sønner var Hemdan, Esjban, Jitran og Keran.+ 42  Esers sønner+ var Bilhan, Saạvan og Akan. Disjans sønner var Us og Aran.+ 43  Dette er de kongene som regjerte i Edom+ før israelittene* fikk en konge:+ Bela, Beors sønn, og byen hans het Dinhạba. 44  Da Bela døde, ble Jobab, sønn av Serah fra Bosra,+ konge etter ham. 45  Da Jobab døde, ble Husjam fra temanittenes land konge etter ham. 46  Da Husjam døde, ble Hadad, Bedads sønn, som beseiret midjanittene i Moabs område, konge etter ham. Byen hans het Avit. 47  Da Hadad døde, ble Samla fra Masrẹka konge etter ham. 48  Da Samla døde, ble Sja’ul fra Rẹhobot ved Elven konge etter ham. 49  Da Sja’ul døde, ble Baal-Hanan, Akbors sønn, konge etter ham. 50  Da Baal-Hanan døde, ble Hadad konge etter ham. Byen hans het Pa’u, og hans kone het Mehẹtabel. Hun var datter av Matred, som var datter av Mẹsahab. 51  Så døde Hadad. Edomittenes sjeiker* var sjeik Timna, sjeik Alva, sjeik Jetet,+ 52  sjeik Oholibạma, sjeik Elah, sjeik Pinon, 53  sjeik Kenas, sjeik Teman, sjeik Mibsar, 54  sjeik Mạgdiel, sjeik Iram. Dette var sjeikene i Edom.

Fotnoter

De fire sistnevnte er sønner av Aram. Se 1Mo 10:23.
Betyr «deling».
Bokst.: «ble jorden delt».
Bokst.: «sønner».
Bokst.: «Israels sønner».
En sjeik var en stammehøvding.

Studienoter

Multimedia