Gʉa tsèe contenu

Métchou’té Pakuié Ntang Jéova

Zi’i choum sié é lié métcou’té még. Lié jʉ’ tchou’té yié aa na wou shʉo.

Fa’a jʉ yié aa na wou chʉo

Métchou’té még tchʉaté lékô?

Pakuié Ntang Jéova kou métchou’té ngʉa mbʉa na ta’ ngab. (Heber 10:24, 25) Ngwô maagning nstèm to yé na mèe métchou’té. Aa wo pég zi’i mmo yié Biible gôôn po nti yié ngwô pég gʉo ta ngiŋé na méntʉôgô mé.

Aa na lélʉo choum sié pég gʉo, ngwô gning kwé’é pwo yé ngôôn no, pa’ mé gʉo nda sékoud la. Mé zsié métchou’té lé zôb pô préya mbiŋ mag pô pou’ou.

O té gwiée lé wo ta’ Kuié Ntang Jéova ta nkou métchou’té még wô. Pég né ntoŋo pʉa méntsèm. Mé té na nkab ta nkouou nda wô, nké té ma’a kaŋa tchôôsé wô.