Gʉa tsèe contenu

Gʉa tsèesomair

 ZÔB 98

Biible foo mbwo Ssé

Select an Audio Recording
Biible foo mbwo Ssé
LÔG NNYÈ

(2 Timoté 3:16, 17)

 1. 1. Chouŋé Ssée pa’ nkiè’ tsèe njʉo nzéem;

  a kiè’è manzsé wég fʉ’ ntsém.

  Pég lôôn nkoua’ njou’ mèe méntʉôgô,

  mba no nénʉʉ tiè wég nda nkouôôn.

 2. 2. Wèe nkʉ la koua’ fo pô ntchwo Ssé,

  é zi’i wég mmo yia zèté.

  Méŋwa’né ndʉalʉa na méchʉo,

  lôg nzi’i pʉa lé gia no na chʉo.

 3. 3. Légôôn Ssé wég kiè’ mékwo még;

  pég gia nkouŋé yé nzém pég.

  Pég lôôn nzi’i Ŋwa’né Ssé lièe’ ntsém,

  mbaa gé gnièe wég manzsé fʉ’ ntsém.