Gʉa tsèe contenu

Lékimté légwé Yéeso

Pi zsé léto!

Létsuiè’ wuié a la né mbôônté légwé wé, Yéeso gôôn né mégaŋa kwo pé ngié po néŋé nkimté légwé wé. A la gôôn ngié:

«Pi tchʉ’ né ngʉo pa’ôôn ndôgô nkimté wôôn.»—Loukasé 22:19.

Too pégé tchou’té nkimté légwé wé Yéeso Kristo wuié mé gʉo méngou’ ntsém. Aa na yôôn ngou’, a gé wo Faladé, lièe’ 19 na Sang 4.

Fa’a jʉ yié aa na wou chʉo