Kolosserne 1:1–29

1  Paulus, en Kristi Jesu apostel ved Guds vilje,+ og Timọteus,+ vår bror,  til de hellige og til trofaste brødre i forening+ med Kristus i Kolọssai: Måtte dere ha ufortjent godhet og fred fra Gud, vår Far.+  Vi takker+ alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi* Far, når vi ber* for dere,+  ettersom vi har hørt om DERES tro i forbindelse med Kristus Jesus og den kjærlighet dere har* til alle de hellige+  på grunn av det håp+ som er gjemt for dere i himlene.+ Dette håp har dere hørt om før ved forkynnelsen av det gode budskaps sannhet,+  det gode budskap som er kommet til dere,* liksom det bærer frukt+ og vokser+ i hele verden,+ slik det også har gjort blant dere, fra den dag dere hørte og fikk nøyaktig kunnskap om Guds ufortjente godhet+ i sannhet.+  Det er dette dere har lært av Ẹpafras,+ vår elskede medslave, som er en trofast KRISTI tjener* i vårt sted,  og som også har fortalt oss om DERES kjærlighet+ i åndelig henseende.*  Det er også grunnen til at vi, fra den dag vi hørte om det, ikke har holdt opp med å be for dere+ og anmode om at dere må bli fylt med den nøyaktige kunnskap+ om hans vilje i all visdom+ og åndelig forståelse,+ 10  så dere kan vandre verdig+ for Jehova*+ for fullt ut å behage ham, mens dere fortsetter å bære frukt i enhver god gjerning+ og vokser i den nøyaktige+ kunnskap om Gud, 11  idet dere blir gjort sterke med all kraft etter omfanget av hans herlige makt,+ så dere fullt ut kan holde ut+ og kan være langmodige med glede, 12  mens dere takker Faderen, som har gjort dere skikket til å få del i arven+ til de hellige+ i lyset.+ 13  Han har utfridd oss av mørkets myndighet+ og overført+ oss til sin elskede+ Sønns rike;+ 14  ved hjelp av ham har vi vår utfrielse ved en løsepenge, tilgivelsen for våre synder.+ 15  Han er den usynlige+ Guds bilde,+ all skapnings førstefødte;+ 16  for ved hjelp av ham+ ble alle andre ting* skapt i himlene og på jorden, de synlige og de usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller regjeringer eller myndigheter.+ Alle andre ting er blitt skapt ved ham+ og for ham. 17  Og han er før alle andre ting,+ og ved hjelp av ham ble alle andre ting brakt til å eksistere,+ 18  og han er hodet for legemet, menigheten.+ Han er begynnelsen, den førstefødte av de døde,+ for at han skulle bli den som er først+ i alle ting; 19  for Gud* fant det godt å la hele fylden+ bo i ham 20  og ved ham forlike+ alle andre ting med seg selv igjen+ ved å stifte fred+ ved det blod+ han utgjøt på torturpælen,*+ enten det nå er* det på jorden eller det i himlene. 21  Ja, dere som en gang var fremmedgjort+ og fiender fordi DERES sinn var rettet mot de gjerninger som var onde,+ 22  har han nå forlikt+ med seg selv igjen ved hjelp av hans kjødelige legeme ved hans død,+ for å stille dere fram for seg som hellige og lytefrie+ og fri for anklage,+ 23  forutsatt, naturligvis, at dere forblir i troen,+ grunnfestet på grunnvollen+ og standhaftige,+ og ikke blir rykket bort fra det håp som hører det gode budskap til, det som dere har hørt,+ og som er blitt forkynt+ blant hele skapningen+ som er under himmelen. Dette gode budskap er jeg, Paulus, blitt en tjener for.+ 24  Nå gleder jeg meg i mine lidelser for dere,+ og jeg for min del utfyller det som mangler av KRISTI trengsler+ i mitt kjød, til gagn for hans legeme, som er menigheten.+ 25  Jeg er blitt en tjener+ for denne menighet i samsvar med den forvaltergjerning+ fra Gud som er blitt gitt meg i DERES interesse, å forkynne Guds ord fullt ut, 26  den hellige hemmelighet+ som har vært skjult fra de tidligere tingenes ordninger*+ og fra de tidligere generasjoner. Men nå er den blitt gjort kjent+ for hans hellige, 27  for hvem det har behaget Gud å gjøre kjent hva denne hellige hemmelighets+ herlige rikdom+ er blant nasjonene. Det er Kristus+ i forening med dere, håpet om hans herlighet.*+ 28  Det er ham vi forkynner,+ idet vi formaner hvert menneske og underviser hvert menneske i all visdom,+ for at vi skal kunne framstille hvert menneske fullstendig,*+ i forening med Kristus. 29  Med dette for øye arbeider jeg virkelig hardt og anstrenger meg+ i samsvar med hans virksomhet+ som virker i meg med kraft.+

Fotnoter

«Kristi», אAVgSyp; mangler i B.
«takker alltid . . . , når vi ber». El.: «takker . . . , idet vi alltid ber».
«den kjærlighet dere har», אAVg; B: «kjærligheten».
El.: «som er nærværende hos dere». Det legges her ikke vekt på ankomsten, men på nærværet etter ankomsten. Se tillegget, 5B.
«tjener». Gr.: diạkonos; lat.: minịster (av mịnus, «mindre»); J17,18(hebr.): mesjarẹth.
Bokst.: «i ånd».
«for Jehova», J7,8; אAB(gr.): tou kyrịou; Vg: «for Gud». Se tillegget, 1D.
«alle andre ting». Jf. gjengivelsene «alt annet» og «enhver annen» i Lu 11:41, 42.
Bokst.: «han».
Se tillegget, 5C.
«enten det nå er», BD*Vg; P46אACDc: «ja gjennom ham, enten det nå er».
«tingenes ordninger». Gr.: aiọnon; lat.: saeculis; J17,22(hebr.): me‛olamịm, «fra (siden) [tidligere] tingenes ordninger». Se fotn. til Mt 24:3, «tingenes ordning».
«hans herlighet». Bokst.: «herligheten».
El.: «modent; fullkomment». Gr.: tẹleion.